گزارش کارآموزی مرتع و آبخیزداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی مرتع و آبخیزداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی مرتع و آبخیزداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
مرتع   ۲
تعاریف   ۲
تاریخچه مدیریت مرتع   ۶
بررسی سوابق تحقیقات   ۸
معرفی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع   ۱۰
بخش تحقیقات جنگل   ۱۴
بخش تحقیقات مرتع:   ۱۴
بخش تحقیقات گیاهشناسی:   ۱۴
بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی مرتعی:   ۱۴
بخش تحقیقات بیابان:   ۱۵
بخش تحقیقات علوم چوب وکاغذ:   ۱۵
بخش تحقیقات صنوبر و گونه های سریع الرشد:   ۱۵
معرفی اجمالی مراتع ایران   ۱۷
طرح اصلاح نباتات مرتعی به روش پلی کراس:   ۲۲
فنولوژی نباتات مرتعی بومی و بیگانه در منطقه نیمه استپی همند آبسرد   ۳۳
مطالعه اراضی شور و قلیا از لحاظ استعدادهای بالقوه تولید نباتات مرتعی   ۵۳
مقایسه عملکرد ۱۲ رقم یونجه چند ساله بصورت دیم در شرایط وجین و بدون وجین   ۵۵
موقعیت جغرافیایی و اقلیم منطقه اجرای طرح:   ۶۰
روش بررسی   ۶۰
نتایج   ۶۲
مقایسه عملکرد ۱۱ رقم یونجه چند ساله دیم در شرایط وجین و بدون وجین   ۶۴
مواد و روش   ۶۴
نتایج   ۶۵
گزارش بازدید مراتع   ۶۶
منابع   ۸۰

  منابع

– قره داغی ,حسین- کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در تهیه مدل برنامه ریزی مدیریت مرتع مراتع و دام ایستگاه تحقیقات مدیریت مرتع دام مارگون یاسوج.

– سرداری,منوچهر- بررسی نقش شیوه های مختلف بهره برداری و مدیریت در وضعیت مراتع استان چهار محال و بختیاری.

– صادقی ,بهرام- بررسی ارزش غذایی بر اساس چند ترکیب شیمیایی در گونه های شناخته شده جنس درمنه از مراتع ایران.

– فنولوژی نباتات مرتعی بومی و بیگانه در منطقه نیمه استپی همند آبسرد ; محمد تقی بنوان , منصور مصداقی , علی ملک.

– بررسی فنولوژی مهمترین گیاهان مرتعی ارتفاعات سردسیری کردستان ; حسین معروفی.

– مطالعه اراضی شور و قلیا ازلحاظ استعدادهای بلقوه تولید نباتات مرتعی ; محمود متین.

– مقایسه عملکرد ۱۲ رقم یونجه چند ساله بصورت دیم در شرایط وجین و بدون وجین ; کریم باقرزاده.

– مقایسه عملکرد ۱۱ رقم یونجه چند ساله دیم در شرایط وجین و بدون وجین ; مهندس محمود یوسفی.

مقدمه

مرتع و آبخیرداری یکی از رشته های تحصیلات عالی در نظام آموزش عالی کشور می باشد. در این رشته مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو تربیت می شود. در پایان هر یک از مقاطع تحصیلی یاد شده دانشجو آزموده های خود را در غالب یک کار عملی که نمودی از توانمندی او در بکارگیری دانش کسب شده در رشته مربوطه می باشد بکار گرفته و نتایج آن را تدوین می نماید. گزارش پیش رو مربوط به دوره ای است که تحت عنوان کارورزی با هدف آشنایی و همچنین بکار گیری آموخته های علمی در این مقطع تحصیلی انجام شده است.  این کارورزی در بخش تحقیقات مرتع مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام رسیده است. دوره کاروزی مورد نظر طی ۳۵۰ ساعت کاری صورت گرفته و در آن بررسی های عملی در خصوص سوابق برخی از مسائل مراتع ، بررسی موردی در خصوص جو ، فنولوژی تعدادی از گونه های مرتع، تبدیل دیمزارهای کم بازده، اصلاح نباتات به روش پلی کراس و موضوعات موردی که در بازدید از ایستگاه تحقیقات همند آبسرد انجام و در این گزارش ارائه شده است.

مرتع

تعاریف

تعاریف مختلفی برای مرتع به کار رفته که درذیل به چند نمونه اشاره میشود:

۱- کلیه اراضی که دارای پوشش طبیعی بوده و به نحوی خوراک دام ازآن تامین میشود و تجدید حیات آن به طور طبیعی انجام می پذیرد و همچنین قسمتی ازاراضی که برای تجدید حیات پوشش گیاهی طبیعی آن انسان دخالت نموده مرتع نامیده می شود.

۲-اراضی مرتعی مناطقی ازکره زمین است که به دلایل محدودیتهای

فیزیکی(بارندگی کم و نا منظم کوهستانی وصخره ای بودن – زهکشی ضعیف – درجه حرارت پایین و…) برای کشاورزی نامناسب بوده ولی برای تغذیه دام و تهیه فراورده های چوبی و آب و وحوش مهیا میباشد.

۳- طبق آیین نامه اجرای قانون ابطال اسناد فروش و رقابت آب واراضی موقوفه مورخ۳/۲/۷۴ هیات وزیران مرتع زمینی است اعم ازکوهودامنه ویا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفهای به طورطبیعی روییده ودر هرهکتار آن حداقل تعلیف سه راس گوسفند یا معادل آن از دامهای دیگردریک فصل چرا امکان پذیر باشد.

۴- طبق بخشنامه ابلاغی شماره۱۱۰۱۴/ص/۱۰ مورخ ۷/۶/۷۳ وزیر جهاد مرتع زمینهایی است اعم از کوه یا دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده وبا توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شده و مورد چرای دام قرار می گیرد. اراضی آیش اگر چه پوشش نباتات علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف نیستند.

۵-مرتع شامل اراضی با پوشش گیاهی طبیعی که هیچگونه عملیات کشاورزی درآن صورت نمی گیرد.تنها اقدامات اصلاحی مانند بذر پاشی-کودپاشی و یا بوته کاری در جهت تقویت گونه های موجودصورت می گیرد.

        چنانچه تعدادی درخت یا درختچه بصورت پراکنده دراین اراضی موجود باشد مراتع مشجر ودر صورت غالب بودن درخت دراین مناطق(وجود درختان به تعداد زیاد)این اراضی جنگل نامیده میشوند.

۶-مرتع عبارتست ازسرزمینی که کلیماکس یا توان طبیعی جامعه نباتی آن مرکب ازعلفی ها-گیاهان علفی شکل گیاهان مرتعی پهن برگ وبوته های قابل چرای دام بوده وازنظر کمیت با استمرارچرای دام قابل توجیه باشد.مراتع شامل علفزارهای طبیعی-ساوانای طبیعی-سرزمین های مرطوب با پوشش مناسب برای چرای دام وسایرسرزمینهایی است که جوامع طبیعی آن غذای دام وحیات وحش را تامین مینماید.

۱-مراتع مشجر:درمواردی که مراتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجرنامیده میشودمشروط بر اینکه حجم درختان موجود در هر هکتار از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از ۵۰ مترمکعب ودر سایر مناطق ایران بیش از۲۰ متر مکعب باشد.

۲-مرتع غیرمشجرعبارت اززمینی است اعم ازکوه ودامنه ویا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات مرتعی وعلوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چراعرفا مرتع شناختهمی شود اراضی که آیش هستند ولواینکه دارای پوشش نباتات مرتعی علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف نیستند.

جامعه مرتعداران نیز مراتع را چنین تعریف کرده است:کلیه اراضی دارای پوشش طبیعی به نحوی که خوراک دام از آن حاصل می شود وتجدید حیات آن بطور طبیعی انجام می پذیرد وهمچنین آن قسمتی از اراضی که برای کمک به تجدید حیات پوشش گیاهی طبیعی آن مراتع طبیعی اداره می نماید.

همچنین والنتاین:مرتع را شامل اراضی با پوشش طبیعی یا بذر کاری شده با گونه های  بومی وغیر بومی که علوفه مورد مصرف دام را تامین می نماید می داند.

اراضی وسیع که تولید عمده اش دام وفراورده های دامی است وتولید گیاهی آن اراضی بدون هیچگونه عملیات زراعی مانند شخم بدست می آید(استودارت۱۹۶۷). تصویر شماره یک نمای عمومی مرتع را نشان می دهد

 

مدیریت مرتع

تاریخچه مدیریت مرتع

          تعیین زمان دقیق برای ظهور مدیریت مراتع به عنوان یک حرفه قابل بحث است ولی می توان گفت که در دنیای امروزتقریبا از سال ۱۸۹۰  مدریت فرموله شد و اولین کسانی که نوشته هایی در زمینه مسایل مربوط به چرای دام ها در اراضی مرتعی ارائه دادند آقایان اسمیت-وبنتلی درغرب تگزاس واکالویل در شمال غربی آمریکا بودند و به تدریج افرادی چون نلسون و دو تن وکندی نیز شروع به کار نمودند.

اولین سیستم پیشنهادی در مورد چرای دامها در اراضی جنگلی هندوستان در سالهای ۱۸۹۱ و۱۸۹۴ شروع گردید وبا ملاحظه منابع مرتعی و جنگلی مقرراتی در مورد چرای دامها تنظیم گردید استودارت و آمار و اطلاعات نشان می دهد که تحقیق در زمینه مرتع در اواخر قرن نوزدهم توسط بنتلی و همکارانش در چند لر و تگزاس شروع گردید و از اوایل قرن بیستم تحقیقات مرتع با ایجاد اداره مرتع در سال ۱۹۰۳ در آریزونای جنوبی جان تازهای گرفت وسپس با تاسیس اداره جنگل آمریکا بر تعداد ایستگاههای ایالتی افزوده وکار برروی مسائل مرتعی بطور جدی دنبال شد.

استودارت و همکاران بیان می دارند اولین دوره آموزشی مدیریت مرتع در اوایل قرن بیستم در تعدادی از دانشگاههای غرب صورت گرفت   ولی در سال ۱۹۱۶ برنامه آموزش مدیریت مرتع در دانشگاه ایالتی مونتانا پی ریزی گردید وسپس جامعه متخصصان مدیریت مرتع آمریکا در سال ۱۹۴۸ تاسیس گشت درست است که شکل نوین مدیریت مرتع و ابداع لغات حرفه ای این رشته در آمریکا صورت گرفت ولی ریشه های این حرفه به تاریخ اولیه انسان هوموساپیینس بر می گردد.

یک اراضی وگیاهان در یک منابع,دام ,زیرا عناصر مدیریت مرتع یعنی انسان اکولوژیک به هم وابسته اند وریشه اش مربوط به زمان حاضر نیست.

در دوران باستان در مورد جنگل و مرتع وآب کلا در مورد منابع طبیعی بعد از بوجود آمدن مراکز تمدن از دیر باز مقرراتی وجود داشته است در مصر- بابل- ایران- چین –هند- یونان و روم مقرراتی وجود داشته که کم وبیش به روابط انسان و منابع طبیعی مربوط می شده است. آیین زرتشت از سه هزار سال قبل مقررات روشن و قاطعی در مورد چگونگی استفاده از منابع طبیعی ارائه داده است.

ایرانیان از نخستین کسانی بودند که در زمینه حفظ محیط زیست مقرراتی واضح وروشن وضع کرده اند.تحقیقات مرتع در ایران نیز از سال ۱۳۳۸ شمسی بنیان نهاده شد.

ابتدا مطالعات گیاهشناسی و بوم شناسی توسط کارشناس سازمان خواروبار و کشاورزی(فائو)وبا کمک کارشناسان ایرانی در استان خوزستان آغاز شد برای تمرکز کارهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف مرتع مرکز بررسیهای مراتع همند آبسرد در منطقه نیمه استپی کشور(درمحدوده شهر دماوند)تاسیس شد. برای گسترش مطالعات در استان تهران واستان مرکزی جمعا ۱۷ قرق یا ایستگاه فرعی تحقیقاتی و در استانهای اصفهان – چهارمحال و بختیاری وفارس هم تعداد شش قرق با ایستگاه فرعی تحقیقاتی دایر گردید وبا تاسیس موسسه تحقیقات منابع طبیعی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع فعلی) در سال ۱۳۴۷ فعالیتهای گسترده ای در پاره ای از نقاط کشور آغاز شد.

بررسی سوابق تحقیقات

از بین تحقیقات انجام شده برروی گونه های مورد مطالعه در داخل کشور که عمدتا توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انجام گرفته است بطور خلاصه مطالبی بیان می گردد هرچند که در فصول مربوط تشریح و مقایسه لازم به عمل آمده است:

تحقیقات انجام شده در زمینه گیاهشناسی

– ملکپوربهروز وپرویز باباخانلو۱۳۶۵ :ترجمه مقاله تحقیقاتی آرتورگرانکوئیست-درخصوص مطالعه گونه های درمنه درشمال ایران وتهیه کلید راهنما جهت شناسایی و معرفی آن اقدام شده است.

-مظفریان ولی ا… ۱۳۶۷:به تحقیق درزمینه بررسی وشناخت درمنه های ایران و خصوصا معرفی گونه های شناخته شده این جنس ورویشگاههای آن پرداخته اند.

ب- تحقیقات انجام شده درزمینه مرتعداری

– پیمانی فرد بهرام۱۳۶۰: به تحقیق در زمینه معرفی گیاهان مهم مرتعی وراهنمای کشت آنهاپرداخته اند که شرایط رویشگاه ونحوه کشت درفصلهای مربوط درج شده است.

 – آریاوند احمد۱۳۶۳ : به تحقیق درباره نقش گیاه درمنه دراحیای مناطق خشک و نیمه خشک جنوب غرب اصفهان پرداخته اند که درفصل چهارم این بررسی آمده است.

ج- تحقیقات انجام شده در زمینه ارزش علوفه ای وداروئی:

– محقیقین موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع ۱۳۶۶ به تحقیق در زمینه ارزش غذایی علوفه حاصل از گونه های دست کاشت مرتعی درتولید گوشت قرمزپرداخته و به مقایسه پروتیین گونه ها پرداخته که میانگین پروتیین گونه های درمنه بین لگوم وگراس قراردارد.

– محمدی محدرضا ۱۳۶۸: به تحقیق فیتوشیمی وفارماکوگنوزیکی تعدادی ازگونه های مرتعی پرداخته است.

معرفی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

هر گونه برنامه ریزی و تصمیم گیری برای توسعه بخش منابع طبیعی , مستلزم اقدامات و فعالیتهای مستمر و جدی پژوهشی در راستای شناخت دقیق و همه جانبه عناصر و مولفه های موثر در منابع طبیعی تجدید شونده نظیر پوشش گیاهی, آب و خاک , اقلیم و انسان می باشد. از طرفی توسعه , حفظ, احیا و بهره برداری از منابع نیز نیازمند مدیریت کارا و پایدار در عرصه ها و همچنین بکارگیری دانش فنی و فن آوری روز و استفاده از تجارب گذشته است. با این هدف و به موجب مصوبه آذر ماه سال ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی وقت, قانون تشکیل موسسه تحقیقات منابع طبیعی جهت اجرا و تاسیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به وزارت منابع طبیعی ابلاغ گردید. بر اساس این قانون به وزارت منابع طبیعی وقت اجازه داده شد به منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز تحقیقات مربوط به آن قسمت از منابع طبیعی کشور که طبق قانون به عهده وزارت مذکور موکول گردیده, موسسه ای به نام موسسه تحقیقات منابع طبیعی را تاسیس نماید. بدین ترتیب هسته اولیه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با هدف تحقیق در زمینه های مختلف جنگل , مرتع, آبخیزداری و حفاظت خاک و تثبیت ریگهای روان در اواخر نیمه دوم دهه ۴۰ شکل گرفت و محل آن کیلومتر ۱۵ تهران – کرج می باشد.

. این موضوع در شرایطی تکوین یافت که درست یک سال قبل از آن دستورتاسیس باغ گیاه شناسی ملی ایران صادر شده بود. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با ادغام موسسه تحقیقاتی منابع طبیعی و باغ گیاهشناسی ایران , کلیه وظایف تحقیقاتی در زمینه های منابع طبیعی تجدید شونده کشور به عهده موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع گذاشته شد و زیر نظر سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع وابسته به وزارت کشاورزی فعالیت خود راادامه داد.

همزمان با شروع فصل برنامه ریزی کشور یعنی برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۷۲-۱۳۶۸) و لزوم توسعه جهاد علمی در درون تمامی بخشهای اجرایی آموزشی و پژوهشی کشور و نیز بر مبنای ضروریات و فوریتهای موجود ساختار موسسه مورد بازنگری و تجدید نظر کلی قرار گرفت. در جریان این بازنگری, ساختار بخشی موسسه از چهار بخش تحقیقاتی موجود یعنی جنگل, مرتع, گیاهشناسی و بیابان زدایی به سطح هشت بخش ستادی ارتقا داده شد. بدنبال تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی در سال ۱۳۷۰ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع از سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی وزارت کشاورزی متنزع و به معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی منتقل گردید.

در نتیجه الحاق موسسه به وزارت جهد سازندگی و سپس وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۰ و بازنگری مجدد در ساختار سازمانی مربوطه, به منظور دستیابی به توان پاسخگویی به نیازهای دستگاه های اجرایی مرتبط, در حال حاضر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع اقدامات و فعالیتهای علمی پژوهشی خود را در ۱۱ بخش تحقیقاتی و متجاوز از ۵۰ گروه و زمینه تخصصی در حوزه تحقیقات جنگل, مرتع, گیاه شناسی, بیابان زدایی, صنوبر, گیاهان دارویی, علوم چوب و کاغذ, حمایت و حفاظت, ژنتیک و فیزیولوژی گیاهی, بانک ژن و مکانیزاسیون منابع طبیعی و در سطح ۲۹ مرکز تحقیقات استانی و ۸۸ ایستگاه ملی و منطقه ای سازماندهی نموده است. اهداف و وظایف عمده بخشهای تحقیقاتی موسسه به شرح زیر می باشد.

 

بخش تحقیقات جنگل

تحقیق پیرامون زمینه های مختلفی نظیر جنگلداری, جنگل کاری, جنگل شناسی, بهره برداری و مدیریت جنگل, مهندسی جنگل وسیاست جنگل و مسایل اجتماعی واقتصادی.

بخش تحقیقات مرتع:

مطالعه و بحقیق در زمینه مدیریت مراتع, اکولوژی مراتع, به زراعی و به نژادی مراتع, مسایل اجتماعی اقتصادی مراتع

بخش تحقیقات گیاهشناسی:

شناسایی گیاهان و رستنی های کشور, مطالعات فیتوسوسیولوژیک, تهیه نقشه های جوامع گیاهی, شناساییگیاهان نادر و رو به انقراض و تلاش در جهت حفظ ذخایر توارثی کشور, مطالعات تنوع زیستی, ایجاد و توسعه هرباریوم, ایجاد و توسعه باغات گیاهشناسی, دستیابی به گونه های با ارزش گیاهی جهت استفاده در صنعت, فضای سبز, باغبانی, جنگل کاری و… .

بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی مرتعی:

با هدف جمع آوری, شناسایی, کشت, اهلی کردن و تعیین مواد موثره تعداد زیادی از گونه های بومی کشور, تحقیقات به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی, ترویج و کاشت گیاهان دارویی سازگار و ارزشمند در راستای حفظ منابع و تحقیق در زمینه گیاهان زینتی, معطر, سمی, صنعتی و فرآورده های فرعی جنگل و مرتع

بخش تحقیقات بیابان:

تحقیق  در زمینه های استعداد  فرسایش اراضی,  مدیریت بهره برداری از بیابان, استعداد رویشی اراضی, تهیه نقشه های بیابان زدایی, شیوه های مبارزه با بیابانی شدن و تثبیت فیزیکی و بیولوژیکی شنهای روان

بخش تحقیقات علوم چوب وکاغذ:

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت ارایه مدلی برای ارزیابی طرح‌های آبخیز‌داری
 • مقاله کشاورزی کامل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.