مقاله زیره سبز


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله زیره سبز مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله زیره سبز نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

فصل اول: تاریخچة و مبدأ زیرة سبز. ۳

فصل دوم: گیاه شناسی زیرة سبز. ۴

۲-۱ تیرة جعفری Apiaceae=Umbellifereae. 4

2-2 جنس زیرة سبز Cuminum.. 6

2-3 زیرة سبز Cuminum Cyminum (14= n2) 6

فصل سوم: زیرة سبز و نیازهای آن برای رشد و نمو. ۸

۳-۱ محیط رشد زیره سبز. ۸

۳-۱-۱ نیازهای حرارتی زیرة سبز. ۸

۳-۱-۲ نیازهای رطوبتی زیرة سبز. ۹

۳-۱-۳ خاک مناسب زیره سبز. ۹

۳-۱-۴ نیاز نوری زیرة سبز. ۹

۳-۲ اجزای عملکرد زیره سبز. ۹

۳-۲-۱ عملکرد دانة زیرة سبز. ۱۰

۳-۳ مراحل نمو زیرة سبز. ۱۰

۳-۴ واکنش زیرة سبز به تنشهای محیطی.. ۱۱

۳-۴-۱ اثر تنش کم آبی بر مولفه های عملکرد بذر در زیرة سبز. ۱۱

نتایج.. ۱۳

۳-۴-۲ تنش شوری.. ۱۴

۳-۴-۳ تنش گرمایی.. ۱۴

۳-۵ زیرة سبز در تناوب… ۱۴

۳-۶ کوددهی زیرة سبز. ۱۴

فصل چهارم: از کاشت تا برداشت زیرة سبز. ۱۶

۴-۱ تهیه بستر بذر. ۱۶

۴-۲ آماده سازی بذر جهت کاشت… ۱۶

۴-۳ کاشت بذر زیرة سبز. ۱۷

۴-۴ تاریخ کاشت زیرة سبز. ۱۸

۴-۵ برداشت زیرة سبز. ۱۸

۴-۵-۱ عملکرد زیره سبز. ۱۸

۴-۶ زمان برداشت و آماده سازی محصول برای بازار. ۱۹

۴-۷ آب مورد نیاز زیرة سبز. ۱۹

۴-۷-۱ اثر آبیاری بر اجزاء عملکرد زیرة سبز. ۲۰

۴-۷-۲ وزن هزار دانه زیره سبز. ۲۰

۴-۷-۳ تعداد چتر در بوته زیرة سبز. ۲۰

۴-۷-۴ تعداد دانه در چتر زیرة سبز. ۲۰

۴-۷-۵ عملکرد دانه. ۲۱

فصل پنجم: بیماریها، آفات و علفهای هرز زیرة سبز. ۲۲

۵-۱ بیماریهای زیره سبز. ۲۲

۵-۱-۱ بیماری بوته میری یا پژمردگی زیرةْ سبز. ۲۲

۵-۱-۱-۱ روشهای مبارزه. ۲۳

۵-۱-۳ بیماری سوختگی زیرة سبز. ۲۴

۵-۱-۴ از بیماری های دیگر زیرة سبز. ۲۴

۵-۲ آفتهای زیرة سبز. ۲۴

۵-۳ مبارزه با علفهای هرز زیره سبز. ۲۵

فصل ششم: خواص، مصارف و جنبه های اقتصادی زیرة سبز. ۲۷

۶-۱ خواص و مصارف داروئی زیرة سبز. ۲۷

۶-۲ مصارف غذایی زیرة سبز. ۲۷

۶-۳ سایر مصارف زیرة سبز. ۲۷

۶-۴ اسانس زیرة سبز. ۲۸

۶-۴-۱ ترکیبات شیمیایی اسانس زیره سبز. ۲۸

۶-۴-۲ روشهای استخراج اسانس زیره سبز. ۲۹

۶-۵-۱ اهمیت اقتصادی زیرة سبز. ۲۹

۶-۵-۲ سطح زیر کشت، تولید و عملکرد زیرة سبز در ایران. ۳۰

۶-۵-۳ صادرات زیرة سبز. ۳۰

فصل هفتم: ژنتیک و اصلاح در زیرة سبز. ۳۳

۷-۱ ژنتیک زیره سبز. ۳۳

منابع. ۳۴

منابع

۱)زرگری، ع. ۱۳۷۶٫ گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران ۲

۲)عطایی، م. ۱۳۵۶٫ زراعت. جلد سوم انتشارات دانشگاه تهران ۲

۳) قهرمان، ۱٫ ۱۳۷۲ کوموفیت های ایران ، جلد دوم، مرکز دانشگاهی.

۴) رحیمی. م ۱۳۷۲٫ بررسی مبارزه شیمیایی با علفهای هرز در زراعت زیرة سبز. ناشر سازمان پژوهشهای علمی صنعتی.

۵) رحیمیان مشهدی، ح. ۱۳۷۰٫ اثر تاریخ کاشت و رژیم آبیاری و عملکرد زیرة سبز. ناشر سازمان پژوهشهای علمی صنعتی.

۶) ملافیاربی. ع. ۱۳۷۲ بررسی مقادیر بذر و روشهای کشت در عملکرد زیرة سبز.  ناشر سازمان پژوهشهای علمی صنعتی.

۷) کافی، م، ۱۳۸۱، زیرة سبز فناوری تولید و فرآوری. ناشر زبان ادب

۸) سالنامة بازرگانی خارجی گمرک سالهای مختلف

۹) امین پور و جعفری، ۱۳۷۸، زیرة سبز، سازمان کشاورزی استان اصفهان

۱۰) علی اکبر حبشی – صدیقه آناهید.  تأثیر هورمونهای رشد در تولید کالوس و باززایی گیاه از اندامهای مختلف در زیرة سبز. نشریة زیتون – ۱۴۱ –

۱۱) فرخزا کاظمی، صادقی فرهی آشتیایی، ابراهیم شریفی آشورآبادی. اثر تنش کم آبی بر مؤلفه های عملکرد بذر گیاه داروئی زیرة سبز. پژوهش و سازندگی شمارة ۵۴ بهار ۸۱٫

۱۲) حسین حسین زاده و همکاران. اثر ضد تشنجی عصاره اسانس زیرة سبز در موش. نشریه گیاهان دارویی – ۲

مقدمه

انسانها علاوه بر تأمین مواد غذایی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی خود را از گیاهان تأمین می کنند. شاید بتوان گفت که نقش گیاهان در تأمین اینگونه نیازهای جامعة انسانی، کمتر از نقش آنها در تأمین محصولات غذایی نیست.

از جملة این مواد کاغذ، پلاستیک، چسب، داروهای گیاهی و نوشیدنی هایی مثل چای و کاکائوست که گیاهان مختلفی را ما در تهیة و تولید این مواد استفاده می کنیم.

آنچه که در انتخاب گیاهان زراعی جهت کشت در یک منطقه اهمیت دارد سازگاری با عوامل محیطی و با صرفه بودن از نظر اقتصادی می باشد که باعث می شود که یک گیاه زراعی در یک منطقه مورد کشت کار قرار گیرد.

زیرة سبز بعنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگیهای است که جایگاه آنرا در الگوی کشت مناطق خاصی از کشورمان تثبیت نموده است. مهمترین این ویژگیها عبارتند از:

۱) فصل رشد نسبتاً کوتاه زیرة سبز (۱۰۰ تا ۱۲۰ روز) باعث می شود پس از برداشت محصول زمین را زیر کشت محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، سویا، هویج، ارزن، کنجد و برد و یا اقدامات اصلاحی روی خاک انجام داد.

۲) زیرة سبز نیاز آبی کمی دارد. علاوه بر آن، قسمت عمدة آب مورد نیاز خود را از نزولات جوی تأمین می کند.

۳) فصل کاری زیرة سبز در مناطق کشت با فصل کاری محصولات دیگر تلاقی نداشته و تعادلی در توزیع زمانی کار زارعین و ماشین آلات کشاورزی ایجاد می کند.

۴) زیرة سبز در مقایسه با سایر محصولات زراعی از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است، خصوصاً در مناطقی که آب عامل محدود کننده است.

۵) از آنجا که زیرة سبز گیاهی صادراتی است، قیمت آن کمتر دچار نوسانات شده و موجب اطمینان خاطر کشاورز از فروش محصول خود به قیمت مناسب می شود. (م ۹)

حال با توجه به این ویژگیها در این پایان نامه به تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد این گیاه ارزشمند پرداخته ایم.

 فصل اول: تاریخچة و مبدأ زیرة سبز

زیرة سبز بعنوان یک گیاه دارویی و ادویه ای از روزگاران کهن مورد استفاده قرار می گرفته بطوریکه در کتاب مقدس Ebers Papyrus (1550 قبل از میلاد) به شناخت بذر زیره اشاره شده است. (م ۱)

در مبدأ جغرافیایی زیره سبز اختلاف نظر وجود دار د. بعضی آنرا بومی مناطق جنوبی مدیترانه و عده ای بومی ناحیة علیای مصر و سواحل نیل می دانند. (م ۹)

قدیمی ترین اثری که از زیره سبز در تاریخ بدست آمده مصرف آنرا به ۵۰۰۰ سال قبل می برد که مصریان برای مومیایی فراعنه از آن به همراه بادیان و مرزنجوش استفاده می کردند. از زیره درپاپیروس ها به عنوان یک ضد تشنج، ملین، مسکن و محرک نامبرده و در طب سنتی هند محرک و مفید برای اسهال و ورم روده بکار برده می شده است. (م ۹)

نظر به قدمت و وسعت کشت و تنوع نمونه های وحشی زیره سبز بخصوص گونة Cuminum Setifolium در ایران، این احتمال تقویت می شود که منشاء تکامل و اهلی شدن این گیاه غلات ایران باشد.

در ایران نمونه های نیمه وحشی این گیاه از سبزوار، سرخس و صالح اباد، سرخه سمنان، گرمسار، غرب کاشمر، بین خواف و تایباد، سرخس و دریاچة بزنگان و جنوب تربت حیدریه گزارش گردیده است.

 فصل دوم: گیاه شناسی زیرة سبز

برای آشنایی بیشتر با زیرة سبز ابتدا گیاه شناسی تیرة جعفری که زیرة سبز متعلق به این خانواده است بررسی کرده و سپس جنس زیره و بویژه زیره سبز را مورد بحث قرار می دهیم.

۲-۱ تیرة جعفری Apiaceae=Umbellifereae

تیرة جعفری از نظر داشتن گیاهان دارویی و تغذیه ای اهمیت زیادی دارد. پودر یا دانة بسیاری از گیاهان این خانواده را بعنوان ادویه و بصورت افزودنی وارد غذاها می کنند و یا به شکلهای مختلف مثلاً ضد نفخ، مقوی معده، اشتها آور و … بکار می برند (م ۲)

گیاهان تیرة جعفری گیاهانی هستند یکساله، دو ساله یا چند ساله، بندرت بوته ای یا درختچه ای، که در حالت درختچه ای با چوب نرم و گاهی نیز با رشد غیرطبیعی چوب پین همراه می باشند. در اغلب گیاهان خانواده ساقه شیاردار بوده و دارای بافت کلانشیم محیطی کاملاً توسعه یافته است.

برگها متناوب، بندرت متقابل یا فراهم، ساده با مرکب بصورت پری، پنجه ای، سه تایی و یا رشته ای. گل آذین از نوع محدود و به صورت چتر مرکب و گاهی بصورت چتر ساده است.

گلها کوچک، منظم، گاهی نامنظم و جز مادگی ۵ قسمتی (Pentanerous) بالایی و دوجنسی یا یک جنسی است. به ندرت ممکن است گیاه دوپایه (Dioecious) باشد. پرچمها متناوب با گلبرگها و معمولاً ۵ عدد هستند که بوسیلة میله های مجزا برروی دیسکی شهددار قرار دارند.

پرچمها معمولاً زودتر از مادگی می رسند (Rrotendri) و همین مورد سبب گرده افشانی غیرمستقیم می باشد. مادگی معمولاً شامل ۲ برچه پیوسته است که از تخمدانی ۲ خانه و یا پایینی می دهند.

میوه ۲ فندقه شیروکارپ (Schizocarp) است که هر قسمت را مری کارپ می گویند. میوه های شیزوکارپ صاف یا شیاردار بوده و گاهی توسط کرک، فلس و یا خار پوشیده شده اند.

(منایع ۷ و ۲ و ۹)

تیرة جعفری را می توان به زیرتیره های زیر تقسیم بندی کرد.

زیرتیره جعفری (Apiodeue)، سانی کولوتئیده (Saniculoideau) آرالیوئیده (Araliodeae)

آنچه بطور سنتی در تیره جعفری جای می گیرد به مفهوم ویژه شامل گونه های علفی با دو برچه است که از پهلو پهن شده و شیزوکارپ دارند، د ارای کاپوفور بوده و مجرای ترشحی آنها دارای روغنهای فرار است. (م ۷ م ۱ م ۲)

 ۲-۲ جنس زیرة سبز Cuminum

گیاهانی هستند یکساله، معطر، بدون کرک (جز میوه)، ساقه علفی با انشعابات ۲ تایی و گاهی ۳ تایی که ارتفاع آن ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر است.

برگها متناوب، دارای انشعابات دو بار سه قسمتی و رشته ای شکل اند. گل آذین از نوع چتر مرکب می باشد. کاسبرگها و گلبرگها هرکدام ۵ عدد  است و به تخمدان گل متصل می شونمد، پرچمها ۵ عدد می باشند که به قسمت داخل باز می شوند، مادگی شامل ۲ برچه پیوسته است که تشکیل تخمدانی دوخانه و پایینی را می دهد، میوه دوکی شکل بوده و در دو سر باریک می شود و از نوع دوفندقه شیزوکارپ است که شامل دو مریکارپ می باشد، پریکارپ میوه تانن زیادی داشته و بر اثر املاح آهن رنگین می شود، رنگ میوه زرد یا خرمایی مایل به خاکستری است. (م ۱ و ۲ و ۷)

۲-۳ زیرة سبز Cuminum Cyminum (14= n2)

گیاهی است یکساله که ارتفاع آن بر حسب شرایط محیطی ۱۰ تا ۵ Cm متغیر است نام انگلیسی آن Cumin و در عربی به آن کمون می گویند. در برخی مناطق خراسان این گیاه کراویه نامیده می شود.

ریشة آن دراز، باریک و سفید است و ساقة آن علفی، راست، منشعب با تقسیمات دوتایی و به ندرت سه تایی است که این انشعابها در نهایت به گل آذین چتر مرکب ختم می شود.

رنگ برگها تیره و ظاهر آن شفاف و بی کرک است برگها رشته ای شکل و فاقد گوشوارک نیز می باشد. زیرة سبز گیاهی عمدتاً خود گشن و دگر گشنی آن ۲ تا ۳ درصد می باشد (و گرده افشانی آن عمدتاً توسط باد صورت می گیرد تا حشرات). گلها کوچک و به رنگهای سفید، قرمز صورتی و یا بنفش دیده می شود. کاسه گل شامل ۵ کاسبرگ جدا نوک تیز و سبز و جام گل از ۵ گلبرگ آزاد تشکیل شده است. تعداد پرچمها ۵ عدد بوده و تخمدان آن ۲ برچه ای است که نهایتاً تولید میوة ۲ فندقه شیزوکارپی می کند که بصورت دو بذر به هم چسبیده می باشد. میوة ز یره سبز بطول ۵ تا ۶ mm قطر آن ۵/۱ تا ۲ mm، کشیده و دوکی شکل است که در دو طرف باریک می شود. میوه بسیار معطر و پوشیده از تارهای خشن است.

رنگ بذر از سبز تا قهوه ای تغییر می کند. بذر سالم و رسیده زرد است ولی هرچه از عمر آن بگذرد رنگ آن تیره تر می گردد  و وزن هزار دانه حدود ۳ گرم می باشد.

بذر این گیاه قسمت مهم مورد استفادة این گیاه می باشد، میوه شامل (۷%) روغن، (۱۳%) رزین (۵/۲ تا ۴%) اسانس و آلورون است. بوی مخصوص اسانس و میوة گیاه مربوط به کومینول است. (م ۱ و ۲ و ۵ و ۷ و ۹)

 فصل سوم: زیرة سبز و نیازهای آن برای رشد و نمو

۳-۱ محیط رشد زیره سبز

 

40,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت زیره سبز
 • تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تولید زیره آبی
 • مقاله بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک
 • مقاله تاریخچه زیره سبز
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.