تحقیق مددکاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مددکاری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۵   صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مددکاری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مبانی مدد کاری اجتماعی     ۶
اهداف مدد کاری اجتماعی با تاکید بر بنیاد شهید  وامورایثارگران    ۷
مددکاری  گروهی : به مشابه یک حرفه اجتماعی چه فردی وچه گروهی     ۷
تاریخچه مدد کاری      ۸
نقش های مدد کاری  اجتماعی     ۹
اصول مدد کاریس  گروهی     ۱۰
ارزشهای مدد کاری     ۱۱
انواع نیازهای مدد جو     ۱۱
ابزارهای مدد کاری     ۱۵
محاسن  ومعایب روش مشاهده    ۱۵
مفاهیم  وتاریخچه باز دید ازمنزل    ۱۷
اهداف بازدید منزل یادیدار قبل از بازدید     ۱۹
نکاتی  که دربازدید ها باید توسط مددکار رعایت شود ؟    ۲۰
موارد درحین باز دید      ۲۱
تعریف گزارش    ۲۲
گزارش نویسی گروهی    ۲۳
گزارش نویسی جامعه ای    ۲۴
چه نکاتی درگزارش نویسی  باید رعایت  کرد     ۲۴
مدد کاری فردی     ۲۵
روشهای مدد کاری    ۲۶
تعریف مددکاری فردی    ۲۶
تاریخچه مددکاری فردی ۲ دسته است     ۲۷
الف- تاریخچه  مددکاری فردی درجهان    ۲۷
ب : تاریخچه  مددکاری فردی در ایران     ۲۸
شاخهای مددکاری فردی که به چندین  زیر شاخه تقسیم می گردد     ۲۹
ابزارهای مددکاری فردی    ۳۲
کارهایی که باید درمصاحبه انجام دهیم     ۳۴
اهمیت مددکاری فردی      ۳۵
عمده مهارت های مددکاران  فردی    ۳۷
موانعی که باعث میشود یک مددکاربه خوبی به حرفهای مددجو گوش نکند.    ۳۷
روش مددکاری گروهی    ۳۹
۲-گروهها به لحاظ کارکردوعملکرد    ۳۹
۳- گروه بندی  براسا س سازمان ها یا وضعیت سازمانی    ۴۰
گروههای  درمان    ۴۲
انواع گروههای  وظیفه     ۴۳
اهداف گروه درمانی     ۴۳
مهارتهای  مددکاری گروهی      ۴۴
گروهها معمولا پنج مرحله را پشت سر می گذارند     ۴۶
انواع رهبری درگروه  مددکاری گروهی    ۴۸
تفاوتهای ویژگیهای  گروههای کار آمد وغیر کار آمد    ۵۰
اصول مدد کاری گروهی     ۵۴
فواید خود افشایی     ۵۶
تعریف مددکاری  جامعه ای     ۵۷
مفهوم اجتماع  : Community    ۵۷
اجتماع به مشابه محل جغرافیایی    ۵۷
اجتماع به مشابه محل جغرافیایی     ۵۸
انواع جوامع    ۶۰
اهداف مددکاری جامعه ای    ۶۰
مهم ترین اصل درمددکاری اجتماعی  مشارکت است     ۶۲
روشهای مددکاری    ۶۲
نقشهای مددکار اجتماعی  درمدل توسعه محلی     ۶۳
روش دوم : برنامه ریزی اجتماعی مددکار جامعه ای    ۶۴
یکی از روشهای فرعی ، مدیریت مددکاری است    ۶۶
روش بعدی  تحقیق وپژوهش است    ۶۶
ویژگی های روانی – رفتاری    ۶۶
ویژگی های روانی – رفتاری یک جانباز     ۶۷
وظیفه مددکار درخودکشی    ۶۸
وظیفه مددکار در مورد ازدواج    ۶۸
مسائل عمده خانواده های جابنازان    ۶۸
کارکرد عشق شورانگیز     ۶۹
کارکرد عشق مهر انگیز    ۶۹
تعریف آسیب شناسی اجتماعی    ۷۳
هدفهای  آسیب شناسی اجتماعی     ۷۳
تعریف انحرافات  اجتماعی     ۷۶
متغیرهای انحرافات اجتماعی     ۷۷
انواع پایگاه اجتماعی یا قرارگاه اجتماعی    ۷۸
الف) انحراف  نخستین  یا اولین    ۷۹
ب- انحرافات فردی و گروهی    ۷۹
ویژگی انحرافات گروهی     ۷۹
ج) انحراف  آگاهانه ونا آگاهانه     ۸۰
د-  انحرافات طبیعی و سازنده    ۸۰
-طبقه بندی  کجروی های اجتماعی     ۸۱
چه عواملی  درانحرافات  اجتماعی  موثراست    ۸۲

فصل اول:

مبانی مدد کاری اجتماعی :

۱- تعریف مدد کاری اجتماعی : مدد کاری اجتماعی حرفه ایست مبتنی بردانش مهارت ، استعداد  مانند عقیده ، باور وتفکر که به افراد گروهها وجوامع کمک می نماید تا آنها بتوانند ضمن  تشخیص مشکل وشناختن مشکل به گونه ای  کار آمد وتاثیر گذار با مشکل خود مواجه گردند ودر نهایت ضمن  سازگاری باوضعیت موجود رضایت خاطر وتوانمندی  در آنان بوجود آید . ( تعریف کامل ) در همه مشاغل

۲-  مدد کاری عبارت از ایجاد تغییر ( کل معانی مدد کاری  را در بر دارد )

( تغییر درفکر مدد جو ،تغییر در رفتار وروحیه وطرز تفکر )

۳- مدد کاری اجتماعی به کلیه اقدامات وفعالیتهایی اطلاق می گردد که در آن سعی می شود  مشکلات مددجویان از روشهای مختلف نظیر مشاهد      ÷ه ، مصاحبه ، بازدید منزل ، ومطالعه  پرونده مددجویان مشکلات آنان حل گردد .

۴- مدد کاری اجتماعی ، دانشی است سودمند که برای حل مشکل گروههای آسیب پذیر ومحروم درجامعه توسط  افرادی که مجهز به دانش مدد کاری هستند به کارگرفته می شود .

* اهداف مدد کاری اجتماعی با تاکید بر بنیاد شهید  وامورایثارگران

۱- کمک به خانواده های معظم شهدا در جهت حل مشکلات اقتصادی ، معیشتی ونیازهای روان شناختی ومشاوره ای آنان .

۲- کمک به بهبود ارتباطات میان اعضای خانواده های معظم شهدا و جانبازان.

۳- تشخیص مشکلات ومسائلی نظیر بیماریهای روانی درخانواده ها ،افت تحصیلی فرزندان  ،فرار از منزل، اعتیاد درخانواده ها ونظایر آن .

۴- کمک به مددجویان برای شناختن بهتر خودشان  هم دربعد مادی وهم دربعد معنوی .

۵- کمک به مدد جویان  برای توان  مند سازی وقادر سازی آنان .

۶- کمک به پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات  وآسیب های اجتماعی  در خانواده

۷- کمک به افراد منظور شناختن  استعدادها وتوانمندی آنان  تا بتوانند ضمن شناختن  استعدادها  و توان مندیها  زندگی موفق وکار آمدی داشته باشند .

مددکاری  گروهی : به مشابه یک حرفه اجتماعی چه فردی وچه گروهی :

مددکاری وقتی یک حرفه تلقی می گردد که:

 ۱- شرایط ارتقاء وترفیع مشخص است. ۲) سازمانهای متولی دارند .۳) صاحبان حرفه از در آمدکافی برخوردارند .۴) اطلاعات اعضاء بایستی  به روز باشد .۵) دارای نظام نامه منشور اخلاقی هستند مثلا راز داری  ازموارد آن است . ۶) مدد کاری به عنوان یک حرفه در خدمت همنوعان است . ۷) عموم مردم از جزئیات حرفه اطلاعی ندارند . ۸) امکان سوء استفاده از حرفه وجود دارد . ۹) آزمونهای  دشوار برای ورود به حرفه وجود دارد . ۱۰) حرفه ها برخوردار از دوره های عملی و کار آموزی هستند .

* تاریخچه مدد کاری  :

قدمت مدد کاری به زمانی برمیگردد که انسانها زندگی گروهی راشروع کرده اند واین مشکل وجود داشته که بین قبایل جنگ ونزاع بوه است وکدخدا از غنیمت های جنگ به افرادبی  بضاعت کمک می کرده است ، وریش سفیدها مسئولیت تقسیم غنائم را به عهده می گرفتند این مدد کاری  است مدد کاری  اجتماعی  معمولاً از کلیساهاومساجد شروع شده است زیرا بهترین  مکان برای مدد کاری وکمک به نیازمندان بوده است و دراروپا کلیساها ، کمک فراوانی به مردم کرده اند درسال ۱۶۰۱ در انگلستان  تعداد گداها آنقدر زیاد می شود که ملکه آنها  ( الیزابت ) قانون فقرای الیزابت را می دهد و لندن را به ۳ قسمت  تقسیم می کند وگداهای  هر منطقه مشخص گردد ودولت باید کمک مالی به اینها می کرده  است که بعدها محدود شد که اگر فردی سه رو زگدایی می کرد نشانه هایی بر آنها می گذاشتند تامشخص گردد. اولین کتابهای  مدد کاری توسط چارد دیکنز نوشته شده است وکارکردن در لندن بسیار زیاد وطاقت فرسا بوده وبه مرور زمان  میزان ساعات کار تقلیل پیدا کرد . تاریخ زندانها اینطوربود که یا جسم شکنجه ببیند یا روح آنان ، کم کم شکنجه کم شد وفقط زندانی  ازلحاظ روحی باید شکنجه می شد نه جسمی .

* سال شروع مدد کاری رسمی ازسال ۱۹۰۱ می باشد  اولین مدرسه مدد کاری درهلند  وبه گفته بعضی ها در امریکا ساخته شده است . ۸۰۰ میلیون نفر درکل دنیا آمار مردم  ی هست که غذا نمی خورند .

درایران ازسال ۱۳۳۷ خانم فرمان فرمایان که در آمریکا  زندگی می کرده است آغازگردید اولین مدرسه مدد کاری  درایران بالاتر از میدان ونک می باشد . بعدهامدرسه به چهار راه لشگر انتقال پیدا کرد که فوق دیپلم ب دانشجویان  داده می شد بعدها به کارشناسی  وفوق کارشناسی  ارتقاء پیدا کرد ودر سال  ۱۳۵۷ به علت پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۱ دانشگاههای مددکاری تعطیل شد . وفقط دانشگاه علامه در سال ۱۳۶۲ دررشته مددکاری  دانشجو پذیرفت و درسال ۱۳۶۸ دانشگاه شاهد در رشته مدد کاری  دانشجو گرفت . در حال حاضر حدود سه هزار مددکار در ایران داریم .

از این تعداد  ۸۰۰  نفرتحصیلات مدد کاری  و ۲۲۰۰ نفر تحصیلات غیر مدد کاری  است وبه  ۱۵۰۰ مدد کار دیگر  نیاز می باشد . در واقع در رشته مددکاری کار در مددکاری به ازای هر مددکار ۵۰ دپرونده کافی می باشد.

نقش های مدد کاری  اجتماعی :

ده مورد است :

۱-  محقق

۲-  ارزیاب کننده مشکلات مدد جو

۳-  مذاکره کننده

۴-  نقش مشاوره

۵-  نقش مدیریت

۶-  پیشگیری

۷-  نقش برنامه ریزی

۸-  نقش توانبخشی

۹-  نقش ساماندهی امور . ولی بعضی معتقدند این وظیفه  مدیران است .

۱۰- رایزنی

۱۱- سخنگوی اداره جات

۱۲- هماهنگ کننده :

 

اصول مدد کاریس  گروهی :

۱-  اصل اول – اصل پذیرش : رابطه ۲ طرفه  است علاوه بر اینکه مدد کار مدد جو را می پذیرد مدد جو هم  باید مدد کارش را بپذیرد  مدد کار باید ابتدا شناخت داشته باشد ودر هر شرایطی  مدد جو را بپذیرد  عواملی وجود دارد  که مدد جو ،  مدد کارش را نمی پذیرد  . در واقع موارد عدم پذیرش را می توان چنین خلاصه کرد:

۱- برخورد ورابطه نخستین  ۲- انتقال یا ازمدد کار به مدد جو یا بالعکس ازمدد جو ، مدد کار ۳- خطاهای مدد کاری ۴- عدم پیگیری مناسب ۵- تجزیه منفی گذشته  ۶- فرهنگ که فرهنگ مدد جو بامدد کار فرق می کند ۷- سن ۸- جنس یا جنسیت ۹- ناکافی بودن دانش  مدد کاری ۱۰- پوشش مدد کار


قبل از اینکه به اصل دوم بپردازیم ، ارزشای مددکاری ، انواع نیازهای مددجو را توضیح میدهیم

ارزشهای مدد کاری :

۱- حرمت مقام انسان ، خداوند  بالاترین  مقام را به انسان داده است .   ۲- آزادی واختیار انسان ها  ۳- مسئولیت پذیری  انسانها  ۴- برابری انسانها در استفاده از امکانات مادی ومعنوی .

انواع نیازهای مدد جو :

۱- نیازهای احساس شده  ۲- نیازهای بیان شده ۳- نیازهای برآورده شده ۴- نیازهای  که امکان  تحقق آنها وجود دارد .

* دومین اصل ۲: اصل فردّیت * : به عنوان مدد کار باید بین افراد تمیز قایل شویم وهر انسانی متفاوت از انسان دیگراست ،  نسخه های یکسان نمی توان برای افراد  نوشت زیرا  امکان دارد روشی که برای فردی موثر است برای دیگری  امکان دارد  موثر نباشد راه حلهایی که موفقیت آمیز بوه امکان دارد  در مورد فرد دیگر موفقیت آمیز نباشد.

* اصل سوم ۳: اصل راز داری * : سومین اصول مددکاری است رازداری حرفه ای این است که مددکار باید همدم اسرار مددجو باشد وبه مدد جو اطمینان دهد که حرفهایش جایی درز پیدا نمی کند راز داری اگر خوب بکار گرفته شود به ارتباط  ورابطه مددجو ومددکار کمک می شود . سوالهای دراین زمینه  مطرح است :

سؤال ۱: مددکار اجتماعی درچه  مواردی می تواند  اقدام به افشای  اسرار مدد جو نماید ؟ در صورت افشاء نکردن  موضوع امکان  آسیب به دیگران یاخود مددجو  باشدکه راز داری  توصیه نمی گردد وزمانی  که احساس آسیب جسمی باشد . میتوان اسرار مددجو را افشا کند.

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • بررسی دیدگاههای افراد مختلف در جامعه نسبت به نقش مددکاران اجتماعی در رابطه با حمایت و جلوگیری از انحراف کودکان بی سرپرست
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.