تحقیق بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان ادارات ارومیه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان ادارات ارومیه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
اهمیت و لزوم تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۸
فرضیه های تحقیق ۸
تعریف عملیاتی ۸
فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی تحقیق ۱۱
الف : مبانی نظری ۱۲
معنی و مفهوم بهداشت روانی ۱۲
ضرورت بهداشت روانی ۱۴
مشخصه‌های بهداشت روانی و شخصیت سالم ۱۸
چگونه به بهداشت روانی خود کمک کنیم ۲۳
بهداشت روانی و محیط کار ۲۸
فرسودگی شغلی، علل و راهکارها ۳۴
نشانه‌های فرسودگی شغلی‌ ۴۲
بهداشت روانی و اسلام ۴۳
رابطه محرومیت با بهداشت روان ۴۶
ب : مبانی پژوهشی ۵۲
فصل سوم : روش تحقیق ۵۸
۱٫ روش تحقیق ۵۹
۲٫ جامعه آماری ۵۹
۳ .نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۰
۴٫ ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۰
۵٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۳
۱٫ تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه ۶۴
۲ .تجزیه و تحلیل فرضیات ۸۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۸۶
۱٫ خلاصه تحقیق ۸۷
۲٫ بحث و نتیجه گیری ۹۲
۳٫ پیشنهادات ۹۳
۴٫ محدودیت های تحقیق ۹۴
منابع ۹۵
فهرست جداول :
جدول شماره ی ۱- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ۱ ۶۴
جدول شماره ی ۲- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۲ ۶۵
جدول شماره ی ۳- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۳ ۶۶
جدول شماره ی ۴- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۴ ۶۷
جدول شماره ی ۴- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۵ ۶۸
جدول شماره ی ۶- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۶ ۶۹
جدول شماره ی ۷- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۷ ۷۰
جدول شماره ی ۸- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۸ ۷۱
جدول شماره ی ۹- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۹ ۷۲
جدول شماره ی ۱۰- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۱۰ ۷۳
جدول شماره ی ۱۱- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۱۱ ۷۴
جدول شماره ی ۱۲- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۱۲ ۷۵
جدول شماره ی ۱۳- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۱۳ ۷۶
جدول شماره ی ۱۴- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۱۴ ۷۷
جدول شماره ی ۱۵- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۱۵ ۷۸
جدول شماره ی ۱۶- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۱۶ ۷۹
جدول شماره ی ۱۷- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۱۷ ۸۰
جدول شماره ی ۱۸- ۴ : توزیع فراوانی و درصدی سوال شماره ی ۱۸ ۸۱
جدول شماره ی ۱۹- ۴ : عوامل فردی موثر بر بهداشت روانی و موفقیت در زندگی کارمندان ۸۲
جدول شماره ی ۲۰- ۴ : عوامل محیطی موثر بر بهداشت روانی و موفقیت در زندگی کارمندان ۸۳
جدول شماره ی ۲۱- ۴ : عوامل خانوادگی موثر بر بهداشت روانی و موفقیت در زندگی کارمندان۸۵

فهرست نمودار ها :

نمودار شماره ۱ ۶۴
نمودار شماره ۲ ۶۵
نمودار شماره ۳ ۶۶
نمودار شماره ۴ ۶۷
نمودار شماره ۵ ۶۸
نمودار شماره ۶ ۶۹
نمودار شماره ۷ ۷۰
نمودار شماره ۸ ۷۱
نمودار شماره ۹ ۷۲
نمودار شماره ۱۰ ۷۳
نمودار شماره ۱۱ ۷۴
نمودار شماره ۱۲ ۷۵
نمودار شماره ۱۳ ۷۶
نمودار شماره ۱۴ ۷۷
نمودار شماره ۱۵ ۷۸
نمودار شماره ۱۶ ۷۹
نمودار شماره ۱۷ ۸۰
نمودار شماره ۱۸ ۸۱
نمودار شماره ۱۹ ۸۳
نمودار شماره ۲۰ ۸۴
نمودار شماره ۲۱ ۸۵

 

منابع :

الف) منابع فارسی

۱- امینی، شهریار : ۱۳۸۳ ، اصول بهداشت روان، ماهنامه تربیت، معاونت آموزش و پرورش نظری

۲- پور مقدس، علی : ۱۳۶۷، روان شناسی سازگاری ، مؤسسه انتشاراتی مشعل، اصفهان.

۳- زینالی ، حمداله: ۱۳۸۵ ، بهداشت روانی در خانواده

۴- فراهانی ، محمد نقی؛ کرمی نوری ، رضا: ۱۳۸۳ ، روان شناسی سال سوم ادبیات و علوم انسانی

۵- کدیور ، پروین: ۱۸۲ ، روان شناسی تربیتی ، انتشارات سمت ، تهران.

۶- گنجی ، حمزه و همکاران: ۱۳۷۶ ، روان شناسی سال سوم ادبیات و علوم انسانی ، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی

۷- کالیمو، رایجا ۱۳۸۶ مدیریت عوامل روانی – اجتماعی محیط کار  ناشر: قومس

۸ – محمدرسول مطلبی ۱۳۸۵ ، بهداشت روانی در جامعه

۹- بلقیس بیت مشعل ۱۳۸۱، بهداشت روانی

۱۰- مصطفی حمدیه،  ۱۳۸۶، اصول و مبانی بهداشت روانی

۱۱ –  محمود ساعتچی، ۱۳۸۷، بهداشت روانی در محیط کار

 ۱۲٫ میلانی فر ، بهروز ۱۳۸۶ بهداشت روانی

۱۳٫ مجیدالله فلاح ۱۳۸۳ روانشناسی کار و شغل

ب) منابع انگلیسی:

۱۴- S. S Chauhan, Mental Hygiene 2 nd (New Deth Allied Publishers Limited, 1991

15 – Hari S. Chandra , Psychological Tips For Effective studying. m

چکیده :

در این پژوهش رابطه ی بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان ادارات ارومیه در گروهی از کارمندان بخش دولتی شهرستان ارومیه بررسی شده است. روش: ۱۵۰ نفر از کارکنان بخش‌های مختلف  درگروه های شغلی متفاوت و  دارای حمایت اجتماعی بالا و حمایت اجتماعی پایین به کمک پرسشنامه شاخص عوامل تنش‌زای محیط اداری و بهداشت روانی، طی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان ادارات ارومیه رابطه معنی‌داری وجود دارد همبستگی بین موفقیت در زندگی و سلامت روان معنی‌دار و مثبت بود. این بررسی همچنین نشان داد که در شرایط پراسترس و فشار روانی افراد اقدام به تصمیم گیری های نادرست .و غیر منطقی می نمایند که سبب ناکامی در زندگی شخصی هم می شود.

مقدمه[۱] :

پرداختن به مسایل بهداشت روان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، و با توجه به این که بخش عمـــده ای از وقت انسان در محیط  کار او سپری می شود و شرایط کار مستقیم و غیر مستقیم بر روان فرد تأثیر می گذارد،‌ پرداختن به بهداشــت روان کــار نیز ضرورتی انکارناپذیرتر جلوه می نمایاند.

 

برخی فشارهای روانی ناشی از محیط کار:‌

۱ ـ تقسیم کار پیچیده و تخصصی شدن مشاغل :

در عصر صنعت و مدرنیسم و زندگی شهری بوروکراسی اداری و  تقسیم کار امری پیچیده و اجتناب ناپذیر است. ‌تخصصی شدن شرایط کار در کنار فواید بسیاری که دارد از حیث روحی و روانی از دو جهت آسیب زا ست.

الف – تخصصی شدن و تقسیم کار،  انجام کار یکنواخت و تکراری را برای فرد موجب می شود ( فیلم چارلی چاپلین عصر جدید). فرسودگی شغلی و خستگی روان نتیجه چنین فرآیندی است.

 ب – احساس عدم تأثیرگذاری در تولید نهایی سازمان :  این حالات روانی بر اثر کار تخصصی فوق العاده شدید ایجـــاد می شود .[۲]

فرد یک کار کوچک را به صورت  یکنواخت  انجــام  می دهد ( مثلاً در ساختن یک تلویزیون فقط قسمتی از دستگاه را با پیچ می بندد) و احساس می کند در تولید نهایی نقش چندانی ندارد  (کشاورزان از این حیث مثال خوبی هستند که  در تولید محصول از ابتدا تا انتها خود را شریک و دخیل می دانند در نتیجه احساس تعلق به محصول و کار در آنها خیلی بالا‌ست) .

در نتیجه این دو وضعیت یعنی کار یکنواخت و احساس عدم مشارکت مؤثر در تولید نهایی ممکن است، خستگی روان حاصل شود به همین دلیل اخیراً ‌ژرژ فریدمن، نظریه کار پاره پاره را پیشنهاد نموده است ، کاری که فرد در یک مؤسسه به چند وظیفه شغلی می پردازد.

۲ ـ عدم حقوق مکفی :

اکثر کارکنان زیرخط فقر زندگی می کنند ، لذا عدم برآوردن نیازهای استاندارد شده مادی از یک سو و احساس بی ارزشی (به دلیل عدم تناسب پاداش با وظیفه انجـام شده ) موجبات استرس های روانی در کار  می شود.

۳ ـ دلسردی نقش(عدم علاقه به شغل) :

می دانیم در جامعه ما  فرصت های شغلی متناسب با عرضه نیروی کار وجود ندارد در نتیجه اگر سه فاکتور علا‌قه،‌استعداد و آینده شغلی را برای انتخاب مثلاً رشته تحصیلی مهم بدانیم معمولاً به دلیل فرصت های شغلی و محدودیت انتخاب شغل افراد از فاکتور علا‌قه و استعداد صرف نظر می کنند و فقط به این می اندیشند که یک شغلی داشته باشند و این موضوع موجبات دلسردی آنان را به شغل فراهــم می سازد، موضوعی که به دلسردی نقش تعبیر می شود.

۴ ـ تعارض نقش (چند شغله بودن ) :

تعارض نقش زمانی است که فرد چندین کار را همزمان انجام می دهد و انجام هر یک در تضــاد با دیگری است.  متأسفانه کارکنان ادارت به دلیل کمبود حقوق مکفی معمولاً به سمت مشاغل دوم و سوم هــدایت شده اند که خود تعارض نقش را برای آنان موجب شده و این پدیده بر فرسودگی و خستگی روانی در محیط شغلی می افزاید.


[۱]  . introduction

[2] .  رایجا کالیمو ۱۳۸۴ مدیریت عوامل روانی – اجتماعی : ص ۲۵

۵ ـ فشار نقش (توقعات متناقض ) :

فشار نقش زمانی است که کارمند یا مدیر در انجام وظایف شغل با انتظارات متفـــاوت روبرو می  شود ، مثلاً‌ یک مدیر از کارمند انتظاری داشته باشد و همکاران انتظار دیگر ، ارباب رجوع،‌ همسایگان، ‌اقوام، ‌خویشان و دوستان هر یک انتظارات خاصی را از دارنده یک موقعیت شغلی ممکن است داشته باشند.

این وضعیت فشار برای کارکنان و مدیران فراهم می سازد که خود موجب خستگی روانی و فرسودگی می گردد.

اما از آنجایی که آسیب هایی در بیرون از محیط کار هم به فرد وارد می آید که تأثیر بسزایی در محیط کار فردی و اجتماعی وی دارد، لذا به عنوان عامل ششم باید فرد این آسیب ها را بشناسد و بتواند آنها را کنترل کند؛  این آسیب ها یا مربوط به محیط خانواده است یا مربوط به سطح اجتماعی که نگرانی هایی را برای فرد ایجاد می کند، مانند نگرانی تأمین آینده فرزندان نگرانی ناشی از تکنولوژی و صنعتی شدن، نگرانی ناشی از سرعت تعلیـم و امنیت اجتماعی ، امنیت فرهنگی و اجتماعی.

در هر صورت فرد باید از یک طرف بار این  نگرانی ها را بشناسد و از تداخل آن در محیط کار جلوگیری نماید و از طرف دیگر مدیران باید شناخت نسبی از وضع خانوادگی و جایگاه اجتماعی و نگرانی های کارکنان خود داشته باشند.

 


بیان مسئله[۱] :

بهداشت روانی، همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است همچنان که از جسم خود دفاع می کنیم روح خود را نیز باید مقاوم تر کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم در زندگی “چگونه بودن” خیلی مهمتر از “بودن یا نبودن” است ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اساسی بهداشت روانی است. جوامع مختلف سعی می کنند تا سیاست های مربوط به بهداشت روانی را سازماندهی کنند، اصول کلی، در این تلاش، سالم سازی محیط فردی و اجتماعی است که افراد جامعه را در بر می گیرد این نگرش حکم می کند که خانواده ها بیش از پیش با بهداشت روانی خانواده و چگونگی پیشگیری و درمان بیماری های روحی آشنا شوند. چون در برخورد با چالش ها و مشکلات روزمره، ما براساس ویژگی های روانی خود با آنها برخورد می کنیم هرچه از سلامت روانی بیشتری برخوردار باشیم به یقین آسیب پذیری ما کمتر خواهد بود با برخورداری از سلامت فکر و روان می توانیم به موفقیت های بیشتری برسیم و بیش از پیش بر مشکلات غلبه کنیم. برای شروع بحث بهتر است از بهداشت روانی تعریفی را ارائه کنیم. سازمان جهانی بهداشت می گوید: بهداشت روانی عبارت است از “توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی” این سازمان معتقد است که بهداشت روانی فقط نداشتن بیماری یا عقب ماندگی نیست بنابراین کسی که احساس ناراحتی نکند از نظر روانی سالم محسوب می شود.[۲] و هدف این پژوهش کنکاش در رابطه بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان ادارات ارومیه می باشد.

اهمیت و لزوم تحقیق[۳] :

بهداشت روانی کارکنان در هرسازمان و موسسه ای از جمله مسائل مهمی است که باید بدان توجه شود از این رو مدیران ابتدا باید به نیروی انسانی و تامین امکانات رفاهی ، خواسته ها و نیازهای آنان به عنوان عاملی برای افزایش کارایی و سطح بهره وری توجه کنندتا به هدف اصلی خود که همانا افزایش تولید وسوددهی بالاست برسند واین در حالی است که در هر سازمان دولتی و غیردولتی این مهم از طریق روابط عمومی انجام می پذیرد.

بهداشت روانی کارکنان در محیط کار یعنی مقاومت در برابرپیدایش پریشانی های روانی و اختلالات رفتاری در کارکنان سازمان و سالم سازی فضای روانی کار.

روابط عمومی ها باید با ایجاد تفاهم درون سازمانی در میان کارکنان با یکدیگر و مدیران با کارکنان تاکید کنند.در واقع بدون ایجاد فضایی سالم در درون سازمان و ساماندهی روابط انسانی بین کارکنان، برقراری ارتباط برون سازمانی صحیحی برقرار نخواهد شد.

در یک سازمان سالم وظیفه مدیران تنها تولید کالا و کسب سود نیست بلکه آنها از طریق روابط عمومی با کارکنان خود ارتباط برقرار کرده ودر جریان نیازها و خواسته های آنها قرار قرار می گیرد و سعی در رفع آن می نماید.چنانچه مدیران به بهداشت روانی کارکنان اهمیت ندهند در بلند مدت باعث افزایش نارضایتی و کاهش کارایی آنها خواهند شد.  [۴]

به منظور بهره وری بیشتر از نیروی انسانی و ایجاد جوی سالم در محیط کار راهکارهایی وجود دارد که از جمله موارد آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) شناسایی، ارزشیابی وکنترل عوامل زیان آور درمحیط کار

۲) ایجاد جو صمیمی،همدلی،صداقت و احترام به کارکنان

۳) شناسایی استعدادها ی بالقوه کارکنان و فراهم ساختن شرایط برای بالفعل شدن آنها

۴) استفاده صحیح از افکار کارکنان و نظرات آنان در تصمیم گیری ها

۵) اطلاع رسانی درمورد گزارش عملکرد سازمان و برنامه های آینده

۶) تامین نیازهای مادی آنها ودر نظر گرفتن خدمات رفاهی

۷) تامین نیازهای معنوی کارکنان چون تایید اجتماعی از سوی مدیران ارشد و ایجاد عزت نفس در کارکنان

و…

توجه به موارد ذکر شده و فراهم آوردن شرایط مساعد کاری باعث رضایتمندی کارکنان شده و آنان با رغبت فراوان برای پیشرفت سازمان تلاش می کنند که همین امر منجر به افزایش کارایی سازمان یا موسسه می شود.

 


اهداف تحقیق [۵] :

هدف اصلی : بررسی عوامل موثر بهداشت روانی وتاثیر آن بر موفقیت زندگی کارمندان ادارات شهرستان ارومیه

اهداف جزیی :

بررسی تاثیر عوامل فردی  موثر بر بهداشت روانی کارمندان
بررسی تاثیر عوامل فرهنگی  موثر بر بهداشت روانی کارمندان
بررسی تاثیر عوامل اجتماعی   موثر بر بهداشت روانی کارمندان
بررسی تاثیر عوامل جمعی و محیطی  موثر بر بهداشت روانی کارمندان
بررسی تاثیر عوامل خانوادگی و زناشوئی   موثر بر بهداشت روانی کارمندان
بررسی رابطه بین فقدان اختلالات رفتاری با موفقیت کارمندان
بررسی ارتباط  بین بهداشت روانی و موفقیت  کارمندان

فرضیه های تحقیق :

بین عوامل فردی  موثر بر بهداشت روانی کارمندان رابطه وجود دارد.
بین عوامل فرهنگی  موثر بر بهداشت روانی کارمندان رابطه وجود دارد.
بین عوامل اجتماعی   موثر بر بهداشت روانی کارمندان رابطه وجود دارد.
بین عوامل جمعی و محیطی  موثر بر بهداشت روانی کارمندان رابطه وجود دارد.
بین عوامل خانوادگی و زناشوئی   موثر بر بهداشت روانی کارمندان رابطه وجود دارد.
بین فقدان اختلالات رفتاری با موفقیت کارمندان رابطه وجود دارد.
بین بین بهداشت روانی و موفقیت  کارمندان رابطه وجود دارد.

 

تعریف عملیاتی :

بهداشت روانی[۶] :

واژه بهداشت (Health) و سلامتی همیشه انسان را در طول تاریخ به خود مشغول کرده است. تدوین برنامه‌های تربیتی – بهداشتی برای حفظ سلامتی و مطالعه ، جلوگیری و درمان بیماریها نمونه‌ای از این اقدامات بشری است. بهداشت در یک تقسیم کلی به دو نوع “بهداشت جسمی” و “بهداشت روانی” تقسیم می‌شود. ولی آنها همپوشی‌های زیادی را با هم دارند (بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند).

بهداشت روانی از آن جهت که رابطه مستقیمی با “عملکرد فردی – اجتماعی” و آسیب‌های روانی – اجتماعی” دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت باعث تدوین و اجرای برنامه‌های متعدد بهداشت روانی در سه بعد ” پیشگیری ، درمان و توانبخشی” می‌شود این سه بعد در برگیرنده تمام اهداف و فعالیت‌های بهداشت روانی است.


[۱]  . problem definition

[2] .  بهروز میلانی فر ۱۳۸۶ بهداشت روانی : ص ۴۰

[۳]  . necessity

[4] .  محمدرسول مطلبی ۱۳۸۵ بهداشت روانی در جامعه : ص ۳۱

[۵] . Goals & Objectives

[6] . mental health

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل موثر در بهداشت روانی دانش آموزان و اعتماد به نفس
 • مقاله بهداشت روانی دانش آموزان
 • تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان
 • تحقیق بررسی رابطه بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی
 • پایان نامه رابطه و ارتباط عوامل موثر امنیت روانی و پذیرش اجتماعی در میان دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.