تحقیق بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش   ۱
۱-۱٫ مقدمه   ۲
۱-۲٫ بیان مسأله    ۴
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش   ۶
۱-۴٫ اهداف پژوهش   ۷
۱-۴-۱٫ اهداف آرمانی    ۸
۱-۴-۲٫ اهداف علمی    ۸
۱-۴-۳٫ اهداف ویژه و کاربردی   ۹
۱-۵٫ سؤال‌های پژوهش   ۱۰
۱-۶٫ فرضیه‌های پژوهش   ۱۰
۱-۷٫ تعریف واژه های تخصصی پژوهش   ۱۱
۱-۸٫ ساختار پژوهش   ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش   ۱۷
۲-۱٫ مقدمه   ۱۸
۲-۱-۱٫ مبانی نظری   ۱۹
۲-۲٫ محافظه¬کاری   ۱۹
۲-۲-۱٫ محافظه¬کاری شرطی و غیرشرطی    ۲۱
۲-۲-۲٫ دلایل محافظه¬کاری    ۲۳
۲-۲-۳٫ تبیین¬های محافظه¬کاری    ۲۵
۲-۲-۳-۱٫ تبیین قراردادی   ۲۶
۲-۲-۳-۱-۱٫ قراردادهای استقراض   ۲۸
۲-۲-۳-۱-۲٫ قراردادهای مزایای جبران خدمات   .۳۱
۲-۲-۳-۲٫ تبیین دعاوی حقوقی   ۳۲
۲-۲-۳-۳٫ تبیین مالیات بر درآمد   ۳۳
۲-۲-۳-۴٫ تبیین قانونی   ۳۵
۲-۲-۴٫ ویژگی مشترک تبیین اقتصادی    ۳۷
۲-۲-۵٫ انتقاد از محافظه¬کاری    ۳۸
۲-۲-۵-۱٫ نااعتمادی   ۳۸
۲-۲-۵-۲٫ پنهان¬کاری   ۳۸
۲-۲-۵-۳٫ نفی اصول حسابداری   ۳۹
۲-۲-۵-۴٫ سوءگیری   ۳۹
۲-۲-۵-۵٫ امر ذهنی   ۳۹
۲-۲-۶٫ دفاع از محافظه¬کاری    ۴۰
۲-۲-۷٫ معیار¬های محافظه¬کاری    ۴۱
۲-۲-۷-۱٫ معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (AT)   ۴۲
۲-۲-۷-۱-۱٫ مزایای مدل AT    ۴۹
۲-۲-۷-۱-۲٫ معایب مدل AT    ۵۰
۲-۲-۷-۲٫ معیار عدم تقارن در رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد   ۵۱
۲-۲-۷-۳٫ معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بالعکس (MTB)   ۵۳
۲-۲-۷-۳-۱٫ مزایای و معایب (MTB)    ۵۶
۲-۲-۷-۴٫ معیار اقلام تعهدی منفی (NA)   ۵۷
۲-۲-۷-۴-۱٫ مزایا و معایب مدل (NA)    ۵۹
۲-۲-۷-۵٫ معیار اندوخته¬های پنهانی (HR)   ۵۹
۲-۲-۷-۵-۱٫ معایب مدل (HR)    ۶۱
۲-۳٫ نقدشوندگی سهام    ۶۱
۲-۳-۱٫ تعداد روزهای معاملاتی سهام   ۶۳
۲-۳-۲٫ تعداد دفعات معامله سهام   ۶۳
۲-۳-۳٫ حجم معاملات سهام   ۶۴
۲-۳-۴٫ ارزش معاملات سهام   ۶۴
۲-۳-۵٫ درصد سهام شناور آزاد سهام   ۶۴
۲-۳-۶٫ گردش سهام   ۶۵
۲-۳-۷٫ گردش سهام شناور   ۶۵
۲-۳-۸٫ زمان مورد انتظار معامله سهام   ۶۵
۲-۳-۹٫ نسبت جریان سهام    ۶۵
۲-۳-۱۰٫ نسبت عدم نقدشوندگی سهام ( اثر قیمتی )    ۶۵
۲-۳-۱۱٫ نسبت نقد شوندگی سهام    ۶۶
۲-۳-۱۲٫ شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام   ۶۶
۲-۳-۱۳٫ شکاف نسبی پیشنهادی خرید و فروش سهام    ۶۷
۲-۴٫ متغیرهای کنترلی    ۶۹
۲-۴-۱٫ قیمت سهم    ۶۹
۲-۴-۲٫ اندازه شرکت   ۶۹
۲-۴-۳٫ ارزش دفتری به ارزش بازار    ۷۰
۲-۴-۴٫ نوسان بازده    ۷۰
۲-۵٫ رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام   ۷۰
۲-۶٫ پیشینه پژوهش¬های انجام شده   ۷۲
۲-۷٫ خلاصه فصل   ۷۹
فصل سوم: روش پژوهش   .۸۰
۳-۱٫ مقدمه   ۸۱
۳-۲٫ جامعه و نمونه آماری   ۸۱٫
۳-۳٫ روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده¬ها   ۸۲
۳-۴٫ روش تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیه‌ها   .۸۳
۳  -۴-۱٫ ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده   ۸۴
۳-۴-۲٫ ضریب همبستگی   ۸۵
۳-۴-۳٫ آزمون معنی دار بودن r   ۸۶
۳-۴-۴٫ آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون   ۸۷
۳-۴-۴-۱٫ آزمون معنی دار بودن معادله رگرسیون   ۸۷
۳-۴-۴-۲٫ آزمون معنی دار بودن ضرایب   ۸۸
۳-۴-۵٫ تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تأثیر مدل ارائه شده   ۸۸
۳-۵٫ بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق   ۸۹
۳-۶٫ آزمون رگرسیون خطی   ۹۰
۳-۷٫ قلمرو پژوهش   ۹۰
۳-۷-۱٫ قلمرو موضوعی   ۹۰
۳-۷-۲٫ قلمرو مکانی   ۹۰
۳-۷-۳٫ قلمرو زمانی   ۹۰
۳-۸٫ فرضیه های پژوهش   ۹۱
۳-۹٫ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش   ۹۲
۳-۱۰٫ خلاصه فصل   ۹۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش   ۹۸
۴-۱٫ مقدمه   ۹۹
۴-۲٫ یافته های توصیفی   ۱۰۰
۴-۲-۱٫ آمار توصیفی متغیرها   ۱۰۰
۴-۲-۲٫ آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مشخص نمودن نرمال بودن متغیرها   ۱۰۱
۴-۳٫ یافته های استنباطی   ۱۰۲
۴-۳-۱٫ همبستگی بین متغیرها   ۱۰۲
۴-۳-۲٫ تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده   ۱۰۳
۴-۴٫ رگرسیون چندگانه به روش Enter   ۱۰۴
۴-۵٫ خلاصه نتایج آزمون های رگرسیون   ۱۴۰
۴-۶٫  خلاصه فصل   ۱۴۰
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش¬   ۱۴۲
۵-۱٫ مقدمه   ۱۴۳
۵-۲٫ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها   ۱۴۳
۵-۲-۱٫ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول   ۱۴۳
۵-۲-۲٫ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تا سیزدهم   ۱۴۳
۵-۳٫ خلاصه نتایج   ۱۴۴
۵-۴٫ نتیجه گیری کلی   ۱۴۴
۵-۵٫ پیشنهادات پژوهش   ۱۴۵
۵-۵-۱٫ پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش   ۱۴۵
۵-۵-۲٫ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی   ۱۴۶
۵-۶٫ محدودیت های انجام پژوهش   ۱۴۶
۵-۶-۱٫ محدودیت های مربوط به انجام تحقیق   ۱۴۶
۵-۶-۲٫ محدودیت های مربوط به تعمیم یافته ها   ۱۴۷
۵-۷٫ خلاصه فصل   ۱۴۸
منابع و مآخذ   ۱۴۹
الف. منابع فارسی   ۱۴۹
ب. منابع انگلیسی   ۱۵۳
پیوست   ۱۵۶
چکیده انگلیسی   ۱۶۱

منابع

الف. منابع فارسی

 ابراهیمی کردلر، علی و شهریاری، علیرضا (۱۳۸۸). «بررسی رابطه بین هزینه­های سیاسی و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۷، پاییز، ص ۱۶-۳٫
احمدپور،احمد و امیر رسائیان (۱۳۸۵).«نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره۵۳٫
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و علیرضا سارنج (۱۳۸۷). « انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی و نقدشوندگی دربورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش۵۳، صص۳-۱۶٫
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و طهماسب مظاهری (۱۳۸۸). «بررسی نظریه­های توازی ایستا و سلسله مراتبی در تبیین ساختار سرمایه شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات حسابداری، شماره سوم، پاییز، صص ۲۱-۴٫
اکبری، فضل ا… (۱۳۸۵). « تجزیه و تحلیل صورتهای مالی». مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی- سازمان حسابرسی، نشریه ۱۲۹، چاپ دهم.
آذر، عادل و منصور مؤمنی. (۱۳۸۱). « آمار و کاربرد آن در مدیریت تهران ». جلد دوم، چاپ ششم، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
ایزدی نیا، ناصر و امیر رسائیان (۱۳۸۹). « پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام» . فصلنامه بررسی- های حسابداری و حسابرسی، ش ۶۰، صص ۲۲-۳٫
بادآور نهندی، یونس و آمنه ملکی نژاد (۱۳۸۹). « بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارش- های مالی در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره۳، صص ۹۹-۱۱۵٫
بقائی، علی و مجید زارع استحریجی (۱۳۸۶). « عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت ،دانشگاه امام صادق
بنی­مهد، بهمن و تهمینه باغبانی(۱۳۸۸). «اثر محافظه­کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان­دهی شرکت ها». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۸، صص ۷۰-۵۳٫
بنی­مهد، بهمن (۱۳۸۵). «تبیین و ارائه الگو برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری». رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
پی­نوو، ریموند (۱۳۸۷). «مدیریت مالی». جلد دوم، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.
جبارزاده، سعید (۱۳۸۹). «تبیین رابطه اخلاقیات و فرهنگ با محافظه­کاری و مدیریت سود در نظام حسابداری ایران». رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
حساس یگانه، یحیی. « سرمایه گذاران نهادی». ماهنامه حسابدار ۱۳۸۴،ص ۱۶۴٫
خشنود، سمیرا (۱۳۸۱). « بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
دلاور، علی (۱۳۷۱). « روش پژوهش در روان­شناسی و علوم تربیتی». تهران، دانشگاه پیام نور.
دوانی، علامحسین و محمدرضا معینی (۱۳۸۶).« مقررات افشاء عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن». موسسه حسابرسی دایارایان.
رحمانی، علی و مسعود غلامزاده لداری (۱۳۸۸) « مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه­کاری در گزارش­گری مالی». تحقیقات حسابداری، شماره چهارم، زمستان، صص ۱۲۹-۱۱۲٫
رسائیان، امیر و وحید حسینی (۱۳۸۷). « رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۳، صص۶۷-۸۲٫
رضازاده، جواد و ­ عبداله آزاد (۱۳۸۷). « رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری در گزارش­گری مالی». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۴، زمستان، صص ۸۰-۶۳٫
رهنمای رودپشتی، فریدون و هاشم نیکومرام و شادی شاهوردیانی (۱۳۸۵). « مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)»، چاپ اول.
رحمانی، علی وسید علی حسینی و نرگس رضاپور(۱۳۸۹).« رابطۀ مالکیت نهادی و نقدشوندگی در ایران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش۶۱ ،صص ۵۴-۳۹٫
ساعی، علی (۱۳۷۷). « آمار در علوم اجتماعی». چاپ دوم، تهران، مؤسسه نشر جهاد.
ساعی، علی (۱۳۸۱). « تحلیل آماری در علوم اجتماعی با نرم افزار Spss for windows». چاپ سوم، تهران، انتشارات کیان مهر.
سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی (۱۳۸۴). « روش‌های پژوهش در علوم رفتاری». چاپ یازدهم. تهران، انتشارات آگاه.
شورورزی، محمدرضا و عابدین برزگر خاندوزی (۱۳۸۸). « نبود تقارن اطلاعاتی و نقش اطلاعاتی محافظه­کاری». فصلنامه حسابدار، شماره ۲۱۰٫
صلواتی، شاپور و امیر رسائیان (۱۳۸۶). «بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران». دو ماهنامه نامه مفید، نامه اقتصادی، ش۶۳، صص۱۴۳ -۱۶۳٫
فرتوک زاده، حمیدرضا و ساره محبعلی و مریم دولو(۱۳۸۹). « بررسی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی قرادادهای آتی در بورس کالای ایران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،ش ۵۹، صص ۷۸-۶۳٫
فخاری، حسین و نرگس ملامحمدی (۱۳۸۹).« بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.
قائمی، محمدحسین و محمدرضا وطن پرست (۱۳۸۴). « بررسی نقش اطلاعاتی حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوازدهم، ش ۴۱، صص ۱۰۳-۸۵٫
کردستانی، غلامرضا و حبیب امیربیگی لنگرودی (۱۳۸۷). « محافظه­کاری در گزارش­گری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه­کاری». فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۲، صص ۱۰۶-۸۹٫٫
کرمی، غلامرضا و حامد عمرانی (۱۳۸۹). « تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه­کاری بر ارزش شرکت». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۹، صص ۹۶-۷۹٫
کردستانی، غلامرضا و ضیاءالدین مجدی (۱۳۸۶). « بررسی رابطه بین ویژگی­های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال ۱۴، شماره ۴۸، تابستان، صص ۱۰۴-۸۵٫٫
مجتهدزاده، ویدا (۱۳۸۰). « محافظه کاری». مجله حسابدار، شماره ۱۴۵، ص۲۴٫
مدرس، احمد و فرهاد عبداله­زاده (۱۳۸۷). « مدیریت مالی». جلد دوم، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم.
مرادزاده فرد، مهدی و نرگس رضاپور و حجت اله فرزانی(۱۳۸۹). « بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله پژوهش- های حسابداری مالی، ش۳، صص ۱۱۶-۱۰۱٫
مشهدی کریمی، مهدی (۱۳۸۷). «بررسی ارتباط بین عدم تقارن در گزارش به­موقع سود با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، به­عنوان دو معیار محافظه­کاری». پایان­نامه کارشناسی­ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
ملکی­نژاد، آمنه. (۱۳۸۸). «بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدینگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
مهرانی، ساسان و مهدی محمدآبادی (۱۳۸۸). « روش­های اندازه­گیری محافظه­کاری»، ماهنامه حسابدار، سال بیست و سوم، شماره ۲۰۶، صص ۶۳-۵۸٫
نیکومرام، هاشم و یونس بادآور نهندی (۱۳۸۸). « تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران»، فراسوی مدیریت سال دوم شماره۸٫٫
نیکومرام، هاشم و بهمن بنی­مهد (۱۳۸۷). « تبیین و ارائه الگو برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری». مجله مدیریت، شماره ۷۷، صص ۱۶-۱٫
وستون، بریگام یوستون (۱۳۸۶). « مدیریت مالی». جلد دوم، ترجمه و تألیف حسین عبده تبریزی و فرهاد حقیقی، تهران، نشر آگاه، چاپ دوم.
وکیلی فرد، حمیدرضا و بهمن بنی مهد (۱۳۸۸). « نقدی بر استانداردهای حسابداری». دانش و پژوهش حسابداری، سال پنجم، شماره ۱۷، تهران، صص ۶-۱٫
یحیی زاده فر، محمود و جواد خرمدین (۱۳۸۷). « نقش نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش ۵۳، صص ۱۰۱-۱۱۸٫

 ب. منابع انگلیسی

Ahmed, A., S, Scott Duellman (2008) .” Evidence on the Role of Accounting conservatism in Monitoring Managers’ Investment. ” AAA 2008 Financial Accounting and Reporting Section. www.ssrn.com.

Amihud, Y., H,  Mendelson. and L. H. Pedersen (2005). “Liquidity and asset prices” , Foundations and Trends in Finance 1(4); pp 269-364.
Agarwal, P(2008). ” Institutional Ownership and Stock Liquidity “.
Brown, S. and Hillegest, S. A (2006), ” How Disclosure Quality Affects the Long-run Level of Information Asymmetry” . Working Paper.Georgia State University, Atlanta.
Basu, S (1997). “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings.”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 1, 3-37.
Belkaoui, A.,& Kahl,A(1978).”corporate financial disclosure in canada”. Research Monograph No1,Canadian Certified General Accountants Association , Vancouuver.
Chen, W.P, Chung, H, Lee, C and Liao, W-L (2007). ” Corporate Governancc and Equity Liquidity: analysis of S&P Transparency and Disclosure ranking”.
Chung, K ., Elder , J ., Kim, J (2008).”Corporate Governance and Liquidity ” journal of Financial and Quantitative Analysis.
Chung, H., Sheu, H., and Wang, J (2009).” Do firms’ earnings management practices affect their equity liquidity?”, Finance Research Letters 6, pp.152-158.
Cueto Diego, C (2009). “Market Liquidity and ownership Structure with weak protection for minority shareholders.”, evidence from Brazil and Chile.
Diamond Douglas, W(1984). ” Financial Intermediation and Delegated Monitoring”, The Review of Economic Studies 1984;51(3):393-414
Dennis, PJ., J Weston (2001). “Who’s informed? An analysis of stock ownership and informed trading”.
Easley, D., and M.O’Hara (2003). “Microstructure and asset pricing in G.M. Constantinides, M.Harris , R.M. Stulz (ed)”, Handbook of the Economics of Finance , edition1, vilume 1, chapter17, pp1021-1051.
Easley, D., and M. O’Hara ( 2004). “Information and the Cost of Capital”, Journal of finance 59, pp 1553-1583.
Givoly, D., Hayn, C (2000). ” The changing time-sries properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative?”. Journal of Accounting and Economics , 29 (3) , pp 287-320.
Givoly, dan., Carla Hayn & Ashok Natarajan (2007).” measures reporting conservatism”. The Accounting Review, vol. 82, pp  ۶۵-۱۰۶٫
Glsten, L.R., and P.D Milgrom (1985), “Bid ask and Transaction Prices in a Spccialist Market with Heterogeneously informed traders”. Journal of Financial Economics,14, pp 71-100.
Mendelson, H., TI Tunca(2004). ” Strategic trading, Liquidity, and information acquisition”. Review of Financial Studies.
Lafond, R ., Lang, M ., Skaife, H (2007). ” Earnings Smoothing, Governance and Liquidity”. Internatioal Evidence .
Lafond, R., & Wats, R. L. (2006). ” The Information Role of Conservative Financial Statements”. http://www.ssrn.com.
Lafond, R., and R, Watts (2008). ” The Information Role of Cosevatism”. The Accounting Review (forthcoming).
Pae, J., Thornton, D., & Welker (2005). ” The Link between Accounting Conservatism and the Price to Market Ratio”. Contemporary Accounting Research, Vol. 22, 693-717.
Pae, Jinhan (2007). ” unexpected accruals and conditional accounting conservatism, Journal of Business Finance and Accounting”. vol. 34, pp. 681-704.
Pandy, I.M (1981). “Capital Structure and Cost of Capital”. Vikas, New Dehli.
Rubin A (2007). ” Ownership level , ownership concentration and liquidity” Journal of financial Markets, 10(3), pp 219-248.
Ryan, S  (۲۰۰۶). ” Identifying conditional conservatism”. European Accounting Review 15 (4), pp. 511-525.
Watts , R . L  (۲۰۰۳) .” Conservatism in accounting , Part A : Explanations and implications”.  Accounting Hori Ions , pp   ۲۰۷ – ۲۲۰
Watts . R . L., and Roychowdhury , S   (۲۰۰۷ ) .” asymmetric timeliness  Of earnings market – to – book and conservatism in financial reporting”. Journal of Accounting  and Economics , 44 , pp 2- 31.
Wallace, R.S., O.,& Naser, K (1995).” Firm-specific determinants of the comperhensivencss of mandatory disclosures in the corporate annual reports of firms listed on the stock exchange of Hong Kong”. Journal of Accounting and Public Policy, 14, pp 311-368.

Wang, Richard Zhe., Ciaran Ó hÓgartaigh & Tony van Zijl (2008).” Measures of accounting conservatism: A construct validity perspective”. Working paper, Victoria University of Wellington and University College Dublin, <ssrn.com>.
Weimin Lio, (2005). ” A Liquidity-augmented Capital asset Pricing model”. journal of financial Economics, Vol.1, pp 1-41.
Wolk, H.I ., Francis, J.R, Tearny(1989). ” M.G Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach”. PWS-KENT Publishing Company 1989.
Wuchun Chi., chenchin wang (2010).” Accounting conservatism in a setting of Information Asymmetry between majority and minority shareholders”. The International journal of Accounting 45 , pp 465-489.
Venkatesh, P.C. and R.Chang,(1986).” information asymmetry and the dealcr’s bid ask spread: a case study earnings anddividend announcements”. The Journal of Finance , NO.41(5), pp 10

1-1. مقدمه

مدیران ارشد شرکت ها که مسئول تهیه صورتهای مالی هستند با در اختیار داشتن اطلاعات کامل از وضعیت مالی شرکت، آگاهی بیشتری نسبت به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دارند و اغلب خوش بین اند و سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در صورتی که تصویر واحد تجاری مطلوب به نظر برسد، انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش می یابد. اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، در چنین شرایطی به منظور متعادل کردن خوشبینی مدیران و حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می گیرد. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سالهاست که مورد استفاده حسابداری می گیرد و به رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ کرده است. از این رو می توان از محافظه کاری به عنوان ساز و کاری نام برد که اگر به درستی به کار رود، منجر به حل بسیاری از مسائل شرکت ها شود، بنابراین به نظر می رسد که شرکت ها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی  که انتظار می رود در انجام فعالیتهای اقتصادی، سعی در کاهش هزینه و درآمدهای خود داشته باشند، تلاش می کنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر کنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشوند. به عبارت دیگر شرکت ها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی که مورد نظر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می- کنند.توجه به عواقب اقتصادی گاهی اوقات موجب می شود که صورت های مالی، دیگر با هدف ارائه صادقانه نتایج فعالیت های شرکت تهیه نشوند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عموماً خود را به شکل ارائه سود کمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد. تمامی روش های مورد استفاده در جهت ارائه سود کمتر از واقع که در چارچوب استانداردهای حسابداری قرار می گیرند منجر به نوعی عدم تقارن اطلاعاتی در شناسایی سودها و زیان ها می- شود ( ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۸، ۴). عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه خواهد شد.

ویمین (۲۰۰۵)[۱] معتقد است نقدشوندگی، توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین می- باشد. به این معنی که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. او با استفاده از شاخص ها و معیارهای مختلف به بررسی رابطه بین عنصر شفافیت در گزارش اطلاعات و نقدشوندگی بازار پرداخت. نتایج نشان می دهد، شرکت ها با سازوکارهای افشای بهتر و شکاف قیمتی کمتر، از کیفیت بالاتر سهام برخوردارند. در بازار سرمایه ایران تاکنون ارتباط بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام مورد بررسی قرار نگرفته است.

در این پژوهش نیز به ­دلیل احساس نیاز برای غنی­تر ساختن ادبیات حسابداری در این زمینه و به خصوص در بازار سرمایه ایران، و با توجه به اهمیت نقدشوندگی سهام، به بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته شده است.

۱-۲٫ بیان مسأله

با توجه به اهمیت روز افزون نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد. نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد. نقدشوندگی میزان سهولت در خرید و فروش یک کالا بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن است) گلستن و همکاران[۲]، ۱۹۸۵، ۷۳-۷۱). در این پژوهش به بررسی آثار محافظه کاری بر نقدشوندگی سهام پرداخته ایم اما اهمیت نقدشوندگی سهام در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟ یکی از ویژگی های بازارهای کارا و بسیار مطلوب، نبود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه های آشکار شامل هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. بنابراین نقدشوندگی سهام می تواند معیاری برای کارایی بازار مطرح شود. علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موچود مانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب توزیع هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیرهای معاملاتی شود با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد.

نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به نقش نقدشوندگی، شناخت عوامل موثر برآن مهم است) رحمانی و همکاران، ۱۳۸۹،۴۰ ). مفهوم محافظه کاری در حسابداری، سابقه طولانی دارد. واتز[۳] (۲۰۰۳)، محافظه کاری را در بیان امری به حسابداران این گونه تعریف کرده است: «هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همۀ زیان ها را پیش بینی کنید». باسو[۴] (۱۹۹۷)، این ضرب المثل را به صورت « گرایش حسابداری به الزام درجۀ بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تایید پذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان» تفسیر کرده است.

بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران آنها و موسسه هایی که از افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند( اسیلی و اَهارا[۵]، ۲۰۰۴، ۱۵۵۴). هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنۀ تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد )چنگ[۶] و همکاران، ۲۰۰۹، ۱۵۲). این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن پرست(۱۳۸۴)، ضمن اشاره به سابقۀ مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنۀ قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع تر می کند. اما قضیۀ تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجۀ وجود اطلاعات محرمانه به وجود می آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانۀ بد، عرضۀ سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانۀ خوب، تقاضا زیاد می شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می شود. یعنی بازار ساز ها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسب هدایت می کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد. بازارهای اوراق بهادار به دقت هزینه های نمایندگی و کاهش قیمت سهام را زیر نظر دارند. لافوند و واتز[۷]

 اذعان می کنند که کاهش قیمت سهام در سهامداران مدیران این انگیزه را ایجاد می کند که عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی ناشی از آن را کاهش دهند. بدین منظور به گزارشگری محافظه کارانه روی می آورند. مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است نتیجه تحقیقاتی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند( یحیی زاده و همکاران، ۱۳۸۷، ۱۱۳). در این پژوهش به بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام پرداخته می- شود، در واقع پاسخی برای این سؤال بیابیم که چه رابطه ای بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ چرا که توجه اکثر سرمایه گذاران و سهامداران  به نقد شوندگی سهام شرکت ها است. تا کنون در ایران تحقیقاتی در مورد رابطه محافظه- کاری در گزارشگری مالی و نقد شوندگی سهام انجام نشده است،  در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از معیار معاملاتی و معیار اطلاعاتی مربوط به نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده می شود.

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده نمایند، در حسابداری محافظه کاری یکی از ویژگی هایی  برجسته گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به واسطه رسوایی های مالی مشاهده شده از قبیل شرکت انرون و ورلدکام، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است( کردستانی، امیر بیگی، ۱۳۸۷، ۹۱). همچنین در بازارها شاهد دو نوع واکنش نسبت به اطلاعات هستیم: اولین واکنش، اثر قیمتی اطلاعات بر اوراق بهادار است که اکثر تحقیقات حسابداری به بررسی این واکنش نسبت به اطلاعات حسابدری پرداخته اند، اما بازار به صورت اثر حجمی نیز نسبت به اطلاعات واکنش نشان می دهد. این اثر در شاخص های نقدشوندگی نمایان می گردد و تا کنون کمتر مورد توجه و استفاده محققان حسابداری قرار گرفته است. یکی از ویژگی های بازارهای کارا و ایده آل نبود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه ها به شکل هزینه های آشکار، همانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا، ناکارایی اطلاعاتی را کمتر کرده، از این طریق بر بهبود شرایط بازار و نقدشوندگی بیشتر سهام شرکت ها اثرگذار باشد. لذا نقدشوندگی بیشتر سهام می تواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار، به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید به کار گرفته شود( چانگ و همکاران، ۲۰۰۹، ۱۵۵). مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج تحقیق هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده است، نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند(یحیی زاده، ۱۳۸۷، ۱۱۵). لذا شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نقدشوندگی سهام در کمک به مدیران و سهامداران و سرمایه گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است. که این خود بر اهمیت موضوع پژوهش تاکید دارد.

۱-۴٫ اهداف پژوهش

   منظور از این پژوهش شناسایی بیش­تر ادبیات و چارچوب نظری مربوط به محافظه­کاری، نقد شوندگی سهام، و روش­های اندازه­گیری آن­ها و شناسایی ارتباط بین این دو متغیر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران می باشد.

 ۱-۴-۱٫ اهداف آرمانی

کمک به بهبود تصمیم­گیری استفاده کنندگان صورت­های مالی
بهبود روش­های ارزیابی بانک­ها و مؤسسات اعتباردهنده در خصوص شرکت ها.

۱-۴-۲٫ اهداف علمی

هدف علمی( اصلی) این پژوهش شناسایی بیشتر ادبیات محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام و روشهای اندازه گیری آنها و بررسی ارتباط محافظه کاری با نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا از این طریق موجب تسهیل در تصمیمات سرمایه گذاران و تحلیل گران در جامعه فراهم شود. اهداف دیگری از این پژوهش دنبال می کنیم که به شرح زیر است :

۱-تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و تعداد روزهای معاملاتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲- تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و تعداد دفعات معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۳-تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و حجم معاملات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۴-  تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و ارزش معاملات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۵- تبیین رابطه محافظه کاری درگزارشگری مالی و درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران.

۶- تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و گردش سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۷- تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی وگردش سهام شناور شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۸-تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و زمان انتظار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۹-  تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و نسبت جریان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱۰- تبیین رابطه محافظه کاری درگزارشگری مالی و نسبت عدم نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱۱- تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و نسبت نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱۲- تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱۳-  تبیین رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۴-۳٫ اهداف ویژه و کاربردی

۱٫ آشنایی سرمایه­گذاران و تأمین­کنندگان منابع مالی با رابطه محافظه­کاری در گزارش­گری مالی و نقدشوندگی سهام

۲٫ بسط مبانی نظری در مورد محافظه­کاری نقدشوندگی سهام برای استفاده دانشگاهیان و مراکز علمی کشور.

۱-۵٫ سؤال­ پژوهش

     با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوال زیر می­باشد:

چه رابطه ای بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۶٫ فرضیه­ های پژوهش

فرضیه اصلی:

 بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

۱-  بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و تعداد روزهای معاملاتی سهام رابطه وجود دارد.

۲- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و تعداد دفعات معامله سهام رابطه وجود دارد.

۳- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و حجم معاملات سهام رابطه وجود دارد.

۴- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و ارزش معاملات سهام رابطه وجود دارد.

۵- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و درصد سهام شناور آزاد رابطه وجود دارد.

۶- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و گردش سهام رابطه وجود دارد.

۷- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و گردش سهام شناور رابطه وجود دارد.

۸- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و زمان انتظار معامله سهام رابطه وجود دارد.

۹- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نسبت جریان سهام رابطه وجود دارد.

۱۰- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی ونسبت عدم نقدشوندگی رابطه وجود دارد.

۱۱- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نسبت نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.

۱۲- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه وجود دارد.

۱۳- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش رابطه وجود دارد.

۱-۷٫ تعریف واژه های تخصصی  پژوهش

محافظه کاری :

محافظه کاری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع تر هزینه، ارزیابی پائین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود (گیولی و هاین، ۲۰۰۰).

درپژوهش حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری حسابداری، از مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰) استفاده خواهد شد. شاخص محافظه کاری بر اساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود: اقلام تعهدی عملیاتی تقسیم بر جمع دارائی های اول دوره ضربدر منفی یک.

اقلام تعهدی عملیاتی از تفاوت سود عملیاتی و جریانات نقدی حاصل از عملیات به دست می آید(نیکومرام، بادآور نهندی، ۱۳۸۸، ۱۶۹). به عقیده گیولی و هاین (۲۰۰۰) رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره بلند مدت باشد . به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و بر عکس (بنی مهد و همکاران، ۱۳۸۸، ۶۰).

 اندازه گیری متغیرهای وابسته : معیارهای مربوط به نقدشوندگی:

برای محاسبه نقدشوندگی ۱۲ معیار مورد استفاده در پژوهش های کوئتو[۸](۲۰۰۹)، اگاروال[۹](۲۰۰۸) و روبین[۱۰](۲۰۰۷) انتخاب شده اند. به علاوه در این پژوهش به بررسی میزان و گردش سهام شناور به عنوان یکی از عوامل مهم نقدشوندگی پرداخته خواهد شد. در مجموع۱۳ معیار در دو گروه معاملاتی (معامله محور) و اطلاعاتی (سفارش محور) استفاده خوهد شد. که تعاریف عملیاتی آن ها در زیر بیان می شود( رحمانی و همکاران، ۱۳۸۹، ۴۶):

الف) معیارهای معاملاتی :

۱-    تعداد روزهای معاملاتی سهام: به تعداد روزهایی اطلاق می شود که در یک بازه زمانی مشخص در آن مبادله سهم رخ داده است. این معیار به صورت سالانه محاسبه خواهد شد.

۲-    تعداد دفعات معامله سهام: شامل تعداد معاملات یک سهم در بازه سالانه است.

۳-    حجم معاملات سهام: تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی است. حجم معاملات برای هر شرکت در بازه های زمانی یکساله از بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج خواهد شد.

۴-    ارزش معاملات سهام: از حاصلضرب قیمت معامله سهم در حجم معاملات به دست می آید. برای محاسبه این معیار حاصلضرب قیمت سهام در لحظه معامله را در تعداد سهام معامله شده  بدست آورده و در آخر میانگین ارزش معاملات سالانه به عنوان ارزش معاملات سهام در یکسال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۵-   درصد سهام شناور آزاد: منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که متعلق به سهامداران جزیی می‌باشد و برای معامله دربازار در دسترس سرمایه‌گذاران بوده و بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله می‌باشد و انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد، یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت اخذ قیمت مناسب ،آن را برای فروش عرضه نمایند.

۶-    گردش سهام: سهام معامله شده تقسیم بر تعداد سهام منتشره شرکت در یک بازه زمانی مشخص، گردش سهام را نشان می دهد.

۷-    گردش سهام شناور: از تقسیم حجم سهام معامله شده بر تعداد سهام شناور بدست می آید.

۸-    زمان انتظار معامله سهام: به معنای تفاوت زمانی بین دو معامله متوالی در یک سهم است که اغلب میانگین آن در یک دوره زمانی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. زمان انتظار معامله بر حسب روز محاسبه شده است و نشان می دهد، به طور متوسط زمان انتظار برای انجام معامله سهم یک شرکت چند روز است. به دلیل محاسبه این معیار در بازه سالانه، عدد ۲۵۰ به عنوان تعداد روزهای قابل معامله در سال در صورت کسر قرار گرفته است.( تعداد روزهای قابل معامله از سایت بورس که بر مبنای ۲۵۰ روز برداشته شده است)

۹-    نسبت جریان سهام: این معیار از تقسیم ارزش معاملات بر زمان مورد انتظار بدست می آید که به صورت فصلی محاسبه  و میانگین فصل ها مبنای سالانه  گرفته خواهد شد.

۱۰-نسبت عدم نقدشوندگی سهام ( اثر قیمتی ): این معیار، نقدشوندگی را به عنوان بازده مطلق روزانه به حجم معاملات در همان روز تعریف می کند این معیار مبتنی بر استفاده از داده های روزانه در رابطه با  بازده و حجم معاملات بدست خواهد آمد( ملکی نژاد، ۱۳۸۸، ۵۴).

۱۱- نسبت نقدشوندگی سهام: این معیار ارزش معاملات یک سهم به ازای تغییر قیمت ایجاد شده در یک بازه زمانی سالانه محاسبه می کند و از تقسیم ارزش معاملات سالانه بر قدرمطلق بازده سالانه به دست  می آید

ب) معیارهای اطلاعاتی یا سفارش محور:

معیارهای اطلاعاتی برخلاف معیارهای معاملاتی که به صورت سالانه محاسبه شده اند، نیازمند اطلاعات روزانه و در ساعات مشخص است. در محاسبه هر دو معیار، از داده های روزانه بین ساعات ۱۱ تا ۱۲ ظهر استفاده خواهد شد. محاسبات برای هر روز طی فصول تابستان ،پاییز و زمستان به طور جداگانه انجام می شود و سپس میانگین آن ها برای هر فصل  و میانگین فصل ها برای بازه زمانی سالانه در مدل قرار خواهد گرفت( رحمانی و همکاران، ۱۳۸۹، ۴۶).

۱۲-شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام: این مقدار از تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش به دست   می آید.

۱۳-شکاف نسبی قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام: این نسبت از تقسیم تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش بر میانگین قیمت های پیشنهادی به دست می آید.

متغیرهای کنترلی :

متغیرهای قیمت، اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار و نوسان بازده مطابق مدل روبین (۲۰۰۷) به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است( رحمانی و همکاران، ۱۳۸۹، ۴۶):.

۱-    قیمت سهم: برای محاسبه این معیار از میانگین قیمت سهام شرکت در بازه مورد نظر  سالانه استفاده خواهد شد.

۲-    اندازه شرکت: اندازه شرکت یکی از عوامل مؤثر در سودآوری و ارزش شرکت‌ها به شمار می‌رود به این معنی که شرکت‌های بزرگ با برخورداری از تنوع محصول، تصاحب سهم بیشتری از بازار، صرفه‌جویی در مقیاس و امکان تنوع بخشی به فعالیت‌های تجاری خود، ریسک تجاری خود را کاهش داده و سودآوری  خود را افزایش می‌دهند. هم چنین، شرکت‌های بزرگ به دلیل برخورداری از تعداد سهام بیش‌تر و دارا بودن سهام شناور آزاد بیشتر، ریسک قدرت نقد شوندگی سهام خود را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهند. تا کنون معیار واحدی به منظور تعریف و اندازه گیری اندازه شرکت استفاده نشده است دراین پژوهش اندازه شرکت از طریق لگاریتم فروش کل شرکت اندازه گیری می شود.

۳-    ارزش دفتری به ارزش بازار: این معیار از تقسیم ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در انتهای دوره بدست خواهد آمد.

۴-    نوسان بازده: این متغیر به عنوان شاخص کنترل ریسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معیار بازده در طول دوره برای تعیین این معیار محاسبه خواهد شد.

۱-۸٫ ساختار پژوهش

     در فصل اول به­عنوان کلیات پژوهش به تبیین بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف پژوهش پرداخته می­شود. در ادامه با استفاده از سؤال­های پژوهش، فرضیه­سازی انجام می­شود. در خاتمه بیان متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، متدولوژی پژوهش، قلمروهای پژوهش و تعریف واژه­های تخصصی پژوهش مطرح می­شود.

در فصل دوم نخست به مبانی نظری پژوهش پرداخته و سپس خلاصه­ای از پیشینه پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است.

در فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه و نمونه آماری، روش انجام پژوهش، روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده­ها، آزمون فرضیه­ها و مدل­های آماری مورد استفاده برای اندازه­گیری متغیرهای پژوهش ارائه می­شود.

در فصل چهارم ابتدا به تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش و محاسبه شاخص­های متغیرهای پژوهش پرداخته شده و در انتها نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها به تفکیک ارائه می­گردد.

سرانجام در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه‌گیری کلی، پیشنهادهایی مبنی بر آزمون فرضیه­ها، پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و محدودیت‌های پژوهش مطرح می­شود.

۲-۱٫ مقدمه

     محافظه­کاری از ویژگی­های بارز گزارش­گری مالی است که در سال­های اخیر به خاطر رسوایی­های مالی در شرکت هایی مانند انرون و وردکام، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است و برخی مطالعات اخیر به­طور ویژه بر محافظه­کاری تمرکز داشتند. به نظر واتز[۱۱] (۲۰۰۳)، محافظه­کاری حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، یک ویژگی برجسته و غالب در عرصه حسابداری و گزارش­گری مالی بوده و معتقد است که حسابدار باید برای دارایی­ها کم­ترین ارزش و برای بدهی­ها بیش­ترین ارزش را گزارش کند. هم­چنین درآمدها باید دیرتر و هزینه­ها زودتر شناسایی شوند.

     صورت­های مالی بخش اصلی فرآیند گزارش­گری مالی را تشکیل می­دهند. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می­گردد می­باشد. هدف­های گزارش­گری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می­کند، اطلاعاتی که گزارش­گری مالی فراهم می­آورد از ویژگی­های معینی برخوردار باشد. در مفاهیم نظری گزارش­گری ایران از این ویژگی­ها به عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات محافظه­کاری است که از آن به عنوان احتیاط یاد شده است( مرکز پژوهش­های تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۱).

نقدشوندگی نیز میزان سهولت در خرید و فروش یک کالا بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن است. نقدینگی ممکن است به عنوان واحد ریسک در نظر گرفته شود، توانایی یک شرکت در اجراء تعهدات مالی کوتاه مدتش بدون اینکه مجبور باشد سرمایه کوتاه مدتش را به صورت نقد درآورد یا فعالیت هایش را کاهش دهد ،نقدینگی عامل مهم در ارزیابی شرکت از طرف ذینفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و طرف های قانونی است. شرکت های که نقدشوندگی خوبی دارند، ممکن است اطلاعات بیشتری افشاء کنند تا خودشان را از شرکت هایی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند، متمایز کنند( بلکویی و همکاران، ۱۹۷۸)[۱۲].

     محتوای فصل دوم به این صورت مطرح شده که ابتدا هر یک از متغیرهای پژوهش به صورت مجزا و به طور کامل تشریح شده و در بخش بعدی پیشینه مناسب برای متغیرهای پژوهش آورده شده است.

۲-۱-۱٫ مبانی نظری

 به اعتقاد صاحب­نظران روش پژوهش، پژوهش گری که قصد رشد و توسعه­ دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشینه پژوهش­هایی را که تاکنون در زمینه­ دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. مسرور( ۱۳۸۹)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهش­گر کمک می­کند تا بینش عمیقی در مورد پژوهش و حوزه­ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند.

 ۲-۲٫ محافظه ­کاری­

     هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا[۱۳] FASB)) در سلسله مراتب ویژگی­های کیفی اطلاعات از محافظه­کاری حسابداری ذکری به عمل نیاورده، اما در فهرست مفاهیم حسابداری در بیانیه شماره دو، محافظه­کاری را به­عنوان یک میثاق مطرح نموده و آن­را واکنشی احتیاط آمیز در مقابل ابهامات موجود تلقی کرده است (شورورزی، خاندوزی، ۱۳۸۸).

کمیته ویژه انجمن حسابداران آمریکا، محافظه­کاری را شناسائی کمتر دارائی­ها و بیشتر بدهی­ها در زمان تردید ارزیابی می­کند.

     هیئت استانداردهای حسابداری (ASB[14]) محافظه­کاری را در سلسله مراتب خصوصیات کیفی اطلاعات وارد ساخته است. در سال ۲۰۰۶ میلادی هیأت بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB[15]) و هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) مقاله مشترک خود را در زمینه چارچوب نظری گزارش­گری مالی منتشر کرد. هدف از این مقاله، نزدیک کردن چارچوب نظری FASB وIASB بود. بی­طرفی یکی از خصوصیات ارائه منصفانه اطلاعات مالی، از نظرکمیته مشترک می­باشد، و عبارت است از عدم تمایل به تشخیص قبل از موعد وقایع و یا انگیزه اتخاذ رفتار به­خصوص در مقابل آن­ها. کمیته مشترک در مقاله خود، محافظه­کاری حسابداری را از ویژگی­های کیفی گزارش­گری مالی خارج کرده است و به نظر می­رسد که دلیل این امر مغایرتی است که بین محافظه­کاری حسابداری و بی طرفی وجود دارد.

     واتز و زیمرمن[۱۶] (۱۹۸۰) محافظه­کاری را این­گونه  تعریف می­کنند: «محافظه­کاری یعنی این­که حسابدار باید از بین ارزش­های ممکن برای دارایی­ها، کمترین ارزش و برای بدهی­ها، بیشترین ارزش را گزارش نماید. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند، نه زودتر و هزینه‌ها باید زودتر شناسایی شوند، نه دیرتر».

در کشور ما، کمیته فنی سازمان حسابرسی، در پیوست استانداردهای حسابداری ایران، در بخش مفاهیم نظری گزارشگری، محافظه­کاری را با لفظی دیگر یعنی احتیاط به رسمیت می شناسد و آن­ را به­عنوان یکی از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن معرفی می­نماید.

     «تهیه کنندگان صورت­های مالی در عین حال باید با ابهاماتی که به گونه­ای اجتناب ناپذیر بر بسیاری از رویدادها و شرایط سایه افکنده است برخورد کنند. نمونه­ این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی دارایی­های ثابت مشهود، تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه­ صورت­های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آن­ها شناسایی می­شود.

     احتیاط عبارت است از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام[۱۷] موردنیاز است. به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتیاط نباید منجربه ایجاد اندوخته­های پنهانی یا ذخایر غیرضروری گردد، یا دارایی­ها و درآمدها را عمدتاً کمتر از واقع و بدهی­ها و هزینه­ها را عمدتاً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بی­طرفی[۱۸] است و برقابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر می­گذارد» (کمیته ی فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۱، ۴۹۸).

     انتخاب رویه­های حسابداری متهورانه توسط مدیریت، ممکن است مقداری از درجه محافظه­کاری گزارش­گری مالی بکاهد، ولی هرگز منجربه این نمی­شود که صورت­های مالی به­طور کامل غیرمحافظه­کارانه شود و یا حتی نسبت به انتخاب روش­های محافظه­کارانه یا غیرمحافظه­کارانه بی­تفاوت باشند (گیولی و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱٫ محافظه ­کاری شرطی و غیرشرطی

     در پژوهش­های اخیر، محافظه­کاری را به دو نوع تقسیم کرده­اند: نوع نخست، محافظه­کاری پیش­رویدادی[۱۹] است که محافظه­کاری مستقل از اخبار[۲۰] و محافظه­کاری نامشروط[۲۱] نیز خوانده شده است. محافظه­کاری پیش­رویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می­شود که سود را به گونه­ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می­کاهند. برای مثال، شناسایی بلادرنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به­عنوان هزینه، حتی در صورتی­که جریان­های نقدی آتی مورد انتظار آن­ها مثبت باشد، از این نوع است. نوع دیگر محافظه­کاری، محافظه­کاری پس­رویدادی[۲۲] است که محافظه­کاری وابسته به اخبار[۲۳]، محافظه­کاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود[۲۴] نیز خوانده شده است. محافظه­کاری پس­رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان­های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند (جبارزاده، ۱۳۸۹).

محافظه­کاری مشروط برای اولین بار توسط باسو[۲۵] (۱۹۹۷) به عنوان جنبه­ای مهم از محافظه­کاری مطرح گردید (رایان[۲۶]، ۲۰۰۶).

     انگیزه­ اصلی برای محافظه­کاری نامشروط، سختی ارزیابی دارایی­ها و بدهی­ها است و انگیزه­ اصلی برای محافظه­کاری مشروط، خنثی کردن انگیزه­های مدیران برای گزارش­گری اطلاعات حسابداری دارای جانب­داری رو به بالا در مواقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، می­باشد. انگیزه­های مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه­کاری وجود دارد. برای مثال، تابع زیان نامتقارن[۲۷] سرمایه­گذاران موجب می­شود اثر منافعی که آن­ها از سود کسب می­کنند کمتر از آسیب­هایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه می­بینند. این­دو، مفاهیم مشابهی نیز دارند که مهم­تر از همه، فزونی ارزش بازار خالص دارایی­ها به ارزش دفتری آن­ها است (جبارزاده، ۱۳۸۹).

     بیور و رایان[۲۸] اظهار کرده­اند که محافظه­کاری پیش­رویدادی در دوره­های قبلی، پیش انجام محافظه­کاری پس­رویدادی دوره­های بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظه­کاری پیش­رویدادی داشته باشد، در ترازنامه­اش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، در پاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظه­کاری پیش­رویدادی منجر به عدم شناسایی یک دارایی در دوره­های گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی از کاهش ارزش این دارایی نمی­تواند در سود دوره­ جاری شناسایی شود. در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظه­کاری پیش­رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به­عنوان دارایی ثبت نماید؛ پس اگر در یکی از دوره­های آتی اخبار بد درباره­ منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار بر این است که در آن دوره، برمبنای حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظه­کاری پس­رویدادی مشاهده شود (پائی و جین­هان[۲۹]، ۲۰۰۵).

۲-۲-۲٫ دلایل محافظه ­کاری


۱) Weimin

1) Glosten & at al

2)Watts

1) Basu

2) Easley & O’Hara

3) chung  & at al

4) Lafond & Watts

1) Cueto

2)Agarwal

3) Rubin

 ۱) Watts

1) Belkaoui, A.,& Kahl,A

2) Financial accounting standard board (FASB)

1) Accounting  standards board (ASB)

2) International accounting standards board (IASB)

3) Watts & Zimmerman

1) Uncertainty

2) Neutrality

3) Ex Ante Conservatism

4) News-Independent Conservatism

5) Unconditional Conservatism

1) Ex Post Conservatism

2) News-Dependent Conservatism

3) Asymmetric Income Timeliness

4) Basu

5) Ryan

6) Asymmetric Loss Function

7) Beaver & Ryan

1) Pae, Jinhan

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
 • تحقیق بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
 • مقاله حسابرسی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.