تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سازگاری دانش آموزان دختر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سازگاری دانش آموزان دختر  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سازگاری دانش آموزان دختر  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده :   ۱
مقدمه :   ۳
بیان مسئله :   ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق :   ۷
هدفهای جزئی :   ۷
فرضیه ها :   ۸
تعریف متغیرها :   ۹
تعریف نظری :   ۹
« پیشینه تحقیق »   ۱۰
تاریخچه پیدایش هوش عاطفی :   ۱۰
راهبردهای افزایش هوش هیجانی   ۱۲
تحقیقات انجام شده در باره هوش هیجانی   ۱۳
تحقیقات انجام شده در ایران درباره هوش هیجانی   ۱۴
تاریخچه :   ۱۷
تعاریف هوش عاطفی :   ۱۷
شیوه های فرزند پروری :   ۱۸
روش شناسی :   ۲۰
کاربرد هوش عاطفی :   ۲۴
۱ – هوش عاطفی و شناخت احساسات خود :   ۲۴
۲ – هوش عاطفی و کنترل احساست :   ۲۴
۳ – هوش عاطفی و شناخت احساسات دیگران :   ۲۵
۴ – هوش عاطفی و روابط اجتماعی :   ۲۵
هوش عاطفی در تعلیم و تربیت   ۲۷
ابعاد و معیارها و زیر معیارهای هوش عاطفی :   ۳۱
اندازه گیری هوش عاطفی :   ۳۵
چرا هوش عاطفی مهم است ؟   ۳۵
سازگاری :   ۳۶
در چهار مقوله زیر تجلی می یابد :   ۳۶
روش تحقیق   ۳۹
تحقیق توصیفی   ۳۹
تحقیق پیمایشی – زمینه یابی   ۳۹
جامعه آماری :   ۴۱
نمونه آماری :   ۴۱
نمونه گیری :   ۴۱
ابزاری گرد آوری :   ۴۱
پرسشنامه سازگاری :   ۴۳
روش تجزیه و تحلیل داده ها :   ۴۳
یافته ها :   ۴۴
نتیجه گیری :   ۵۴
پیشنهادها :   ۵۵
محدودیتها :   ۵۶
منابع :   ۵۷

منابع :

۱ – اکبرزاده، نسرین، «هوش هیجانی(دیدگاه سالوی و دیگران)»، انتشارات فارابی، ۱۳۸۳٫

۲ – امینی، فضل اله، «رهبری عاطفی»، گزیده مدیریت، اردیبهشت ۱۳۸۳، شماره ۳۶، ص۷-۱۸٫

۳ – خائف الهی، احمدعلی. دوستار، محمد، «ابعاد هوش هیجانی»، مدیریت وتوسعه، ۱۳۸۲، شماره ۱۸، ص۵۲-۶۲٫

۴ – گولمن، دانیل، «هوش عاطفی»، بلوچ حمیدرضا، تهران، انتشارات جیحون، ۱۳۷۹

۵ – گولمن، دانیل، «ویژگیهای یک رهبر»، گزیده مدیریت، شریفیان ثانی، مریم، اردیبهشت ۱۳۸۳، شماره ۳۶، ص۶۲-۷۲٫

۶ – گولمن، دانیل ، «رهبری اصیل: محرک پنهان عملکرد برتر»، گزیده مدیریت، اردیبهشت ۱۳۸۱، شماره ۱۶، احمد پور، ص۲۲-۳۱٫

۷ -وثوقی کیا، الهام، «هوش هیجانی»، دانشگاه الزهراء، خرداد۱۳۸۳٫

۸- سیاروچی ، فورگاس و حایر . هوش عاطفی در زندگی روزمره ترجمه : اصغر نوری و حبیب الله نصیری .

۹- جی دبلیئ گنزلر … ( و دیگران ) ، روانشانسی اجتماعی تعلیم و تربیت ترجمه یوسف کریمی ( ۱۳۲۳ ) ( ویرایش  ۲ ) تهران موسسه ویرایش ، ۱۳۸۶ .

۱۰ – جین گریوز تراویس برادبری ، هوش هیجانی ، مهارتها و آزمونها . ترجمه مهدی کنجی . ویراستار حمزة گنجی ، تهران : ساوالدن ۱۳۸۴ ، ۲۶۹ ص : مصور ، جدول .

۱۱- مارک ریویس ، آزمونهای هوش هیجانی . ترجمه مهدی کنجی . ویراستار حمزة گنجی ، تهران : ساوالدن، ۱۳۸۴

Cherniss, Carry ,Ph.D., The” Business Case for Emotional Intelligence”, Rutgers University, 2002,

 

۹- Ciarrochi, Joseph.Forgas, Joseph. D. Mayer, John,” Emotional Intelligence in Everyday’s Life”, 2001, Philadelphia, PA: Psychology press

10- Dearborn, Katie, ” Studies in EI Redefine our Approach to Leadership Development”, Public Personnel Management, winter 2002,

11- Emotional Intelligence”, “office of personnel Management”, 2003, 

۱۲- Goleman, Daniel. Boyatzis, Richard. Mckee, Annie, “Primal Leadership: The Hidden Driver Of Great Performance”, Harvard Business Review, December 2001, 43-53

13- Goleman, Daniel. Emmerling, Robert, “Common Issues & Mistakes”, October 2003, 

۱۴- Greaves, Dr. Jane ,Dr Brad berry ,” Team Emotional Intelligence”, 2003

15- Hein, Steve, “Importance of Emotions and scenes”, 2004,

چکیده :

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سازگاری دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی در شهر قلعه تل در سال تحصیلی ۸۹ -۸۸ بوده است دانش آموزان بنابر ضرورت نیازههای درونی و فطری خویشش به دنبال کسب و دانش آگاهی هستند . بنابراین به صورت طبیعی به تحصیل علاقه مند هستند اغلب دانش آموزان در حال تحصیل در مدارس از بهره هوش لازم برای تحصیل در مقطع مربوط به خود برخوردارند .

از مهمترین و اساسی ترین مسائلی که دختران و پسران با آن مواجهند سازگاری با خویشتن است در این تحقیق سعی بر آن است که با بررسی رابطه هوش عاطفی و سازگاری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و عوامل موثر بر این دو متغیر نتایج بدست آمده گامی در جهت آگاه کردن معلمان و اولیای دانش آموزان بر دارد .

این تحقیق دارای سه فرضیه است . فرضیه ۱ بین سازگاری اجتماعی و هوش عاطفی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی زینب کبری ( س ) رابطه معنا داری وجود دارد .

فرضیه ۲ بین سازگاری اجتماعی با سازگاری کل دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی زینب کبری ( س ) شهر قلعه تل رابطه معناداری وجود دارد .

 فرضیه ۳ بین سازگاری اجتماعی و سازگاری دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی مدرسه زینب کبری ( س ) شهر قلعه تل رابطه معناداری وجود دارد .

ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه هوش عاطفی و پرسشنامه سازگاری می باشد . روش گرد آوری از جامعه آماری مورد نظر از تعداد کل دانش آموزان ۲۶ نفر به صورت تصادفی انتخاب شد و به پرسشنامه ها پاسخ دادند نتایج بدست آمده از پرسشنامه با نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که فرضیه شماره ۱ و شماره ۳ رد می شود ولی فرضیه شماره ۲ تحقیق مورد تایید می باشد یعنی بین سازگاری اجتماعی و سازگاری کل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قلعه تل در سال تحصیلی ۸۹ -۸۸ یا ۶۳۹ / ۰ = r  و ۰۰۰ = P  در سطح ۵ % P  رابطه معناداری وجود دارد در این تحقیق بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که هوش عاطفی و مسئله سازگاری در بین دانش آموزان مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد .

مقدمه :

ما موجوداتی اجتماعی هستیم و از آغاز ولادت ، دارای آگاهی دو زمینه های فطری و غریزی . در آن چه مربوط به حیات عادی و گذران زندگی فردی و اجتماعی است جاهلیم ولی ابزار فراگیری و اکتساب معرفت مجهزیم .

منابع معرفت ما از سویی دستگاه تربیت است ، یعنی خانه ، مدرسه و جامعه به معنای عام ، از سویی دیگر تفکر و تعقل به کارگیری تجارت و قدرت استنباط ولی در همه ی حال سازمان ده اندیشه ها خانه و مدرسه و در مراحل بعدی تفکر و خرد ورزی و جامعه و فرهنگ اجتماعی است .

در جوامع سنتی خانه و مدرسه منبع دانایی ها و آگاهی ها بودند . والدین و مربیان دائره المعارف یا فرهنگ نامه کودکان و شاگردان به حساب می آمدند . بخش اعظم دانسته های افراد از خانه و آن گاه از مدرسه اخذ می شود .

امروز روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت های مختلف قلمداد می کند به طوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند . کارکردها و زندگی آنها نمود پیدا کند . کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بود و کل زندگی آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

از پدیده هایی که در دهه اخیر مورد استقبال زیاد بوده است پدید هوش عاطفی است . که دلیل این امر توانایی فرضی هوش عاطفی بالاتر در حل بهتر مسائل کاستن از میزان تعارضات بین آنچه که انسان احساس می کند با آن چه که فکر می کند یا همان تقابل قدیمی عقل و دل و مشاهده زندگی شاد و موفقیت آمیز کافی بوده است که از تحصیلات عالی برخوردار نبود ولی به علت هوش عاطفی بالا به این خوشبختی دست یافته اند .

برخی از نوجوانان بهتر می توانند خود را تطبیق دهند در نتیجه قادر خواهند بود خود را با شرایط و انتظارات جدید سازگار کنند در حالی که نوجوانان دیگر سازگاری کم تری دارند و اغلب در فرآیند سازگاری از پای در می آیند به طور معمول سه نوع شخصیت آسیب پذیرتر از بقیه هستند شخصیتهای سخت گیر و دقیق خود محور خود خواه و حق طلب که تصور می کنند همیشه حق با آنهاست و هر گز خطاهایی از آنها سر نمی زند .

نوجوانی که از حساس ترین دوران زندگی به حساب می آید زیرا عوامل زیستی روانی اجتماعی تواماً در بروز نوجوانی دخالت دارد ، این مرحله از زندگی نوجوان مصادف است با ورود آنان به مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان می باشند بنابراین با ورود نوجوان به دوره راهنمایی خانواده در موقعیت جدیدی قرار می گرد به همین جهت نقش و مسئولیت خانواده نیز متحول می گردد و ابعاد گسترده تری می یابد .

در این تحقیق سعی شده است که رابطه بین هوش عاطفی و سازگاری دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی مدرسه زینب کبری ( س ) شهر قلعه تل مورد بررسی قرار گیرد .

بیان مسئله :

دانش آموزان بنا بر ضرورت نیازهای درونی و فطری خویش به دنبال کسب و دانش و آگاهی هستند بنابراین به صورت طبیعی به تحصیل علاقمند هستند . اغلب دانش آموزان در حال تحصیل در مدارس از بهره هوشی لازم برای تحصیل در مقطع مربوط به خود برخوردارند و به گفته » بنیامین بلسوم « اغلب دانش آموزان قادر به کسب اهداف آموزشی هستند و تنها زمان یادگیری برای آنها متفاوت است .

مشکلات جسمی دانش آموزان حالت عاطفی و روانی ایجاد کرده و مانع ابراز وجود شخص یادگیرنــده می شود به همین دلیل او قادر نیست از استعداد واقعی خود بهره برده و آن را آشکار سازد بعضی از دانش آموزان دچار مشکل عاطفی هستند ، دانش آموزانی که نتوانند به تناسب سن خود رفتار مورد انتظار جامعه در رفتار عادی را از خود ظاهر سازد مثلاً در رویارویی با حوادث با حوادث عادی دچار اضطراب و نگرانی بیش از حد شود و غیره ممکن است دچار مشکل عاطفی شود و این  امر در روند آموزشی او تاثیر منفی بگذارد .

از مهمترین و ساسی ترین مسائلی که دختران و پسران ما با آن مواجهند سازگاری با خویشتن است . دختران و پسرانی که با خود کنار می آِمد و در خود احساس آرامش و کمال می کنند و قادرند قدم های مثبت و سازنده ای در راه سازگاری با جامعه و دیگران بردارند . اما دسته ای دیگر آنانی هستند که از دست خود ناراحتند و این دسته ممکن است بتوانند ساعاتی به خود در تنهایی بگذرانند بدون اینکه آسیبی به خود برسانند ، این جوانان نمی توانند تنهایی به خود دلگرم باشد چرا که نمی توانند درست بیندیشند و تصمیم بگیرند .

« در ارتباط با متغییرهای این پژوهش تحقیقاتی توسط (  خانم رستگاران )( ۱۳۷۲ )  ( همدان ) ( ژیلا ساجدی ) ( ۱۳۷۲ ) ( همدان ) ( کوهسار – رسول روشن – علی اصغر نژاد )  ( تهران  ) ( ۱۳۸۴ ) ( مرتضی رضویان ثار )( ۸۴ – ۸۳ ) ( شهر تبریز ) انجام شده است که هر کدام دارای اهمیت لازم هست اما در قلمرو جغرافیایی این تحقیق تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است . پاسخ به این سوال که آیا بین هوش عاطفی و سازگاری دانش آموزان سوم راهنمایی مدرسه دخترانه زینب کبری ( س ) شهر قلعه تل در سال تحصیلی ۸۹ -۱۳۸۸ وجود دارد یا خیر ؟ مهم و اساسی به نظر می رسد در این تحقیق سعی شده است که به این سوال پاسخ داده شود .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی رابطه هوش عاطفی و سازگاری دانش آموزان دختر راهنمایی و عوامل موثر بر این دو متغیر با نتایج بدست آمده می تواند گام هایی را در جهت آگاه کردن معلمان و اولیای مدرسه کمک کرده ، همچنین این نتایج را در جهت آگاه کردن اولیای دانش آموزان را با ویژگیهای هوش عاطفی و سازگاری فرزندان آنان آگاه کرد و این نتایج آنان را در هدایت فرزندان خود کمک می کند .

اهداف تحقیق :

هدف کلی از این بررسی رابطه هوش عاطفی با سازگاری دختران مدرسه راهنمایی زینب کبری ( س ) شهر قله تل در سال تحصیلی ۸۹ -۸۸ است .

هدفهای جزئی :

آشنایی با میزان هوش عاطفی دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی زینب کبری ( س ) شهر قله تل

آشنایی با میزان هوش سازگاری  دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی زینب کبری ( س ) شهر قلعه تل

آشنایی با رابطه بین هوش عاطفی و سازگاری دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی زینب کبری ( س ) شهر قلعه تل .

فرضیه ها :

۱ – بین سازگاری اجتماعی و هوش عاطفی دانش آموزان سوم راهنمایی مدرسه دخترانه زینب کبری (س) شهر قلعه تل رابطه معنا داری وجود دارد .

۲ – بین سازگاری اجتماعی و سازگاری کلی دانش آموزان سوم راهنمایی مدرسه دخترانه زینب کبری (س ) شهر قلعه تل رابطه معنا داری وجود دارد .

۳ – بین سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی دانش آموزان سوم راهنمایی مدرسه دخترانه زینب کبری ( س ) رابطه معنا داری وجود دارد .


تعریف متغیرها :

تعریف نظری :

هوش عاطفی : مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خود آگاهی روحیات خود را کنترل کند از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد از طریق همه ی تاثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد .

تعریف عملیاتی : هوش عاطفی در این پژوهش نمره ای است که فرد در آزمون هوش عاطفی کسب می کند .

تعریف نظری سازگاری : توانایی حل مسائل و آگاهی به واقعیت .

تعریف عملیاتی سازگاری : نمره ای است که در این پژوهش فرد در آزمون سازگاری کسب می کند

« پیشینه تحقیق »

تاریخچه پیدایش هوش عاطفی :

پیدایش هوش عاطفی آخرین تحول و ابداع مهم در درک رابطه بین تفکر و عاطفه است . بر خلاف عقاید قبلی بهترین و منحصرترین کمکی که این سازه کرده است این است که عواطف و افکار را با هم سازگار می داند و هوشمندانه آنها را با هم ترکیب می کند . امروزه هوش عاطفی دارای دو حوزه و طیف گسترده است . یکی از طیفها روانشناسی است که هوش عاطفی را به عنوان یک ویژگی شخصیتی به حساب می آورد و طیف دیگر پژوهش های تجربی هستند که به صورت دقیق و جامع آنرا مورد مطالعه قرار داده و روش های ارزیابی معتبری برای سنجش آن ارائه نموده است .

هوش عاطفی به سال ۱۹۸۵ بر می گردد که یک دانشجوی مقطع دکتری رشته هنر در یکی از دانشگاههای آمریکا پایان نامه ای را به اتمام رسانید که در آن هوش عاطفی را مطالعه کرده بود . سپس در سال ۱۹۹۰ دو استاد دانشگاه در آمریکا ( جان مایر « و » پیتر سالوی « دو مقاله در مورد هوش عاطفی نوشتند و پژوهش های خود را در این رابطه آغاز کردند این دو استاد دریافتند که برخی از افراد در شناخت احساسات خود و دریگران و حل مشکلات احساسی و عاطفی توانمندتر هستند ( هین ، ۲۰۰۴ ) آنان نقل می کنند که نظریه آنها در مورد هوش عاطفی ، عامل انگیزه گولمن برای نوشتن کتاب پر فروش خود به نام » هوش عاطفی « در سال ۱۹۹۵ گردید . در کتاب گولمن هوش عاطفی به عنوان بهترین عامل پیش بینی کننده موفقیت در زندگی معرفی شده بود که هر کسی می تواند به آن دست یابد و می توان آن را یک خصیصه شخصیتی به حساب آورد .

            شیوه انضباط مثبت بر افزایش تمام مقیاسها (والدین ، دبیران ، خود تحلیلی ) و عامل اول (مهارتهای اجتماعی )، عامل دوم (مهارتهای ارتباطی ) و عامل سوم (مهارتهای شخصی ) شخصیت کالیفرنیا و عامل اول (مهارتهای بین فردی ) و عامل دوم (مهارتهای درون فردی ) ، هوش عاطفی و خود کنترلی مؤثر بود .

در مورد اثر بخشی یادگیری مبتنی بر خود ، این شیوه بر مقیاس والدین و دبیران ، عامل اول (مهارتهای بین فردی ) و عامل دوم (مهارتهای درون فردی  ) هوش عاطفی مؤثر بوده است و بر سایر عوامل تأثیر معنی داری نداشته است .

مقایسه اثر بخشی دو شیوه آموزش مسئولیت پذیری نشان داد که شیوه انضباط مثبت بر خود تحلیلی و خود کنترلی، کارایی بیشتری نسبت به شیوه یادگیری مبتنی بر خود داشته است . و در عامل اول (مهارتهای بین فردی ) و عامل دوم (مهارتهای درون فردی )، هوش عاطفی ، یادگیری مبتنی بر خود ، کارایی بیشتری نسبت به شیوه انضباط مثبت داشته است .

در مورد تعامل جنسیت و متغیر مستقل (شیوه‏های آموزش یا گروه‏ها ) نتایج نشان  داد که در سه مورد یعنی عامل اول هوش عاطفی ، مقیاس والدین و خود تحلیلی بین گروه و جنس تعامل وجود دارد .

در معادله رگرسیون مربوط به  مقیاس والدین، فقط عامل دوم شخصیت کالیفرنیا با ضریب تبیین ۱۶/۰ پیش بینی کننده است در معادله رگرسیون مربوط به دبیران عامل دوم هوش عاطفی (مهارتهای درون فردی) با ضریب تبیین ۱۳/۰ پیش بینی کننده است . در معادله رگرسیون خود تحلیلی متغیر های پیش بینی کننده شامل ، عامل اول شخصیت کالیفرنیا عامل اول هوش عاطفی و مقیاس خودکنترلی است

پژوهش ها نشان داده اند که آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی که به تعبیری هوش هیجانی است نقش مهمی در بهبود کیفیت روابط بین فردی و اجتماعی دارد . این نوع آموزش ها عمدتا در مدارس و محیط های شغلی صورت گرفته است.

راهبردهای افزایش هوش هیجانی

همانطور که اکثر مهارتها در اثر تعلیم و تربیت رشد می یابند, برخی مهارتهایی که درهوش هیجانی دخیل اند نیز می توان از این طریق افزایش داد.

تعامل خوب والد – کودک در زمینه تشخیص هیجانها و نام گذاری آنها یکی از راهبردهای مهم افزایش هوش هیجانی است.

راه دیگر افزایش این توانایی, ایجاد یک محیط امن عاطفی است به گونه ای که کودکان بتوانند آزادی و اطمینان خاطر درباره احساساتشان با والدین گفتگو کنند.

آموزش مهارتهای اجتماعی یکی دیگر از راههای افزایش هوش هیجانی است. این آموزشها شامل کنترل خشم و عصبانیت , همدلی, تشخیص و به رسمیت شناختن تشابهات و تفاوتهای مردم, اظهار ادب و صمیمیت و تعارف , برقراری ارتباط , حل مساله و مشکل , تصمیم گیری و ایجاد هدف و مقاومت در برابر فشارها می تواند باشد.

ترتیب دادن جلسات گروهی در باره انواع هیجانات مثل شادی و غم , عشق و تنفر و… که افراد درباره احساسات و هیجانات خود اطلاعات عینی تری پیدا کنند.

به کودکان عبارات در برگیرنده هیجانات و احساسات آموزش داده شود . والدین نیز می توانند با بیان هیجانات خود فرزندانشان را در شناسایی هیجانات یاری نمایند. مثلا احساس بی قراری نمی کنم, احساس ناامیدی می کنم و …

بطور کلی روان درمانی مشاوره , مربی گری و آماده سازی راههایی اند که می توانند به افزایش هوش هیجانی کمک کنند.

تحقیقات انجام شده در باره هوش هیجانی

وانگ ولاو تاثیرات مهارتهای مدیریت هیجانی را در عملکرد شغلی , رضایت شغلی , تعهد سازمانی و نقل و انتقال کارکنان بررسی کردند. آنان دریافتند که هوش هیجانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی رابطه دارد.

بار- آن و پارکر بیان کردند که در بیشتر شاخص های (۱-EQ ) گروههای مسن تر نسبت به گروههای جوانتر به طور قابل ملاحظه ای امتیاز بالاتر کسب کردند و پاسخ دهندگان با سن نزدیک به ۵۰ سال بالاترین میانگین امتیاز ها را کسب کردند.

بر اساس پژوهش بار- آن در سال , ۱۹۹۷ با نمونه ای نرمال در امریکای شمالی , خانمها مهارت های بین فردی قوی تری را نسبت به آقایان نشان دادند. اما مردان دارای ظرفیت درون فردی بیشتر, مدیریت هیجانات بهتر و انطباق پذیری بیشتر نسبت به زنان بودند. زنان از هیجانات آگاهی بیشتری نشان می دهند . از نظر بین فردی بهتر رابطه برقرار می کنند و از نظر اجتماعی نسبت به مردان احساس مسئولیت بیشتری می کنند. مردان عزت نفس بهتری دارند و خوش بین تر از زنان هستند .

دولویکس و هیگس نیز در تحقیقات علمی خود نشان دادند که هوش هیجانی با پیشرفت و موفقیت فردی در محیط سازمان و نیز با عملکرد فردی همبستگی زیادی دارد.

مولفه های هوش هیجانی در تحقیق خانم اسماعیلی عبارت بودند از :

آگاهی های درون فردی / آگاهی های بین فردی / مهارتهای حل مساله / شیوه های مقابله با فشار و سازگاری

برنامه درمانی – آموزشی اجرا شده در این تحقیق :

این برنامه طی ۱۲ جلسه – هرهفته یک بار یا دوبار / هربار ۲ ساعت

هفت گام آموزشی این جلسات :

گام اول : ایجاد خود آگاهی

گام دوم: تقویت انعطاف پذیری

گام سوم: تقویت قوه انتخاب

گام چهارم: آموزش مهارت های برقراری و حفظ مهارتهای بین فردی

گام پنجم : تقویت توانایی مقابله با استرس

گام ششم : آموزش مهارتهای حل مساله

گام هفتم: بررسی موقعیت فرد در برآوردن نیازهای عالی

تحقیقات انجام شده در ایران درباره هوش هیجانی

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه هوش عاطفی
 • تحقیق رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش
 • تحقیق رابطه میان هوش هیجانی و رشته تحصیلی دانشجویان
 • تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم با ساختار قدرت در خانواده
 • تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.