گزارش کارآموزی منبع و مقصد فیزیولوژیکی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی منبع و مقصد فیزیولوژیکی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی منبع و مقصد فیزیولوژیکی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه۶
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی
موقعیت جغرافیایی شهر اهواز۸
آمار هواشناسی بلند مدت شهر اهواز۹
آمار هواشناسی سال۱۳۸۲ شهر اهواز۱۰
فصل دوم بررسی بخشهای علمی مرتبط با رشته علمی
منبع و مقصد فیزیولوژیکی۱۲
انواع مخازن فیزیولوژیکی۱۲
تسهیم مواد فتوسنتزی۱۳
کنترل ضریب تسهیم۱۴
انتقال مجدد۱۶
روابط بین sink و source 17
محدودیت مبداء با مقصد فیزیولوژیکی۱۸
فرآیندهای محدود کننده مبدا یا مقصد فیزیولوژیکی۲۱
اثر دما بر مقصد فیزیولوژیکی در ساختارهای رشد محدود۲۷
اثر دما بر مقصد فیزیولوژیکی در ساختارهای رشد نامحدود۲۷
اثر خشکی بر مقصد فیزیولوژیکی۲۸
اثر عناصر غذایی بر مقصد فیزیولوژیکی۳۰
هماهنگی مقصد با مبدا فیزیولوژیکی:واکنش به آهنگ رشد حرارتی ۳۱
فصل سوم: آزمون آموخته‌ها ، نتایج و پیشنهادات
بررسی اثر تنش گرمایی بعد از گرده افشانی بر ارقام گندم
مقدمه۳۳
نواحی کشت گندم در دنیا ۳۵
طبقه بندی مراکز اولیه ژنیتیکی و موطن گندم ۳۷
گندم معمولی و گندم دوروم ۳۸
ترکیب شیمیایی دانه گندم ۳۹
تشکیل و رسیدن دانه ۴۰
منابع ۴۸

منابع:

۱- اداره هواشناسی اهواز

۲-  امام ، یحیی.۱۳۷۴٫فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی گرمسیری.انتشارات دانشگاه شیراز.۳۰۵ صفحه.

۳-  کوچکی، عوض؛ راشد محصل،محمد حسن؛ نصیری ، مهدی؛ صدرآبادی، رضا. ۱۳۶۷ .مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی.انتشارات آستان قدس رضوی.۴۰۴ صفحه.

۴-  گلابی،مجتبی. ۱۳۸۳٫ جزوه درس فیزیولوژی گیاهان زراعی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

۵- مجتهدی ، مسعود؛ لسانی، حسین. ۱۳۷۴٫ زندگی گیاه سبز.انتشارات دانشگاه تهران.۵۸۵ صفحه.

۶-  مودب شبستری،محمد؛ مجتهدی، مسعود. ۱۳۶۹٫فیزیولوژی گیاهان زراعی .مرکز نشر دانشگاهی تهران.۴۳۰ صفحه.

منبع و مقصد فیزیولوژیکی sink  و source :

هر کدام از اندام‌های گیاهی با توجه به میزان خروج یا ورود مواد فتوسنتزی به source یا sink تقسیم بندی می‌شوند.اگر خروج مواد فتوسنتزی بیشتر از آن باشد، آن اندام را منبع یا مبداء یا source می‌نامند و اگر این مواد خروجی اولین بار باشد که تولید شده‌اند منبع را source اولیه می‌‌گویند. برگهای بالغ گیاهان که حداکثر فتوسنتز را دارند، بهترین source  های اولیه هستند.اما برگهای جوان زمانی که به ۳/۱ اندازه نهایی خود نرسیده باشند ، source محسوب نمی‌ شوند، زیرا برای توسعه نیاز به مواد غذایی دارند.

اندامی که میزان ورود مواد فتوسنتزی از خروج مواد بیشتر باشد sink یا مخزن نامیده می‌شود. ممکن است مواد سال اول مخزن باشند و در سال دوم مواد ذخیره شده در ریشه را برای گلدهی خارج کند. این نوع مخزن را در سال دوم اصطلاحاً source ثانویه می‌گویند.

انواع مخازن فیزیولوژیکی:

۱-  مخازن بهره برداری یا مصرف: این مخازن مواد فتوسنتزی را به مصرف تولید انرژی می‌رسانند مانند بخشهای مریستمی یا برگهای کوچک.

۲-  مخازن قندی: که مواد فتوسنتزی را به شکل ساکارز یا سایر قندهای ساده ذخیره می‌کنند مانند چغندر قند و نیشکر.

۳-  مخازن قندی – نشاسته: در این مخازن بخشی از مواد به شکل نشاسته و بخشی به شکل قندهای ساده هستند مانند گوجه فرنگی.

۴-   مخازن نشاسته‌ای: که مواد فتوسنتزی به شکل نشاسته ذخیره می‌شوند مانند گندم ، ذرت ، برنج و سایر غلات.

نکته قابل توجه این است که در هر یک از مخازن فوق با توجه به نوع گیاه ، مقادیر مختلفی از چربی و پروتئین نیز دیده می‌شود که در اثر فعالیت متابولیکی صورت می‌پذیرد مانند سویا، کنجد ، کلزا.

تسهیم مواد فتوسنتزی:

سهم بندی مواد فتوسنتزی در گیاه بر اثر عوامل مختلف همچون تجمع هورمون سیتوکینین در دانه‌ها و نیز شدت فعالیت متابولیکی تبدیل ساکارز به مواد ذخیره‌ای دارد.در مراحل مختلف رشد، تسهیم مواد فتوسنتزی متفاوت است.در دوره رویشی با توجه به اینکه برگها عامل اصلی فتوسنتز هستند و به منظور توسعه آنها اولویت استفاده از مواد فتوسنتزی با برگها است و زمانی که به شکل سطح برگ بحرانی یعنی شاخص سطح برگ تجمع ماده خشک می‌رسیم ترتیب اولویت با ساقه‌ها و ریشه‌ها است. اما در شرایط استرس بویژه تنش رطوبتی ، رقابت بین ریشه با سایر اندامها بیشتر است، یعنی کاهش رشد ریشه نسبت به سایر اندامها در شرایط تنش کمتر است. در مرحله رشد زایشی با ظهور دانه‌ها حرکت مواد به این بخش اولویت دارد و رشد برگها و ریشه تا حد زیادی متوقف می‌‌شود.

کنترل ضریب تسهیم

بساری از مثالها نشان می‌دهد که ضریب تسهیم،P ، هم در طول رشد توده‌ای گیاهی و هم در مقابل بسیاری تغییرات محیطی، مقداری ثابت است. با وجود این، ضریب تسهیم در همه گونه‌ها به محیطهای نامناسب و در برخی گونه‌ها به بیشتر تغییرات محیطی واکنش نشان می‌دهد. در زیر برخی سازه‌های کنترل کننده‌ی آن به اختصار جمع بندی می‌شود:

در بسیاری گیاهان، وقتی مقصدهای فیزیولوژیکی برای ماده‌ی خشک در اندامهای مختلف توازن دارند، Pثابت است. وقتی محدودیتهای محیطی تعداد واحدهای رویشی و زایشی را که باقی می‌مانند به سطحی بسیاری پایین‌تر از تعداد بالقوه تنزل می‌دهد، اندازه‌ی کوچک مقصدهای فیزیولوژیکی بدست آمده بخشی از ماده‌ی خشک تخصیصی به اندم را محدود می‌کند. این حالت در شرایط محیطی فوق العاده، برای مثال، هنگام اختلال در تشکیل دانه بر اثر دمای کم یا خشکی، بیشتر معمول است. گاهی این حالت در محیط‌های معمولی هم، شبیه هنگامی که کیسه‌های بساک بوته‌هایی که با باد گرده‌افشانی می‌شوند به وسیله‌ی بارندگی سنگین خیس می‌ شوند، رخ می‌دهد. در این شرایط، P معمولاً متناسب با اندازه‌ی مقصد فیزیولوژیکی ، برای نمونه، تعداد دانه‌های در حال رشد یا میوه‌هاست. واکاوی آهنگ رشد حرارتی وسیله‌ای برای تعیین زمان تاثیر مستقیم عواملی چون دما، خشکی و عناصر غذایی، بر مقصد فیزیولوژیکی بجای تاثیر غیر مستقیم از راه عرضه‌ی مواد پرورده ، است.

معمولاً مقدار P برای یک ساختار در محیطهای معمولی، به سازه‌هایی نظیر محدودیت ریزش یا قدرت مقصد فیزیولوژیکی وابسته است. در انواع رشد محدود، رشد مقصدهای فیزیولوژیکی گوناگون، کم وبیش ناپیوسته است. در ژنوتیپ‌هایی که فقط یک ساقه در هر بوته دارند، بیشتر مواد پرورده تولید شده در طول گسترش و رشد هر ساختار، به آن ساختار اختصاص می‌یابد(بنابراین P   در  حدود ۱ است).

کنترل تسهیم در انواع رشد نامحدود که اندامهای رویشی و زایشی به طور همزمان در حال گسترش هستند، پیچیده‌تر است. در انواعی مانند حبوبات یکساله‌ی کوچک آغازه‌های رویشی و زایشی به طور همزمان انگیخته می‌شوند. محیط، هر دو نوع آغازه را به نسبتی برابر متأثر می‌کند و دو مقصد متوازن باقی می‌مانند، و ضریب‌های تسهیم ثابت هستند. در سایر انواع، مانند نخل روغنی دئمی و کاساوا مقصد فیزیولوژیکی رویشی بالای سطح خاک به مراتب قوی‌تر است. اگر کل تولید ماده‌ی خشک کاهش یابد، در حالی که ضریب تسهیم افزایش می‌یابد، مقدار مطلق ماده‌ی خشک اختصاص یافته به این مقصد فیزیولوژیکی ممکن است اندکی تغییر یابد. گاه محیط به وسیله‌ ی متوقف کردن  رشد قوی‌تر ها، برای مقصدهای فیزیولوژیکی ضعیف مساعد می‌شود. هنگام رویداد این امر، در درجه‌ی نخست گسترش مقصد فیزیولوژیکی در بخشهای هوایی متوقف می‌شود. احتمالاً این نوع واکنش، در تسهیم بخش بیشتری از ماده‌ی خشک به غده‌های کاساوا در دماهای کم و به میوه‌های نخل روغنی در خاکهای فقیر از نظر عناصر غذایی، دخالت داشته است.

انتقال مجدد Rimobilization :

مواد فتوسنتزی در گیاه به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرند:

۱-  به عنوان مواد ذخیره‌ای در بخشهای مختلف ذخیره می‌شوند. این بخشها می‌توانند در فرآیندهای گیاه مورد استفاده قرار بگیرند. یعنی در صورت نیاز مواد ذخیره‌ای می‌توانند در تنفس وارد شده به مصرف برسند.

۲-  و یا اینکه مواد تولیدی در گیاه جزء بخش‌های ساختمانی گیاه شوند و تبدیل به بافتهایی همچون سلولز و همی سلولز شوند. این بخشهای ساختمانی بدلیل عدم وجود آنزیمهای هیدرولیز کننده آنها، نمی‌توانند در تنفس مصرف شده و مورد استفاده قرار گیرند.

به فرآیندی که می‌تواند مواد ذخیره شده گیاه را مجدداً به بخشهای مختلف منتقل نماید انتقال مجدد می‌ گویند.

این مواد قابل انتقال ممکن است مصرف شده و یا ذخیره شوند. در حقیقت بخشهایی که توانایی انتقال مجدد مواد ذخیره شده را دارند در ابتدا به عنوان sink محل ذخیره بوده‌اند و در فرآیند انتقال مجدد به عنوان source ثانویه عمل می‌کنند. فرآیند انتقال مجدد در شرایط عادی ۱۰% عملکرد نهایی را تشکیل می‌دهد که این مقدار در شرایط استرسهای محیطی می‌تواند تا ۶۰% وزن نهایی دانه را تشکیل دهد.حتی اگر مواد ذخیره شده هیچگاه در انتقال مجدد منتقل نشوند از طریق کاهش سقطهای خودبخود و افزایش تعداد دانه در بالا بردن عملکرد موثرند.مانند میانگره غلات که بیشترین سهم را در انتقال مجدد دارد.

روابط بین sink و source (روابط بین منبع و مقصد):

براساس اینکه تشکیل مخازن فیزیولوژیکی در اثر فعالیت منبع است بنابراین منبع و مقصد بر روی هم اثر دارند و ارتباط متقابل بین منبع و مقصد تعیین کننده عملکرد گیاهی است. یعنی محدودیت عملکرد مربوط است به محدودیت sink ، محدودیت source و اثر متقابل این دو، بنابراین می‌توان با شناخت محدودیت sink یا source ، عملکرد و اجزاء عملکرد را به نحوی تحت تاثیر قرار داد که باعث بهبودی عملکرد ‌شوند. به عنوان مثال تعداد دانه در هر سنبله گندم و وزن تک دانه بستگی به فعالیت source و توانایی ذخیره مواد توسط sink مشخص می‌شود.اما به دلیل وجود سقطهای خودبخود و فرآیند انتقال مجدد، شناخت محدودیتsink و source ساده نیست و می‌ توان از روشهایی همچون سایه‌اندازی بر روی برگها ، حذف یک یا چند برگ، حذف دانه‌ها و افزایش co2به محدودیت sink  یا source پی برد.

به عنوان مثال اگر چند برگ را در یک گیاه حذف کنیم اما وزن دانه‌ها تغییر نکند علت این است که دانه‌ها در گیاه شاهد، محدودیت دارند و وجود یا عدم وجود برگها یا به عبارتی بالا بودن source نمی‌تواند مورد استفاده دانه‌ها قرار گیرد. همچنین اگر در گیاهی مانند ذرت بلال را نصف کنیم چون تعداد sink ها کاهش یافته انتظار داریم که دانه‌های باقیمانده سنگین‌تر شوند.اگر دانه‌ها تغییر وزنی نداشته باشند،یعنی sink محدودیت دارد. در صورتی که افزایش وزن در دانه‌ها رخ دهد نشان‌ دهنده این است که در گیاه شاهد، source  محدود است.

به همین دلیل روشهای مختلفی برای رفع محدودیت sink و source  اجرا کرده‌اند. از جمله می‌توان به کاهش ارتفاع ساقه در بعضی ژنوتیپهای گندم اشاره نمود که باعث شده است مواد بیشتری صرف پر شدن دانه‌ها شوند.

محدودیت مبداء یا مقصد فیزیولوژیکی

مبداء عبارت از تامین مواد پرورده، اعم از آنچه هنگام پر شدن میوه‌ها و غده‌ها تولید می‌شود و آنچه در سایر بخشهای گیاه ذخیره شده، است. به طور کلی مقصد فیزیولوژیکی عبارت از تعداد زیر واحدها در بخشهای محصول دهی است. آگاهی از اینکه مبداء یا مقصد کدامیک عملکرد یک ژنوتیپ را محدود می‌کنند، می‌تواند راهنمای تعیین خط مشی اصلاح ژنوتیپ به وسیله‌ی گزینش و بهنژادی باشد.

معمولترین حالت در بین گونه‌های گرمسیری در محدوده وسیعی از شرایط گرمسیری، محدودیت مبدأ عملکرد زایشی است. در این حالت گل‌آذین تلقیح شده‌ی بسیار بیشتری نسبت به آنچه در واقع مقصدهای فیزیولوژیکی را تشکیل می‌دهند، وجود دارد.مکانیزم‌های تنظیم کننده‌ی متعددی کار هماهنگی بین مقصد و مبداء را انجام می‌دهند. عیب غلات در ناچاری آنها از تخمین تعادل بین تعداد دانه‌ها و مواد پرورده‌ای که در طول پر شدن دانه فراهم خواهد بود، است. اما معمولاً این تعداد بیش از حد تخمین زده می‌شود، بنابراین تعداد کمی از دانه‌ها به بیشینه‌ی وزن می‌رسد. به همین نسبت محدودیت مبدا در بین انواع رشد محدود و رشد نامحدود متداول است. در برخی از انواع رشد نامحدود، وجود مقصد فیزیولوژیکی رویشی قوی در این امر دخالت دارد.

محدودیت مقصد، اغلب در ژنوتیپهایی که مقصد فیزیولوژیکی زایشی آنها(یا مقصد فیزیولوژیکی رویشی، چنانچه این قسمت تشکیل دهنده‌ی عملکرد باشد) به محیط حساس است، رخ می‌دهد. معمولاً بادام زمینی به این دلیل مقصد – محدود است، همانگونه که دو گیاه رویشی چای و کائوچو مقصد- محدود هستند. عملکرد بیشتر انواع چای مقصد- محدود است، زیرا جوانه‌ها(که عملکرد را تشکیل می‌دهند) در بخش اعظم زندگی بسیار کند رشد می‌کنند و میزان رشد آنها به دما و هوای خشک حساس است. کائوچو مقصد – محدود است، زیرا مجاری  شیرابه دهنده که لاستیک خام از آنها خارج می‌شود، در واکنش به سخت شدن لاستیک بسته می‌شود.

همیشه تشخیص محدودیت مبدا یا مقصد امکان پذیر نیست. گاهی به طور تجربی می‌توان محدودیت را بوسیله تغییر در مبدا یا مقصد تشخیص داد. برای نمونه چنانچه مبدا کاهش داده شود(برای نمونه، به وسیله حذف برگها) و عملکرد تغییر نکند، محدودیت مقصد وجود دارد، و در صورت تغییر تعداد محل‌های زایشی و تغییر نکردن عملکرد، محدودیت مبدا وجود دارد.

آزمایش‌هایی از این نوع با نخل روغنی و کاساوا نشان داده است که چگونه اولویت مقصد فیزیولوژیکی شاخ و برگ بر مقصد فیزیولوژیکی اندامهای زایشی یا ذخیره‌ای ، موجب محدودیت مبدا عملکرد می‌شود. براساس مطالعات همانندی با کاکائو، دال عدس، و لوبیا چشم بلبلی، مقصد فیزیولوژیکی زایشی ممکن است به نحو شایان توجهی کاهش یابد، بدون اینکه تاثیری بر عملکرد داشته باشد.

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.