تحقیق جرم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق جرم  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق جرم  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
تعریف پیشگیری از جرم    ۷
انواع پیشگیری از جرم    ۱۰
۱-پیشگیری وضعی    ۱۲
استراتژی های پیشگیری وضعی    ۱۴
۲-پیشگیری اجتماعی(پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی)    ۱۷
جامعه شناسی جنایی یک رویکرد علمی به پیشگیری از جرم    ۲۳
نتیجه گیری    ۲۴
فلسفه جرم شناسی    ۲۵
اصول کلی جرم شناسی    ۲۶
موضوع جرم‌شناسی    ۲۷
تاسیس جامعه بین‌المللی جرم‌شناسی    ۲۷
رابطه جرم‌شناسی و علوم دیگر    ۲۸
علوم تشکیل دهنده ساختار جرم‌شناسی    ۲۹
شاخه‌های جرم‌شناسی    ۲۹
جرم‌شناسی بالینی    ۳۰
جرم‌شناسی در ایران    ۳۰
جرم‌شناسی در منابع اسلامی    ۳۰
تدابیر پیشگیری از جرم در اسلام    ۳۲
آموزه‌های اسلام برای حمایت از بزه‌دیده    ۳۳
برخی مصادیق فرار از موقعیت بزه‌دیدگی    ۳۳
آموزه‌های دینی و اخلاقی برای کاهش بزه‌دیدگی    ۳۳
قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم    ۳۴
نگاهى کوتاه به تاریخچه سوسیالیسم    ۳۵
اصول نظام سوسیالیستى    ۳۸
۱٫ جامعه گرایى (جامعه باورى)    ۳۸
۲٫ برابرى     ۳۹
۳٫ فراملیّتى (انترناسیونالیستى = Internationalistic)    ۳۹
ویژگی‌های اقتصاد سوسیالیستی    ۳۹
۱٫ مالکیت همگانی بر دارایی    ۳۹
۲٫ تعقیب اهداف جمعی     ۴۰
۳٫ کنترل اقتصادی از سوی حکومت     ۴۰
گفته‌های سوسیالیست ها    ۴۱
فمینیسم و جرم شناسی    ۴۲
۱) پیشینه فمینیسم در جرم شناسی    ۴۶
۲) جرم‌شناسی فمینیستی    ۵۱
۳) انواع جرم شناسی فمینیستی    ۵۴
۱-۳) فمینیسم لیبرالی    ۵۵
۲-۳) فمینیسم رادیکالی    ۵۵
۳-۳) فمینیسم مارکسیستی    ۵۶
۴-۳) فمینسیم سوسیالیستی    ۵۷
۵-۳) فمینیسم فرهنگی    ۵۷
۶-۳) نظریه‌های فمینیستی جدید    ۵۸
۴) فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی    ۵۹
۵) تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان    ۶۳
۶) نتیجه گیری    ۶۶
فهرست منابع    ۶۸

فهرست منابع

× انوری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، چاپخانه مهارت، چ دوم، ۱۳۸۲٫

× تریف، تری و دیگران: «مطالعات امنیتی نوین»، علی رضا طیب، وحید بزرگی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ اول،۱۳۸۳٫

× صفاری، علی: «درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن»، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۳٫

× کی نیا، مهدی: «مبانی جرم شناسی» طبقه اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۷۳٫

× لیپست، سیور، مارتین و دیگران: «دایرة المعارف دموکراسی» کامران فانی؛ نورالله مادی و دیگران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ دوم، ۱۳۸۳٫

× مشیل، آندره: «جنبش اجتماعی زنان»، زنجانی زاده، نشرنیکا، چ دوم، ۱۳۷۷٫

× معظمی، شهلا: «بررسی جرم شناختی جرایم زنان» مجموعه مقالات علوم جنایی، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۳٫

× معظمی، شهلا: « فرار دختران چرا؟» نشر گرایش، چ اول، ۱۳۸۲٫

مقدمه

انحراف،کژ رفتاری،جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشد.آدمی از گذشته دور دمامدم در فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم و جنایت به اتخاذ انواع تدابیر پیشگیرانه-هر چند از نوع کیفری- روی آورده است.بشر پس از گذر از دوره های مختلف از نظر حقوقی و قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی امروزه به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است.هنگامی که تلاش می کنیم عدالت را درک کنیم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشیم؛برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده،چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را واردار به ارتکاب جرم نموده است؟

بنابراین در برنامه های پیشگیرانه باید همزمان سه موضوع را مورد بررسی و عنایت قرارداد و این سه بعد عبارتند از:مجرم،نوع جرم و محیط فیزیکی – اجتماعی پیرامون او.در هر برنامه پیشگیرانه باید این سه بعد را همزمان و در کنار هم مورد توجه قرار داد تا این برنامه ها به هدف خود که همانا اصلاح مجرم و در نهایت اصلاح جامعه است نایل آید.

در هر یک از ابعاد سه گانه مذکور،به کار بردن روش های احتیاطی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلای انسان به اختلال و ناهنجاری را پیشگیری می نامند.

تقدم پیشگیری بر درمان از آن جهت است که:

۱٫       پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند.

۲٫       پیشگیری به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.

۳٫ ارتکاب هر جرم،آثار و تبعات زیانباری را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زیادی را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد می کند و مجازات هر چند که بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد لکن به هیچ وجه نمی تواند آثار و تبعات آن را جبران کند و فرصت ها و حرمت های از دست رفته را بازیابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند.

تعریف پیشگیری از جرم

اصطلاح پیشگیری از جرم از دو واژه پیشگیری و جرم تشکیل شده است.جرم تعریف شناخته شده و معروفی دارد که بر هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی،تنبیهی و تربیتی در نظر گرفته باشد اطلاق می شود.

در گذشته از این واژه بیشتر معنای پیشگیری کیفری برداشت می شده که مجموعه ای مجازات ها و اقدامات تأمینی می باشد به گونه ای که در جوامع گذشته از انواع مجازات ها برای مقابله با جرائم و ایجاد رعب و وحشت در بزهکاران استفاده شده است،در حالی که امرزه پیشگیری معنای جدیدی یافته و شامل کلیه تدابیری و اقدامات غیر کیفری است که مانع شکل گیری جرم و بزه در صحنه اندیشه بزهکار و ساحت جامعه می شود.

توجه به آموزه های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت بالایی برای نظام قضایی ما که مبتنی بر احکام اسلامی است برخوردار می باشد.بی تردید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضایی اسلامی و سیاست های جنایی اسلام،محسوب می شود.این اقدامات پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های سازنده تربیتی،آموزشی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد.

هدف پیشگیری از جرم کاهش احتمال وقوع جرم در آینده است.پیشگیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور و محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می آید مثل پیشگیری از حوادث کار،پیشگیری از جرائم جوانان و پیشگیری از حوادث در جاده ها.پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت علمی و عملی به سنت های فرهنگی،سیاسی و فکری جامعه بستگی دارد.

به طور کلی پیشگیری به عنوان یکی از سیاست ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل و نظارت اجتماعی محسوب می شود.این سیاست ها به کلیه اقدامات و راهکاری مستقیم و غیر مستقیم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و کژ رفتاری معطوف می باشد و لذا از این جهت یک((سیاست پیشینی)) است که در برابر انواع مجارات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که((سیاست پسینی)) است قرار می گیرد و از آن کارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزینه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفه تر است.

در مجموعه سیاست های پیشگیری باید سه مرحله را در پیشگیری از جرم مورد توجه قرار داد:

۱-مرحله اول(پیش از وقوع جرم):در این مرحله باید به اصل فراگیری سلامت اجتماعی توجه نمود و کلیه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهی کرد.برخوردار ساختن آحاد جامعه از نیازهای اساسی زندگی(امنیت اجتماعی) و استمرار آن در شرایط بحرانی،پیش بینی چارچوب قانونی نامناسب با تدابیر و اقدامات پیشگیرانه،وضع قوانین حمایتی کودکان،خانواده ها،توجه ویژه به نقش پیشگیرانه آموزش و پرورش رسمی،مدارس و مراکز آموزش عالی در قالب عناوین،محتوا و برنامه های آموزشی،تربیتی و پرورشی،ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه،مدارس،اجتماع،رسانه ها و… در زمینه برنامه های پیشگیرانه از جمله اقدامات اساسی است که در مرحله پیش از وقوع جرم باید در جهت ایجاد سلامت اجتماعی انجام گیرد.

۲-مرحله دوم(وقوع جرم):سیاست های پیشگیری شکل خاصی به خود می گیرد.در این مرحله پدیده جرم و بزهکاری از منظر پیشگیری به طور جدی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.علل و عوامل شکل گیری و گسترش آن شناسایی می شوند،انواع جرائم،میزان شیوع و گستردگی آن،گسترش جغرافیایی جرم و نقشه جهانی آن ترسیم می شود و امکانات نهادهای فعال همانند پلیس و نیروی انتظامی،دادگاهها و نهادهای قضایی،مؤسسات مشاوره و مددکاری افزایش داده می شود.

۳-مرحله سوم(مرحله پس از وقوع جرم):در این مرحله تأکید بر کشف،تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران است.آن چنانکه در کتب حقوق جزا مورد اشاره قرار گرفته است،نظام های حقوقی اهدافی را برای مجازات مجرمین و بزهکاران در نظر گرفته اند که یکی از آنها را ((اصلاح))مجرمین می دانند.مجازات و تنبیه باید نقش درمان کننده برای کجروان داشته باشد و در اصطلاح و بازگشت او به جامعه مؤثر باشد.بی تردید در این زمینه مجازات ها و بخصوص مجازات زندان نیاز به مطالعه و بازنگری در تمام ابعاد دارد و لازم است در کلیه مراحل ورود مجرم و بزهکار به زندان،سیاست ها،اقدامات و برنامه ها مورد توجه و عمل قرار گیرد.رعایت اصول اجرای مجازات ها و توجه به کرامت،عزت و جایگاه انسانی محکومان و خودداری از تحقیر و تخریب شخصیت آنان،بکارگیری انواع روشها و راهکارهای بازپروری،مشاوره درمانی،گروه درمانی،تقویت مراکز اصلاح و تربیت تقویت امکانات و تجهیزات زندانها، بکارگیری نیروهای انسانی تربیت گرا در کادرهای مختلف زندان،اجرای برنامه های آزادی مشروط و آماده سازی فرد برای از سرگیری زندگی اجتماعی،برنامه های نظارت پس از خروج از زندان،حمایت مادی و معنوی از افراد آزاد شده و… از جمله اقدامات برنامه های حمایتی است که در راستای پیشگیری از جرم در این مرحله ارزیابی می شود.با توجه به مطالب گفته شده معلوم می شود که برنامه های پیشگیری از جرم گستره وسیعی از اقدامات و برنامه ها را در بخش های مختلف جامعه و دولت را در بر می گیرد و بر این اساس نوعی هماهنگی را بین قوای مجریه،قضاییه،مقننه از یک سو و مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر در برنامه های پیشگیری از جرم ضروری می نماید.

انواع پیشگیری از جرم

گسن معتقد است که جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین مؤثرترین وسایل برای تأمین پیشگیری از جرم در مقیاس کل اجتماع یا یک جهت محدودتر مثلاً یک شهر،ناحیه ای از شهر و غیره خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است.در جرم شناسی شش نوع پیشگیری قابل تصور است،چهار نوع تحت عنوان پیشگیری متداول و دو نوع دیگر به عنوان پیشگیری جدید است.

الف-پیشگیری های متداول که شامل زیر می باشد:

۱٫       پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی

۲٫       پیشگیری عمومی و اختصاصی

۳٫       پیشگیری انفعالی(منفعلانه) و پیشگیری فعال

۴٫       پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث

ب-پیشگیری های جدید که شامل موارد زیر است:

۱٫ پیشگیری وضعی

۲٫ پیشگیری اجتماعی

پیشگیری از جرم معمولاً از طریق اجرای قانون و مجازات ها،کاهش فرصت های ارتکاب جرم و برنامه های توسعه اجتماعی انجام می گیرد.اجرای قانون و اقدامات تنبیهی تلاش دارد تا فرصتهای افراد برای ارتکاب جرم را محدود کند که از طریق آموزش مؤثر و تنبیه مجرمین می تواند انجام شود.کاهش فرصت به معنای تدبیر امنیتی برای حمایت از اموال و اشخاص در برابر جرم است که می تواند شامل اقداماتی طراحی محیطی شود.برای مثال پلیس و برنامه ریزان شهری می توانند از طریق اصلاح سیستم ایاب و ذهاب و تعیین محل مدارس از وقوع جرم پیشگیری کنند.اقدامات مؤثر توسعه معمولاً اقداماتی است که به سوی گروههای در معرض خطری هدف گیری دارند که نه فقط به لحاظ اقتصادی- اجتماعی آسیب دیده اند بلکه همچنین شامل آنهایی می شود که درگیر مسائل محلی،مدرسه و خانواده می باشند.انواع مختلفی از برنامه های پیشگیری از جرم وجود دارد که در نهایت در ۲ طبقه کلی قرار می گیرند:

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل وقوع جرم
 • مقاله جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
 • تحقیق اشتباه در ارتکاب جرم
 • مقاله نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی
 • مقاله تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.