تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی و با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی و با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین شکیبایی و با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
مقدمه :   ۳
بیان مسئله   ۸
محدودیت های تحقیق:   ۹
ضرورت و اهمیت تحقیق :   ۱۰
تاریخچه مطالعاتی   ۱۱
نظریه بوم نگری   ۱۱
▪ نظریه روان شناسی شناختی   ۱۱
دلبستگی در گستره تحقیقات   ۱۵
تفاوتهای فردی در دلبستگی بین اشخاص   ۱۹
معنای ازدواج _ رابطه عشق و ازدواج   ۲۲
ازدواج با عشق و بدون عشق !   ۲۵
امارابطه عاقلانه – عاشقانه یعنی چه ؟   ۲۹
روش تحقیق :   ۳۲
روش تحقیق:   ۳۳
فن تحقیق   ۳۴
روش تجزیه و تحلیل داده ها:   ۳۵
جامعه آماری:   ۳۶
نمونه آماری   ۳۷
ابزار و مقیاس‌ پژوهش :   ۳۸
۱- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ ۱۴ :   ۳۸
۲ـ پرسشنامه بازنگری شده مقیاس شکیبایی بزرگسال کولینز و رید ۱۶ (۱۹۹۰) :   ۳۹
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات :   ۴۱
نتایج :   ۴۲
بحث در یافته های پژوهش :   ۴۶
منابع :   ۵۰

منابع :

ـ تابع بردبار، فریبا (۱۳۸۳). بررسی مقایسه ای رضایت از زناشویی در میان دانشجویان دختر و پسر متأهل ساکن در خوابگاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

ـ بشارت، محمدعلی. (۱۳۸۰). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با مشکلات زناشویی در زوجین نابارور، فصلنامه تازه‌های روان درمانی، سال پنجم، شماره ۱۹و۲۰٫

– حمیدی ، فریده ( ۱۳۸۲ ) . بررسی ساخت خانواده و سبک شکیبایی در دختران فراری و اثربخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آنها . رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس .

– دلاور ، علی ( ۱۳۷۴ ) . مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.تهران، انتشارات رشد .

ـ رضازاده، محمدرضا. (۱۳۸۱). مهارتهای ارتباطی و همسازی زناشویی. پایان‌نامه دکترای روان‌شناسی. دانشگاه تربیت مدرس.

– سلیمانیان ، علی اکبر (۱۳۷۶). بررسی تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی . پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشگاه تربیت معلم .

– عبادت پور ، مهناز ( ۱۳۷۹ ) . هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی در شهر تهران در سال ۷۹- ۱۳۷۸ . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، تهران ، دانشگاه تربیت معلم .

– کامکار ، مهدیس . جباریان ، شادی ( ۱۳۸۵ ) . بررسی تأثیر صمیمیت در اختلافات زناشویی . چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران . ص ۳۱۱ .

– فاتحی زاده، مریم. احمدی ، سید احمد ( ۱۳۸۴) . بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان .نشریه خانواده پژوهی ، سال اول ، شماره ۲ .

– مظاهری ، محمدعلی ( ۱۳۷۹) . نقش شکیبایی بزرگسالان در کنش وری ازدواج . نشریه روانشناسی ، سال چهارم ، شماره ۱۵ .

– مظاهری ، محمدعلی . حیدری ، محمود . پوراعتماد ، حمیدرضا ( ( ۱۳۸۵ ) . پیش بینی کننده های سازگاری زناشویی زوج های جوان چهارسال پس از ازدواج ، چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران . ص ۳۳۶ .

 – سپاه منصور ، مژگان . مظاهری ، محمد علی ( ۱۳۸۵ ) . مقایسه مؤلفه های سبک های عشق بین افراد متأهل دارای رضایت و عدم رضایت زناشویی . چکیده مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران . ص ۲۱۷ .

– Bowlby , J.( 1988b) . A Secure Base : Clinical APPlications of Attachment Theory . London . Routledge

-Colin, V.L.( 1996) . Human Attachment . The Mc Graw – Hill Companies, Inc.

– Coolins , N.L., & Read, S.J.( 1990) . Adult Attachment Working Models and Relationship Quality in Dating Couplels . Journal of Personality and Sotial Psychology, 58, 644-663

– Collinn, V.L.(1996). “Human Attachment.” The McGraw-Hill companies, Inc.

 

– Ellis , A.(1987) . The practice of Rational Emotive Therapy . New york : spring.

– Feeney. J.A. & Noller, P. (1991).” Attachment style and verbal Descriptions of Romantic partners”. Journal social and personal Relationships, 9, 187-215

-Feeney, J. A. (1999). “Adult Romantic Attachement and Couple Relationships” In J. Cassidy & P. R. Shaver (eds.) Handbook of attachement theory, research, and clinical applications. London, The Guilford Press

-Feeney, J. A., Noller, P. & Callan, V. J. (1994). “Attachment Style, Communication, and satisfaction in the Early Years of Marriage. ” Advanced in Personal Relationship, 5, 269- 308

Feeney. J.A.( 1999) . ” Adult Romantic Attachment and Copple Relationship. In J. Cassidy & P.R . Shaver( Eds) .Handbook of Attachment Theory, Research and Clinical Applications. London . The Guilford Press.

– Hazan, C., shaver, P.R. (1990). “Love and work: An Attachment Theoretical Perspective. “Journal of Personality and social Psychology-vol 59, No 2. 220-280.

-Horowitz, L.M, Rosenberg, S.E.& Bartholomew, K. (1993). “Interpersonal Problems, Attachment Styles, and outcome in Brief Dynamic Psychotherapy.” Journal of consulting and clinical psychology . Vol, 61. No4. 549-560

-Kobak, R.R.,& Seery, A. (1988). “Attachment in late Adolescence: Working Models, Affect Regulation, and Representations of Self and Others.” Child Development, 59,135-146.

-Mikulincer, M.(1998). “Attachment Working Models and the Sense of Trust: An exploration of interaction goals and affect regulation”. Journal of personality and social psychology. 74:1209-1224

-Olson, D. ( 1983 ) .Circumflex Model of Marital and Family Systems : VI . Theoretical Update . Family Process , 22, 69-83 .

– Simpson, J.A. Rholes, W.S. & Nelligan, J.S. (1992). Support seeking and support giving with in coples in an axiety provoking situation: The Role of attachment styles. Journal of personality and social Psychology. Vol. 62, No.3, 434-446.

– Whitaker, D.J.; steven, R. Beach, J. Page, L. (1999). “Attachment and Expectation about future Relationships: Moderation by Accessibility”. Personal ships U.S.A. university of Georgia.

-Whitaker, D. J.; Steven, R., Beach, J. Page, L. (1999). “Attachment and Expectation about Future Relationships: Moderation by Accessibility. ” Personal Ships USA. University of Georgia.

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبکهای شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه  است.

بدین منظور ۶۲ نفر از دانشجویان متأهل دانشگاه ایذه  این دانشگاه به تفکیک جنسیت به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و آزمونهای رضایتمندی زناشویی انریچ و همچنین مقیاس بازنگری شده شکیبایی بزرگسال کولنیزورید (۱۹۹۰) RAAS بر روی آنها اجرا شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی توافقی ، مجذور کا (x2) و آزمون t برای مقایسه میانگین‌های مستقل ) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که : دانشجویان متأهل با سبکهای شکیبایی ایمن ، از رضایتمندی زناشویی بالاتری برخوردارند و برعکس یعنی دانشجویانی که از سبک های شکیبایی نا ایمن اجتنابی و دوسوگرا برخورداربودند ، میزان رضایتمندی زناشویی آنان نیز بطور معناداری کمتر از افراد ایمن بود. این یافته با بسیاری از نتایج پژوهش های پیشین مطابقت دارد بدین معنا که در وهلة‌ نخست، کیفیت روابط بهتر به وسیله همسرانی گزارش می‌شود که هر دو دارای شکیبایی ایمن‌اند در مرتبه بعد، توسط زوجهایی گزارش می‌شود که یکی از آنها دارای شکیبایی ایمن است.  [۱]

همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سبکهای شکیبایی دانشجویان متأهل مؤنث با مذکر تفاوت معنی داری وجود ندارد اگرچه زنان از سطح ایمنی بیشتری در روابط بین فردی و شکیبایی برخوردارند ولی تفاوتها معنی دار نیست . از نتایج دیگر این پژوهش ، نبودن تفاوت معنی داری بین رضایمندی زناشویی در دانشجویان بر اساس جنسیت است . بررسی ‌های قبلی  در مورد رضایتمندی زناشویی نیز عموماً نشان می ‌دهد که وضعیت جنس افراد، پیش‌بینی  کننده رضایتمندی نمی ‌باشد .

 

کلید واژه‌ها : سبک های شکیبایی ( سبک شکیبایی ایمن ، سبک شکیبایی ناایمن اجتنابی ، سبک شکیبایی ناایمن دوسوگرا ) ، رضایتمندی زناشویی ، دانشجویان تربیت دبیر

مقدمه :

  ” سبک شکیبایی [۲] “یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تعاملات بین فردی است که در دوران کودکی فرد شکل گرفته و با توجه به محیطی که در آن تحول یافته است، در سنین بعدی ادامه می ‌یابد (بالبی ۲ ، ۱۹۸۸ و ۱۹۷۳و۱۹۶۰) . موضوع شکیبایی از زوایای مختلفی مورد پژوهش قرار گرفته است. مثلاً هازن ۳و شیور۴، درباره شکیبایی و عشق رمانتیک (۱۹۸۷) و دربارة شکیبایی و کار و حرفه (۱۹۹۰)، سیمپسون ۵ و همکاران درباره شکیبایی و اضطراب آزمایشگاهی (۱۹۹۰)، هرووتیز۶ و همکاران درباره شکیبایی و مشکلات بین شخصی (۱۹۹۳) کوبک ۷ و هازن ۸ (۱۹۹۱) درباره شکیبایی و از دواج به پژوهش پرداخته‌اند.

 سبک شکیبایی یکی از عوامل شخصی است که بر همسازی و ناهمسازی زناشویی تأثیر می ‌گذارد و تحقیقات بسیاری دربارة آن انجام شده است .همچنین شواهد فراوانی گویای آن است که زوج‌ها در جامعه امروزی برای برقراری حفظ و ارتباط صمیمی و درک احساسات از جانب همسرانشان با مشکلات فراوانی درگیرند. در حقیقت این معضل سبب پریشانی در روابط زناشویی شده است. رضایت از زندگی زناشویی به احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و یا مرد است وقتی که همه جنبه‌های مشترک زندگی‌شان را در نظر بگیرند (الیس ۹، ۱۹۸۶) . یک تحول مهم در این جهت، این است که تا قبل از دهة هفتم قرن بیستم، تحقیقات انجام شده در خصوص خانواده، به طور عمده حول محور طلاق و اثرات روانی – اجتماعی آن بر اعضای خانواده متمرکز بود، ولی از این دهه به بعد، توجه محققین به مسئله نارضایتی از زندگی زناشویی و راههای افزایش احساس رضایت و شادکامی از زندگی مشترک معطوف شد که هدف این تحقیق نیز حرکت در این جهت است، زیرا به تعیین علل جدائیها پس از وقوع آنها نمی ‌پردازد بلکه با مشخص کردن نحوة‌ تأثیر رابطه شکیبایی با رضایتمندی زناشویی، کوشش می ‌کند تا زمینه‌های روان شناختی را که به این رضایتمندی منتهی می ‌شود، شناسایی کند. با شناخت این زمینه‌ها، می ‌توان در سطوح مختلف مداخله کرد. میزان از دواجهای با خطر بالا را کاهش داد، بر رضایت و شادکامی از دواجهای  موجود افزود و از بعضی ناسازگاریها پیشگیری به عمل آورد و از این طریق، از بسیاری از نابسامانیهای خانوادگی که منجربه هدر رفتن نیروهای عظیم انسانی می ‌شود جلوگیری کرد.

            بررسی ‌های قبلی رضایتمندی زناشویی عموماً نشان می ‌دهد که وضعیت جنس افراد، پیش‌بینی  کننده رضایتمندی نمی ‌باشد (اسمیت ۱۰، ۱۹۸۵به نقل از تابع بردبار ، ۱۳۸۳). برای نمونه اسمیت دریافت که بین رضایتمندی زناشویی گروههای زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، فاورز۱۱ (۱۹۹۱) در بررسی رضایتمندی زناشویی مشاهده کرد که مردان بیش از زنان، از دواج خود را با توجه به شاخص‌های مالی، والدینی، خانواده، دوستان و شخصیت همسر خود مثبت‌تر گزارش نمودند.[۳]

 در پژوهش دیگری با عنوان ”رابطه بین شکیبایی و روشهای حل تعارض و رضایت زناشویی (فینی ۱۲، ۱۹۹۹)[۴] ایمنی شکیبایی با رضایت زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشت. همچنین مذاکره ‌دو جانبه درباره حل تعارضها، مهمترین عامل واحدی بود که رضایت از دواج را برای زنان و مردان پیش‌بینی می ‌کرد. در این پژوهش، در رابطه‌ بین شکیبایی ایمن و رضایت زناشویی، الگوهای ارتباطی فقط برای زنان متغیر واسطه۱۳ (میانجی) بود. برای مردان الگوهای ارتباطی تنها به طور جزیی واسطه بین شکیبایی ایمن با رضایت از ازدواج بود و اضطراب درباره روابط، تفاوت در رضایت زناشویی را توجیه می ‌کرد . فاتحی زاده و احمدی ( ۱۳۸۴ ) نیز در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی “که بر روی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان انجام دادند ، نشان دادند که در هردو گروه زنان و مردان همبستگی بیشتر بین رابطه سازنده متقابل و رضایتمندی ، همچنین همبستگی بین رضایتمندی زناشویی و ارتباط اجتنابی متقابل منفی بدست آمد ه است .

رضا‌زاده (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان”رابطه سبک‌های شکیبایی و مهارتهای ارتباطی با همسازی زناشویی در دانشجویان“ ،۱۳۳ زوج دانشجوی متأهل ساکن در خوابگاههای دانشجویی را به روش تصادفی ساده انتخاب کرد. در این تحقیق از فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه رضایت زناشویی (اشنایدر، ۱۹۷۷) استفاده شده است، همچنین برای سنجش مهارتهای ارتباطی نیز از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی نوران (۱۹۶۷) و برای سنجش شکیبایی از مقیاس ۱۳ جمله‌ای سیمپسون (۱۹۹۰) استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش در گستره شکیبایی، همخوانی بین سبک‌های شکیبایی زوجین (با استفاده از آزمون مجذور کا) را تآیید می نماید. همچنین تفاوت همسازی زناشویی زوجهای دلبسته ایمن در مقایسه با زوجهای نا‌ایمن (با استفاده از آزمون t مستقل) در ۳ مقیاس از مقیاسهای آزمون همسازی در سطح (۰۱/۰ < x) مشاهده شده است ولی در ۹ مقیاس دیگر تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. در نمره کل مقیاس‌ها، تفاوت همسازی زوجهای ایمن در مقایسه با ناایمن فقط در سطح  (۰۱/۰ < x) معنی ‌دار بود. تفاوت همسازی در زوجین ناایمن و زوجهای مختلط (یکی ایمن و دیگر ناایمن) از نظر آماری معنی‌دار نبود.

 سپاه منصور و مظاهری ( ۱۳۸۵ ) در پژوهشی تحت عنوان ” مقایسه مؤلفه های سبک های عشق بین افراد متأهل دارای رضایت و عدم رضایت زناشویی ” که بر روی ۵۰ زوج مراجعه کننده به مراکز خدمات مشاوره ای انجام شد ، نشان دادند که افزایش صمیمیت و لذت در تعاملات زوجین می تواند موجب رضایت بیشتر از روابط زناشویی گردد و تعهد به تنهایی موجب بروز رضایت زناشویی نمی گردد . کامکار و جباریان ( ۱۳۸۵) نیز در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی تأثیر صمیمیت در اختلافات زناشویی ” که بر روی ۳۰ زن متأهل که به قصد طلاق و جدایی به مراجع ذیربط مراجعه کرده بودند ، نشان داد که ۵۷% اختلال در روابط زناشویی به دلیل اختلال در روابط عاطفی و صمیمی بین زوجین بوده است . همچنین در پژوهشی تحت عنوان ” پیش بینی کننده های سازگاری زناشویی زوج های جوان چهارسال پس از ازدواج ” که توسط مظاهری و همکاران به روش تحقیق طولی انجام شده است ، ۲۳۰ زوج از زوج های شرکت کننده درجشن های ازدواج دانشجویی دانشگاه های شهر تهران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در نخستین سال تحقیق ، کلیه زوج ها پیش از شروع زندگی مشترک خود به طور جداگانه به پرسشنامه های شکیبایی بزرگسالان ، سلامت عمومی و رویکرد نقش جنسی پاسخ دادند . چهار سال بعد در کنار اندازه گیری های دیگری که به طور سالانه انجام می شد ، آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس روی زوج های شرکت کننده انجام شد. تحلیل رگرسیون داده ها برای پیش بینی سازگاری زناشویی زوجین نشان داد که عوامل ” نارسا کنش وری شوهران ” به صورت منفی ، و ” زنانگی مردان ” و ” زنانگی زنان ” هردو به صورت مثبت ، به طور معناداری سازگاری زناشویی مردان را چهار سال بعد از اندازه گیری اولیه ، پیش بینی می کردند .این در حالی است که ” اضطراب مردان ” و ” افسردگی زنان ” هر دو به صورت منفی ، و عوامل ” افسردگی مردان ” و زنانگی زنان ” ( هردو به صورت مثبت ) به طور معنادار سازگاری زنان را در چهار سال بعد پیش بینی می کردند .

             در پژوهش حاضر نیز ضمن بررسی رابطه سبکهای شکیبایی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل رشته های دبیری ، معنی داری تفاوتهای سبک های شکیبایی و رضایتمندی زناشویی به تفکیک جنسیت نیز بررسی می گردد .


بیان مسئله

در این تحقیق ، من در صدد این هستم که مقایسه و بررسی رابطه  بین عشق  و سازگاری ازدواج دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهرستان ایذه از طریق پرسش شوندگان مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از روش اسناد ومدارک موجود مشخص نماید که بین دانش آموزان دختر و پسران  دانشجو  از لحاظ عملکرد و رابطه عشق و سازکاری بعد از ازدواج چه تفاوت هایی وجود دارد .

چه اندازه  رابطه علاقه و سازگاری در بین دانشجویان ازدواج کرده و متاهل در این دانشگاه وجود دارد

بین دانشجویان ازدواج کرده دختر و دانشجویان پسر در روندکار  روزانه و کلاس درس و تدریس چه عملکردی وجود دارد.

چه تفاوت هایی در هر حیطه عاطفی عشقی، اجتمایی و اقتصادی دانشجویان متاهل و غیر متاهل وجود دارد.

 


 

محدودیت های تحقیق:

محدودیت های تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند: ۱٫ محدودیت هایی که کنترل آنها از عهدة محقق خارج است. ۲٫ محدودیت هایی که کنترل آنها بر عهدة محقق است.

در مورد نخست پراکندگی گسترده دانش آموزان با والدین فرهنگی در مقاطع تحصیلی مختلف و دبیرستانهای مختلف.


ضرورت و اهمیت تحقیق :


[۱] تابع بردبار، فریبا (۱۳۸۳). بررسی مقایسه ای رضایت از زناشویی در میان دانشجویان دختر و پسر متأهل ساکن در خوابگاه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. ۱۲

 [۲] بشارت، محمدعلی. (۱۳۸۰). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با مشکلات زناشویی در زوجین نابارور، فصلنامه تازه‌های روان درمانی، سال پنجم، ص  ۱۹و۲۰

[۳] همان منبع  ص ۲۱

[۴] فینی ، علی ( ۱۳۷۴ ) . مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.تهران، انتشارات رشدص ۱۲

50,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.