گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۲صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ۱۵
پیش گفتار    ۱۷
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها  ۱۸
هدف و دامنه کاربرد    ۱۸
مراجع الزامی   ۱۸
تعاریف و اصطلاحات    ۲۱
نقیصه    ۲۱
رفتار چقرمه   ۲۱
رفتار شکننده   ۲۱
قطر خارجی اسمی ، dn    ۲۲
قطر خارجی متوسط     ۲۲
حداقل قطر خارجی متوسط     ۲۲
ضخامت جداره در هر نقطه ،    ۲۲
دو پهنی    ۲۲
ضخامت جداره در هر نقطه ،    ۲۴
حداقل ضخامت جداره،    ۲۳
حداکثر ضخامت جداره،     ۲۳
ضخامت متوسط جداره،      ۲۳
ضخامت اسمی جداره      ۲۳
حداکثر فشار کاری مجاز      ۲۳
فشار اسمی، PN    ۲۳
حد پایین اطمینان       ۲۳
حداقل استحکام موردنیاز MRS            ۲۴
ضریب طراحی C     ۲۴
نسبت ابعاد استانداردSDR       ۲۴
تنش هیدرواستاتیک                  ۲۵
مواد اولیه     ۲۵
ویژگی های مواد اولیه      ۲۵
دسته بندی مواد اولیه       ۲۵
وضعیت ظاهری     ۲۶
ابعاد و رواداری ابعاد لوله      ۲۷
رواداری ابعاد                  ۲۷
طول لوله     ۲۷
جدول      ۲۸
درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله    ۳۳
فشار کاری مجاز در دماهای مختلف   ۳۳
آزمون فشارترکیدگی    ۳۴
تجدید نظر     ۳۴
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه    ۳۵
مورد استفاده ویژگی ها
پیش گفتار      ۳۵
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه    ۳۶
مورد استفاده ویژگی ها
هدف و دامنه کاربرد      ۳۶
مراجع الزامی       ۳۶
اصطلاحات و تعاریف      ۳۸
مواد پلی اتیلنی     ۳۸
دوده    ۳۸
مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در ۲۰ درجه سلسیوس   ۳۹
حد پایین اطمینان در ۲۰ درجه سلسیوس    ۳۹
حداقل استحکام مورد نیاز      ۳۹
ضریب طراحی     ۳۹
تنش طراحی    ۴۰
دسته بندی    ۴۰
جدول   ۴۱
ویژگی های مواد اولیه   ۴۲
چگالی   ۴۲
نرخ جریان مذاب    ۴۳
درصد پراکندگی و توزیع دوده   ۴۴
درصد وزنی    ۴۴
پراکندگی دوده    ۴۴
توزیع دوده    ۴۴
مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ۴۴
پایداری حرارتی    ۴۵
پیش گفتار     ۴۶
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری        ۴۷
ابعاد- روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد      ۴۷
مراجع الزامی       ۴۹
اصطلاحات و تعاریف      ۴۷
کلیات                               ۴۸
تهیه نمونه ها         ۴۸
شرایط تثبیت آزمونه    ۴۸
اندازه گیری ضخامت دیواره   ۴۸
وسیله اندازه گیری    ۴۸
روش اندازه گیری   ۴۸
محاسبات    ۴۸
اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm)   ۴۹
وسیله اندازه گیری   ۴۹
روش اندازه گیری    ۴۹
اندازه گیری دو پهنی      ۵۰
وسیله اندازه گیری   ۵۰
روش کار     ۵۰
اندازه گیری طول لوله   ۵۲
وسیله اندازه گیری   ۵۰
روش اندازه گیری    ۵۰
گزارش نتایج    ۵۱
گزارش آزمون    ۵۱
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری     ۵۲
مقدار دوده – روش آزمون
پیش گفتار    ۵۲
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری      ۵۳
مقدار دوده – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد   ۵۳
مراجع الزامی    ۵۳
وسایل مورد نیاز    ۵۴
کوره الکتریکی    ۵۴
در پوش   ۵۴
ظرف احتراق                              ۵۴
ترموکوپل آهن – کنستانتین   ۵۴
جریان سنج    ۵۵
تله    ۵۵
لوله خشک کن    ۵۵
دسیگاتور    ۵۵
چراغ بونسن    ۵۵
ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده    ۵۵
معرفهای شیمیایی ومواد لازم   ۵۵
روش آزمون    ۵۶
اندازه گیری مقدار خاکستر   ۵۷
محاسبات    ۵۸
پیش گفتار    ۵۹
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری ۶۰
بازگشت حرارتی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد   ۶۰
مراجع الزامی    ۶۰
اصطلاحات و تعاریف      ۶۱
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             ۶۱
وسایل مورد نیاز    ۶۲
آزمونه ها     ۶۲
آماده سازی     ۶۲
روش آزمون    ۶۲
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             ۶۲
وسایل مورد نیاز    ۶۲
آزمونه ها     ۶۳
آماده سازی     ۶۳
روش آزمون    ۶۳
بیان نتایج       ۶۴
گزارش آزمون    ۶۴
پیش گفتار    ۶۶
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی   ۶۷
مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد   ۶۷
مراجع الزامی    ۶۷
اصطلاحات و تعاریف    ۶۸
اساس آزمون     ۶۸
شرایط و عوامل مؤثر در آزمون   ۶۹
وسایل   ۷۰
درپوشهای انتهایی   ۷۰
پایه یا آویز    ۷۱
مخزن     ۷۱
وسیله ایجاد فشار    ۷۲
دماسنج     ۷۲
زمان سنج     ۷۲
ضخامت سنج    ۷۳
وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی  ۷۳
تهیه آزمونه ها    ۷۳
نمونه برداری    ۷۳
طول آزاد آزمونه ها(۱۰)     ۷۳
تعداد آزمونه ها    ۷۴
کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون  ۷۴
کالیبراسیون دستگاه   ۷۴
محاسبه فشار آزمون     ۷۴
آماده سازی آزمونه ها   ۷۴
روش کار    ۷۵
گزارش آزمون                                                                                                     ۷۶
آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون        ۷۸
پیش گفتار     ۷۸
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی   ۷۹
هدف و دامنه کاربرد    ۷۹
هدف ازتدوین این استاندارد                        ۷۹
چگالی وچگالی نسبی      ۸۰
چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد   ۸۰
مراجع الزامی    ۸۰
اصطلاحات و تعاریف    ۸۱
چگالی Pt     ۸۱
چگالی نسبی    ۸۱
جدول                         ۸۲
تعداد آزمونه     ۸۲
آماده سازی آزمونه   ۸۲
روش های آزمون    ۸۳
روش الف     ۸۳
روش ب   ۸۶
روش ج     ۸۷
روش د   ۹۰
گزارش آزمون    ۹۶
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی    ۹۷
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
پیش گفتار    ۹۷
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی ۹۸
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد   ۹۸
وسایل مورد نیاز    ۹۸
بیان نتایج    ۹۸
روش کار    ۹۸
روش الف    ۹۹
روش ب   ۱۰۰
گزارش آزمون    ۱۰۰
پیش گفتار    ۱۰۱
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت  ۱۰۲
در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد   ۱۰۲
مراجع الزامی    ۱۰۲
اصطلاحات و تعاریف    ۱۰۳
اهمیت آزمون     ۱۰۴
وسایل مورد نیاز آزمون   ۱۰۴
قالب    ۱۰۴
دستگاه شیارزن   ۱۰۵
نگهدارنده آزمونه                ۱۰۵
لوله آزمایش   ۱۰۵
حمام با دمای ثابت    ۱۰۵
ورق آلومینیوم   ۱۰۵
چوب پنبه   ۱۰۵
سینی     ۱۰۵
زار انتقال                ۱۰۶
گیره     ۱۰۶
مواد لازم    ۱۰۶
تهیه آزمونه    ۱۰۶
روش آزمون    ۱۰۷
گزارش آزمون    ۱۰۸
جدول   ۱۰۹
منابع   ۱۱۰

 

منابع :

۱٫ استاندارد ملی ایران ۱-۷۱۷۵ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –اندازه گیری ابعاد – روش آزمون

۲٫ استاندارد ملی ایران ۲-۷۱۷۵ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی – اندازه گیری مقدار دوده – روش آزمون

۳٫ استاندارد ملی ایران ۳-۷۱۷۵ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری بازگشت حرارتی – روش آزمون

۴٫ استاندارد ملی ایران ۴-۷۱۷۵ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون

۵٫ استاندارد ملی ایران ۶-۷۱۷۵ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

۶٫ استاندارد ملی ایران ۷-۷۱۷۵: سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی – اندازه گیری نرخ جریان مذاب – روش آزمون

۷٫ استاندارد ملی ایران ۸-۷۱۷۵ : سال ۱۳۸۳ پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – پایداری حرارتی – روش آزمون

۸٫ استاندارد ملی ایران ۷۱۷۴ : اسل ۱۳۸۳ پلاستیک ها لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –   مواد اولیه مورد مصرف – ویژگی ها

۹٫  استاندارد ملی ایران ۱۳۳۱ : سال ۱۳۷۰ ویژگی های لوله های پلی اتیلنی برای آبرسانی

۱۰٫ استاندارد ملی ایران ۱۳۳۱ : سال ۱۳۷۰ ویژگی های لوله های پلی اتیلنی برای آبرسانی

۱-ISO 12162 :1995 ,Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications –Classification and designation –Overall service (design )coefficient

2-ASTM D 350 :1996,Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fitting Materials

3-ISO 4427 :1996,Polyethylene (PE) pipes for water Supply – Spcifications

4-DIN 8074: 1999 ,Polyethlene(PE)pipes-Dimension

     ۵-DIN 8075: 1999, Polyethlene (PE) pipes-General quality           requirements and testing

3-تعاریف و اصطلاحات

دراین استاندارد اصطلاحات و واژه ها باتعاریف زیر به کار می رود

۳-۱  نقیصه[۱]

عملکرد پایین تر از حد انتظار یا مردود شدن یک محصول را نقیصه می نامندکه در پلیمرها از طریق دو رفتار چقرمه[۲] وشکننده[۳] ممکن است اتفاق بیفتد. مواردی که می توان آنها را بعنوان علایم نقیصه در نظر گرفت عبارتنداز:

۳-۱- ۱    هرگونه افت ناگهانی فشار در محل فشار -هرگونه نشت آب قابل مشاهده از لوله

۳-۱-۲     هرگونه افت فشار که باعث قطع افزایش پیوسته فشار در نمونه شود.

۳-۲   رفتار چقرمه

رفتاری است که در آن نمونه تحت تنش همراه باتغییر شکل پلاستیک یا نازک شدن[۴] دچار پارگی و یا شکست می گردد. در لوله ها، آزمونه تحت فشار ابتدا بصورت موضعی تغییر شکل پلاستیک از خودنشان داده و سپس در جهت عمود برمحور لوله دچار ترکیدگی می گردند(ترجیحا نوک قناری)

۳-۳   رفتار شکننده

رفتاری است که در آن نمونه تحت تنش بدون تغییر شکل پلاستیک قابل رویت دچار شکست می گردد درلوله، آزمونه تحت فشار بدون تغییر شکل پلاستیک موضعی و تسلیم شدن از طریق جر خوردگی و یا ترک بزرگ طولی، دچار ترکیدگی می گردد.

یادآوری -بطور کلی وقتی پلیمرها تحت تنش مکانیکی قرار می گیرند بسته به ساختار ملکولی و شرایط کاربرد دو نوع رفتار از خود نشان می دهند(رفتارچقرمه و رفتارشکننده).

۳-۴  قطر خارجی اسمی[۵] ، dn

یک عدد گرد شده از قطر خارجی اسمی است که استفاده از آن بعنوان مرجع آسانتر می باشد. این روش اندازه گیری عددی در مورد تمام اجزای شبکه لوله کشی باترموپلاستیکها بجز در مورد فلنچها[۶] واجزایی که با خان[۷] اندازه گیری می گردند مشترک و یکسان می باشد.

یادآوری- در سیستم متریک قطر اسمی خارجی، برحسب میلی متر، حداقل متوسط قطر خارجی می باشد که در استانداردهای مربوط به لوله ارائه گردیده است

۳-۵   قطر خارجی متوسط

اندازه محیط خارجی لوله تقسیم برعدد[۸] می باشد که باتقریب ۱/۰ میلی متر گرد شده است.

۳-۶   حداقل قطر خارجی متوسط

حداقل میزان قطر خارجی متوسط، برحسب میلی متر که برابر قطر خارجی اسمی، dn می باشد و در استانداردهای مربوطه به لوله ارائه گردیده است

۳-۷  دوپهنی[۹]

تفاوت بین حداقل وحداکثر قطرهای خارجی لوله در یک سطح مقطع می باشد

۳-۸  ضخامت جداره در هر نقطه ،

ضخامت اندازه گیری شده در هر نقطه از محیط لوله که با تقریب ۱/۰ میلی متر گرد شده است

۳-۹  حداقل ضخامت جداره،

حداقل ضخامت جداره لوله که در محدود رواداری استاندارد تعیین شده است

۳-۱۰  حداکثر ضخامت جداره،

حداکثر ضخامت جداره لوله که در محدود رواداری استاندارد تعیین شده است

۳-۱۱  ضخامت متوسط جداره،

میانگین عددی حداقل چهار اندازه گیری بافواصل منظم در یک سطح مقطع(شامل مقادیر حداقل وحداکثر) که با تقریب ۱/۰ میلی متر گرد شده است

۳-۱۲  ضخامت اسمی جداره

ضخامت جداره، برحسب میلی متر که در جداول ۲ تا ۴ آورده شده و برابر با حداقل ضخامت جداره لوله، درهر نقطه می باشد

۳-۱۳  حداکثر فشار کاری مجاز

فشار مجاز داخل لوله، برحسب مگاپاسکال، که براساس ضریب طراحی(C) محاسبه گردیده است

۳-۱۴  فشار اسمی، PN

نوعی تقسیم بندی عددی که با توجه به خواص مکانیکی اجزای یک سیستم لوله کشی و حداکثر فشار کاری مجاز تعیین واستفاده از آن بعنوان مرجع آسانتر می باشد

۳-۱۵  حد پایین اطمینان

کمیتی از نوع تنش با واحد مگاپاسکال می باشد و بیانگر میزان تنش محیطی است که اگر نمونه لوله درآزمون هیدرواستاتیک بلند مدت دردمای ۲۰ درجه سلسیوس و به مدت ۵۰ سال تحت آن قرار گیرد به احتمال۵/۹۷درصد ترک نخورد.

۳-۱۶  حداقل استحکام موردنیاز MRS

عبارت از تنش محیطی است که از گرد کردن حد پایین اطمینان() بدست می آید و واحد آن مگاپاسکال است

۳-۱۷  ضریب طراحی C

عددی بزرگتر از یک است که بعنوان ضریب اطمینان بسته به نوع ماده و کاربرد آن (درجه حرارت و تنشهای اضافی)تغییر می کند حداقل مقدار C برای پلی اتیلن در دمای ۲۰ درجه سلسیوس و طول عمر ۵۰ سال ۲۵/۱ می باشد.

۳-۱۸  تنش طراحی

 عبارت است از تنش مجاز برای طراحی لوله که واحدآن برحسب مگاپاسکال بوده و از رابطه زیر بدست می آید

۴- مواد اولیه

۴-۱  ویژگی های مواد اولیه مورد استفاده در ساخت لوله ها باید مطابق با استاندارد بند ۲-۸باشد.

۴-۲  دسته بندی مواد اولیه

مواد اولیه لوله های پلی اتیلنی براساس حداقل استحکام مورد نیازدر آب با دمای ۲۰ درجه سلسیوس و برای مدت ۵۰ سال بصورت جدول شماره ۱ دسته بندی می شوند که جدول کامل آن در استاندارد بند ۲-۸ ارائه گردیده است.

جدول۱-دسته بندی مواد اولیه

دسته بندی مواد اولیه

حداقل استحکام موردنیاز(مگاپاسکال)

PE63

PE80

PE100

6.3

8.0

10.0

5- وضعیت ظاهری

سطح داخلی لوله ها باید صاف و فاقد شیارهای[۱۰] با لبه تیز باشد. ناهمگونی های جزیی[۱۱] و فرورفتگی های کم عمق در صورتیکه حداقل ضخامت جداره از مقدار استاندارد کمتر نباشد قابل صرف نظر کردن می باشد

انتهای لوله ها باید تا آنجا که ممکن است عمود برمحورلوله بریده شود، لوله باید فاقد هرگونه حباب، تاول و ناهمگونی ناشی از مواد خارجی که به عنوان نقاط آسیب پذیرعمل کرده و موجب کاهش دوام لوله می گردد باشد. رنگ لوله باید در تمام طول آن یکنواخت باشد.

۶- ابعاد و رواداری ابعاد لوله

۶-۱  ابعاد لوله

قطر خارجی اسمی وضخامت جداره اسمی در هر فشار اسمی برای PE63 ، PE80 ،PE100 به ترتیب در جدول های ۲ و۳و۴ داده شده است. قطر خارجی و ضخامت جداره می بایست مطابق استاندارد بند ۲-۱ اندازه گیری شود لازم به ذکر است ضریب طراحی درجدول های ۲، ۳ و،۴ و ۲۵/۱ می باشد.

۶-۲  رواداری ابعاد

حد مجاز تغییرات ضخامت جداره، قطر خارجی متوسط و دو پهنی لوله در جداول ۵ و۶ آورده شده است.

یادآوری-برای جلوگیری از دو پهن شدن لوله قطر داخلی هر کلاف باید از ۲۴ برابر قطر اسمی لوله بیشتر باشد و در هر حال از ۶۰سانتی متر کمتر نباشد.

۶-۳  طول لوله

 

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله پلاستیک
 • مقاله پلاستیک ها
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.