تحقیق بررسي رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسي رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 173  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسي رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: کليات پژوهش   1
1-1. مقدمه   2
1-2. بیان مسأله    4
1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش   6
1-4. اهداف پژوهش   7
1-4-1. اهداف آرمانی    8
1-4-2. اهداف علمی    8
1-4-3. اهداف ویژه و کاربردی   9
1-5. سؤال‌هاي پژوهش   10
1-6. فرضيه‌هاي پژوهش   10
1-7. تعریف واژه های تخصصی پژوهش   11
1-8. ساختار پژوهش   15
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش   17
2-1. مقدمه   18
2-1-1. مبانی نظری   19
2-2. محافظه¬کاری   19
2-2-1. محافظه¬کاری شرطی و غیرشرطی    21
2-2-2. دلایل محافظه¬کاری    23
2-2-3. تبیین¬های محافظه¬کاری    25
2-2-3-1. تبیین قراردادی   26
2-2-3-1-1. قراردادهای استقراض   28
2-2-3-1-2. قراردادهای مزایای جبران خدمات   .31
2-2-3-2. تبیین دعاوی حقوقی   32
2-2-3-3. تبیین مالیات بر درآمد   33
2-2-3-4. تبیین قانونی   35
2-2-4. ویژگی مشترک تبیین اقتصادی    37
2-2-5. انتقاد از محافظه¬کاری    38
2-2-5-1. نااعتمادی   38
2-2-5-2. پنهان¬کاری   38
2-2-5-3. نفی اصول حسابداری   39
2-2-5-4. سوءگیری   39
2-2-5-5. امر ذهنی   39
2-2-6. دفاع از محافظه¬کاری    40
2-2-7. معیار¬های محافظه¬کاری    41
2-2-7-1. معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (AT)   42
2-2-7-1-1. مزایای مدل AT    49
2-2-7-1-2. معایب مدل AT    50
2-2-7-2. معیار عدم تقارن در رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد   51
2-2-7-3. معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بالعکس (MTB)   53
2-2-7-3-1. مزایای و معایب (MTB)    56
2-2-7-4. معیار اقلام تعهدی منفی (NA)   57
2-2-7-4-1. مزایا و معایب مدل (NA)    59
2-2-7-5. معیار اندوخته¬های پنهانی (HR)   59
2-2-7-5-1. معایب مدل (HR)    61
2-3. نقدشوندگی سهام    61
2-3-1. تعداد روزهای معاملاتی سهام   63
2-3-2. تعداد دفعات معامله سهام   63
2-3-3. حجم معاملات سهام   64
2-3-4. ارزش معاملات سهام   64
2-3-5. درصد سهام شناور آزاد سهام   64
2-3-6. گردش سهام   65
2-3-7. گردش سهام شناور   65
2-3-8. زمان مورد انتظار معامله سهام   65
2-3-9. نسبت جریان سهام    65
2-3-10. نسبت عدم نقدشوندگی سهام ( اثر قیمتی )    65
2-3-11. نسبت نقد شوندگی سهام    66
2-3-12. شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام   66
2-3-13. شکاف نسبی پیشنهادی خرید و فروش سهام    67
2-4. متغیرهای کنترلی    69
2-4-1. قیمت سهم    69
2-4-2. اندازه شرکت   69
2-4-3. ارزش دفتری به ارزش بازار    70
2-4-4. نوسان بازده    70
2-5. رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام   70
2-6. پیشینه پژوهش¬های انجام شده   72
2-7. خلاصه فصل   79
فصل سوم: روش پژوهش   .80
3-1. مقدمه   81
3-2. جامعه و نمونه آماري   81.
3-3. روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده¬ها   82
3-4. روش تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضيه‌ها   .83
3  -4-1. ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده   84
3-4-2. ضريب همبستگي   85
3-4-3. آزمون معني دار بودن r   86
3-4-4. آزمون معني دار بودن در الگوي رگرسيون   87
3-4-4-1. آزمون معني دار بودن معادله رگرسيون   87
3-4-4-2. آزمون معني دار بودن ضرايب   88
3-4-5. تعيين صحت مدل رگرسيون و بررسي تأثير مدل ارائه شده   88
3-5. بررسي نرمال يا غير نرمال بودن داده هاي تحقيق   89
3-6. آزمون رگرسيون خطي   90
3-7. قلمرو پژوهش   90
3-7-1. قلمرو موضوعی   90
3-7-2. قلمرو مکانی   90
3-7-3. قلمرو زمانی   90
3-8. فرضيه هاي پژوهش   91
3-9. تعريف عملياتي متغیرهای پژوهش   92
3-10. خلاصه فصل   97
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌های پژوهش   98
4-1. مقدمه   99
4-2. يافته هاي توصيفي   100
4-2-1. آمار توصيفي متغيرها   100
4-2-2. آزمون كولموگروف اسميرنوف براي مشخص نمودن نرمال بودن متغيرها   101
4-3. يافته هاي استنباطي   102
4-3-1. همبستگي بين متغيرها   102
4-3-2. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده   103
4-4. رگرسيون چندگانه به روش Enter   104
4-5. خلاصه نتايج آزمون هاي رگرسيون   140
4-6.  خلاصه فصل   140
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادهای پژوهش¬   142
5-1. مقدمه   143
5-2. تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها   143
5-2-1. تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول   143
5-2-2. تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم تا سیزدهم   143
5-3. خلاصه نتايج   144
5-4. نتیجه گیری کلی   144
5-5. پيشنهادات پژوهش   145
5-5-1. پيشنهادهايي مبتني بر نتايج پژوهش   145
5-5-2. پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي   146
5-6. محدوديت هاي انجام پژوهش   146
5-6-1. محدوديت هاي مربوط به انجام تحقيق   146
5-6-2. محدوديت هاي مربوط به تعميم يافته ها   147
5-7. خلاصه فصل   148
منابع و مآخذ   149
الف. منابع فارسي   149
ب. منابع انگليسي   153
پيوست   156
چکیده انگلیسی   161

منابع

الف. منابع فارسی

 ابراهیمی کردلر، علی و شهریاری، علیرضا (1388). «بررسی رابطه بین هزینه­های سیاسی و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، پاییز، ص 16-3.
احمدپور،احمد و امیر رسائیان (1385).«نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره53.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و علیرضا سارنج (1387). « انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی و نقدشوندگی دربورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش53، صص3-16.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و طهماسب مظاهري (1388). «بررسي نظريه­هاي توازي ايستا و سلسله مراتبي در تبيين ساختار سرمايه شركت­ها در بورس اوراق بهادار تهران». تحقيقات حسابداري، شماره سوم، پاییز، صص 21-4.
اکبری، فضل ا… (1385). « تجزيه و تحليل صورتهای مالی». مرکز تحقيقات تخصصی حسابداری و حسابرسی- سازمان حسابرسی، نشريه 129، چاپ دهم.
آذر، عادل و منصور مؤمني. (1381). « آمار و كاربرد آن در مديريت تهران ». جلد دوم، چاپ ششم، سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).
ایزدی نیا، ناصر و امیر رسائیان (1389). « پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام» . فصلنامه بررسی- های حسابداری و حسابرسی، ش 60، صص 22-3.
بادآور نهندی، یونس و آمنه ملکی نژاد (1389). « بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارش- های مالی در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره3، صص 99-115.
بقائی، علی و مجید زارع استحریجی (1386). « عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت ،دانشگاه امام صادق
بنی­مهد، بهمن و تهمینه باغبانی(1388). «اثر محافظه­کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان­دهی شرکت ها». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 58، صص 70-53.
بنی­مهد، بهمن (1385). «تبیین و ارائه الگو برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری». رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
پی­نوو، ریموند (1387). «مدیریت مالی». جلد دوم، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.
جبارزاده، سعید (1389). «تبیین رابطه اخلاقیات و فرهنگ با محافظه­کاری و مدیریت سود در نظام حسابداری ایران». رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
حساس یگانه، یحیی. « سرمایه گذاران نهادی». ماهنامه حسابدار 1384،ص 164.
خشنود، سمیرا (1381). « بررسي عوامل مؤثر بر ساختار مالي شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
دلاور، علي (1371). « روش پژوهش در روان­شناسي و علوم تربيتي». تهران، دانشگاه پيام نور.
دوانی، علامحسین و محمدرضا معینی (1386).« مقررات افشاء عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن». موسسه حسابرسی دایارایان.
رحمانی، علی و مسعود غلامزاده لداری (1388) « مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه­کاری در گزارش­گری مالی». تحقیقات حسابداری، شماره چهارم، زمستان، صص 129-112.
رسائيان، امير و وحيد حسيني (1387). « رابطه كيفيت اقلام تعهدي و هزينه سرمايه در ايران». بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره 53، صص67-82.
رضازاده، جواد و ­ عبداله آزاد (1387). « رابطه عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه­كاري در گزارش­گري مالي». بررسي­هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 54، زمستان، صص 80-63.
رهنمای رودپشتی، فريدون و هاشم نيکومرام و شادی شاهورديانی (1385). « مديريت مالی راهبردی (ارزش آفرينی)»، چاپ اول.
رحمانی، علی وسید علی حسینی و نرگس رضاپور(1389).« رابطۀ مالکیت نهادی و نقدشوندگی در ایران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش61 ،صص 54-39.
ساعي، علي (1377). « آمار در علوم اجتماعي». چاپ دوم، تهران، مؤسسه نشر جهاد.
ساعي، علي (1381). « تحليل آماري در علوم اجتماعي با نرم افزار Spss for windows». چاپ سوم، تهران، انتشارات کيان مهر.
سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازي (1384). « روش‌هاي پژوهش در علوم رفتاري». چاپ يازدهم. تهران، انتشارات آگاه.
شورورزی، محمدرضا و عابدین برزگر خاندوزی (1388). « نبود تقارن اطلاعاتی و نقش اطلاعاتی محافظه­کاری». فصلنامه حسابدار، شماره 210.
صلواتی، شاپور و امیر رسائیان (1386). «بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران». دو ماهنامه نامه مفید، نامه اقتصادی، ش63، صص143 -163.
فرتوک زاده، حمیدرضا و ساره محبعلی و مریم دولو(1389). « بررسی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی قرادادهای آتی در بورس کالای ایران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،ش 59، صص 78-63.
فخاری، حسین و نرگس ملامحمدی (1389).« بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی.
قائمی، محمدحسین و محمدرضا وطن پرست (1384). « بررسی نقش اطلاعاتی حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوازدهم، ش 41، صص 103-85.
کردستانی، غلامرضا و حبیب امیربیگی لنگرودي (1387). « محافظه­كاري در گزارش­گري مالي: بررسي رابطه عدم تقارن زماني سود و MTB به عنوان دو معيار ارزيابي محافظه­كاري». فصلنامه بررسي­هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 52، صص 106-89..
کرمی، غلامرضا و حامد عمرانی (1389). « تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه­کاری بر ارزش شرکت». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 59، صص 96-79.
كردستاني، غلامرضا و ضياءالدين مجدي (1386). « بررسي رابطه بين ويژگي­هاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي». بررسي­هاي حسابداري و حسابرسي، سال 14، شماره 48، تابستان، صص 104-85..
مجتهدزاده، ویدا (1380). « محافظه کاری». مجله حسابدار، شماره 145، ص24.
مدرس، احمد و فرهاد عبداله­زاده (1387). « مدیریت مالی». جلد دوم، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم.
مرادزاده فرد، مهدی و نرگس رضاپور و حجت اله فرزانی(1389). « بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله پژوهش- های حسابداری مالی، ش3، صص 116-101.
مشهدی کریمی، مهدی (1387). «بررسی ارتباط بین عدم تقارن در گزارش به­موقع سود با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، به­عنوان دو معیار محافظه­کاری». پایان­نامه کارشناسی­ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
ملکی­نژاد، آمنه. (1388). «بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدینگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
مهراني، ساسان و مهدي محمدآبادي (1388). « روش­هاي اندازه­گيري محافظه­کاري»، ماهنامه حسابدار، سال بيست و سوم، شماره 206، صص 63-58.
نیکومرام، هاشم و یونس بادآور نهندی (1388). « تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران»، فراسوی مدیریت سال دوم شماره8..
نیکومرام، هاشم و بهمن بنی­مهد (1387). « تبیین و ارائه الگو برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری». مجله مدیریت، شماره 77، صص 16-1.
وستون، بریگام یوستون (1386). « مدیریت مالی». جلد دوم، ترجمه و تألیف حسین عبده تبریزی و فرهاد حقیقی، تهران، نشر آگاه، چاپ دوم.
وکیلی فرد، حمیدرضا و بهمن بنی مهد (1388). « نقدی بر استانداردهای حسابداری». دانش و پژوهش حسابداری، سال پنجم، شماره 17، تهران، صص 6-1.
یحیی زاده فر، محمود و جواد خرمدین (1387). « نقش نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش 53، صص 101-118.

 ب. منابع انگلیسی

Ahmed, A., S, Scott Duellman (2008) .” Evidence on the Role of Accounting conservatism in Monitoring Managers’ Investment. ” AAA 2008 Financial Accounting and Reporting Section. www.ssrn.com.

Amihud, Y., H,  Mendelson. and L. H. Pedersen (2005). “Liquidity and asset prices” , Foundations and Trends in Finance 1(4); pp 269-364.
Agarwal, P(2008). ” Institutional Ownership and Stock Liquidity “.
Brown, S. and Hillegest, S. A (2006), ” How Disclosure Quality Affects the Long-run Level of Information Asymmetry” . Working Paper.Georgia State University, Atlanta.
Basu, S (1997). “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings.”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 1, 3-37.
Belkaoui, A.,& Kahl,A(1978).”corporate financial disclosure in canada”. Research Monograph No1,Canadian Certified General Accountants Association , Vancouuver.
Chen, W.P, Chung, H, Lee, C and Liao, W-L (2007). ” Corporate Governancc and Equity Liquidity: analysis of S&P Transparency and Disclosure ranking”.
Chung, K ., Elder , J ., Kim, J (2008).”Corporate Governance and Liquidity ” journal of Financial and Quantitative Analysis.
Chung, H., Sheu, H., and Wang, J (2009).” Do firms’ earnings management practices affect their equity liquidity?”, Finance Research Letters 6, pp.152-158.
Cueto Diego, C (2009). “Market Liquidity and ownership Structure with weak protection for minority shareholders.”, evidence from Brazil and Chile.
Diamond Douglas, W(1984). ” Financial Intermediation and Delegated Monitoring”, The Review of Economic Studies 1984;51(3):393-414
Dennis, PJ., J Weston (2001). “Who’s informed? An analysis of stock ownership and informed trading”.
Easley, D., and M.O’Hara (2003). “Microstructure and asset pricing in G.M. Constantinides, M.Harris , R.M. Stulz (ed)”, Handbook of the Economics of Finance , edition1, vilume 1, chapter17, pp1021-1051.
Easley, D., and M. O’Hara ( 2004). “Information and the Cost of Capital”, Journal of finance 59, pp 1553-1583.
Givoly, D., Hayn, C (2000). ” The changing time-sries properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative?”. Journal of Accounting and Economics , 29 (3) , pp 287-320.
Givoly, dan., Carla Hayn & Ashok Natarajan (2007).” measures reporting conservatism”. The Accounting Review, vol. 82, pp  65-106.
Glsten, L.R., and P.D Milgrom (1985), “Bid ask and Transaction Prices in a Spccialist Market with Heterogeneously informed traders”. Journal of Financial Economics,14, pp 71-100.
Mendelson, H., TI Tunca(2004). ” Strategic trading, Liquidity, and information acquisition”. Review of Financial Studies.
Lafond, R ., Lang, M ., Skaife, H (2007). ” Earnings Smoothing, Governance and Liquidity”. Internatioal Evidence .
Lafond, R., & Wats, R. L. (2006). ” The Information Role of Conservative Financial Statements”. http://www.ssrn.com.
Lafond, R., and R, Watts (2008). ” The Information Role of Cosevatism”. The Accounting Review (forthcoming).
Pae, J., Thornton, D., & Welker (2005). ” The Link between Accounting Conservatism and the Price to Market Ratio”. Contemporary Accounting Research, Vol. 22, 693-717.
Pae, Jinhan (2007). ” unexpected accruals and conditional accounting conservatism, Journal of Business Finance and Accounting”. vol. 34, pp. 681-704.
Pandy, I.M (1981). “Capital Structure and Cost of Capital”. Vikas, New Dehli.
Rubin A (2007). ” Ownership level , ownership concentration and liquidity” Journal of financial Markets, 10(3), pp 219-248.
Ryan, S  (2006). ” Identifying conditional conservatism”. European Accounting Review 15 (4), pp. 511-525.
Watts , R . L  (2003) .” Conservatism in accounting , Part A : Explanations and implications”.  Accounting Hori Ions , pp   207 – 220
Watts . R . L., and Roychowdhury , S   (2007 ) .” asymmetric timeliness  Of earnings market – to – book and conservatism in financial reporting”. Journal of Accounting  and Economics , 44 , pp 2- 31.
Wallace, R.S., O.,& Naser, K (1995).” Firm-specific determinants of the comperhensivencss of mandatory disclosures in the corporate annual reports of firms listed on the stock exchange of Hong Kong”. Journal of Accounting and Public Policy, 14, pp 311-368.

Wang, Richard Zhe., Ciaran Ó hÓgartaigh & Tony van Zijl (2008).” Measures of accounting conservatism: A construct validity perspective”. Working paper, Victoria University of Wellington and University College Dublin, <ssrn.com>.
Weimin Lio, (2005). ” A Liquidity-augmented Capital asset Pricing model”. journal of financial Economics, Vol.1, pp 1-41.
Wolk, H.I ., Francis, J.R, Tearny(1989). ” M.G Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach”. PWS-KENT Publishing Company 1989.
Wuchun Chi., chenchin wang (2010).” Accounting conservatism in a setting of Information Asymmetry between majority and minority shareholders”. The International journal of Accounting 45 , pp 465-489.
Venkatesh, P.C. and R.Chang,(1986).” information asymmetry and the dealcr’s bid ask spread: a case study earnings anddividend announcements”. The Journal of Finance , NO.41(5), pp 10

1-1. مقدمه

مدیران ارشد شرکت ها که مسئول تهیه صورتهای مالی هستند با در اختيار داشتن اطلاعات کامل از وضعیت مالی شرکت، آگاهی بیشتری نسبت به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دارند و اغلب خوش بین اند و سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در صورتی که تصویر واحد تجاری مطلوب به نظر برسد، انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش می یابد. اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، در چنین شرایطی به منظور متعادل کردن خوشبینی مدیران و حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورتهای مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می گیرد. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سالهاست که مورد استفاده حسابداری می گیرد و به رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ کرده است. از این رو می توان از محافظه کاری به عنوان ساز و کاری نام برد که اگر به درستی به کار رود، منجر به حل بسیاری از مسائل شرکت ها شود، بنابراین به نظر می رسد که شرکت ها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی  که انتظار می رود در انجام فعالیتهای اقتصادی، سعی در کاهش هزینه و درآمدهای خود داشته باشند، تلاش می کنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر کنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشوند. به عبارت دیگر شرکت ها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی که مورد نظر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می- کنند.توجه به عواقب اقتصادی گاهي اوقات موجب می شود که صورت های مالی، دیگر با هدف ارائه صادقانه نتایج فعالیت های شرکت تهيه نشوند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عموماً خود را به شکل ارائه سود کمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد. تمامی روش های مورد استفاده در جهت ارائه سود کمتر از واقع که در چارچوب استانداردهای حسابداری قرار می گیرند منجر به نوعی عدم تقارن اطلاعاتی در شناسایی سودها و زیان ها می- شود ( ابراهیمی کردلر، 1388، 4). عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه خواهد شد.

ویمين (2005)[1] معتقد است نقدشوندگی، توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین می- باشد. به این معنی که قیمت دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. او با استفاده از شاخص ها و معیارهای مختلف به بررسی رابطه بین عنصر شفافیت در گزارش اطلاعات و نقدشوندگی بازار پرداخت. نتایج نشان می دهد، شرکت ها با سازوکارهای افشای بهتر و شکاف قیمتی کمتر، از کیفیت بالاتر سهام برخوردارند. در بازار سرمایه ایران تاكنون ارتباط بین محافظه کاری در گزارشگري مالي و نقدشوندگی سهام مورد بررسی قرار نگرفته است.

در این پژوهش نیز به ­دلیل احساس نیاز برای غنی­تر ساختن ادبیات حسابداری در این زمینه و به خصوص در بازار سرمایه ایران، و با توجه به اهميت نقدشوندگی سهام، به بررسي رابطه بین محافظه کاری در گزارشگري مالي و نقد شوندگی سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته شده است.

1-2. بيان مسأله

با توجه به اهمیت روز افزون نقدشوندگی، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد. نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد. نقدشوندگی میزان سهولت در خرید و فروش یک کالا بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن است) گلستن و همکاران[2]، 1985، 73-71). در این پژوهش به بررسی آثار محافظه کاری بر نقدشوندگی سهام پرداخته ایم اما اهمیت نقدشوندگی سهام در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟ یکی از ویژگی های بازارهای کارا و بسیار مطلوب، نبود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه های آشکار شامل هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. بنابراین نقدشوندگی سهام می تواند معیاری برای کارایی بازار مطرح شود. علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موچود مانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب توزیع هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیرهای معاملاتی شود با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد.

نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به نقش نقدشوندگی، شناخت عوامل موثر برآن مهم است) رحمانی و همکاران، 1389،40 ). مفهوم محافظه کاری در حسابداری، سابقه طولانی دارد. واتز[3] (2003)، محافظه کاری را در بیان امری به حسابداران این گونه تعریف کرده است: «هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همۀ زیان ها را پیش بینی کنید». باسو[4] (1997)، این ضرب المثل را به صورت « گرایش حسابداری به الزام درجۀ بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تایید پذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان» تفسیر کرده است.

بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران آنها و موسسه هایی که از افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند( اسیلی و اَهارا[5]، 2004، 1554). هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنۀ تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد )چنگ[6] و همکاران، 2009، 152). این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن پرست(1384)، ضمن اشاره به سابقۀ مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنۀ قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع تر می کند. اما قضیۀ تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجۀ وجود اطلاعات محرمانه به وجود می آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانۀ بد، عرضۀ سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانۀ خوب، تقاضا زیاد می شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می شود. یعنی بازار ساز ها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسب هدایت می کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد. بازارهای اوراق بهادار به دقت هزینه های نمایندگی و کاهش قیمت سهام را زیر نظر دارند. لافوند و واتز[7]

 اذعان می کنند که کاهش قیمت سهام در سهامداران مدیران این انگیزه را ایجاد می کند که عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی ناشی از آن را کاهش دهند. بدین منظور به گزارشگری محافظه کارانه روی می آورند. مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است نتیجه تحقیقاتی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند( یحیی زاده و همکاران، 1387، 113). در این پژوهش به بررسی رابطه بين محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام پرداخته مي- شود، در واقع پاسخي براي اين سؤال بيابيم كه چه رابطه اي بين محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگي سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ چرا که توجه اکثر سرمایه گذاران و سهامداران  به نقد شوندگی سهام شرکت ها است. تا کنون در ایران تحقیقاتی در مورد رابطه محافظه- کاری در گزارشگري مالي و نقد شوندگی سهام انجام نشده است،  در اين پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از معیار معاملاتی و معیار اطلاعاتی مربوط به نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته استفاده می شود.

1-3. اهميت و ضرورت انجام پژوهش

نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده نمایند، در حسابداری محافظه کاری یکی از ویژگی هایی  برجسته گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به واسطه رسوایی های مالی مشاهده شده از قبیل شرکت انرون و ورلدکام، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است( کردستانی، امیر بیگی، 1387، 91). همچنین در بازارها شاهد دو نوع واکنش نسبت به اطلاعات هستیم: اولین واکنش، اثر قیمتی اطلاعات بر اوراق بهادار است که اکثر تحقیقات حسابداری به بررسی این واکنش نسبت به اطلاعات حسابدری پرداخته اند، اما بازار به صورت اثر حجمی نیز نسبت به اطلاعات واکنش نشان می دهد. این اثر در شاخص های نقدشوندگی نمایان می گردد و تا کنون کمتر مورد توجه و استفاده محققان حسابداری قرار گرفته است. یکی از ویژگی های بازارهای کارا و ایده آل نبود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسيعی از هزینه ها به شکل هزینه های آشکار، همانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا، ناکارایی اطلاعاتی را کمتر کرده، از این طریق بر بهبود شرایط بازار و نقدشوندگی بیشتر سهام شرکت ها اثرگذار باشد. لذا نقدشوندگی بیشتر سهام می تواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار، به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید به کار گرفته شود( چانگ و همکاران، 2009، 155). مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج تحقیق هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده است، نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند(یحیی زاده، 1387، 115). لذا شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نقدشوندگی سهام در کمک به مدیران و سهامداران و سرمایه گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است. که این خود بر اهمیت موضوع پژوهش تاکید دارد.

1-4. اهداف پژوهش

   منظور از این پژوهش شناسایی بیش­تر ادبیات و چارچوب نظری مربوط به محافظه­کاری، نقد شوندگی سهام، و روش­های اندازه­گیری آن­ها و شناسایی ارتباط بین این دو متغیر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران می باشد.

 1-4-1. اهداف آرمانی

کمک به بهبود تصمیم­گیری استفاده کنندگان صورت­های مالی
بهبود روش­های ارزیابی بانک­ها و مؤسسات اعتباردهنده در خصوص شرکت ها.

1-4-2. اهداف علمی

هدف علمی( اصلي) اين پژوهش شناسايي بيشتر ادبيات محافظه كاري در گزارشگری مالی و نقدشوندگي سهام و روشهاي اندازه گيري آنها و بررسي ارتباط محافظه كاري با نقدشوندگي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد تا از این طریق موجب تسهيل در تصميمات سرمايه گذاران و تحليل گران در جامعه فراهم شود. اهداف ديگري از اين پژوهش دنبال مي كنيم كه به شرح زير است :

1-تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و تعداد روزهای معاملاتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و تعداد دفعات معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3-تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و حجم معاملات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

4-  تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و ارزش معاملات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

5- تبيين رابطه محافظه کاری درگزارشگری مالی و درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران.

6- تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و گردش سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

7- تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی وگردش سهام شناور شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

8-تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و زمان انتظار معامله سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

9-  تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و نسبت جریان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

10- تبيين رابطه محافظه کاری درگزارشگری مالی و نسبت عدم نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

11- تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و نسبت نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

12- تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

13-  تبيين رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-3. اهداف ویژه و کاربردی

1. آشنايي سرمايه­گذاران و تأمين­کنندگان منابع مالي با رابطه محافظه­کاری در گزارش­گری مالی و نقدشوندگی سهام

2. بسط مباني نظري در مورد محافظه­کاري نقدشوندگی سهام براي استفاده دانشگاهيان و مراکز علمي کشور.

1-5. سؤال­ پژوهش

     با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوال زیر می­باشد:

چه رابطه اي بين محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگي سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-6. فرضيه­ هاي پژوهش

فرضیه اصلی:

 بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

1-  بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و تعداد روزهای معاملاتی سهام رابطه وجود دارد.

2- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و تعداد دفعات معامله سهام رابطه وجود دارد.

3- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و حجم معاملات سهام رابطه وجود دارد.

4- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و ارزش معاملات سهام رابطه وجود دارد.

5- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و درصد سهام شناور آزاد رابطه وجود دارد.

6- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و گردش سهام رابطه وجود دارد.

7- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و گردش سهام شناور رابطه وجود دارد.

8- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و زمان انتظار معامله سهام رابطه وجود دارد.

9- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نسبت جریان سهام رابطه وجود دارد.

10- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی ونسبت عدم نقدشوندگی رابطه وجود دارد.

11- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نسبت نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.

12- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه وجود دارد.

13- بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش رابطه وجود دارد.

1-7. تعریف واژه های تخصصی  پژوهش

محافظه کاری :

محافظه كاري، يك مفهوم حسابداري است كه منجر به كاهش سود انباشته گزارش شده از طريق شناخت ديرتر درآمد و شناخت سريع تر هزينه، ارزيابي پائين دارايي و ارزيابي بالاي بدهي مي شود (گیولی و هاین، 2000).

درپژوهش حاضر براي اندازه گيري شاخص محافظه كاري حسابداري، از مدل گيولي و هاين (2000) استفاده خواهد شد. شاخص محافظه كاري بر اساس مدل مزبور به صورت زير محاسبه مي شود: اقلام تعهدی عملیاتی تقسیم بر جمع دارائی های اول دوره ضربدر منفی یک.

اقلام تعهدي عملياتي از تفاوت سود عملياتي و جريانات نقدي حاصل از عمليات به دست مي آيد(نيكومرام، بادآور نهندي، 1388، 169). به عقيده گيولي و هاين (2000) رشد اقلام تعهدي مي تواند شاخصي از تغيير در درجه محافظه كاري حسابداري در طول يك دوره بلند مدت باشد . به بياني ديگر اگر اقلام تعهدي افزايش يابد، در آن صورت محافظه كاري كاهش مي يابد و بر عكس (بنی مهد و همکاران، 1388، 60).

 اندازه گیری متغیرهای وابسته : معیارهای مربوط به نقدشوندگی:

برای محاسبه نقدشوندگی 12 معیار مورد استفاده در پژوهش های کوئتو[8](2009)، اگاروال[9](2008) و روبین[10](2007) انتخاب شده اند. به علاوه در این پژوهش به بررسی میزان و گردش سهام شناور به عنوان یکی از عوامل مهم نقدشوندگی پرداخته خواهد شد. در مجموع13 معیار در دو گروه معاملاتی (معامله محور) و اطلاعاتی (سفارش محور) استفاده خوهد شد. که تعاریف عملیاتی آن ها در زیر بیان می شود( رحماني و همكاران، 1389، 46):

الف) معیارهای معاملاتی :

1-    تعداد روزهای معاملاتی سهام: به تعداد روزهایی اطلاق می شود که در یک بازه زمانی مشخص در آن مبادله سهم رخ داده است. این معیار به صورت سالانه محاسبه خواهد شد.

2-    تعداد دفعات معامله سهام: شامل تعداد معاملات یک سهم در بازه سالانه است.

3-    حجم معاملات سهام: تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی است. حجم معاملات برای هر شرکت در بازه های زمانی یکساله از بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج خواهد شد.

4-    ارزش معاملات سهام: از حاصلضرب قیمت معامله سهم در حجم معاملات به دست می آید. برای محاسبه این معیار حاصلضرب قیمت سهام در لحظه معامله را در تعداد سهام معامله شده  بدست آورده و در آخر میانگین ارزش معاملات سالانه به عنوان ارزش معاملات سهام در یکسال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

5-   درصد سهام شناور آزاد: منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که متعلق به سهامداران جزيي می‌باشد و براي معامله دربازار در دسترس سرمایه‌گذاران بوده و بدون هيچ گونه محدوديتي قابل معامله مي‌باشد و انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد، یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت اخذ قیمت مناسب ،آن را برای فروش عرضه نمایند.

6-    گردش سهام: سهام معامله شده تقسیم بر تعداد سهام منتشره شرکت در یک بازه زمانی مشخص، گردش سهام را نشان می دهد.

7-    گردش سهام شناور: از تقسیم حجم سهام معامله شده بر تعداد سهام شناور بدست می آید.

8-    زمان انتظار معامله سهام: به معنای تفاوت زمانی بین دو معامله متوالی در یک سهم است که اغلب میانگین آن در یک دوره زمانی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. زمان انتظار معامله بر حسب روز محاسبه شده است و نشان می دهد، به طور متوسط زمان انتظار برای انجام معامله سهم یک شرکت چند روز است. به دلیل محاسبه این معیار در بازه سالانه، عدد 250 به عنوان تعداد روزهای قابل معامله در سال در صورت کسر قرار گرفته است.( تعداد روزهای قابل معامله از سایت بورس که بر مبنای 250 روز برداشته شده است)

9-    نسبت جریان سهام: این معیار از تقسیم ارزش معاملات بر زمان مورد انتظار بدست می آید كه به صورت فصلي محاسبه  و میانگین فصل ها مبنای سالانه  گرفته خواهد شد.

10-نسبت عدم نقدشوندگی سهام ( اثر قیمتی ): اين معيار، نقدشوندگي را به عنوان بازده مطلق روزانه به حجم معاملات در همان روز تعريف مي كند اين معيار مبتني بر استفاده از داده هاي روزانه در رابطه با  بازده و حجم معاملات بدست خواهد آمد( ملكي نژاد، 1388، 54).

11- نسبت نقدشوندگی سهام: این معیار ارزش معاملات یک سهم به ازای تغییر قیمت ایجاد شده در یک بازه زمانی سالانه محاسبه می کند و از تقسیم ارزش معاملات سالانه بر قدرمطلق بازده سالانه به دست  می آید

ب) معیارهای اطلاعاتی یا سفارش محور:

معیارهای اطلاعاتی برخلاف معیارهای معاملاتی که به صورت سالانه محاسبه شده اند، نیازمند اطلاعات روزانه و در ساعات مشخص است. در محاسبه هر دو معیار، از داده های روزانه بین ساعات 11 تا 12 ظهر استفاده خواهد شد. محاسبات برای هر روز طی فصول تابستان ،پاییز و زمستان به طور جداگانه انجام می شود و سپس میانگین آن ها برای هر فصل  و میانگین فصل ها برای بازه زمانی سالانه در مدل قرار خواهد گرفت( رحماني و همكاران، 1389، 46).

12-شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام: این مقدار از تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش به دست   می آید.

13-شکاف نسبی قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام: این نسبت از تقسیم تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش بر میانگین قیمت های پیشنهادی به دست می آید.

متغیرهای کنترلی :

متغیرهای قیمت، اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار و نوسان بازده مطابق مدل روبین (2007) به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است( رحماني و همكاران، 1389، 46):.

1-    قیمت سهم: برای محاسبه این معیار از میانگین قیمت سهام شرکت در بازه مورد نظر  سالانه استفاده خواهد شد.

2-    اندازه شرکت: اندازه شركت يکي از عوامل مؤثر در سودآوري و ارزش شركت‌ها به شمار مي‌رود به اين معني كه شركت‌هاي بزرگ با برخورداري از تنوع محصول، تصاحب سهم بيشتري از بازار، صرفه‌جويي در مقياس و امكان تنوع بخشي به فعاليت‌هاي تجاري خود، ريسك تجاري خود را كاهش داده و سودآوري  خود را افزايش مي‌دهند. هم چنين، شركت‌هاي بزرگ به دليل برخورداري از تعداد سهام بيش‌تر و دارا بودن سهام شناور آزاد بيشتر، ريسك قدرت نقد شوندگي سهام خود را براي سرمایه‌گذاران كاهش مي‌دهند. تا كنون معيار واحدي به منظور تعريف و اندازه گيري اندازه شركت استفاده نشده است دراين پژوهش اندازه شرکت از طریق لگاریتم فروش كل شرکت اندازه گیری می شود.

3-    ارزش دفتری به ارزش بازار: این معیار از تقسیم ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در انتهای دوره بدست خواهد آمد.

4-    نوسان بازده: این متغیر به عنوان شاخص کنترل ریسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معیار بازده در طول دوره برای تعیین این معیار محاسبه خواهد شد.

1-8. ساختار پژوهش

     در فصل اول به­عنوان كليات پژوهش به تبيين بيان مسأله، اهميت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف پژوهش پرداخته مي­شود. در ادامه با استفاده از سؤال­هاي پژوهش، فرضيه­سازي انجام مي­شود. در خاتمه بيان متغيرهاي پژوهش، جامعه و نمونه آماري، متدولوژي پژوهش، قلمروهاي پژوهش و تعريف واژه­هاي تخصصي پژوهش مطرح مي­شود.

در فصل دوم نخست به مباني نظري پژوهش پرداخته و سپس خلاصه­اي از پيشينه پژوهش­هاي داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه در پايان فصل ارائه شده است.

در فصل سوم به روش‌شناسي پژوهش پرداخته و توضيحات لازم در مورد جامعه و نمونه آماري، روش انجام پژوهش، روش­هاي گردآوري و تجزيه و تحليل داده­ها، آزمون فرضيه­ها و مدل­هاي آماري مورد استفاده براي اندازه­گيري متغيرهاي پژوهش ارائه مي­شود.

در فصل چهارم ابتدا به تجزيه و تحليل داده­هاي پژوهش و محاسبه شاخص­هاي متغيرهاي پژوهش پرداخته شده و در انتها نتايج مربوط به آزمون فرضيه‌ها به تفكيك ارائه مي­گردد.

سرانجام در فصل پنجم ارزيابي نتايج آزمون فرضيه­ها، نتيجه‌گيري کلي، پيشنهادهايي مبني بر آزمون فرضيه­ها، پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي و محدوديت‌هاي پژوهش مطرح می­شود.

2-1. مقدمه

     محافظه­كاري از ويژگي­هاي بارز گزارش­گري مالي است که در سال­های اخیر به خاطر رسوایی­های مالی در شرکت هایی مانند انرون و وردکام، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است و برخی مطالعات اخیر به­طور ویژه بر محافظه­کاری تمرکز داشتند. به نظر واتز[11] (2003)، محافظه­كاري حداقل از ابتداي قرن بيستم تاكنون، يك ويژگي برجسته و غالب در عرصه حسابداري و گزارش­گري مالي بوده و معتقد است که حسابدار باید برای دارایی­ها کم­ترین ارزش و برای بدهی­ها بیش­ترین ارزش را گزارش کند. هم­چنین درآمدها باید دیرتر و هزینه­ها زودتر شناسایی شوند.

     صورت­های مالی بخش اصلی فرآیند گزارش­گری مالی را تشکیل می­دهند. هدف صورت­های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می­گردد می­باشد. هدف­های گزارش­گری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می­کند، اطلاعاتی که گزارش­گری مالی فراهم می­آورد از ویژگی­های معینی برخوردار باشد. در مفاهیم نظری گزارش­گری ایران از این ویژگی­ها به عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات محافظه­کاری است که از آن به عنوان احتیاط یاد شده است( مرکز پژوهش­های تخصصی حسابداری و حسابرسی، 1381).

نقدشوندگی نیز میزان سهولت در خرید و فروش یک کالا بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن است. نقدینگی ممکن است به عنوان واحد ریسک در نظر گرفته شود، توانایی یک شرکت در اجراء تعهدات مالی کوتاه مدتش بدون اینکه مجبور باشد سرمایه کوتاه مدتش را به صورت نقد درآورد یا فعالیت هایش را کاهش دهد ،نقدینگی عامل مهم در ارزیابی شرکت از طرف ذینفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و طرف های قانونی است. شرکت های که نقدشوندگی خوبی دارند، ممکن است اطلاعات بیشتری افشاء کنند تا خودشان را از شرکت هایی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند، متمایز کنند( بلکویی و همکاران، 1978)[12].

     محتوای فصل دوم به این صورت مطرح شده که ابتدا هر یک از متغیرهای پژوهش به صورت مجزا و به طور کامل تشریح شده و در بخش بعدی پیشینه مناسب برای متغیرهای پژوهش آورده شده است.

2-1-1. مباني نظري

 به اعتقاد صاحب­نظران روش پژوهش، پژوهش گري که قصد رشد و توسعه­ دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشینه پژوهش­هايي را که تاکنون در زمينه­ دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه نمايد. مسرور( 1389)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان يکي از مراحل اساسي پژوهش علمي مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام اين مطالعه، به پژوهش­گر کمک مي­کند تا بينش عميقي در مورد پژوهش و حوزه­اي که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند.

 2-2. محافظه ­کاری­

     هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا[13] FASB)) در سلسله مراتب ویژگی­های کیفی اطلاعات از محافظه­کاری حسابداری ذکری به عمل نیاورده، اما در فهرست مفاهیم حسابداری در بیانیه شماره دو، محافظه­کاری را به­عنوان یک میثاق مطرح نموده و آن­را واکنشی احتیاط آمیز در مقابل ابهامات موجود تلقی کرده است (شورورزی، خاندوزی، 1388).

کمیته ویژه انجمن حسابداران آمریکا، محافظه­کاری را شناسائی کمتر دارائی­ها و بیشتر بدهی­ها در زمان تردید ارزیابی می­کند.

     هیئت استانداردهای حسابداری (ASB[14]) محافظه­کاری را در سلسله مراتب خصوصیات کیفی اطلاعات وارد ساخته است. در سال 2006 میلادی هیأت بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB[15]) و هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) مقاله مشترک خود را در زمینه چارچوب نظری گزارش­گری مالی منتشر کرد. هدف از این مقاله، نزدیک کردن چارچوب نظری FASB وIASB بود. بی­طرفی یکی از خصوصیات ارائه منصفانه اطلاعات مالی، از نظرکمیته مشترک می­باشد، و عبارت است از عدم تمایل به تشخیص قبل از موعد وقایع و یا انگیزه اتخاذ رفتار به­خصوص در مقابل آن­ها. کمیته مشترک در مقاله خود، محافظه­کاری حسابداری را از ویژگی­های کیفی گزارش­گری مالی خارج کرده است و به نظر می­رسد که دلیل این امر مغایرتی است که بین محافظه­کاری حسابداری و بی طرفی وجود دارد.

     واتز و زيمرمن[16] (1980) محافظه­کاري را این­گونه  تعريف می­کنند: «محافظه­کاري يعني اين­که حسابدار بايد از بين ارزش­هاي ممکن براي دارايي­ها، کمترين ارزش و براي بدهي­ها، بيشترين ارزش را گزارش نمايد. درآمدها بايد ديرتر شناسايي شوند، نه زودتر و هزينه‌ها بايد زودتر شناسايي شوند، نه ديرتر».

در کشور ما، کمیته فنی سازمان حسابرسی، در پیوست استانداردهای حسابداری ایران، در بخش مفاهیم نظری گزارشگری، محافظه­کاری را با لفظی دیگر یعنی احتیاط به رسمیت می شناسد و آن­ را به­عنوان یکی از اجزای خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن معرفی می­نماید.

     «تهيه کنندگان صورت­هاي مالي در عين حال بايد با ابهاماتي که به گونه­اي اجتناب ناپذير بر بسياري از رويدادها و شرايط سايه افکنده است برخورد کنند. نمونه­ اين ابهامات عبارت است از قابليت وصول مطالبات، عمر مفيد احتمالي دارايي­هاي ثابت مشهود، تعداد و ميزان ادعاهاي احتمالي مربوط به ضمانت کالاي فروش رفته. چنين مواردي با رعايت احتياط در تهيه­ صورت­هاي مالي و همراه با افشاي ماهيت و ميزان آن­ها شناسايي مي­شود.

     احتياط عبارت است از کاربرد درجه­اي از مراقبت که در اعمال قضاوت براي انجام برآورد در شرايط ابهام[17] موردنياز است. به گونه­اي که درآمدها يا دارايي­ها بيشتر از واقع و هزينه­ها يا بدهي­ها کمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتياط نبايد منجربه ايجاد اندوخته­هاي پنهاني يا ذخاير غيرضروري گردد، يا دارايي­ها و درآمدها را عمدتاً کمتر از واقع و بدهي­ها و هزينه­ها را عمدتاً بيشتر از واقع نشان دهد، زيرا اين امر موجب نقض بي­طرفي[18] است و برقابليت اتکاي اطلاعات مالي اثر مي­گذارد» (کميته ي فني سازمان حسابرسي، 1381، 498).

     انتخاب رویه­های حسابداری متهورانه توسط مدیریت، ممکن است مقداری از درجه محافظه­کاری گزارش­گری مالی بکاهد، ولی هرگز منجربه این نمی­شود که صورت­های مالی به­طور کامل غیرمحافظه­کارانه شود و یا حتی نسبت به انتخاب روش­های محافظه­کارانه یا غیرمحافظه­کارانه بی­تفاوت باشند (گیولی و همکاران، 2007).

2-2-1. محافظه ­کاری شرطی و غیرشرطی

     در پژوهش­های اخير، محافظه­کاري را به دو نوع تقسيم کرده­اند: نوع نخست، محافظه­کاري پيش­رويدادي[19] است که محافظه­کاري مستقل از اخبار[20] و محافظه­کاري نامشروط[21] نيز خوانده شده است. محافظه­کاري پيش­رويدادي از به کارگيري آن دسته از استانداردهاي حسابداري ناشي مي­شود که سود را به گونه­اي مستقل از اخبار اقتصادي جاري، مي­کاهند. براي مثال، شناسايي بلادرنگ مخارج تبليغات و تحقيق و توسعه به­عنوان هزينه، حتي در صورتي­که جريان­هاي نقدي آتي مورد انتظار آن­ها مثبت باشد، از اين نوع است. نوع ديگر محافظه­کاري، محافظه­کاري پس­رويدادي[22] است که محافظه­کاري وابسته به اخبار[23]، محافظه­کاري مشروط و عدم تقارن زماني سود[24] نيز خوانده شده است. محافظه­کاري پس­رويدادي به مفهوم شناسايي به موقع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. براي مثال قاعده­ي اقل بهاي تمام شده يا ارزش بازار، حذف سرقفلي در پي انجام آزمون کاهش ارزش و شناسايي نامتقارن زيان­هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي، از اين نوع هستند (جبارزاده، 1389).

محافظه­کاري مشروط براي اولين بار توسط باسو[25] (1997) به عنوان جنبه­اي مهم از محافظه­کاري مطرح گرديد (رایان[26]، 2006).

     انگيزه­ اصلي براي محافظه­کاري نامشروط، سختي ارزيابي دارايي­ها و بدهي­ها است و انگيزه­ اصلي براي محافظه­کاري مشروط، خنثي کردن انگيزه­هاي مديران براي گزارش­گري اطلاعات حسابداري داراي جانب­داري رو به بالا در مواقعي که رويدادهاي نامناسب اتفاق افتاده، مي­باشد. انگيزه­هاي مشابهي نيز براي اين دو نوع محافظه­کاري وجود دارد. براي مثال، تابع زيان نامتقارن[27] سرمايه­گذاران موجب مي­شود اثر منافعي که آن­ها از سود کسب مي­کنند کمتر از آسيب­هايي باشد که از زياني با اهميت مشابه مي­بينند. اين­دو، مفاهيم مشابهي نيز دارند که مهم­تر از همه، فزوني ارزش بازار خالص دارايي­ها به ارزش دفتري آن­ها است (جبارزاده، 1389).

     بيور و رايان[28] اظهار کرده­اند که محافظه­کاري پيش­رويدادي در دوره­هاي قبلي، پيش انجام محافظه­کاري پس­رويدادي دوره­هاي بعدي است. يعني، اگر شرکتي در هزينه کردن مخارجي در يک دوره محافظه­کاري پيش­رويدادي داشته باشد، در ترازنامه­اش چيزي به حساب دارايي منظور نشده تا در آينده، در پاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بيان ساده، اگر محافظه­کاري پيش­رويدادي منجر به عدم شناسايي يک دارايي در دوره­هاي گذشته شده باشد، اخبار بد ناشي از کاهش ارزش اين دارايي نمي­تواند در سود دوره­ جاري شناسايي شود. در مقابل، فرض کنيد شرکتي داراي محافظه­کاري پيش­رويدادي نيست و مخارجي را در يک دوره به­عنوان دارايي ثبت نمايد؛ پس اگر در يکي از دوره­هاي آتي اخبار بد درباره­ منافع اين دارايي ايجاد شود، انتظار بر اين است که در آن دوره، برمبناي حسابداري کاهش ارزش دارايي، محافظه­کاري پس­رويدادي مشاهده شود (پائی و جین­هان[29]، 2005).

2-2-2. دلایل محافظه ­کاري


1) Weimin

1) Glosten & at al

2)Watts

1) Basu

2) Easley & O’Hara

3) chung  & at al

4) Lafond & Watts

1) Cueto

2)Agarwal

3) Rubin

 1) Watts

1) Belkaoui, A.,& Kahl,A

2) Financial accounting standard board (FASB)

1) Accounting  standards board (ASB)

2) International accounting standards board (IASB)

3) Watts & Zimmerman

1) Uncertainty

2) Neutrality

3) Ex Ante Conservatism

4) News-Independent Conservatism

5) Unconditional Conservatism

1) Ex Post Conservatism

2) News-Dependent Conservatism

3) Asymmetric Income Timeliness

4) Basu

5) Ryan

6) Asymmetric Loss Function

7) Beaver & Ryan

1) Pae, Jinhan

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
 • تحقیق بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
 • مقاله حسابرسی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی