تحقیق تاثیر تشویق در یادگیری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاثیر تشویق در یادگیری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تاثیر تشویق در یادگیری   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۶
بیان مسئله ۱۰
هدفهای تحقیق ۱۱
ضرورت تحقیق ( اهمیت موضوع تحقیق ) ۱۱
فرضیه های تحقیق ۱۲
تعریف واژه ها واصطلاحات ۱۳
موانع ومحدودیت های تحقیق ۱۴
پیشینه تحقیق ۱۷
مواسات ودلسوزی معلم نسبت به شاگردان ۱۷
عامل لطف ومحبت ، موثرترین عوامل تعلیم وتربیت است ۱۸
فروتنی ونرمش نسبت به دانش آموزان ۱۹
تشویق شاگردان به اشتغالات علمی وتحریص بر تکرار دروس ۲۱
رعایت مساوات در توجه ومحبت به شاگردان ۲۲
احترام به شاگردان وتوجه به مزایای آنها ۲۳
محبت درست معلم به متعلم باعث می شود ۳۳
تشویق دانش آموزان بی علاقه وسهل انگار ۳۴
نقد وبررسی تحقیقات انجام شده ۳۶
روش تحقیق ۴۴
جامعه آماری ۴۴
نمونه و روش نمونه گیری ۴۴
وسایل جمع آوری اطلاعات ۴۵
روش جمع آوری اطلاعات ۴۵
یافته ها وتجزیه وتحلیل اطلاعات ۴۷
بررسی سؤال اول تحقیق ۴۷
نتیجه گیری ۵۰
بررسی سؤال دوم تحقیق ۵۵
بررسی سؤال سوم تحقیق ۵۹
بررسی سؤال چهارم تحقیق ۶۳
بررسی سؤال پنجم تحقیق ۶۷
خلاصه ونتیجه گیری ۷۲
پیشنهادات ۷۴
منابع و مأخذ ۷۶

 

 

منابع و مأخذ

۱)     آذردشتی –  امیر هوشنگ – مجله تربیت – سال ۱۳ شماره هشتم اردیبهشت ۷۶

۲)     بهشتی احمد – مجله تربیت شماره ۲ – سال هشتم

۳)     دکتر افروز غلامعلی – چکیده ای از روانشناسی تربیتی – انتشارات کلینی چاپ اول

۴)     بیابانگرد اسماعیل – مجله تربیت شماره هشتم خرداد ماه ۱۳۷۲

۵)     شهید ثانی – اداب تعلیم وتربیت در اسلام – نگارش : دکتر محمد باقر حجتی

۶)     دادستان منصور – لغت نامه روانشناسی چاپ ۱۳۵۶

۷)     دکتر شرفی محمد – مجله تربیت سال سیزدهم – شماره هشتم – اردیبهشت ۷۶

۸)     شریعتی رودسری مصطفی – مجله تربیت شماره هشتم – اردیبهشت ۷۶

۹)     شکرف نجفی ایرج – مجله تربیت – شماره هشتم – اردیبهشت ۷۶

۱۰)دکتر سیف علی اکبر، روانشناسی پرورشی – یادگیری و آموزش چاپ اول ۱۳۵۵

۱۱)دکتر غباری باقر – مجله پیوند شماره ۷۴

۱۲)فرهادیان رضا – مجله تربیت

۱۳)فقیهی علی نقی – مجله تربیت

۱۴)مبینی سیروس – مجله پیوند

۱۵)مدیر عزیزی غلام رضا – مجله پیوند

۱۶)نظیری – سیما – مجله پیوند.

مقدمه :

شاید برای عده ای تصور اینکه بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده کرد کمی دشواراست اما واقعیت این است که می توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شکوه معلمان وشاگردانی بود که با سرمایه از محبت وچهره های متبسم ومصصم در تلاش هستند که در کارهای خود موفق بوده اند. پس باید رنگ مدرسه ای یادآور زیبائیها ونیکوئیها باشد. چرا که هم انسانها بالاخص نوجوانان محبت پذیر می باشند. ولذا نیاز به محبت از اساسی ترین نیازهای هر انسان می باشد. تشویق نیروها واستعدادهای دانش آموزان را به کار می اندازد واستقامت آنها را در کارها زیاد می کند وموجبات سرعت در کارهای بدنی را فراهم می کند ودر کارهای فکری موجب سعی وکوشش بیشتری  می گردد[۱]. تشویق وتقویت رفتار مثبت کودکان سبب شکل گیری عادات مطلوب در آنان می شود. به عبارت دیگر از آنجا که از طریق رفتارهای تشویق آمیز کلامی وغیر کلامی مادی وعنوی فردی وگروهی مستقیم وغیر مستقیم مربی بیش از هر چیز به یک نیاز هم نوجوانان یعنی نیاز به محبت متعلق وتوجه پاسخ داده می شود.

ما شاهد بیشترین مؤثرترین وپایدارترین اثر در رفتار آنان هستیم در حالی که وقتی دانش آموزی را تنبیه می کنیمن نه تنها به هیچ یک از نیازهای خطری واساسی او پاسخ نمی دهیم بلکه تعادل حیاتی اش را برهم زده او را با تجربه ناخوش آیندی که همواره ازآن گریز دارد مواجه می کنیم ولو اینکه بطور موقت رفتار مطلوب آن را کنترل کرده باشیم[۲].

رسول خدا پایه رفتار با کودکان و نوجوانان را بر محبت استوار کرده وسفارش می کند که آنان را گرامی بداریم وبا جایزه ای که امکان وفایش هست انان را تشویق نمائیم.[۳]

استفاده ازروش تشویق ومحبت یکی از روشهای تربیتی بسیار مؤثر ونشانه صدر ونقش مطمئنه داشتن فرد است. خدای تعالی رمز پیروزی پیامبر اکرم (ص) رادر همین شرح صدور محبت ورزی پیامبر به امت خود می داند : به موجب لطف ورحمت الهی برایشان اموزشی نجواه وبا انان مشورت کن ( وبه آنان شخصیت بده )[۴]

کودک اگر از لحاظ درسی واخلاقی در سطح غیر قابل قبولی باشد باید نقطه مثبتی در وضع رفتار وظاهر او یافت وازآن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده کرده مثلا ممکن است دستهایش لطیف واز آن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده کرده مثلا ممکن است دستهایش لطیف ویا موی سرش اصلاح شده ومرتب باشد همچنین ممکن است به تمیزی کفشهایش اهمیت بده ویا دفتر وکتاب خودرا خوب نگه داری کند. به هر حال باید از همان نقطه مثبت و روزنه کوچک نوری به زندگی تحصیلی کودک تابیده شخصیت قابل قبولی از او ساخت وزندگی جدیدی را برایش پی ریزی کرد. سرگرمیها وعلائق کودک نیز نباید از نظر معلم دور نماید[۵].

مقداری توجه وتحسین برای هر کسی مفید است چون انسان نیاز به تایید واحترام دیگران دارد ومی خواهد در هر کاری که فعالیت می کند دیگران کوشش او را قدر بدانند و برایش ارزش قائل شوند. منتها برای سرآمد شدن یا برجسته شدن ودریافت تحسین باید کوشش بیش از حد متعارف داشته والبته به موازات کوشش آمادگی واستعداد آن فعالیت ویژه هم باید در انسان باشد[۶].

کودک باید عمل خوب را بر پایه عمل به وظیفه شخصی واجتماعی وبدون توقع داشتن پاداش انجام دهد ولی والدین به این عنوان که او فردی وظیفه شناس است او را تشویق کنند. تشویق بهتر است صورت مالی پیدا نکند بلکه اولا کودک باید خواندن نماز را مانند دیگران وظیفه خود بداند و ثانیا تشویق ما از او بهعنوان ابزار رضایت از انجام وظیفه اش باشد. یعنی نشان دهیم که از عملش خشنودیم وبعد در بستن بالاتر به او بفهمانیم که خدا هم ازاین عمل او راضی است.

تشویق باید واحد ضوابط وحدود باشد یعنی اینکه نباید فرد برای عمل تشویق شود.

بلکه شایسته است که رفتارهای خاص وبرجسته او مورد ستایش قرار گیرد. اما به جهت گستردگی موضوع فوق دراین پایان نامه فقط به موضوع تشویق می پردازیم که البته از اهمیت خاصی ( ویژه ای ) نسبت به تنبیه در مواردی نیاز است ولی باید باشد که شاعر عالی مقام سعدی می فرماید :

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

درس معلم اربود زمزمه محبتی

بیان مسئله :

با توجه به مسائلی که گذشت می خواهیم بدانیم که چه نوع تشویق اثر مثبت داد و چه نوع آن اثر منفی وآیا تشویق تنها راه موفقیت یک دانش آموزاست ؟ تشویق باید چگونه باشد آیا به نوع واندازه کاری که انجام داده می شود بستگی دارد ؟ آیا واقعا تشویق بیش از روشهای دیگر مانند تنبیه بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان تاثیر دارد؟ تشویق در منزل واز طرف والدین موثرتر است یا از طرف اولیاء مدرسه ؟ آیا از طریق تشویق می توان از نروی یک فرد حداکثر فایده را برد و تمام خواسته خود را بدست آنها (دانش آموازان) برآورده ساخت ؟ و آیا تشویق فردی موثرتر یا تشویق گروهی ؟

اسکینر روانشناس رفتارگرا چنین عقدیده دارد که تنبیه شدید کودکان ونوجوانان در قبال انجام رفتار نا مطلوب ممکن است موقتا به حذف آن رفتار در کودک بینجامد ولی در بیشتر مواقع به بروز رفتارهای جبرانی انتقام جویانه وضد اجتماعی می گردد ویا مشکلات هیجانی دیگری را به بار می آورد تنبیه هایی که معلمان بر کودکان روا می دارند از یک طرف مشکلات عاطفی وا ختلافات رفتاری را موجب می گردد واز طرف دیگر رابطه معلم شاگرد آشفتگی ایجاد کرده وامکان بازسازی وترمیم آن را مشکل ودر مواقعی دور از دسترس می سازد. در چنین شرایطی کودک تصور منفی را که از معلم تنبیه گر دارد ممکن است به معلمان دیگر محیط آموزش وحتی فضای فیزیکی مدرسه …. دهد. معلمان پرخاشگر وهیجانی که از عهده کنترل رفتار خودشان بر نمی آیند با تنبیه های شدید ومکرر آثار سوء در سازگاری شاگردان خود خواهند گذاشت ومقاومت آنها را در یادگیری دروس برخواهند انگیخت[۷].

هدفهای تحقیق

بطور کلی انجام یک تحقیق مستلزم هدفهای است که این هدفها از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است چون تشویق در مدارس راهنمائی بطور تمامی مستقیم وغیر مستقیم صورت می گیرد وباد اهداف تحقیق نیز در برگیرنده روشها باشد لازم به ذکر است که تشویق آموز قادر به انجام آن خواهد بود تا فرآیندهای یاد گیری او تقویت

شده وعلاقه به حل مسائل پیدا نماید در این صورت هدفهای این تحقیق عبارتند از :

۱-   انواع تشویق مستقیم عملکرد ومستقیم دانش آموز را تقویت می نماید.

۲-   روشهای غیر مستقیم تشویق نیز باعث افزایش کارایی دانش آموزان می گردد.

ضرورت تحقیق ( اهمیت موضوع تحقیق )

از آنجائیکه خانواده ها ومدارس ابتدایی ترین ومهمترین کانون پرورش وتربیت کودکان ونوجوانان هستند وگردانندگان آنها والدین و آموزگاران هستند واصلی ترین نقش را دراین زمینه به عهده دارند باید با اصول وقوانین تربیت آشنایی کامل داشته باشند وآن را به عنوان احسن بکار گیرند. چرا که اگر این اصول وقوانین بکار برده نشوند نباید درانتظار موفقیت آموزش و پرورش باشیم. بنابراین فساد وتزلزل جبران ناپذیر آینده مان دور از انتظار نخواهد بود دراین مصداق شاعر معروف سعدی شیرازی گفت :

تا ثریا می رود دیوار کج

خشت اول گر نهد مهار کج

خداوند عزیز نیکوکاران را مورد تشویق قرار داده ونیکی های آنان را ده برابر پاداش می دهد.

فرضیه های تحقیق

۱)     به نظر معلمان ومربیان در شهرستان کرج تا چه اندازه تشویق در امر یادگیری دانش اموزان موثر است

۲)     به‌نظر‌معلمان‌ومربیان در شهرستان کرج در چه شرایطی تشویق اثر بیشتری‌دارد؟

۳)     به نظر معلمان ومربیان در شهرستان کرج تشویق توسط چه کسانی صورت بگیرد واثر بیشتری دارد ؟

۴)  به نظر معلمان ومربیان در شهرستان کرج کدامیک از روشهای تشویق مستقیم یا تشویق غیر مستقیم موثرتر است ؟

۵)  به نظر معلمان ومربیان در شهرستان کرج با توجه به روحیات دانش آموازن اندازه ونوع تشویق باید چقدر باشد تا موثرتر واقع شود.

تعریف واژه ها واصطلاحات

۱) تشویق :

فرایند یا روش یا وسیله ای است که ملی آن حالتی مطلوب وخوشایند برای دانش آموزان ایجاد می شود که سبب افزایش عمل مطلوب ویا تکرار آن می شود[۸].

۲ ) تشویق غیر مادی :

تایید دانش آموزان در قبال انجام مورد قبول که با دادن چیزی که ارزش پولی نداشته باشد این نوع تشویق به دو صورت کلامی وغیرکلامی انجام می پذیرد تشویق غیر مادی کلامی اغلب رفتارها حرکات واعمالی که بدون استفاده زبان وصرفا با ایما واشاره وحالات ظاهری بدن صورت می گیرد. مانند لبخند زدن، تکان دادن سر به منظور تایید دست زدن روی شانه دانش آموزان ودادن نمره واما تشویق به تشویقی گوئیم که در قبال انجام کار مورد قبول از طرف دانش آموزان توسط معلم با گفتن کلامی مانند : بله خوب است . آفرین ، بارک اله خوشم آمد …. صورت می گیرد[۹].

۳ ) تشویق مادی :

به دادن چیزی که دارای ارزش یا کیفیت تجاری یا پولی باشد که معلم به منظور تایید وتمجید رفتار مزایایی مانند کتاب، خودکار، تابلو، ویا حتی پول به دانش آموز می‌دهد[۱۰].

۴) یادگیری :

 ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده مشروط بر آنکه این تغییر بر اثر
اخذ تجربه رخ دهد. جامع ترین تعریفی که تا کنون از یادگیری به دست آمده تعریف

هیلگارد (Hilgard) ومارکیز (Marquis) می باشد[۱۱].

۵ ) پیشرفت تحصیلی :

پیشرفت تحصیلی اصطلاحی به معنای موفقیت است وبرابر تعیین پیشرفت آموزش بصورتی که از تستهای از قبیل حساب ودیکته وغیره حاصل می شود[۱۲].

موانع ومحدودیت های تحقیق

بهترین وقطعی ترین نتایج از تحقیقی به دست می آید که دارای مشکلات ومحدودیت‌های کمی باشد و چنانچه این مشکلات زیاد باشد درنتیجه تحقیق تاثیر گذاشته ونتایج کاملاً بدست نخواهد آمد.


[۱] احمد بهشتی – مجله تربیت شماره (۲) سال هشتم – ص ۱۳

[۲] دکتر غلامعلی افروز – چکیده ای از روانشناسی تربیتی چاپ اول – ص ۴۳

[۳] رضا فرهادیان – مجله تربیت شماره (۱) سال هشتم – ص ۱۹

[۴] غلامرضا مدید عزیزی مجله پیوند شماره ۷۴ – خرداد ص ۱۸ – ۱۷

[۵] اسماعیل بیابانگر – مجله پیوند – شماره ۷۴ مهر – ۱۳۷۴ ص ۴۳

[۶] سیما نظیری – مجله پیوند – شماره ۷۴ اردبیهشت ۱۳۷۴ – ص ۴۲

[۷] سیروس ممبینی – مجله پیوند.

[۸] تعلیم وتربیت – تربیت معلم، گردآوری وتدوین از محسن شکوهی

[۹] دکتر اسماعیل بیابنگر – مجله تربیت – شماره هشتم – خرداد ماه ۱۳۷۲ ص ۵۰

[۱۰] روانشناسی پرورشی – روانشناسی یادگیری وآموزش – دکتر علی اکبر سیف چاپ اول ۱۳۵۵

[۱۱] تعلیم وتربیت – تربیت معلم، گردآوری وتدوین از محسن شکوهی

[۱۲] منصور دادستان – لغت نامه روانشناسی – چاپ ۱۳۵۶

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه یادگیری درس علوم
 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.