مقاله بررسی تأثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تأثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی تأثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول:کلیات
۱-۱    مقدمه   ۲
۱-۲    مفهوم آلودگی   ۴
فصل دوم: آلودگی هوا
۲-۱        آلودگی هوا   ۶
۲-۲        فلزات سنگین    ۷
۲-۲-۱  اثر سرب بر رفتار کودکان   ۸
۲-۲-۲  اثر سرب دربروزرفتارهای ضد اجتماعی پسران   ۱۱
۲-۳        تاثیر دود سیگاردرسلامت رفتاروروان   ۱۳
۲-۳-۱  رایطه ی سیگار کشیدن مادرباردارومشکلات رفتاری کودکان ا۱۵
۲-۴        پلی کلرید بی فنیل              ۱۹
۲-۵        تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بررفتار رت ها     ۲۲
۲-۶        تاثیر آلودگی سموم بر رفتار    ۲۳
۲-۶-۱  تاثیرات عصبی – رفتاری متیل مرکوری بر نوزادان و حیوانات             ۲۸
۲-۷        تاثیر گاز خردل بر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی                ۳۰
۲-۸        تاثیر آلودگی هوا بر رفتار حشرات انگل گیاهی      ۳۳
۲-۹       عوامل مختلف اکولوژیکی متاثراز آلودگی هوا و تاثیرآن برانسان           ۳۴
فصل سوم: آلودگی صوتی
۳-۱       آلودگی صوتی  ۳۶
۳-۲       تاثیرات روانی و رفتاری آلودگی صوتی  ۳۹
۳-۳       سرو صدای محیط کار       ۴۱
۳-۴       تاثیر سروصدای بخش NICU بر نوزادان           ۴۳
۳-۵       تاثیر صداهای زیر آب بر پستانداران دریایی         ۴۵
۳-۵-۱ آلودگی صوتی آب ورفتار خودکشی دلفین ها        ۴۸
فصل چهارم: آلودگی آب
۴-۱       آلودگی آب   ۵۱
۴-۲       تاثیر حلال های شیمیایی در سلامت رفتار             ۵۲
۴-۲-۱ اثر رفتاری استات سرب در سیاه ماهی قنات         ۵۴
۴-۲-۲ تاثیر رفتاری مس بر موجودات آبزی      ۵۵
فصل پنجم: آلودگی نوری
۵-۱       آلودگی نوری  ۵۸
۵-۲       اثر بر انسان   ۶۰
۵-۳       اثر برحیوانات    ۶۰
۵-۴       اثر بر گیاهان  ۶۱
نتیجه گیری   ۶۲

چکیده

        درفصل اول مقدمه ای جهت آشنایی با اهداف این تحقیق آورده شده، وسپس مفهوم آلودگی بیان گردیده است.

درفصل دوم، آلودگی هوا وبرخی آلاینده های موجود درهوای آلوده، ازنظرتاثیرشان برسلامت رفتارو روان مورد بررسی قرارمی گیرد.

ابتدا فلزات سنگین، که یکی ازمهم ترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند، معرفی شده و سپس به بررسی تاثیرات سرب به عنوان یکی ازفراوانترین وسمی ترین فلزات سنگین برروی رفتار کودکان وهمچنین رفتارهای ضد اجتماعی پسران جوان بررسی شده است. نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که درکودکانی که درمعرض تماس با سرب قرارمی گیرند، کاهش ضریب هوشی، ناتوانیهای گفتاری، کاهش حافظه کوتاه مدت، کاهش سرعت عکس العمل ها، بیش فعالی، تحریک پذیری زیاد و  سایررفتارهای منفی را می توان مشاهده کرد. همچنین براساس این تحقیقات، رفتارهای ضد اجتماعی در پسرانی که نسبت به پسران دیگر بیشتر درتماس با این آلاینده بودند، افزایش بیشتری را نشان می دهد.

ازآنجا که مواد موجود درسیگارمی توانند باعث آلودگی هوا شده وازاین جهت سلامت جسم و روان را  تهدید می کنند، بحثی درمورداثرات سیگارکشیدن مادران دردوران بارداری برروی سلامت رفتارهای کودکان آنها بیان شده است، که نشان می دهد کودکانی که مادران آنها دردوران بارداری مصرف  زیاد سیگارداشته اند،کودکانشان دچاراختلالات رفتاری بیشتروتمایلشان برای ارتکاب اعمال مجرمانه وضد  اجتماعی ، بیش ازسایرکودکان می باشد. البته این نتایج را نمی توان به تمام این کودکان تعمیم داد.

پلی کلرید بی فنیل (PCB ) یکی دیگر ازآلاینده های زیست محیطی محسوب می شود که نقش آن در رفتارکودکان وهمچنین تاثیرات آن همراه با سرب بررفتار رت ها مورد توجه قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد، کودکان آلوده شده با (PCB) دچارمشکلات حرکتی، گفتاری،اختلالات شخصیتی، ونیز کاهش حافظه خواهند بود.علاوه براین بررسی این ماده به همراه سرب برروی رتها و نوزادان نارس نشان می دهد، تاثیرات این دوماده بربدن بسیارمشابه هم بوده واحتمال می رود، مواد موجود دراین دو  ترکیب از طریق فرایندهای مشابهی تاثیرات خود را اعمال می کنند.

یکی از آلاینده های دوران جنگ تحمیلی، گازخردل بود که با گذشت زمان نسبتا طولانی ازآن دوران  همچنان تاثیرات مخرب آن بر جانبازان شیمیایی باقی مانده است، که در این فصل مختصری درمورد این تاثیرات ازجنبه روانی ورفتاری صحبت شده است. با انجام آزمایشاتی که برروی جانبازان جنگ تحمیلی صورت گرفته است، مشخص شده است که آن دسته ازجانبازان که با گازهای سمی که به طور  عمده گازخردل می باشد مسموم شده اند، نسبت به دیگرجانبازان دچاراختلالات روانی و رفتاری مانند  اختلالات اضطرابی،افسردگی و کاهش کیفیت بیشتری درزندگی روزمره خود می باشند.

بعد ازبحث آلاینده ها به بحث درباره سموم پرداخته شده است ومتیل مرکوری(MeHg) به عنوان یکی ازاین سموم معرفی و تاثیرات عصبی- رفتاری آن برنوزادان و حیوانات گفته خواهد شد. مطالعات بر روی اثراین ماده برانسان وحیوان نشان می دهد، متیل مرکوری به عنوان یکی ازخطرناکترین آلاینده های موجود در محیط زیست می تواند سبب بروزمشکلات حسی – رفتاری وعقب ماندگیهای ذهنی در کودکان شود. ازاثرات دیگر آن می توان کاهش وزن زمان تولد را نام برد.

درپایان این فصل، تاثیرات آلودگی هوا برحشرات انگل گیاهی مورد بررسی قرارگرفته است.حشرات انگل گیاهی برای گیاهان آفت به عنوان یک کنترل کننده بیولوژیکی حائزاهمیت می باشند، اما آلاینده های موجود درهوا به خصوص اوزون باعث کاهش رفتارهای انگلی دراین حشرات شده، و در نهایت باعث کاهش مبارزه طبیعی با گیاهان آفت خواهد شد.

درفصل سوم به بررسی آلودگی صوتی، به عنوان یکی ازشایعترین آلودگیهای زیست محیطی خواهیم پرداخت. بعدازتعریف آلودگی صوتی ، آلودگی صوتی محل کار وتاثیر آن برکارکنان این مکانها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. افرادی که درمکان های پرسروصدا مانند برخی ازکارخانجات مشغول به کارمی باشند، با خطر کاهش شنوایی غیر قابل جبران روبرو خواهند بود. علاوه براین بسیاری ازاین افراد دربرخوردهای روزمره خود با دیگران دچارمشکل می باشند. درواقع آلودگی صوتی با تاثیر بر روان وکاهش سلامت روانی، سلامت رفتاری این افراد را نیزدچاراشکال می کند.

یکی ازمکان های حساس به سروصدا بخش مراقبت های ویژه نوزادان می باشد،بنابراین دراین فصل سعی شده است تاثیرات آلودگی صوتی دراین بخش، برروی نوزادان مورد ازریابی قرارگیرد. باتوجه توجه به این نکته که شنوایی انسان در بدو تولد کامل است، نوزادان قادرخواهند بود  صداهای اطراف خود را شنیده ونسبت به آن واکنش نشان دهند. بنابراین هرگونه آلودگی صوتی دراین بخش،می توانند باعث ایجاد تنش درنوزادان شود.

اثرات مخرب آلودگی صوتی تنها شامل انسان ها نمی شود، بلکه حیوانات و دیگرموجودات نیزازاین  تاثیرات درامان نیستند. بنابراین تاثیرصداهای زیرآب بررفتار پستانداران دریایی وبه عنوان نمونه بر رفتاردلفین ها مورد بررسی قرارگرفته است. موجودات زیرآب ها می توانند امواج صوتی که به عمق آب می روند را دریافت کنند. بسیاری ازاین صداها برای این موجودات آزاردهنده بوده و باعث بروز واکنشهای متفاوتی درآن ها خواهد شد. یکی ازپستانداران آبزی دلفین ها می باشند که با آزمایشاتی که در رابطه با رفتار خودکشی آنها صورت گرفته است، مشخص شده که عامل اصلی این رفتار، آلودگی صوتی موجود درآبها می باشد.

درفصل چهارم، آلودگی آب ها وآلاینده هایی که موجب آلودگی آب می شوند، مورد بررسی قرارگرفته است.

با صنعتی شدن شهرها و گسترش کارخانجات این تهدید بیشترشده است. حلال های شیمیایی که توسط انسان ساخته می شوند، درصورت ورود به آبها باعث آلودگی آن ها خواهند شد، بنابراین دراین فصل  به بررسی تاثیر این مواد بررفتارپرداخته شده است.

سپس تاثیرات استات سرب برسیاه ماهی قنات وتاثیرات مس برموجودات آبزی، به عنوان دومورد از آلاینده های آب بیان شده است. تاثیر استات سرب برسیاه ماهی قتات نشان داد که غلظت مشخصی ازاین ماده باعث رفتارهای غیرنرمال مانند چرخشهای سریع وبی تابی دراین موجود خواهد شد.

درمورد آلودگی آب با مس و بررسی دو رفتارشناگری ونورگرایی درگونه پلانکتونی به نام Nauplii  Barnacl این نتیجه به دست آمد که غلظت مس بیش ازحد مجازبراین دو رفتاراثرات منفی و مخربی خواهد گذاشت.

درفصل پنجم آلودگی نوری مورد بررسی قرار گرفته است. این آلودگی نسبت به دیگر آلودگیها تقریبا ناشناخته مانده و به آن توجه کافی نشده است. در این فصل اثر این آلودگی برانسان، حیوانات وگیاهان بیان شده است.درمورد انسان این تاثیرات به صورت به هم خوردن ساعت بیولوژیک بدن و درنتیجه تغییرات مختلفی که درچرخه های خواب و بیداری و تنظیم حرارت بدن و… اتفاق می افتد خواهد بود

حیوانات براثراین آلودگی قوه جهت یابی خود را ازدست خواهند داد و در پیدا کردن مسیردچارمشکل خواهند شد وگاهی براثربرخورد با موانع احتمال کشته شدنشان وجود دارد.

 

مقدمه

 درقرن اخیربا پیشرفت تکنولوژی و توسعه ی فناوری، ساخت ابزارآلات گوناگونی که به ارتباط موثروسهل الوصول ترانسان ها و برطرف کردن بسیاری ازنیازهای آنان منجرگردیده ، ازیک طرف نوید زندگی راحت تررا داده است واز طرفی استفاده بیش ازاندازه ویا غیرصحیح ازاین ابزارآلات پیامدهای مخربی برای انسان ومحیط زیست او به همراه داشته است.

یک مثال روشن دراین زمینه ،رشدروزافزون وسایط نقلیه شهری است که ازطرفی باعث گردیده رفت وآمد انسانها درشهرهای بزرگ راحت ترگردد، وازطرفی بسیاری ازآلودگی ها، ازجمله آلودگی هوا و آلودگی صوتی وبه دنبال آن بسیاری ازناراحتی های جسمی وروحی راایجاد کرده است.لطمات روحی  روانی وحتی جسمانی می تواند دررفتارهای انسان نیز تاثیر گذارباشد ونحوه ارتباط اورا با دیگران وبا محیط اطرافش تحت تاثیر قرار دهد.

البته نباید ازاین نکته غافل شد که اثرات منفی آلودگیها فقط گریبان انسان رانخواهد گرفت، بلکه میتواند روی تمام اکوسیستم های طبیعی که قطعا بی ارتباط با هم نخواهند بود، تاثیرات مخرب خود را اعمال کند. هیچکس نمی تواند این حقیقت راانکار کند که آلودگی آبها چه تاثیرات مخربی رابرزندگی آبزیان خواهد داشت وانسان هم که ازاین منابع استفاده می کند از تاثیرات مخرب آن درامان نخواهد ماند.

البته شاید به آن اندازه که به تحقیقات مختلف درزمینه تاثیرات جسمانی آلودگیها پرداخته شده در زمینه تاثیرات رفتاری آن کوتاهی شده باشد. چه بسا بسیاری ازافراد، نمی توانند بین دو پدیده آلودگی ورفتارارتباط برقرار کنند.

 بنابراین دراین تحقیق سعی شده است که تا حدامکان به بررسی تاثیرات این آلودگی ها برروان ورفتار انسانها دیگرموجودات پرداخته شود .

البته لازم است قبل ازاینکه این ارتباط  توسط  تحقیقاتی که صورت گرفته است مشخص گردد، یک تعریف کلی ازآلودگی وانواع آن ارائه شود تا  درک درست تری نسبت به این مسئله بدست آید.

لازم به توضیح است که جمع آوری اطلاعات،به اجبارازسایتهای مختلف که به ارتباط این دوپدیده مهم زیست محیطی و بهداشتی توجه کرده ، استفاده گردیده است.

۱-۲مفهوم آلودگی

آلودگی عبارت است ازهرگونه تغییردرویژگیهای اجزاء متشکل منابع و حیات موجودات زنده بطوری طوری که استفاده ی پیشین ازآنها ناممکن گردد (دبیری،۱۳۷۹ ).

آلودگی به وسیله ی فعالتیهای انسان ایجاد می شود و مستقیم یا غیرمستقیم منافع وحیات موجودات زنده را به مخاطره می اندازد. آلودگی، باعث آسیب به اکوسیستم های خشکی ، آبی، هوا وهمچنین عملکرد طبیعی آنها خواهد شد.آلاینده های زیستی بسیارگوناگون بوده وساخته دست بشرمی باشند که دراشکال مختلف وجود داشته ومی توانند برجنبه های مختلف زندگی تاثیرگذارباشند.درواقع انسان به دست خود موجبات نابودی خویش را فراهم می کند.

این آلاینده ها مستقیم یا غیر مستقیم بر سلامت وکیفیت زندگی انسان تاثیرگذارمی باشند وهمین طورکه گفته شد دراشکال مختلف وجود خواهند داشت.

آلودگی هوا
آلودگی صوتی
آلودگی آب
آلودگی نوری
آلودگی صنعتی
 آلودگی خاک

سعی شده است چهار مورد نخست ازاین آلودگی ها تعریف وتاثیرآنها بر رفتارشرح داده شود.

 

2- 1  آلودگی هوا

هوا چیست؟ هوا مخلوطی ازگازهاست که هریک قشرنسبتا نازکی را دراطراف زمین به وجود آورده اند وبه کار برده می شوند می باشد(دبیری،۱۳۷۹ ).

 اجزاء اصلی هوا: نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکسید کربن، نئون،هلیوم ،متان،گزنون، هیدروژن، کریپتون، آرنون ،نیتروس اکسید ،آمونیاک، دی اکسید نیتروژن، مونواکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد سولفید هیدروژن واجزاء فرعی می باشند(دبیری،۱۳۷۹ ).

 هوای آلوده : اضافه شدن هرماده ای که تا حدی، خواص فیزیکی وشیمیایی هوا راتغییر می دهد، به این مواد آلاینده گفته می شود(دبیری،۱۳۷۹).

براین اساس هرنوع ماده ای که طبیعی یا مصنوعی بتواند ازهوا بدست آید، به عنوان آلوده کننده طبقه بندی می شود که ممکن است مایع ، جامد ، گاز،یا مخلوطی ازاین ها باشد.

انواع آلوده کننده ها: مونواکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن،هیدروکربنها ،اکسیدهای سولفور(SOx) وذرات معلق (دبیری،۱۳۷۹).

  منابع آلوده کننده  :  نقل وانتقالات ، احتراق ،  فرایندهای صنعتی،  زباله های جامد و مواد متفرقه  (دبیری،۱۳۷۹).

فلزات سنگین ، سموم موجود درطبیعت و دود سیگار،ازجمله آلاینده های زیست محیطی می باشند که تاثیر آنها بررفتارانسان و سایرموجودات دراین جا بررسی خواهد گردید.

۲-۲  فلزات سنگین

 درجوامع صنعتی،گریزی ازمواد شیمیایی و فلزات سمی نیست.علاوه برخطرهای زیادی که این مواد درخانه وبیرون ازخانه دارد، بسیاری ازشغل ها مستلزم قرار گرفتن درمعرض این آلاینده ها می باشد

فلزات سنگین به صورت فلزی هیچ نقشی دربدن ندارند ومی توانند بسیارسمی باشند.

این فلزات ممکن است درمحیط رها شوند.  درهوا ،آب آشامیدنی ،غذا و یا درتعداد معدودی ازتولیدات شیمیایی توسط انسان می توان آنها را یافت.

راههای متعددی برای ورود این فلزات به داخل بدن وجود دارد. این فلزات ازطریق تنفس یا همراه با غذا ویا جذب ازطریق پوست وارد بدن می شود،که اگربا سرعتی بیش ازسرعت مکانیسمهای سم زدایی بدن درداخل بافتها تجمع یابند، به مرورزمان اثرات سمیت خود را دربدن آشکار می کنند.

باید توجه داشت که برای ایجاد مسمومیت لزوما وجود غلظت های بسیاربالا الزامی نیست. همانطوری که فلزات سمی دربافت های بدن تجمع می یابند،بعدازمدتی به سطوح غلظتی سمی خود می رسند،این حالت زمانی به هشدار تبدیل می شود که بدانیم  فلزات سنگین دربدن چه می کنند.

تحقیقاتی که روی اثرات فلزات سنگین انجام شده است، تاکید می کند که این مواد می توانند به صورت مستقیم با مختل کردن عوامل مغزی وعصبی،بررفتارتاثیربگذارند. درواقع تاثیرآنها برموادانتقال دهنده ( نورو ترانسمیتر) خواهدبود که عملشان انتقال پیام های سلولی بخشهای مختلف بدن وتغییردرعملکرد فرایندهای مختلف متابولیکی درداخل بدن خواهد بود.

یکی ازسیستم های مهمی که نقش بسیاری درکنترل رفتارها خواهد داشت، سیستم هورمونی غدد درون ریزبدن می باشد. فلزات سنگین با اثربراین سیستم وبا مختل کردن عملکرد آن، تغییردررفتاررا باعث می شود. درنهایت می توان فلزات سنگین را این گونه معرفی کرد : فلزات سنگین عناصرکم مقداری هستند که دانسیته آنها درنهایت ۵ برابرآب می باشد. بنابراین آنها عناصرپایداری هستند، به این معنی که بدن قادر نخواهد بود که آن ها را تجزیه کند.

ازجمله این عناصرمی توان سرب، جیوه ،آرسنیک ،کادمیوم و…. را نام برد .

۲-۲-۱  اثر سرب بر رفتار کودکان

موضوعی که امروزه توجه زیادی را به خود معطوف کرده است ، اثربالقوه تماس زیاد با سرب و اثربرسیستم عصبی- رفتاری کودکان می باشد. نتایج می دهد که تماس زیاد با این آلاینده ی محیط زیست موجب کاهش ضریب هوشی، کاهش درحافظه ی کوتاه مدت، ناتوانی های گفتار، کاهش مهارت های حرکتی ظریف وهمچنین کاهش سرعت عکس العمل ها وکاهش میزان هماهنگی چشم با دست خواهد شد.همچنین تحقیقات اپیدمیولوژیکی نیزبرای تعیین رابطه ی سطح سرب خون ورفتاردردوران کودکی ونوزادی صورت گرفته است.

مطالعات مختلفی که درآن ارتباط  ضریب هوشی کودکان (IQ) و سرب موجود درمحیط  بررسی شده صورت گرفته است. محققین سعی کرده اند که ارتباط  بین درجه بندی کامل (IQ) درکودکان۵ ساله و وبزرگتربا سرب بدنشان را بررسی کنند.برای بررسی این رابطه، ۲۶تحقیق که به صورت اپیدمیولوژیکی صورت گرفته بود مورد بازبینی قرارگرفت ودرنهایت نتیجه ای که حاصل شداین بود که تماس با سرب باعث نقصان اندکی درضریب هوشی خواهد شد.

اما باید چند عامل تسهیل کننده ی دیگر مد نظر قرار بگیرد:

۱)     آیا مطالعات انجام شده مشخص هستند؟

۲)     آیا کنترل کافی روی عوامل گمراه کننده وجود داشته است؟

۳)     آیا منحنی های انتخابی به کار گرفته شده ،قابل پیگیری می باشند؟

۴) آیا کودکان با ضریب هوشی پائین، رفتاری را پذیرفته اند که آنها را درتماس بیشتربا سرب قرار دهد.ارتباط بین سطح سرب خون واثرات آن بربروز تغییرات رفتاری درسطوح بسیارزیاد ۳۰ میلی گرم دسی لیتر گزارش شده است.

گرچه ارتباط دادن سطح پائین سرب با اثرات زیان بار برروی نمو هوشی- عصبی- رفتاری مشکلتر است.دراینجا به رابطه ای اشاره می شود به نام رابطه معلولی معکوس:

براساس بررسی های انجام  شده، مشخص شده است که تماس کودکان با سرب منجربه کاهش ضریب هوشی،ایجاداختلال فعالیت زیاد بدون تمرکز(بیش فعالی) وسایررفتارهای منفی، مانند تحریک پذیری فعالیت شدید وحتی ضداجتماعی خواهد شد.

اغلب کودکانی که رفتارغیرمودبانه و فعالیت شدید دارند، هشدارهای پرهیزازخوراکی های بی ارزش آلوده به سرب واجتناب ازقرارگرفتن درمعرض هوای آلوده به سرب را فراموش می کنند.

درتائیداین فرضیه،محققان اخیرا گزارش کرده اند کودکانی که اختلالات رشد ونمودارند،تمایل به نشان دادن رفتارهای خاک خوری (اشتها به غذاهای نامناسب ویا موادغیرخوراکی)، که آن ها را درمعرض خطر تماس بامقداربیشتری ازسرب نسبت به کودکان سالم قرارمی دهد دارند.

ازآنجا که فرضیه ی معلولیت معکوس رانمی توان به صورت آینده نگربررسی کرد،بیشترتحقیقات در مسائل مربوط به ارتباط BLL (میزان سرب خون) وIQ   ,ازروشهای آماری استفاده می کنندکه قطعا نمی توان از طریق آنها نتایج قطعی و قابل قبولی راجع به رابطه علت- معلولی به دست آورد.

کمبودهای تغذیه ای گمان می رود که برروی رشد تفکراثردارد، که خودمی تواند برروی مکانیسمهای جذب مکانیسمهای سرب تاثیرگذار باشد.

تحقیقات نشان می دهد،کسانی که ازمهارت های رفتاری وشناختی خوبی برخوردارمی باشند،مغزخود را ازاثرات سمی سرب بهترحفظ می کنند. بنا برهمین تحقیقات،اثرات مخرب سرب برمغزافرادی که دچاراختلالات رفتاری وشناختی ونیزدارای محدودیت هایی درخواندن می باشند، بیش ازدوبرابرونیم نسبت به افراد دیگراست،اما این تحقیقات بیان نمی کند کسانی که دارای مهارتهای رفتاری یا شناختی می باشندازابتلا به اثرات مخرب سرب محفوظ خواهند بود. به گفته محققان هرچه تواناییهای شناختی مثل خواندن که دردوران بزرگسالی درمعرض اثرات مخرب سرب قرارمی گیرد بیشترباشند ، اثرات حفاظت بخش بیشتری اثرات سرب خواهد داشت ، حتی اگراثرات منفی سرب برسیستم عصبی ازاثر آن بر مهارت های حرکتی اعمال شده باشد .

محققان درمورد تاثیرمهارت های خواندن درحفاظت مغزمی گویند : افرادی که دارای تعداد سیناپسهای قشری بیشتری درمغزخود می باشند،این عامل ظرفیت مغزی بیشتری رااعمال می کند وباعث خواهد شد که درصورت آسیب دیدن برخی ازمدارهای مغزی،این امکان وجود داشته باشد که مغزازمدارهای بیشتری جهت پردازش موثرکارها استفاده کند.

۲-۲-۲  تاثیر سرب در بروز رفتارهای ضد اجتماعی پسران

حقیقتا بسیاری ازتمایلات مجرمانه دردوران بزرگسالی، می تواند قبل ازتولد کودک شکل بگیرد.

با توجه به تحقیقات چهارساله ای که برروی پسران جوان درمورداثرات رفتاری سرب صورت گرفته وامروزه به صورت مقالاتی به چاپ رسیده است، این مسئله به خوبی نشان داده شده است.

این مطالعات برروی ۸۰۰ نفراز پسران مدارس پترزبورگ صورت گرفته ونشان داده است، آن دسته ازپسرانی که میزان سرب استخوانشان بالا بود،تمایلشان به ارتکاب اعمال مجرمانه وتخلفات شدیدبیش از پسرانی بود که سطح سرب استخوانشان پائین بود(برادی ،۱۹۹۶).

البته هیچ کدام ازاین پسران ازمیزان سربی که دربدنشان بود، دچارمسمومیت جسمانی نشده بودند.

همچنین دراین مطالعه رابطه مستقیمی بین میزان سرب دراستخوان پای کودکانی که رفتارآن ها توسط والدین یا مربیان گزارش شده بود، با میزان رفتارهای مجرمانه وغیرمودبانه آنها برقرار شد.

دکتر(Herbert Nidleeman ) روانشناس واستاد دانشگاه علوم پزشکی پترزبورگ،مطالعات دیگری برروی تاثیرات سرب انجام داده ومتوجه شده است که حتی با درنظرگرفتن عواملی که میزان احتمال رفتارهای مجرمانه وضداجتماعی راافزایش می دهد،ازجمله وضعیت اقتصادی، اجتماعی وخانوادگی، درآن دسته ازافرادی که دارای وضعیت نابسامانی ازاین جنبه بودند، آن هایی که میزان سرب بدنشان بالاتربود گرایشات بیشتری برای رفتارهای مجرمانه ازخود نشان می دادند (برادی ،۱۹۹۶).

یکی دیگرازمحققین وروانشناسان، مطالعه طولانی مدتی برروی رفتارهای ضداجتماعی کودکان انجام داد و نتیجه گرفت بسیاری ازرفتارهای ضداجتماعی کودکان وجرم های سنگینی که نوجوانان مرتکب می شوند، ازمواردی مثل مصرف الکل و تخلفات کوچک شروع می شود(برادی ،۱۹۹۶).

دکترNidleeman  چنین بیان می کند:من نمیگویم سرب عامل اصلی ایجاد تخلفات اجتماعی است ولی به نظرمن یکی از مهم ترین عوامل تسهیل کننده این رفتارها می باشد وهمینطوربیان می کندکه سرب سم مهلکی برای مغز به حساب می آید که باعث جلوگیری ازانتقال ایمپالس های عصبی خواهد شد، و خود این عامل خطرانجام رفتارهای مجرمانه درکودکان را بالا خواهد برد (برادی ،۱۹۹۶).

البته مطالعات قبلی که دررابطه بااثرسرب صورت می گرفت،برهوش کودکان ومیزان رشدشان بیشتر تاکید می کرد ومیزان سرب خون را به عنوان یک شاخص دربدن درنظر می گرفت .

اما درطی تحقیقی که دکتر( (Blingerمحقق سرب شناسی که دربیمارستان کودکان شهربوستن فعالییت داشت انجام داد بیان کرد: برخلاف بسیاری ازتصورات گذشته، میزان سطح سرب استخوان نسبت به میزان سطح سرب خون می تواند شاخص بهتری محسوب شود، به عنوان مثال یک کودک درآزمایش اندازگیری سطح سرب بدنش می توانست دارای سطوح بالاترسرب دراستخوان خود باشد ولی دارای سطح سرب خون بالایی نباشد. ، و بیان می کند بسیاری از رفتارهای مجرمانه وتخلفات سهمگینی که درجامعه صورت می پذیرد،می تواند به دلیل آلودگیهای محیط زیست اطرافمان باشد وسرب به عنوان  یکی ازخطرناک ترین آلاینده ها درنظر گرفته می شود (برادی ،۱۹۹۶).

درطی مطالعاتی که روی انواع فاکتورهای خانوادگی واجتماعی که ارتباط  مستقیمی با این گونه رفتارها داشتند ، ازقبیل وضعیت اقتصادی وشرایط خانوادگی، مانند تعداد کودکان یا حضورپدرومادرهردو یا یکی از آنها درخانواده صورت گرفت، مشخص شدکه میزان سرب هم به همان اندازه حتی بیشتردربروزرفتارهای ضداجتماعی موثر خواهد بود(برادی ،۱۹۹۶).

تا به امروز ارتباط مستقیم میان سرب ورفتارهای ضد اجتماعی همچنان برقرار است.

درحدود۵۰ سال قبل K.Randy نورولوژیست کودکان بیمارستان بوستن،توانست ارتباط سم سرب در کودکان رابا مشکلات رفتاری ازقبیل حمله کردن به معلمان ودانش آموزان دیگربا چاقو پیدا کند.

درطی مطالعا ت دیگری که ۹۸۷پسرآفریقایی- آمریکایی وهمچنین دختران راازبدو تولد تا ۲۲سالگی بررسی می کرد،نشان داد سرب یکی ازعوامل مهم دربروزاعمال مجرمانه می باشد (برادی ،۱۹۹۶).

۲-۳  تاثیر دود سیگار در سلامت رفتار و روان

سیگار راه ورود به دنیای افسونگراعتیاد را فراهم می آورد . سیگاردربیشترمواقع می تواند زمینه را برای استعمال گونه های دیگرمواد مخدر،برای شخص استعمال کننده فراهم آورد.درواقع سیگارباعث خواهد شد که رفتارهای مقاومتی درفرد سیگاری کاهش یافته و فرد بدون هیچ مقاومتی میل و وسوسه خاصی به مصرف مواد مخدرو لذت جویی ازآن را در خود تقویت کند.

مطالعات پژوهشگران نشان میدهد،رابطه روشنی بین مصرف سیگارواعتیاد به مواد مخدروجود دارد اکثرکسانی که به یکی ازانواع موادمخدرآلودگی داشته باشند،به راحتی اعتراف می کنند دلیل گرفتاری آنها در گردابی به نام اعتیاد، به دلیل آشنایی اولیه ی آنها با سیگار بوده است.

 نیکوتین و سیگار کشیدن : چندین هزار سال است که انسان ها توتون مصرف می کنند. مرمان بومی درآمریکای شمالی وجنوبی اولین کسانی بودند که گیاه توتون را پرورش دادند وبرگهای آن را به دلیل آثارروان گردان آن مصرف کردند.دراواسط قرن نوزدهم سیگار ساخته شد که دود بسیارملایمی داشت ومی توانستند آنرا فرودهند.گرچه سیگارساخته شد ولی درجوامع درمورد آن اختلاف نظروجود داشت. در جامعه ی ما کشیدن سیگار مجاز واز نظر اجتماعی قابل قبول است.

نکته تاسف انگیزاین است که درجوامعی که مصرف دارو راملامت می کنند، مصرف سیگارقابل قبول است وهر ساله یک صنعت ۳۰ میلیارد دلا ری را به خوداختصاص می دهد.

بااین حال آگاهی ازاین نکته با اهمیت است که تفاوت اصلی بین سیگار کشیدن وداروهایی مثل کوکائین والکل دراین است که مصرف کوکائین به میزان خیلی زیاد موجب تضعیف کارکرد ذهنی خواهد شد،

بااینکه نیکوتین داروی روانگردان است اثرمخرب مغزی-رفتاری آن ضعیف است((khorasandccc.ir

نیکوتین عنصری فعال واعتیاد آوراست و یکی ازپرمصرف ترین داروهای روانگردان جهان محسوب می شود. درهر سیگار ۱۰ میلی گرم از سم نیکوتین وجود دارد که موقع استعمال آن فقط ۱ میلی گرم آن جذب بدن می شود وبقیه یا می سوزد یا وارد هوا می شود ، که۶۰ میلی گرم آن یک شخص بالغ و۱۰ میلی گرم آن یک کودک را می کشد((khorasandccc.ir.

آثارنیکوتین بررفتار:نیکوتین را می توان به شیوه های مختلفی به کاربرد،اما دودکردن آن رایجترین مسیرکاربری می باشد.نیکوتین به سرعت جذب دستگاه گردش خون می شود ومی تواندغلظت خون را به سرعت افزایش می دهد و ظرف مدت ۷ ثانیه وارد مغز می شود ((khorasandccc.ir.

این ماده ی مخدرمی تواند آثارپیچیده ومخربی بردستگاه عصبی مرکزی و محیطی داشته باشد وهم به صورت محرک رفتاروهمینطوربه صورت یک عامل کند ساز رفتارعمل کند. دربررسی آثاررفتاری سیگار کشیدن،افراد می گویند آن ها به دلیل آثار تحریک کننده و آرام کننده ی نیکوتین سیگارمی کشند.

البته چنانکه پیش تر ذکر شد، کاهش رفتارهای مقاومتی یکی ازاثرات اصلی سیگار کشیدن است.

نظریه های وابستگی به نیکوتین:عوامل اجتماعی درمصرف سیگاراثردارد.فشارهمسالان،سرمشقگیری ازوالدین وامتحان کردن  می تواند به شروع  این رفتارها کمک کند. زمانیکه این عادت شکل گرفت،عوامل دیگری که به آثاررفتاری خود نیکوتین مربوط می شود به نگهداری این رفتارها کمک  خواهد کرد((khorasandccc.ir.

درپژوهش دارویی، نیکوتین را با ۵ داروی دیگرمقایسه کرده اند.محققان نیکوتین راازنظرمسمومیتی که ایجاد می کند ضعیفترین ولی ازنظرمیزان وابستگی قویترین به شمارآورده اند ( khorasandccc.ir).

اگربرخی ازملاکهای اصلی برای اختلال وابستگی به داروها را مرور کنیم، سیگار کشیدن این ملاکها را درافراد مصرف کننده برآورده می کند.مصرف بی اختیار،درگیری شدید همراه با مصرف، نگرانی شدید درباره ی مصون ماندن وگرایش شدید به بازگشت بعد ازترک آن، سه الگوی رفتاری درمصرف  سیگار محسوب می شود((khorasandccc.ir.

به خاطرآثار لذت بخش وملایمی که درمصرف نیکوتین وجود دارد، و به دلیل تسکین حالتهای روانی منفی وبهترعمل کردن روزمره،مصرف آن با وجودآگاهی ازخطرات سیگار کشیدن،همچنان درجوامع بالا می باشد وبرای افرادی با مشکلات فراوان درزندگی یکی ازعوامل فرارازواقعیت محسوب میشود

رایجترین نشانه های ترک سیگارعبا رتند از: تحریک پذیری، اضطراب،بی قراری، اختلال درتمرکز ،اشتیاق شدید به توتون، سردرد، خواب آلودگی،بیخوابی، پرخاشگری و… ((khorasandccc.ir.

2-3-1رابطه ی سیگار کشیدن مادرباردارومشکلات رفتاری کودکان

  دریکی ازدانشگاههای شیکاگو، مطالعه ای مربوط به ارتباط بین سیگارکشیدن مادران درحین دوران بارداری وبسیاری ازمشکلات رفتاری کودکان زودرس انجام شد.درطی این بررسی دانشمندان متوجه شدند که آن دسته ازکودکانی که دردوران بارداری مادر،درمعرض دود سیگار قرارگرفته اند ،۱۲برابر بیشتر از کودکانی که درمعرض دود سیگار نبوده اند مشکلات رفتاری داشتند(  لوین،۲۰۰۶) .

یکی ازاین محققان می گوید : الگوهای نابهنجاررفتاری درکودکانی که درمعرض این آلودگیها بوده اند حتی دردوران نوجوانی وجوانی،درمقایسه با کودکان دیگربسیارقابل تشخیص وقابل ملاحظه می باشد.

دریک تحقیق،محققان ۹۳ کودک بین ۱تا۲سال را بررسی کردند.ازبین این تعداد ۴۴ نفرازاین کودکان دردوران قبل ازتولد، درمعرض دود سیگارقرارداشته اند و نیمی ازمادران این کودکان روزانه بیش از نیمی ازبسته سیگاررامصرف می کردند. رفتارهای این دسته ازکودکان با یکدیگر مقایسه شد.کودکانی که به صورت خانوادگی درمعرض دود سیگار قرارداشتند، الگوهای رفتاری متفاوت ومشخصی را ازخود نشان می دادند. البته این مسئله شامل تمام این کودکان نمی شد وبرخی ازآنها رفتارهای نرمالی ازخود نشان می دادند (  لوین،۲۰۰۶)

اما نکته ای که دانشمندان ازاین تحقیقات متوجه شدند این بود که، رفتارکودکانی که درمعرض آلودگی بودند، نسبت به کودکانی با وضعیت متعادلتر، دربین ماه های ۱۸و۲۴ زندگی دچاراختلالات بیشتری بود ( لوین،۲۰۰۶)

البته قبل ازاین آزمایش، دانشمندان ارتباط بین سیگارکشیدن والدین ومشکلات اجتماعی کودکان آنهارا دربزرگسالی از قبیل رفتارهای خشونت آمیز و پرخطر پیدا کرده بودند.

دریک تحقیق مشابه، رابطه سیگارکشیدن مادردردوران بارداری و رفتارهای ضداجتماعی پسران آنها بررسی شد.پسرانی که مادران آنها دردوران بارداری سیگارمی کشیدند درمقایسه با پسرانی که مادران سیگاری نداشتند یا حداقل دردوران بارداری ازمصرف سیگارپرهیزمی کردند، احتمال بیشتری برای بروز رفتارهای بزهکارانه داشتند ( لوین،۲۰۰۶) .

علاوه براینکه سیگار کشیدن والدین یک عامل خطرسازو یک مسبب  برای این گونه رفتارها درنظرگرفته می شود ، هنوزمطالعات زیادی برای تائید یا رد این مسئله درحال انجام است.

یکی ازدانشمندانی که مرکز روانپزشکی شیکاگورا تاسیس کرده است ودرحال تحقیق برروی کودکان و نوجوانان می باشد دراین باره می گوید: مدارک زیادی درحال جمع آوری است که ریشه ی بسیاری ازبیماری های رفتاری از جمله از هم گسیختگی رفتاری را بیان می کند ( لوین،۲۰۰۶) .

سیگار کشیدن ممکن است ما را به تفکر درباره چگونگی تاثیراین عوامل، برروی بخش های مختلف مغز وچگونگی ارتباط آن ها با استعداد ذاتی کودک وخطراتی که بعد ازتولد کودک اورا تهدید می کند وادارکند. درطی تحقیق این دانشمند یک گروه ۴۴۸ نفری ازپسران جوان انتخاب شدند.این مطالعه دراوایل تولد آغازشد و درفواصل شش ماهه وبه مدت ۴سال ادامه یافت وبعد ازآن درفاصله ی یک سال تا سن ۱۹سالگی ادامه یافت. مادران این پسران به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه ازآن ها در دوران بارداری خود هرگزسیگارنکشیده بودند یا به ندرت آن را مصرف می کردند،دسته ی دیگر روزانه به

استعمال سیگارمی پرداختند. پسرانی که مادرانشان سیگارمصرف می کردند،علاوه براین موردعوامل دیگری ازقبیل تحصیلات پائین مادر، مصرف الکل توسط مادرو یا استفاده زیاد ازتنبیه فیزیکی برای برای روی آوردنشان به رفتارهای بزهکارانه وجود داشت ( لوین،۲۰۰۶).

محققان رفتارهای بزهکارانانه را به دو گروه تقسیم کردند. گروهی که درجه ی ضعیفتری ازاین رفتارها را نشان می دادند، مثل دزدی ازکیف پول والدین و یا دزدیدن اجناس کوچک ازمغازه ها، و گروه دیگربا درجه شدید این رفتارها که شامل حمله به افراد ،حمل سلاح وجرائم بسیارشدید بزهکارانه  می باشد.(  لوین،۲۰۰۶).

درمورد سطح خفیف  آن،  تفاوت سنی خاصی بین کودکانی که دردوران جنینی درمعرض دود سیگاربودند با کودکان دیگروجود ندارد. اما درمورد تخلفات سنگین تر، کودکانی که دردوران جنینی درمعرض دود سیگاربوده اند، این تخلفات را نسبت به کودکان دیگردرسنین پائین تری(سن۱۳سالگی بجای۱۵سالگی)شروع خواهند کرد (لوین،۲۰۰۶) .

تمام این یافته ها روشن خواهد کرد که سالهای اول زندگی به چه میزان درشناسایی رفتارهای نابهنجارروانی و بالینی اهمیت دارد.

یکی ازمحققان می گوید :  یافته های بسیاری وجود دارد که بتوان بسیاری ازمشکلات رفتاری کودکان را قبل ازتولد آن ها درمان کرد. به گفته ی این دانشمند، رفتارهای نابهنجار دارای چندین بعد می باشد

که شامل تهاجم ، خشونت،شکستن قوانین، وعدم مهارتهای اجتماعی است ( لوین،۲۰۰۶) .

محققان همچنین مشاهده کردند، کودکانی که درمعرض آلودگی دود سیگارقرارداشتند، نسبت به کودکان دیگردارای مهارتهای اجتماعی ضعیفتری می باشند،ولی لزوما دارای رفتارهای خشونت آمیزبیشتری نسبت به آن ها نخواهند بود. این مسئله اهمیت دارد ، زیرا ابعاد مختلف رفتارهای نابهنجار درسطوح مختلفی ازمغزعملکردشان منعکس می شود.  مطالعات نشان داده است که میزان سیگارکشیدن دردوره بارداری با شدت ومدت مشکلات رفتاری کودکان رابطه دارد ( لوین،۲۰۰۶).

البته این محقق این مسئله را با احتیاط بیان می کند و می گوید : این ثابت نمی کند که سیگارکشیدن دردوران بارداری حتما سبب بروزمشکلات رفتاری درکودکان خواهد شد.  این مسئله فقط ما را یک قدم به جلوخواهد برد تا بفهمیم، آیا سیگارکشیدن دردوران بارداری سبب بروزچه مشکلاتی درآینده کودک خواهد شد؟  این مطالعات زمینه را برای مطالعات بعدی فراهم خواهد کرد تا درزمینه های مربوط به رفتار،شخصیت وشناسایی نواحی خاصی ازمغزکه درمعرض آلودگی قرارگرفته اند کارشود.

     مشکلات رفتاری این دسته ازکودکان اغلب موجب درد ورنج زیادی برای خود اونیزخواهد شد وتمام این مسائل بیان می کند که تشخیص زود هنگام مشکلات وکمک به پیشگیری آنها ازاهمیت زیادی بر- خورداراست .همانطورکه گفته شد، رابطه مستقیمی بین سیگارکشیدن مادروبروزرفتارهای نابهنجاراجتماعی کودکان وجود دارد، ولی لزوما تنها عامل آن نخواهد بود.

مطالعه درمورد مکانیسمهای زیستی سیگار کشیدن هنوزدرمراحل ابتدائی است.آزمایشاتی که برروی جانوران انجام شده، نشان داده است که گیرنده های نیکوتینی می تواند رشد مغزجنین را مختل و پیام رسانهای شیمیایی ازقبیل نوراپی نفرین (درگذشته به آن آدرنالین گفته می شد.)،دوپامین وسروتونین را دچارآسیب  کند ( sheknows.com ).

 ۲-۴-  پلی کلرید بی فنیل

   پلی کلرید بی فنیل، مخلوطی ازمواد شیمیایی منحصربه فرد است.ترکیبات PCB به وسیله ی اتصال اتم های کربنی به مولکول بی فنیل به وجود می آید.

 

 ساختار مولکولی پلی کلرید بی فنیل

این ماده مدت ها است که تولید آن درایالات متحده آمریکا متوقف شده است،اما با این وجود مقدارقابل ملاحظه ای ازآن هنوزهم در محیط زیست یافت می شود. این ماده تاثیرات جسمی و روحی زیادی برانسان می گذارد.  تاثیرات جسمی آن شامل، ایجاد جوش های پوستی درافراد بزرگسال و تغییراتی دررفتار سیستم عصبی کودکان می باشد. تاثیرات این ماده تنها محدود به انسان نمی شود وبرروی حیوانات هم تاثیرگذاراست، وباعث تغییرات رفتاری شدیدی درآن ها می شود که تحقیقات دراین زمینه همچنان ادامه دارد.

PCB   درطبیعت به صورت مایع یا جامد شفاف زردرنگ یافت می شود.مقداری ازآن وقتی درمعرض هوا قرارمی گیرد تبخیرمی شود.متاسفانه این ماده را نمی توان ازطریق بویایی یا چشایی تشخیص داد

تا بتوان ازآن اجتناب کرد(  electric-safety.blog spot.com ). نام تجاری آن درایالات متحده که با این نام شناخته می شود آکلر است.

کاربرد آن در صنعت، به عنوان خنک کننده وروان سازترانسفورماتورها، خازن ها و دیگرتجهیزات الکتریکی می باشد.ولی تولید آن درسال۱۹۹۷به دلیل اثرات زیانبارآن درایالات متحده متوقف گردید،اما براساس تحقیقات به عمل آمده، مقدارباقی مانده آن درطبیعت اثرات زیانبار خود را برانسان ودیگرموجودات اعمال می کند.

حال این سوال مطرح می شود که چه اتفاقی خواهد افتاد زمانی که PCB وارد محیط زیست شود؟

PCB   درزمان تولید ومصرف وارد آب،هوا وهمچنین خاک می شود.این ماده به مقدارکمی درآب قابل تجزیه می باشد، ولی قسمت عمده ی آن بربدن موجودات ذره بینی عمق آب و رسوبات خواهد چسبید.

این ماده توسط موجودات ذره بینی وماهی ها درآب ویا موجوداتی که ازاین آبها تغذیه می کنند، گرفته می شود و می تواند در بدن ماهی ها و پستانداران دریایی انباشته شود.

چگونه ممکن است درمعرض PCB قراربگیریم؟ انسان ازراههای گوناگونی درمعرض این ماده خطرناک قرارمی گیرد.ازجمله این راهها می توان به استفاده ازلامپهای روشنایی فلورسانت ودستگاه های الکتریکی اشاره کرد.همچنین ازطریق غذایی که مصرف می کنیم که عمده ی آن گوشت ماهی ولبنیات است، این ماده وارد بدن می شود. تنفس هوای آلوده نزدیک به مکان های آلوده به این ماده و نوشیدن آب هایی که به PCBآلوده شده اند هم ازجمله راه هایی هستند که این ماده خطرناک می تواند وارد بدن شود (   electric-safety.blog spot.com ).

همین طورکه گفته شد، PCB تاثیرات مخرب زیادی را بررفتاربه خصوص کودکان خواهد داشت که در این جا به ذکر آن خواهیم پرداخت.

تاثیرات PCB بررفتا رکودکان چگونه خواهد بود؟ درطی تحقیقاتی که به عمل آمده مشخص شده است، آن دسته ازبچه هایی که زمانی رابه طورنسبی درمعرض سطوح بالای PCB موجود درمحیط بوده اند یا ازمقادیرزیاد ماهی آلوده به این ماده سمی استفاده کرده اند ازنظروزنی، کم  وزنترازکودکان ازکودکان هم سن و سال خود که درمعرض این آلودگی به میزان کمتری قرار گرفته و یا به کلی ازآن دور بوده اند می باشند (   electric-safety.blog spot.com ).

 برروی رفتارهای این کودکان مطالعاتی انجام شده و مشخص شده است که این کودکان ازنظررفتاری نسبت به کودکان دیگرتغییرات محسوسی را نشان می دهند. این کودکان را دربرابرمحرکهای مختلفی قرار دادند، البته این محرک ها تقریبا پاسخ مشخصی را می طلبیدند اما این کودکان به این محرک هاپاسخ های غیرعادی می دادند.علاوه براین،مشکلات مهارتی زیادی ازجمله مشکلات حرکتی،گفتاری وشناختی زیادی دراین کودکان دیده می شد.تغییرات خلق وخو دراین کودکان کاملامشخص بود،حافظه کوتاه مدت این کودکان بمدت نسبتا زیادی کاهش پیدا کرد واین کودکان درآزمونهای شخصیت وهوش ناموفق تر از دیگران عمل می کردند(   electric-safety.blog spot.com ).

البته گزارشاتی مبنی برنقایص مادرزادی، که به سبب قرار گرفتن درمعرض PCB حادث می شود و رابطه ی  آن با اثراتی که برسلامتی بزرگسالان دارد وجود ندارد. چیزی که مطالعات امروزه آنرا به خوبی مشخص کرده است، این است که بیشترین روش احتمالی که کودکان را درمعرض  PCB قرار می دهد استفاده از شیر مادر است (   electric-safety.blog spot.com ).

2-5 تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بررفتار رت ها

  سرب و پلی کلرید بی فنیل هردومی توانند سبب کاهش کیفیت هوش ورفتارهای نرمال کودکانی که درمعرض این دو ماده سمی قرار می گیرند شوند.

دانشمندان ازرت ها، برای ارزیابی وپی بردن به مکانیسمهای تاثیرگذاری این دوماده استفاده کرده اند.

و سپس تغییرات رفتاری این حیوانات را با کودکان آلوده به این سموم مقایسه کرده اند.

  LTP(Long- term potention)  یک ابزاراندازه گیری الکتروکاردیوگرافی،  برای اندازه گیری توانایی تشخیص می باشد.  دانشمندان تاثیرات این دو ماده را بر روی مغز جنین متولد نشده که بسیار نسبت به این مواد حساس می باشد بررسی کردند ( کارپروهمکاران، ۲۰۰۴).  به این ترتیب که تکه هایی ازمغز را ازدو سطح درهیپوکامپوس جداسازی کردند و تاثیر این دو ماده را براین نواحی مورد آزمایش قراردادند.نتایج نشان داد که هردواین مواد تواناییهای شناختی را درسطح(CA1 )درحیوانات ۳۰ و۶۰ روزه کاهش دادند، ولی درسطح CA3)) فقط درحیوانات ۳۰ روزه این توانایی کاهش شدید داشت.اما نه سرب ونه PCB،هیچکدام اساس انتقالات سمپاتیکی را درکشش های با تحریک کم تغییرندادند. درغلظت های بالا هم این دو ماده تاثیرات مشابهی اعمال کردند (کارپروهمکاران، ۲۰۰۴).

درنهایت این آزمایش نشان داد، این دو ماده با اینکه دو ترکیب کاملا متفاوتی می باشند، ولی تاثیرات مشابهی بر مغز اعمال می کنند وعمده ی این تاثیرات فارماکولوژیکی و رشدی می باشد.

مطالعات رفتاری دررتهایی که از طریق خوردن ماهی آلوده به این سموم آلوده شده بودند، بیش فعالی وکاهش هدفمندی درعملکردها را نسبت به گروه شاهد نشان داد( ا.کارپر، ۲۰۰۴)، ومشخص کرد که این مواد تاثیر مشابهی بررفتار و سیستم سمپاتیکی اعمال می کند، واحتمال این که این دو ماده دارای ترکیباتی باشند که از طریق یک مکانیسم مشابه عمل می کنند وجود دارد (کارپروهمکاران، ۲۰۰۴).

۲-۶ تاثیر آلودگی سموم بر رفتار

 

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت تاثیر CO بر آلودگی هوا
 • پایان نامه محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن
 • مقاله شیمی و بهداشت محیط زیست
 • مقاله آلودگی هوا
 • مقاله آلودگی محیط زیست و راه های جلوگیری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.