تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان ۲۹-۲۰ سال


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان ۲۹-۲۰ سال مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و موانع ازدواج جوانان ۲۹-۲۰ سال نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۱
کلیات تحقیق   ۱
۱-۱-بیان مسئله   ۲
۱-۲ – اهمیت و ضرورت تحقیق   ۳
۱-۳- اهداف تحقیق   ۳
۱-۳-۱- هدف اصلی ( کلی )   ۳
۱-۳-۲- اهداف جزئی   ۴
۱-۴- کاربرد نتایج تحقیق   ۴
۱-۵- فرضیات تحقیق   ۵
۱-۵-۱- فرضیه کلی:   ۵
۱-۵-۲-فرضیات جزئی:   ۵
۱-۶- روش تحقیق   ۵
۱-۷- جامعه مورد مطالعه   ۶
۱-۸- محدودیتهای تحقیق   ۶
فصل دوم   ۷
ادیبات تحقیق   ۷
۲-۱- مفاهیم   ۸
۲-۱-۱-اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام:   ۸
۲-۱-۲- انگیزه های اصیل ازدواج از دیدگاه اسلام   ۸
۲-۲-واکنش و هوشیاری نسبت به ازدواج   ۹
۲-۳- بررسی نهاد و انواع خانواده   ۱۲
۲-۳-۱-نهاد خانواده   ۱۲
۲-۳-۲- ازدواج و همسر گزینی   ۱۴
۲-۳-۳- نقش خانواده در انتخاب همسر   ۱۶
۲-۴- آثار و نتایج ازدواج   ۱۸
۲-۵- انواع و صور ازدواج و همسر گزینی   ۱۸
۲-۶- عوامل مؤثر بر انتخاب همسر   ۲۱
۲-۷- انواع همسان همسری   ۲۲
۲-۸- ازدواج، جوانان و والدین   ۲۴
۲-۹- عوامل تأثیرگذار بر ازدواج جوانان   ۲۶
۲-۹-۱- شرایط اجتماعی   ۲۶
۲-۱۰- شناخت مشکلات و موانع موجود بر سر راه ازدواج   ۲۸
۲-۱۰-۱- پیوند تأخیر ازدواج   ۲۹
۲-۱۰-۲- آسیبهای اجتماعی   ۲۹
۲-۱۱- یافته ها از سه رویکرد زمانی   ۳۳
۲-۱۱- ۱- عوامل تعیین کننده موقعیت یا پایگاه اجتماعی   ۳۵
۲-۱۲- پیشینة تحقیق   ۳۷
۲-۱۲-۱- پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع ایران   ۳۷
۲-۱۲-۲- مطالعات و تحقیقات خارجی پیرامون موضوع   ۳۸
۲-۱۳-۱- نظریه مبادله اجتماعی   ۳۹
۲-۱۳-۲- نظریه های مکمل   ۴۰
۲-۱۳- نظریه های روانشناسی   ۴۶
۲-۱۳-۱- نظریات جامعه شناسی در باب ازدواج و تشکیل خانواده   ۴۸
۳-۱۴- دیدگاه تکامل گرایی در مورد ازدواج و تشکیل خانواده   ۴۹
۳-۱۵- موانع و مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده   ۵۲
فصل سوم   ۶۰
روش تحقیق   ۶۰
۳-۱- نوع روش تحقیق   ۶۱
۳-۲- متغیرهای  مستقل و وابسته   ۶۱
۳-۳- جامعه آماری و نمونه گیری   ۶۲
۳-۴- آزمون های آماری   ۶۲
فصل چهارم   ۶۳
یافته های تحقیق   ۶۳
۴-۱- مقدمه   ۶۴
۴-۲ استخراج داده ها   ۶۴
۴-۲-۱-بررسی فرضیه ۱:رابطه بین اشتغال و ازدواج   ۶۷
۴-۲-۲- بررسی فرضیه ۲:رابطه بین مسکن و ازدواج   ۶۸
۴-۲-۳-بررسی فرضیه ۳:رابطه بین هزینه های ازدواج و ازدواج   ۶۹
۴-۲-۴- بررسی فرضیه ۴:رابطه بین انتظارات و معیارهای انتخاب همسر   ۷۰
۴-۲-۵- بررسی فرضیه ۵:رابطه بین درآمد  و ازدواج جوانان   ۷۱
۴-۳-تجزیه و تحلیل دادهها(آمار استنباطی)   ۸۳
۴-۴-بررسی فرضیه ۱:رابطه بین اشتغال و ازدواج   ۸۵
۴-۵-بررسی فرضیه ۲:رابطه بین مسکن و ازدواج   ۸۶
۴-۶- بررسی فرضیه ۳:رابطه بین هزینه های ازدواج و ازدواج   ۸۷
۴-۷- بررسی فرضیه ۴:رابطه بین انتظارات و معیارهای انتخاب همسر   ۸۸
۴-۸- بررسی فرضیه ۵:رابطه بین درآمد  ازدواج جوانان   ۸۹
فصل پنجم   ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۹۱
۵-۱- نتیجه گیری   ۹۲
۵-۲-جمع بندی   ۹۳
۵-۳-پیشنهادات   ۹۳
منابع و ماخذ   ۹۵
ضمائم   ۹۷

منابع و ماخذ

الف- کتب

۱-    احدی، حسن، محسن نیکچهر. (۱۳۷۴). روان شناسی رشد ،چاپ چهارم، نشر بنیاد: تهران

۲-    بهشتی، محمد حسین و دیگران، بیتا، شناخت اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران

۳-    بیرو، آلن (۱۳۷۵). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ دوم کیهان؛ تهران

۴-    جورج، رتیزر .(۱۳۸۳). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، انتشارات علمی تهران.

۵-    روسو، ژان ژارک (۱۳۷۱) امیل ( آموزش و پرورش) ترجمه منوچهر کیا، چاپ هفتم، گنجینه تهران

۶-    روژن باوم، هایدی .( ۱۳۷۶). خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه ترجمه محمد صادق موسوی، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی

۷-    ساروخانی، باقر. (۱۳۷۵). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده انتشارات سروش، تهران

۸-    سگالین، مارتین .(۱۳۷۰). جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، نشر مرکز چاپ اول تهران

۹-    سیاسی، علی اکبر. (۱۳۷۱). نظریه های شخصیت، دانشگاه تهران؛ تهران

۱۰-شیخی، محمد تقی.(۱۳۸۰). جامعه شناسی زنان و خانواده، شرکت سهامی انتشار تهران

۱۱- صدیق اورعی، غلامرضا.(۱۳۷۳). جامعه شناسی مسائل اجتماعی، جهاد دانشگاهی

۱۲- صدیق، سروستانی، رحمت الله .(۱۳۶۷). آسیب شناسی اجتماعی، چاپ اول، انتشارات آن؛ تهران

۱۳- عمید، حسن .( ۱۳۷۷) فرهنگ فارسی دو جلدی چاپ دوازدهم، امیر کبیر؛ تهران

۱۴- کاظمی خلخالی،زین العابدین (۱۳۸۵)زناشویی راز خوشبختی، ویراستار مرتضی ادودیان نشر محمد؛ تهران

۱۵- کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۱) حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ اول، بی جا انتشارات مدرس

۱۶- کلاینبرگ، اتو. (۱۳۷۰). روانشناسی اجتماعی ترجمه علی محمد کاردان، جلد اول، چاپ یازدهم اندیشه؛ تهران

۱۷- کاوه، سعید.(۱۳۶۸). روانشناسی ارتباط دختران و پسران، نشر سخن؛ تهران

۱۸- گری، جان .( ۱۳۸۲). پسران مریخی و دختران ونوسی .مترجم، عادل ابراهیمی، چاپ سوم، نسل نو اندیش؛ تهران

۱۹- مندارس، هاندی. (۱۳۴۹). مبانی جامعه شناسی، ترجمه: باهرپرهام، امیرکبیر؛ تهران

۲۰-میشل، آندره (۱۳۵۲) جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه فرنگیس اردلان، دانشگاه تهران؛ تهران

۲۱- مطهری، مرتضی.(۱۳۷۲). اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، چاپ هفتم، صدرا؛ تهران

۲۲- وثوقی، منصور و نیک خلق علی اکبر.(۱۳۷۲). مبانی جامعه شناسی، خردمند؛ تهران

ب پایان نامه

۱-    ابراهیمی(۱۳۷۴)بررسی موانع و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان در کازرون

۲-    نظری، هاجر(۱۳۸۹) بررسی جامعه شناسی موانع و مشکلات دختران مجرد شهرکرد

چکیده:

موضوع پایان نامه موانع و مشکلات ازدواج جوانان ۲۹-۲۰ در شهر مبارکه می باشد. ازدواج نقش مهمی در زندگی انسان ها دارد و آثار مفیدی بسیاری را در زندگی فردی  و اجتماعی آنها بر جای می­گذارد، اما در سال های اخیر، جوانان در زمینه­ی ازدواج با مشکلات زیادی رو به رو هستید. هدف اصلی در این پایان نامه، بررسی و شناخت موانع و مشکلات ازدواج جوانان می­باشد.

انواع مشکلات موانعی که جوانان با آن روبه رو هستند. از بعد اقتصادی شامل : اشتغال و درآمد، مسکن، مراسم و تشریفات ازدواج، مهریه جهیزیه

موانع اجتماعی، فرهنگی، فردی، روانی

عوامل دیگری در بالا رفتن سن ازدواج و تأخیر آن موثرترند که از ان جمله­اند:

طولانی شدن دوره تحصیلات، سرگرمی­های خارج از منزل، دگرگون شدن الگوهای ازدواج در جریان توسعه صنعتی و گسترش سرنشینی، گرایش به همان همسری، تغییر در اهداف زناشویی، توقعات فزاینده­ی دختران، عدم امکان شناخت دختر و پسر از یکدیگر، مشاهده اختلاف به زندگی زناشویی والدین و اطرافیان

مقدمه

در سال­های اخیر مسئله ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان به عنوان یکی از مسائل و پدیده های اجتماعی و فرهنگی مطرح شده است. زیرا یک مسئله و مشکل اجتماعی در کشور است. ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی است که صاحبنظران تعاریف متعددی از آن کرده­اند. کارسون ازدواج را فرآیندی از کنش متقابل بین دو فرد که یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده­اند. و مراسمی برای برگزاری زناشویی فرد بر پایه داشته­اند و بطور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته است، می­داند. در ایران مسئله ازدواج از مسائل اجتماعی و فرهنگی زمان معاصر تلقی می­شود. زیرا به نظر می­رسد و مشکلات، تنگناها و موانع بر سر راه جوانان بر طول سالهای اخیر افزایش یافته است. مشکلات و تنگناهای ازدواج پیچیده و ریشه بر عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانی و تفاوت های دو جنس دارد. هدف تحقیق بررسی مشکلات و موانع ازدواج جوانان ۲۹-۲۰ در شهر مبارکه می باشد.

روش تحقیق روش پیمایش است. بدلیل این که می­توان نتایج بدست آمده از جامعه نمونه را به کل جامعه اماری تعمیم داد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می­شود. موانع و تنگناهای ازدواج، بنظر می­رسد در امر ازدواج موانع و مشکلات متعددی وجود دارد که افزایش انتظارات و توقعات گسترش تشریفات ازدواج، تأیید جهیزیه و مهریه بر افزایش منزلت اجتماعی اجتماعی، فقدان فرصت های شغلی مناسب، مسئله مسکن، فقدان وضعیت اقتصادی مناسب، مذهبی بودن، زیبایی، باسواد بودن، تفاهم اخلاقی، اصالت خانوادگی که هر کدام بحث جداگانه­ای را می­طلبد.

ازدواج پیمان تعهدی است که در آن زن و مرد یک تعهد قانونی، شرعی و عاطفی پیمان می­بندند تا به تشکیل خانواده در یک زندگی مشترک نیازهای همدیگر را تأمین و نشیب و فرازها و تلخی و شیرینی های زندگی یار همدیگر باشند. با این وجود خانواده سالم، مشروط به برخورداری معماران زوجین آن از سلامت روانی و داشتن رابطه­ای مطلوب با یکدیگر است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی موانع و مشکلات ازدواج جوانان مبارکه می­پردازد و آسیب­ها و موانع اقتصادی، اجتماعی و فردی از دیدگاه جوانان ارزیابی می­شود.

۱-۱-بیان مسئله

بررسی پدیده­های اجتماعی مانند خانواده، ازدواج از جمله مباحث مهم در جامعه شناسی هست و همچنین در جامعه شناسی خانواده به عنوان شاخه­ای از علوم اجتماعی مسائلی چون تغییرات ساختی و کارکردی در این نهاد اجتماعی، نظم ووجود ارزش­ها و هنجارهای حاکم برفضای خانواده، تحولات تاریخی همسر گزینی و عوامل مؤثر برآن، سن و میزان ازدواج، ارتباط ازدواج با متغیرهای مختلف و….. مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد. در این میان پدیده ازدواج و عوامل مؤثر بر آن از جمله دغدغه­های جامعه شناسان و محقیقین رشته­های علوم اجتماعی است.

ازدواج به عنوان مهم­ترین و عالی­ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تأیید بوده است دلایل اصلی ازدواج عمدتاًًعشق و محبت، داشتن شریک و همراه در زندگی، ارضای نیازهای عاطفی و روانی و افزایش شادی و خشنودی است.

ما در جامعه­ی کنونی شاهد آن هستیم که علی­رغم تبلیغاتی که برای ازدواج صورت می­گیرد موانع و مشکلاتی پیش پای جوانان قرار دارد از جمله با تدریج با افزایش مهریه، تجملات مراسم ازدواج، جهیزیه و انتظاراتی مانند داشتن ماشین ، مسکن ، تحصیلات و ….. به عنوان پیش شرط­های ازدواج مطرح می­شود.

درست است که ازدواج به به طور طبیعی به مجموعه­ای از عوامل بستگی دارد، ولی این عوامل در جامعه ما تحت تأثیر تغییرات و تحولات و اقتصادی، فرهنگی و نوسازی  این مسئله را دچار مشکل ساخته و گاه به صورت معمای لاینحلی در آمده و ازدواج به موقع جوانان را به تأخیر انداخته یا اصولا منتفی می­کند باید توجه داشت برای هر انسان سال­های خاصی موعد گزینش همسر به شمار می­آید چنانچه این سال­ها سپری شدند به همان نسبت نیز شانس زوجیت از دست می­رود.

در پی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال­های اخیر به ویژه افزایش شهرنشینی و توسعه­ی نسبی و روی آوردن دختران به تحصیلات بالاتر تا کم رنگ شدن آداب و رسوم و سنت­ها هزینه ازدواج و گرانی مسکن و افزایش بیکاری بویژه در میان جوانان سن ازدواج افزایش یافته و میزان­های ازدواج رو به کاهش گذاشته است. این تغییرات مسائل و مشکلات زیادی بدنبال خواهد داشت.

۱-۲ – اهمیت و ضرورت تحقیق

ازدواج واقعه­ای اجتماعی، زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است، بطوری که پایندگی گروه و زندگانی کمی و کیفی سال­های متوالی به ازدواج بستگی دارد.

ازدواج یکی از ارزش­های اجتماعی است که جهت انجام وظایف نهاد خانواده یعنی تولید نسل تربیت و پرورش کودکان، انتقال فرهنگ، رفع نیازهای عاطفی، ایجاد نظم در روابط افرادو …… شکل گرفته است. ازدواج یکی از وقایع مهم حیاتی در زندگی افراد جامعه محسوب می­شود که از جنبه­های گوناگون دارای اهمیت است. بدون شک ازدواج یکی از مراحل مهم در مسیر تکامل فردی و اجتماعی است که اهمیت آن در مسائل اعتقادی و دینی جایگاه خاصی دارد و توصیه­های اخلاقی در خصوص لزوم اقدام به آن در متون اسلامی دیده می­شود در خصوصیات جامعه­ی کنونی، با توجه به قرار گرفتن در محل انتقالی و تحول ارزش­ها از یک سو ووجود جمعیت جوان کشور که در سن ازدواج قرار دارند از سوی دیگر، برنامه­ریزی های اصولی و صحیح مبتنی بر شناخت وضع موجود را از سیاستگذاران و برنامه­ریزان اجتماعی طلب می­نمایند و این در حالی است که بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که ۵۷ %کجروی­ها توسط افراد مجرد انجام می­شود».

 شناخت موانع مشکلات ازدواج قشر جوان و برنامه­ریزی جهت تسهیل ازدواج آنان اقدامی است بسنده و لازم که فواید زیادی برای جامعه دارد که از جمله می­توان به مواردی چون افزایش مشارکت اجتماعی، افزایش هم­بستگی اجتماعی ، ایجاد انگیزه اقتصادی برای کار و تلاش بیشتر در جوانان و کاهش مفاسد اجتماعی در سطح جامعه اشاره شود.

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف اصلی ( کلی )

 هدف کلی این تحقیق بررسی جامعه شناختی مشکلات و تنگناهای ازدواج جوانان ۲۰-۲۹ شهرمبارکه، شناخت دلایل و عؤامل مؤثر بر آن، همچنین بررسی عوامل و مسائلی است که موانع و مشکلات را برای ازدواج جوانان بوجود آورده و در سال­های اخیر کاهش میزان ازدواج و تأخیر ازدواج را به دنبال داشته است.

۱-۳-۲- اهداف جزئی

۱- بررسی نقش تأثیر متغیرهایی چون اشتغال، درآمد، مسکن، جهیزیه، مهریه

۲-بررسی نقش نگرش­های زوجین نسبت به سن ازدواج ، افزایش سطح انتظارات زوجین و معیارهای انتخاب همسر

۳- بررسی تأثیر افزایش سطح تحصیلات و اشتغال به تحصیل در ازدواج جوانان

۴- بررسی نقش آداب و رسوم و سنتهای اجتماعی مربوط به ازدواج و نقش الزامات و هنجارهای اجتماعی مؤثر بر ازدواج جوانان

۵- شناخت آسیب­های اجتماعی و روانی، فردی آسیب­های روحی وروانی (افسردگی )، انحرافات جنسی، خودکشی)

۱-۴- کاربرد نتایج تحقیق

امروزه جوانان برای ازدواج با مشکلات عمده و عدیده­ای روبه رو هستند و هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی این موانع و مشکلات است. شناسایی موانع و مشکلات نسل جوان ، مخصوصا مشکلات مربوط به ازدواج آنان را در برنامه­ریزی­های دقیق و اصولی برای آنان، یاری خواهد داد. شناخت این مشکلات برای برنامه­ریزان و مسئولان کشور به نحو مؤثرتری آنان را در امور تسهیل سازی ازدواج جوانان یاری خواهد نمود. یکی از مراکز اصلی و عمده­ی حل مشکلات ازدواج جوانان، بنیاد ازدواج است. هدف از تأمین بنیاد مذکور صرفنظر از عدم توانایی و محدودیت­های اجرایی آن، برطرف نمودن و حل مشکلات ازدواج بوده است بدیهی است که این امر در صورتی تحقق می­یابد که این بنیادها از مشکلات و موانع ازدواج جوانان، اطلاع کامل و دقیقی داشته باشد. این پژوهش کوشش ناچیزی در جهت شناسایی موانع و مشکلاتی است که سر راه ازدواج جوانان قرار دارد و نتایج آن می­تواند در جهت کمک به ازدواج آنان در احنیار بنیادهای مریوط قرار گیرد، تا آنها بتوانند راه­حل­های عملی و سنجیده برای حل مشکل و مسأله اتخاذ نمایند.

ضمن اینکه با شناخت عوامل و دلایل مؤثر بر موانع ازدواج جوانان و تعیین راهکارهای مقابله با آنها می­توان از طریق اطلاع رسانی مناسب و کامل اولاًًآگاهی خانواده ­ها را از این پدیده و اثرات ناشی از آن در بین خانواده و جامعه افزایش داد.

ثانیا بسیاری از معضلات و آسیب­های اجتماعی احتمالی که در جامعه فراروی این پدیده است و برای دولت و مردم هزینه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و……. دارد پیشگیری نمود.

۱-۵- فرضیات تحقیق

۱-۵-۱- فرضیه کلی:

بین مسائل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، فردی ، روانی و ازدواج رابطه وجود دارد.

۱-۵-۲-فرضیات جزئی:

۱-    بین مشکل اشتغال مناسب برای جوانان و ازدواج رابطه وجود دارد.

۲-    بین مشکل مسکن و ازدواج رابطه وجود دارد.

۳-    بین درآمد و ازدواج رابطه وجود دارد.

۴-    بین هزینه­های ازدواج ( جهیزیه، برگزاری مراسم، مهریه ) و موانع ازدواج رابطه وجود دارد.

۵-    بین افزایش انتظارات زوجین و معیارهای انتخاب همسر رابطه وجود دارد.

۱-۶- روش تحقیق

عمده تأکید این پژوهش بر استفاده از پیمایش در تحقیقات اجتماعی است تا از این طریق و با تکیه بر فنون خاص تحقیق مثل پرسشنامه بتوان داده­ها و اطلاعات و آمار متناسب با فرضیات و شاخص­های مورد نظر را از جمله آماری کسب نمود و سپس براساس واقعیات و روش­های خاص تحقیق این داده­های آماری جمع شده و نمونه­ها را به کل جامعه آماری تحقیق تعمیم داد و برخی فرضیات و گزارش­های تحقیق را سنجش و ارزیابی نموده رد یا تأیید کرد.

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش روش پیمایش Survey است. پس از تهیه­ی نقشه­ی اقدام تهیه­ی پرسشنامه می­کنیم و پرسشنامه را در اختیار پاسخگویان قرار می­دهیم و در نهایت متغیرهای تحقیقی با استفاده از آزمون آماری همبستگی مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد.

۱-۷- جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه این پژوهش جوانان ۲۹-۲۰ شهرستان مبارکه است. جمعیت این شهرستان در طبق آمار سرشماری در سال ۱۳۹۰ برابر ۱۴۳۴۷۴است که از این تعداد جمعیت ۷۴۸۹۳ را برادران و ۶۸۵۸۱ جمعیت را زنان تشکیل میدهند و ۱۲۰ نفر را به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار داده­ایم.

۱-۸- محدودیت­های تحقیق

۱-    درزمینه­ی ازدواج تحقیقاتی که در کشور صورت گرفته است که هرکدام از آنها به نوعی یک یا چند مشکل و مانع را مورد بررسی قرار داده­اند ولی درباره موانع و مشکلات ازدواج به طور جامع کاری انجام نگرفته است.

۲-    منابع اصلی و عمده تحقیقاتی که در خصوص ازدواج انجام گرفته است عمدتاً پایان­نامه هایی است که در دانشگاه­های کشور نوشته شده است که به علت عدم همکاری بسیاری از این دانشگاه­ها با مراجعین، به تعدادی از این پایان­نامه­ها دسترسی داشتم.

۳-    برای جامعه آماری آمار، ارقام لازم جهت پژوهش به بعضی از ادارات مراجعه نمودم ولی متأسفانه بعضی از ادارات همکاران چندان مبذولی نداشتند.

۴-    در نحوه­ی توزیع پرسشنامه­های تحقیق و جمع­آوری آنها نیز دچار مشکلاتی بودم بدین صورت که تعدادی از پاسخگویان از تحویل پرسشنامه یا تکمیل آن خودداری می­کردند.

۲-۱- مفاهیم

۲-۱-۱-اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام:

دین اسلام به عنوان کامل­ترین دین به تمام موضوعات بشری پرداخته است و بدیهی است که ازدواج و تشکیل خانواده از این قاعده مستثنی نیست. با تأمل در آیات قرآن و احادیث پیامبر و ائمه به اهمیت آن پی خواهیم برد.

اسلام علاقه­ی دو همسر را به یکدیگر از نشانه­های وجود بارز خدا می­بینید و مفاد آیه ۲۱ سوره روم مؤید و مبین همین امر است.

«ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمته ان فی ذلک لایات تقوم یتفکرون» «و از نشانه­های خدواند این است که از خود شما برای شما، همسر آفرید ، تا با او آرام بگیرید ومیان شما مهر و محبت قرار داد و این امر برای متفکرین نشانه­ی خدواندی است»(سوره­ی روم، آیه ۲۱)

شهید مطهری نیز در کتاب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب می­نویسد: هنگامی که می­خوانیم و یا می­شنویم، بعضی از آیین­ها، علاقه­ی جنسی و ازدواج را ذاتا پلید و آرامش جنسی را ( ولو با همسر قانونی و شرعی ) موجب تباهی و سقوط می­دانند دچار تعجب می­شویم (مطهری، مرتضی، ۱۳۷۲: ۱۱ ).

پیامبر اسلام می­فرماید: درهای آسمانی چهار موقع گشوده می­شود، هنگام باریدن باران ، وقتی که فرزند بصورت پدر می­نگرد، زمانی که در خانه کعبه را باز می­کنند، و در وقت اجرای عقد نکاح (اشرفی، محمدرضا، ۱۳۷۷:۱۷).

۲-۱-۲- انگیزه­های اصیل ازدواج از دیدگاه اسلام

۱-    رسیدن به آرامش روح و تسکین درون ( سوره روم آیه ۲۱).

۲-    ایجاد زمینه­­ای برای مودت و رحمت ( سوره­ی روم آیه ­ی ۲۱)

۳-    تکمیل ساختمان دین ، پیامبر می­فرماید، «کسی که ازدواج کند به درستی نیمی از ایمان دینی­اش را حفظ نموده است.

۴-    بقای نسل و جعل لکم من ازواجکم بنین  حفده ( سوره نحل آیه ۷۲) و خدواند از وجود همسرانتان برای شما پسران قرار داد.

۵-    ارضای نیازهای روحی

۶-    پیروی از سنت خدا

۷-    زینت شخصیت

۲-۲-واکنش و هوشیاری نسبت به ازدواج

در این زمینه و تحت این عنوان نظر به احساس مردم به خانواده­ها به ازدواج ، انتخاب همسر، تطبیق پذیری ازدواج، کیفیت و ازدواج سن ایده آل ازدواج، طلاق و اثرات آن، و موضوعاتی نظیر آنها در ارتباط با خانواده مطرح است. مجموعه­این روابط، قراردادها و افعال است که نهاد خانواده را بوجود می­آورد از اینرو خانواده و اعضای بزرگتر آن می­بایست هوشیاری کافی نسبت به این قبیل شاخص­ها داشته باشند در هر عصر و دوره­ای این قبیل شاخص­هاداشته باشند در هرعصر و دوره­ای این قبیل شاخص­ها در معرض تغییرات هستند که این تغییرات موجه نیز می­باشند( شیخی، ۱۳۲۷ : ۱۳۶ ).

تفاوت­های دختر و پسر

در طول تاریخ، هرگز پسرها و دخترها تا بدین حد به هم نزدیک نبوده­اند، امروزه پسرها به عشق و مسائل رمانتیک علاقة بیشتری از خود نشان می­دهند و برخی دخترها نیز پا به پای پسرها بیرون از خانه کار می­کنند گرچه بدون شک پسرها و دخترها شباهت­های بیشتری پیدا کرده­اند، اما این هرگز بدین معنا نیست که کاملا یکسان شده­اند یا اینکه باید یکسان و همانند بشوند این تفاوت­های میان پسرها و دخترهاست که آنها را به یکدیگر جذب می­کند وجود این تفاوت­هاست که جنس مخالف را برای ما جذاب و خواستنی می­کند در عین حال این تفاوت­ها هستند که باعث به وجود آمدن بزرگ­ترین مشکلات می­شوند بزرگ­ترین مشکل آن که پسرها و دخترها فکر می­کنند یا انتظار دارند که باید همسرشان مانند خود آنها فکر کنند هنگامی که پسرها و دخترها می­آموزند که تفاوت­هایشان را درک کرده پس محترم بشمارند، عشق فرصت و مجالی می­یابد تا رشد کند. بزرگترین و شایع­ترین شکایت دخترها از پسرها آن است که پسرها هرگز شنونده­های خوبی نیستند . بزرگترین و شایع­ترین شکایت پسرها از دخترها آن است که دخترها همیشه سعی دارند آنها را عوض کنند و تغییر دهند. هنگامی که زن­ها احساس محترم بودن و قابل ارزش بودن می­کنند انگیزه­ی بیشتری پیدا کرده و مقتدرترمی­شوند مردها هنگامی احساس قدرت و توانمندی می­کنند که احساس می­کنند مورد نیاز هستند. همان­گونه که تفاهم و ارتباط مؤثرمهم­ترین جزء از هر رابطه­ای موفق و سالم را تشکیل می­دهد دعوا و مشاجره نیز مخرب­ترین دشمن هر رابطه محسوب می­شود. مردها بیش از هر زمان، هنگامی مستعد دعوا و مشاجره هستند که اشتباهی از آنها سر زده باشد ، یا زنی را که دوستش دارند ناراحت یا عصبی کرده باشند. زن­ها ناخودآگاه، به طور مستقیم ، مبهم و ناواضح از احساسات خود صحبت می­کنند بی­آنکه بخواهند دعوا و مشاجره­ای را با همسرشان آغاز می­کنند. راز موفقیت در توانمند ساختن هر چه بیشتر مردها، آن است هرگز نخواهیم آنها را عوض یا اصلاح کنیم هنگامی که احساسات منفی را سرکوب می­کنید همزمان احساسات مثبت را نیز در خود سرکوب می­کنید. بدین ترتیب عشق میان شما به تدریج می میرد و از میان می­رود و باید برای ابراز احساسات خود وقت کافی اختصاص داد. هنگامی که زن­ها طلب کمک و حمایت بیشتری نمی کنند مردها به اشتباه فرض را براین می­گذارند که حتما ازهمسرشان حمایت کافی کرده­اند. نوشتن احساساتان بر روی کاغذ ابزاری بسیار مؤثر و در عین حال کاملا ضروری است (گری، ۱۳۸۳: ۲۲ ).

هماهنگی با فرهنگ خانواده

در اینجا روابط دخترو پسر از دیدگاه آسیب شناسی مورد بررسی قرار می­گیرد این امر به معنای تأیید بعضی از روابط موجود که خارج از هنجارهای اخلاقی، عرفی، خانوادگی و به ویژه دینی است نمی­باشد.

البته هر خانواده­ای فرهنگ و هنجارهای خاص خود را دارد که پسران و دختران در هر صورت از الگوهای فرهنگی حاکم بر خانواده­ی خویش پیروی می­نمایند.

 البته خانواده­ها تحت شرایط خاص و در سنینی که دختر و پسر به بالندگی لازم رسیده باشد و با توجه به چهارچوب­ها و هنجارهای مورد تأیید خانواده آن را می­پذیرند. اخیرا ازدواج دختران با پسران کوچکتر از خود روز به روز رواج بیشتری پیدا کرده است برای اینکه چنین ازدواج ­هایی با شکست مواجه نشوند باید شرایط زیر در نظر گرفته شود.در وضعیتی که دخترچند سالی از پسر کوچکتر باشد، دختر و پسر بایستی دارای ویژگی­های رفتاری و شخصیتی خاص باشند که مهم­ترین آنها را مطرح می­گردد.

الف ) ویژگی­های پسر

پسری که قصد دارد با دختری چند سال بزرگتر از خود مرواده و آشنایی باشد به دلیل اینکه بعضی از این آشنایی­ها و دوستی­ها به ازدواج نیز منجر می­شود لازم است قبل از مرواده و آشنایی نکات زیر را در نظر داشته  باشید.

۱-    پسر بایستی از رشد و بلوغ فکری و رفتاری لازم برخوردار باشد.

۲-    در خانواده­ی پسر روابطی سالم برقرار و حاکم باشد.

۳-    خانواده­ی پسر به ویژه والدین از منطق نسبی ، متعادل  و سازنده برخوردار باشد.

۴-    چنین پسری بایستی از نوعی فرهیختگی خاصی برخوردار باشد.

۱-    سن تقویمی:  یا شناسنامه­ای تعداد سال­هایی که از تولد مرد می­گذرد را نشان می­دهد.

۲-    سن عقلی:  میزان توانایی­های ذهنی فرد را در سن خاص نشان می­دهد.

سن تقویمی اکثریت افراد جامعه با سن عقلی­شان برابر است البته سن عقلی میزان هوش فرد را نیز نشان می­دهد سن عقلی بعضی از افراد از سن تقویمی­شان بیشتر است که این افراد را باهوش و نابغه می­نامند همچنین در نسیت محدودی از افراد سن عقلی از سن تقویمی کمتر است که کند ذهن، کم هوش و در موارد شدید کودن نامیده می­شود.

۳-    سن رفتاری یا عاطفی: این سن نوع رفتاری که شخص در آن سن بایستی داشته باشد را نشان می­دهد(کاوه، ۱۳۸۶: ۱۳۸ -۱۳۷)

ب) ویژگی­های دختر

اگرچه پیش شرط­هایی که برای پسر خاطر نشان شد بیشتر و مفصل­تر بود ولی دختری که از پسر بزرگتر است بایستی توانایی خاص را داشته باشد در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

عمده­ترین نکته­ای که می­توان تأکید بسیاری بر آن داشت ، در مورد دختری که با پسربزرگتر است بایستی توانایی خاص را داشته باشد در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

عمده­ترین نکته­ای که می­توان تأکید بسیاری برآن داشت ، در مورد دختری که با پسری کوچکتر از خود آشنا می­شود برخورداری از اعتماد به نفس بالاست ازدواج و ارتباط داشتن دختر با پسری کم سن­تر از خود با توجه به اینکه کمتر اتفاق می­افتد البته همان­طور که خاطر نشان شد تعداد چنین ازدواج­ها بیشتر شده است. چنین اموری در میان مردها انعکاس ، جلب توجه و صحبت کردن­های چندانی را به همراه ندارد ولی در جمع خانم­ها از جلب توجه خاصی برخوردارند به همین جهت لازم است خانمی که اقدام به چنین ازدواجی می­نماید از اعتماد به نفس نسبتا خوبی برخوردار باشد تا بهتر بتواند در میان صحبت­هایی که می­شنود، حرف­هایی که منعکس می­شود از قدرت تحلیل فکری و ذهنی قوی برخوردار باشد زیرا یکی از ویژگی­های افراد با اعتماد به نفس پایین بیش از اندازه، به گفته­های دیگران تأکید داشتن است در این صورت با مشکلات مختلفی مواجه خواهد شد ( کاوه، ۱۳۸۶: ۲۴۴ ).

مهم­ترین نکاتی که یک دختر در ارتباط با یک پسربایستی در نظر بگیرد به شرخ ذیل است

۱-سالم بودن از نظررفتاری، عاطفی، شخصیتی

۲-داشتن ویژگی­های انسانی و معنوی

۳-هم تراز و هم سطح بودن از نظر فکری – فرهنگی – خانوادگی و باورهای مذهبی

۴-داشتن خودآگاهی و جامعه آگاهی

۵-دارا بودبینش علمی و منطقی

۲-۳- بررسی نهاد و انواع خانواده

۲-۳-۱-نهاد خانواده

الف) تعریف خانواده:

خانواده عبارتست از گروهی از افراد (۲ نفر یا بیشتر ) که میان آنها روابط خویشاوندی برقرار است و در مکانی واحد زیست می­کنند. به عبارت دیگر خانواده سازمان یا اجتماعی است که مبتنی بر روابط خویشاوندی ( سببی، نسبی) است (وثوقی و نیک خلق، ۱۳۷۲: ۱۶۱).

به تعبییر دیگر خانواده متشکل از پدر و مادر و فرزندان است که بر حسب رابطه­ی نسبی ( خونی) یا سببی (زناشویی) در یک مکان واحد زندگی می­کنند.

ب) انواع خانواده

خانواده را با توجه به ملاک­های متفاوتی تقسیم بندی کرده­اند که مهمترین آنان به شرح زیر است.

–        بر اساس وسعت ابعاد خانواده

۱-    خانواده هسته­ای ( مرکب از زن و شوهر و فرزندان ازدواج نکرده­اند ).

۲-    خانواده گسترده

بر اساس شیوه ازدواج

۱-    تک همسری ( ازدواج یک مرد، یک زن )

۲-    چند شوهری ( ازدواج یک زن، با چند مرد )

–        بر اساس نحوه انتخاب همسر

۱-    درون همسری ( الزام به انتخاب همسر از درون گروه یا طبقه اجتماعی و یا گروه نژادی و مذهبی )

۲-    برون همسری ( تأکید بر انتخاب همسر از خارج گروه )

–        بر اساس منشأ و نسبیت

۱-    پدر تبار (نسبت فرزندان از طریق مردان تعیین می­شود ).

۲-    مادر تبار (نسبت فرزندان از طریق زنان تعیین می­شود).

۳-    هر دو تبار(  نسبت فرزندان از هر دو سو تعیین می­شود).

–        بر اساس محل اقامت

۱-    پدر مکان ( زن پس از ازدواج در خانواده یا محل سکونت مرد اقامت می­کند ).

۲-    مادر مکان (مرد پس از ازدواج در خانواده یا محل سکونت زن اقامت می­کند).

۳-    نو مکان ( مرد وزن پس از ازدواج در مکانی دور از خانواده­های خود اقامت می­کنند).

–        بر اساس شکل خانواده

۱-    جهت یابی ( خانواده هایی که کودک در آن به دنیا آمده و رشد می­کند ).

۲-    فرزندزدایی ( خانواده­هایی که فرد با ازدواج خود آن را تشکیل می­دهد).

بطور کلی می­توان چنین اظهار نظر کرد که شکل خانواده­ها در قدیم بصورت گسترده ، چند همسری، درون همسری، پدر سالار و پدر مکان بوده­اند، در حالیکه در جوامع جدید خصوصا کشورهای صنعتی، توسعه یافته در مراکز شهری بزرگ خانواده­ها عمدتا هسته­ای ، تک همسری، برون همسری، تساوی­گرا و نومکانی هستند.

۲-۳-۲- ازدواج و همسر گزینی

۲) تعریف ازدواج

متفکران و محققان تعاربف متفاوتی از ازدواج ارائه نموده­اند از جمله « دکتر ساروخانی » ازدواج را اینگونه تعریف نموده است « ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس را بر پایه روابط پایای جنس محسوب می­شود ازدواج مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب می­گردد(ساروخانی، ۱۳۷۰: ۲۳ ).

کارلسون در اثرش«انطباق پذیری و ارتباط در ازدواج » معتقد است « ازدواج فرآیندی است که از کنش متقابل دو فرد (یک زن و مرد) که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده­اند و مراسمی جهت برگزاری زناشویی خود برپا داشته­اند و بطور کلی عمل آنان مورد پذیرش قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است ( کارلسون، ۱۹۶۳: ۶۳ )

ب) ویژگی­های ازدواج

روی هم رفته می­توان گفت ازدواج به عنوان ایجاد رابطه و پیوند دارای ۵ ویژگی است:

۱- ارتباط جسمانی و جنسی زن و مرد ۲- پیوند دو جنس مخالف ۳- پایدار بودن و پایایی روابط ناشی از  ازدواج ۴- مورد تصویب قرار گرفتن توسط عرف ، قانون و یا مذهب ( ناشی از قرادادهای اجتماعی ) ۵- پیوند بر قرار شده ناشی از ازدواج بین دو فرد ، ارتباط عمیق و تنگاتنگ بین آنان برقرار کرده و تمام شخصیت و وجود فرد را درگیر زندگی خانوادگی می­گرداند در حالیکه افراد به هنگام عضویت در سایر گروه­های اجتماعی بخشی از شخصیت­ ووجود فرد را درگیر آنها می­کنند ( ساروخانی ، ۱۳۷۰: ۲۳).

ج) اهمیت ازدواج

به جرأت می­توان گفت که، گزینش همسر و ازدواج مهم­ترین انتخاب زندگی اکثر افراد جامعه به شمار می­آید چرا که زندگی زوجین و میزان سعادت و خوشبختی مادی و معنوی آنها و فرزندانشان در گرو و گزینش صحیح همسر و ازدواجی مناسب است، ضمن اینکه فرد بعد از ازدواج، خصوصا در جوامع سنتی دارای منزلت و پایگاه اجتماعی ویژه­ای  شده و به دنیای بزرگسالان گام می­نهد به عبارت دیگر ازدواج پلی برای دستیابی به بلوغ اجتماعی است علاوه براین ازدواج از خصوصیات دیگری نیز برخوردار است که آن را نسبت به سایررویدادهای حیاتی متمایز می­سازد.

د) ازدواج به عنوان یک مبادله اجتماعی

انسان­ها جهت ادامه­ی حیات اجتماعی خود نیازمند کمک دیگران هستند چرا که یک فرد به تنهایی نمی­تواند تمامی نیازهای زیستی و روانی­اش را برآورده سازد از اینرو برخی ازفلاسفه و اندیشمندان اجتماعی اضطرار و نیاز انسان­ها را عامل اساسی و منشأ زندگی اجتماعی می­دانند. نیاز انسان­ها به یکدیگر ، آنها را به سمت انعقادقرارداد اجتماعی و تقسیم کار میان افراد جامعه سوق داد و بدین ترتیب مبادله کالا و خدمات به عنوان جزء ( لایتجزی) روابط اجتماعی افراد در جامعه آشکار گردید چرا که هر فرد انسانی ناگریز از مصرف کالاها و خدمات مادی و غیر مادی تولید شده و توسط دیگران است و این کار تنها از طریق فرآیند مبادله صورت می­گیرد. یکی از مصادیق کالا، عمل اجتماعی ازدواج است. بدین معنی که ازدواج دو فرد یا دو خانواده یا دو قوم به تبادل ارزش­های خود می­پردازند به تعبیری دیگر ازدواج مجموعه­ای است از پرداخت­های متقابل جنسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی به نظر « هانری مندراس)  کار اساسی ازدواج آن است که ۲ طایفه و یا ۲ خانواده را که با هم رابطه­ای ندارند به یکدیگر مربوط کندو در اغلب جوامع تأمین این بستگی میان ۲ خانواده به عهدة زنان است. زن همچون پیوندی اجتماعی است که طایفه­های متفاوت را در جامعه­ای واحد گرد می­آورد حتی در موارد اضطراری نیز مبادله­ی زنان به  صورت ازدواج تنها راه­حل در حراست از روابط اجتماعی یا التیام بخشیدن به آفات آنان به شمار می­رفته است. در صورتی که در طایفه­ای فردی کشته می­شد طایفه­ قاتل با ارائه­ی زنی، خون­بها می­داد. ( مندراس، ۱۳۴۹: ۲۵۹).

در ازدواج باید ارزش­های مساوی مبادله گردند و از طرفی خواهان استقلال رأی در انتخاب همسر هستند یافتن افراد همسنگ برای آنان در جامعه دشوارتر از گذشته است که والدین را سهیم می­کرده­اند به تعبیر واضح­ترپسران و  دختران   جوان ممکن است به همدیگر علاقمند باشند اما دارای ارزش­های مساوی براین مبادله نباشند و تلاش کنند تا به ارزش­های مورد نظر دست پیدا کنند که این امر با توجه به مشکلات ساختاری جامعه، که رسیدن به تحصیلات عالی، شغل و مسکن مناسب به راحتی مقدور نیست  مقدار زیادی زمان می­طلبد و معادل همین زمان از دست رفته به سن دختران و پسران افزوده شده و سبب بالا رفتن مشکلات و موانع ازدواج و در مواردی تجرد قطعی آنان را سبب می­شود.

۲-۳-۳- نقش خانواده در انتخاب همسر

روی هم رفته دو شیوه اصلی برای گزینش همسر وجود دارد نخستین روش برپایه­ی انتخاب آزادانه دو طرف و مبتنی بر عشق و علاقه دو فرد به یکدیگر است، اما در روش دوم والدین نقش اساسی در انتخاب همسر بازی می­کنند یکی از نقش­ها و وظایف اساسی خانواده ­ها در سال­های نه چندان دور کمک به فرزندان در جهت انتخاب همسر بود که البته امروزه هم در بسیاری از اجتماعات سنتی و روستایی این کارکرد به قوت خود باقی است به عبارت واضح­تر در جوامع سنتی ازدواج فرزندان از وظایف و اختیار بزرگترها بود همان طوری که خانواده گسترده دارای ابعاد تولیدی، مصرفی و رسالت­های سیاسی بوده حق داشت فرزندانش را نیز به زناشویی بسپارد. در این مرحله با جامعه­ی خاص مواجه هستیم که در آن ارزش­های جمعی، اصیل و مرجع شناخته می­شوند و لذا به هنگام ازدواج مصالح جامعه بر خواست و منافع افراد پیشی می­گیرند و از همین روست که ازدواج جوانان همچون ابزاری در خدمت تأمین خواست­های جمعی محسوب می­گردد والدین، ریش سفیدان و بزرگترها به عنوان نمایندگان جامعه عمل می­کنند و سعی در تحقق اهداف جامعه دارند. (ساروخانی،۱۳۷۰: ۳۶)

هنگامی که زوجین براساس توافق والدین و یا سران قوم وقبیله تن به ازدواج می­دهند به مشابه ابزاری برای تحکیم پیوندها روابط اجتماعی محسوب می­گردند در این موقعیت تبادل ارزش­ها در سطح گسترده و اجتماعی صورت می­گیرد و پیوند دو فرد می­تواند پیک صلح و دوستی برای دو قوم و قبیله یا دو خانواده و گروه خویشاوندی باشد. نقش و کمک والدین در انتخاب همسر علاوه بر داشتن کارکرد اجتماعی مهمی انسجام و یکپارچگی کارکرد دیگری نیز در پی داشت و آن تأثیر در سن ازدواج  زوجین بود به عبارت واضحتر در خانواده­های گسترده که عمدتا پدر سالار است جوانان در محیطی از روابط شدید و قوی خانوادگی محصورند و رفتارهای حال و سرنوشت آینده آنها تا حدود زیادی بسته به مصالح خانواده و گروه خویشاوندی است در این خانواده­ها پسران و دختران به فرمان والدین ( مخصوصا پدر خانواده ) گردن نهاده و همسری را که ایشان انتخاب کرده­اند بر می­گزینند. بعد از کمرنگ شدن برخی از کارکردهای خانواده و تبدیل خانواده­های گسترده به خانواده­های هسته­ای بر اثر رشد صنعت و شهرنشینی و تحولات اقتصادی – اجتماعی جدید، وضعیت مذکور تبدیل به حالتی شد که خانواده­ها دیگر توان نگهدای از فرزندان ازدواج کرده را نداشته و از طرفی، فرزندان نیز تمایلی به سکونت در خانواده­ی پدری نداشته مایلند به طور مستقل و دور از قیل و قال خانواده زندگی کنند این امر سبب گردیده است تا جوانانی که به سن بلوغ جسمی و عاطفی رسیده­اند و نیاز به جنس مخالف در آنها برانگیخته شده است توانایی مالی و معشیتی برای تشکیل خانواده نداشته باشند چرا که در جوامع جدید، استخدام شدن در مشاغل موجود عمدتا نیازمند داشتن تحصیلات خاص و نیز گذر از خانه «خدمت نظام وظیفه» هستند. طبعا زمان لازم برای دست­یابی به مدرک تحصیلی دانشگاهی و حتی دبیرستان و گذراندن خدمت سربازی به همراه کمبود مشاغل مناسب با درآمد مکفی، از عوامل اساسی بالارفتن سن ازدواج محسوب می­گردد. بدین معنی که جوانانی که در گذشته قادر بودند تادر سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی ازدواج کنند امروزه برای عبور از تحصیل، سربازی، شغل، مسکن، و….باید تا سنین بالایی صبر نمایند .

۲-۴- آثار و نتایج ازدواج

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.