تحقیق بررسی و تحیلی مجازات تعدد و تکرار جرم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی و تحیلی مجازات تعدد و تکرار جرم  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی و تحیلی مجازات تعدد و تکرار جرم  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
تعیین مجازاتها    ۹
گفتار اول    ۹
مبحث اول: انواع تعدد    ۱۰
الف: تعدد معنوی(اعتباری)    ۱۰
۱-مفهوم    ۱۰
۲-مجازات تعدد معنوی    ۱۱
۳-نحوه رسیدگی و صدور حکم در تعدد معنوی    ۱۲
ب)تعدد واقعی یا مادی    ۱۳
۱-مفهوم    ۱۳
۲-شرایطتحقق تعدد مادی جرم    ۱۴
۳٫ تعدد جرم در زمان یا مکان واحد    ۱۶
۴مجازات تعدد واقعی جرائمی     ۱۶
۵ مجازات تعدد واقعی درحقوق جزای ایران مصوب ۱۳۷۰    ۱۸
۶ میزان تشدید مجازات درحالت تعدد مادی جرم     ۱۹
۷- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم    ۲۱
۸مقررات ماده ۴۷ ق.م.ا حکم تعدد جرم    ۲۲
۹- نحوه تجمع محکومیتهایمتعدد قطعی    ۲۳
جرم ضاطه تشخیص مجازات اشد    ۲۴
مبحث دوم    ۲۸
مسائل خاص تعدد جرم     ۲۸
۱ جرائم موثر در نظر تعدد جرم    ۲۸
۲ تعدد جرم و مجازات های خلافی    ۲۸
۳ تعدد جرم و مجازات های انضباطی    ۲۸
۴مسئله مجازات های مالی    ۲۹
۵ مجازات های تبعی و اقدامات  تامینی مربوط به مجازات اخفا    ۲۹
۶ تعدد جرم و جرائم مرکب    ۳۰
۷ ملاک، مجازات اجرا شده است    ۳۰
۸ – تعدد جرم و جرائم اطفال    ۳۱
گفتار دوم: تکرار جرم    ۳۱
الف)مفهوم:    ۳۱
ب)شرایط تحقق تکرار جرم     ۳۲
جرم: انواع تکرار جرم و تاثیر آن برمیزان تشدید مجازات    ۳۳
دادگاه: روش های مختلف مجازات تکرار جرم    ۳۴
۱-از نظر ماهیت جرائم ارتکابی    ۳۴
۲-ازنظر فاصل هبین دو محکومیت    ۳۷
تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی    ۴۰
خلاصه فصل اول    ۴۱
گفتار اول: تعدد    ۴۵
الف) قانون مجازات تعدد جرم در سال ۱۳۷۰    ۴۵
ب-قانون مصوب سال۱۳۹۲    ۴۵
ج) نظریه هایی که درمورد ماده ۴۶ مصوب سال ۱۳۷۰ و در مورد ماده ۱۳۱ سال ۱۳۹۲ داده شده است.    ۴۸
د) مقایسه قانون مجازات تعدد جرم مصوب سال ۱۳۷۰ با قانون مصوب ۱۳۹۲    ۵۰
گفتار دوم: تکرار جرم    ۵۲
الف: قانون مجازات تکرار جرم مصوب سال۱۳۷۰    ۵۲
ب) قانون مجازات تکرار جرم مصوب سال۱۳۹۲    ۵۳
ج) نظریه هایی که مورد مجازات تکرار جرم داده شده است    ۵۴
د) مقایسه قانون مجازات تکرار جرم سال ۱۳۷۰ با سال ۱۳۹۲    ۵۶
نتیجه    ۵۹
فهرست منابع    ۶۱

فهرست منابع:

۱-    قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، با مقدمه دکتر محمدعلی اردبیلی، مؤلف سید مهدی حجتی، با همکاری مجتبی باری، چاپ دوم زمستان ۱۳۹۰،ص ۱۸۸تا۲۱۵
۲-    بایسته های حقوق جزایعمومی، تالیف دکترمحمد صالح ولیدی، چاپ اول۱۳۸۸، صفحات ۴۱۸ تا ۴۲۹ ،۵۳۶ ،۵۳۷،۵۱۴ ،۵۱۵
۳-    حقوق جزایعمومی، پرویر صانعی، چاپ دوم، ۱۳۸۸صفحات ۷۶۸ تا۷۸۵، ۷۸۹ تا ۷۹۷
۴-    حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، دکتر حسین آقایی جنت مکان، چاگ دوم ۱۳۹۱، صفحه ۲۹۵ تا ۳۲۰
۵-    مجموعه قوانین کاربردی حقوقی کیفری عاطفه زاهدی، صفحه ۷۶۶
۶-    آیین دادرسی کیفری، دکتر علی خالقی
۷-    گزیده ای از پایان نامه های عملی در زمینه حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ اول، ۱۳۸۷، صفحه ۱۳۹
۸-    قانون مجازات اسلامی، مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، تدوین جهانگیر منصور، چاپ ۱۰۱، نشر دیدار۱۳۹۲، صفحات۳۹، ۴۰، ۴۱
۹-    مبحثی قانون مجازات اسلامی، تدوین علیرضا میرزایی،۱۳۹۰،صفحات ۸۳-۸۹

مقدمه

در قانون مجازات اسلامی یکی از عواملی که باعث تشدید مجازات می شود، تعدد و تکرار جرم است. تعدد و تکرار جرم را نیز قانون گذار اسلامی تنها در مجازاتهای تعزیری«در مورد تعدد جرم» و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده«در مورد تکرار جرم» پیش بینی کرده است.

در بعضی مواد مربوط به حدود، قصاص و دیات برای «تکرار» و «تعدد» جرم پیش بینی مجازات شده است. گاهی اوقات تکرار جرم با تعدد جرم اشتباه گرفته می شود. گاهی شخص واحد مرتکب جرائم متعدد می شود که در این صورت دو فرض پیش می آید: یکی این که جرم و جرائم بعدی پس از آنکه در مورد مرتکب محکومیت قطعی صادر شود، انجام گیرد که این مورد را «تکرارجرم»گویند. فرض دوم اینکه ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت می گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد، که تعدد جرم نام دارد.

تکرار جرم، اصولاً حاکی از دوام حالت خطرناک در مرتکب جرم است و به خاطر تربیت و تنبیه مجرم از یک طرف و حفظ و حمایت از مصالح اجتماعی از طرف دیگر، باید مجازات شدیدتری داشته باشد باید در تشدید مجازات تکرارجرم، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها رعایت شود.

تعدد جرم، از عوامل تشدید مجازات است که در راستای اصل فردی کردن کیفر در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است. ارتکاب متعدد جرم نشانه حالت خطرناک مجرم است که قانون گذار به خاطر این که بارها نظم اجتماعی را نظم اجتماعی را مختل کرده است باید واکنش شدیدتر و متناسب با میزان خطر او نشان دهد.

تعدد جرم به دلیل وجود حالت خطرناک و مسئولیت جزایی بیشتر در مرتکب اعمال مجرانه و لزوم احتیاط و ارفاق و تخفیف مجازات او است ولی از این جهت که مرتکب تعدد جرم قبلاً به طور رسمی محکومیت پیدا نکرده و وسایل تنبه ازطرف جامعه فراهم نیامده است، مجازاتی کمتر از مجازات تکرار جرم دارد.

تعدد جرم و تکرار جرم هر کدام احکام  خاص خود را دارند که در مورد هر کدام با استفاده از حقوق جزای عمومی و قانون مجازات اسلامی  و حقوق کیفری به شرح زیر به آنها می پردازیم.

هدف: هدف از این تحقیق آشنایی با مفهوم تعدد و تکرار جرم و میزان و نوع و درجه مجازات آنها است. و چه شرایطی برای تحقق تکرار و تعدد جرم لزم است. چه عواملی باعث تشدید یا تخفیف مجازات آنها می شود. چه مراجع و دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این جرائم را دارند و انواع تعدد و تکرار جرم و احکام خاص مربوط به آنها را بررسی کنیم و بررسی و مقایسه قانون مصوب سال ۱۳۷۰ در مرود مجازات، تکرار و تعدد جرم با قانون مصوب سال ۱۳۹۲ است این که طی این است چه تغییر و تحولی در آنها ایجاد شده است.

این تحقیق شامل دو فصل است که در فصل اول در مورد مجازاتهای تعدد و تکرار جرم و تعاریف و تهدد و تکرار و انواع  تعدد و تکرار و مسائل مربوط به تعدد و تکرار جرم است که شامل دو گفتار است که گفتار اول مربوط به تعدد وگفتار دوم مربوط به تکرار است.

فصل دوم شامل دو گفتار است  که گفتار اول مربوط به قانون مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ مربوط به تعدد جرم و مقایسه های آن است و گفتار دوم مربوط به قانون مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ مربوط به تکرار جرم است و در آخر نتیجه و منابع است.

که از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده اسا که ازکتابهای حقوق جزای عمومی و حقوق کیفری عمومی و قانون مجازات اسلامی استفاده شده است.

تعیین مجازاتها

تعدد و تکرار: گاه شخص واحدی مرتکب جرائم متعددی می شود. در این صورت دو فرض پیش می آید. یکی این که جرم ویا جرائم بعدی پس از آن که در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شد، انجام می گیرد که این مورد را «تکرار جرم» می گویند و به خاطر آن که مرتکب پس از یک بار محکومیت هنوز متنبه نشده و باز به ارتکاب جرم دست زده، مجازات سنگین تر برای ارتکاب جرائم بعدی درباره اش اجرا می شود. فرض دوم این که ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت می گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم محکومیت قطعی در باره اش صادر نشده باشد، مورد دوم «تعدد جرم» نام دارد و متضمن احکام خاصی است.

گفتار اول:

همان گونه که اشاره شد، هرگاه شخصی واحد در فاصله کوتاه زمانی مرتکب جرائم متعدد شود، ولی به خاطر جرم یاجرائم قبلی محکومیت قبلی نیافته باشد، می گوییم تعدد جرم مصداق پیدا کرده است. با آنکه تعدد جرم دلیل وجود حالت خطرناک و مسئولیت جزایی بیشتر در اعمال مجرمانه و لزوم احتیاط در ارفاق و تخفیف مجازات او است ولی از این جهت که مرتکب تعدد جرم قبلاً به طور رسمی محکومیت پیدا نکرده است و وسایل تنبه او ازطرف جامعه فراهم نیامده است، مجازاتی کمتر از مجازات تکرار جرم دارد.

در حقوق کیفری تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات است که در راستای اصل فردی کردن کیفری ایران پیش بینی شده است. جرم شناسان ارتکاب جرم را نشانه حالت خطرناک مجرم می دانند و به دستگاه عدالت کیفری پیشنهاد می کنند که در برابر مجرمی که بارها نظم اجتماعی را مختل کرده واکنش شدیدتر و متناسب با میزان خطر او، نشان دهند. منطق نیز اقتضا می کند. با کسی که بارها هنجارهای اجتماعی را نقض کرده به طور یکسان برخورد نشود.

در قانون حالت تعدد جرم تعریف نشده است. در تعریف آن می توان گفت: تعدد جرم حالت کسی است که جرائم متعددی را مرتکب شده بدون آنکه درخصوص آنها حکمی صادر شده یا درصورت صدور حکم به حالت اجرا در نیامده باشد. تعدد دو نوع است: تعدد معنوی«اعتباری» تعدد مادی یا واقعی

مبحث اول: انواع تعدد

الف: تعدد معنوی(اعتباری)

۱-مفهوم:

منظور از تعدد معنوی شمول عناوین متعدد مجرمانه بر فعل واحد است. ممکن است عمل مجرمانه واحد، از نظر مواد قوانین جزایی دارای عناوین مختلف باشد.

در این صورت «تعدد معنوی» مصداق پیدا کرده است. برای مثال سهم الارث با جعل امضای وی، تعدد معنوی حساب می شود.

به نظر برخی از حقوقدانان «تعدد اعتباری به مجموعه جرائمی اطلاق می شود که در قانون وصف خاصی پیدا کرده است.

درتعدد معنوی هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. تعدد اعتباری تنها در جرم های تعزیری مصداق دارد  و همان گونه که در تبصره ماده ۴۷ مقرر است:« در حکم تعدد جرم درحدود، قصاص و دیات همان است که در ابواب مختلف مربوطه ذکر شده است.»

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان کننده تعدد معنوی و اعتباری است؛ به این معنی که هرگاه یک عمل واحد منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون جزا گردد، به آن تعدد اعتباری گویند؛ مانند این که فردی با ارائه سند، جعول مبادرت به شروع به کلاهبرداری نمایند. در این صورت ارائه سند برای بردن مال غیر، هم عنوان استفاده از سند مجعول را خواهد داشت و هم عنوان شروع به کلاهبرداری.

۲-مجازات تعدد معنوی:

۱/۲باتوجه به عدم وجود درجه بندی جرایم به جنایت، جنحه، جنحه و خلاف قانون مجازات اسلامی، درمواردی تشخیص جرمی که مجازات آن اشد از دیگر است، دشوار است به عنوان مثال نمی توان گفت ۷۴ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس کدام شدیدتر است.

۲/۲ درجرایم تعدد اعتباری هر گاه  فعال واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. برای مثال مردی در پارک عمومی با زور از زنی هتک ناموس می کند. این عمل از یک نظر و به اعتبار جرم هتک ناموس به عنف، و از درجه جنایی است و به اعتبار دیگر عمل منافی عفت است که علناً صورت گرفته و قانون گذار آن را ازجرائم جنحه دانسته است و به این ترتیب مرتکب را به عنوان هتک نامنوس به عنف محاکمه و مجازات می شود.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی
 • پایان نامه نقش کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم
 • مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی
 • مقاله خشونت و تناسب مجازات
 • مقاله گناه و مجازات
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.