تحقیق مدیریت قیمت تمام شده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مدیریت قیمت تمام شده  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 62  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مدیریت قیمت تمام شده  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم و تعاریف    2
مقدمه    2
حسابداری بهای تمام شده    4
تفاوتهای حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی    4
عوامل بهای تمام شده    6
سیستم های هزینه یابی    6
دلایل استفاده از نرخ جذب سربار    7
روشهای هزینه یابی    7
مبانی قانونی محاسبه  و مدیریت قیمت تمام شده در کشور    8
مراحل محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها    11
معرفی روش دلفی    12

فصل دوم: ادبیات تحقیق    15
فصل سوم: تشریح قیمت تمام شده    19
محاسبه بهای تمام  شده    22
مؤسسات توليدي با تنوع و پيچيدگي زياد در توليد محصولات    24
مؤسسات خدماتي، پيمانكاري و عمراني ( پروژه ها ساخت و ساز)    25
فصل چهارم : روشهای محاسبه    26
تعریف و شناسایی مراکز جذب هزینه    27
تخصیص بهای تمام شده    32
تخصیص مراکز غیر عملیاتی به مراکز عملیاتی    38
تخصیص مراکز عملیاتی به فعالیتها و سپس به خدمات     39
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    49
پیشنهادات    54
منابع    56

 

منابع

1- آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎرس. 1379. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. 650 ﺻﻔﺤﻪ.

2- ﭼﻴﺬري، ح. و ﻣﻴﺮزاﻳﻲ، ح. 1378. ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﺑﺮد آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮه اي و ﻧﻘﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري در ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن . ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮي آﺑﻴﺎري و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﻴـﺮ . داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺑـﺎﻫﻨﺮ  .127 -140 :ص .اﺳﻔﻨﺪ 10-12 ،ﻛﺮﻣﺎن

3- ﺣﺴﻦﻟﻲ، ع . 1381. ﺑﺮرﺳﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎ روش آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮه اي در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧـﺸﻚ داراب. ﻣﺠﻠﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ. ص: 117-127.

4- ﺧﺴﺮوي، ع . 1374. ﻧﻘﺶ ﺗﺮوﻳﺞ در ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن راﻧـﺪﻣﺎن آﺑﻴـﺎري و اﻓـ ﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻛـﺸﺎورزي . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري اﻣﻮر زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ (آب و ﺧـﺎك ) در ﺑﺨـﺶ ﻛﺸﺎورزي. ﺗﻬﺮان، 26-28 ﺷﻬﺮﻳﻮر. ص: 313-332.

5- ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، غ. 1374. ﺑﻬﺮهوري اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. ﻣﺠﻠﺔ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﻤﺎرة 3. ص: 34-40.

6- ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، غ. و ب، ﻧﺠﻔﻲ.1372. اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي. ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻬﺮان. 276 ﺻﻔﺤﻪ.

7- ﻓﺮﺷﻲ، ع . ا.، م، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، و ز، ﺟﺎراﻟﻠﻬﻲ . 1376. ﺑﺮآورد آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻏﻲ و زراﻋـﻲ ﻛﺸﻮر. ﻧﺸﺮ آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي. ﺳﺎزﻣﺎن وزارت ﻛﺸﺎورزي. 900 ﺻﻔﺤﻪ.

8- ﻓﻄﺮس، م . 1377. ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﺪار ﺗﻮﺳـﻌﻪ ي ﭘﺎﻳـﺪار . ﺑﻬـﺮه وري و ﻛـﺸﺎورزي (ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ). ﻣﺆﺳﺴﺔ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ص: 181-189.

9- ﻛﺸﺎورز، ع . و ﺻﺎدق زاده، ك . 1379. ﺑﺮآورد و ﺗﻘﺎﺿﺎي آب ﺑـﺮاي آﻳﻨـﺪه، ﺑﺤـﺮان ﻫـﺎي ﺧﺸﻜـﺴﺎﻟﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي آﻳﻨـﺪه و راﻫﻜﺎ رﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﻣـﺼﺮف آب . ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺮج. 29 ﺻﻔﺤﻪ.

10- ﻛﻮﭼﻜﻲ، ع. 1377. اﺻﻮل زراﻋﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ. ﻧﺸﺮ آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي.586 ﺻﻔﺤﻪ.

چکیده:

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود كارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام كشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتهای دولتی، دانشگاهها،بانكها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است كه مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فكر تغییر رویكردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه بركاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.

 مدیران در سالهای اخیر با درك موقعیت خود در جستجوی یافتن راهكارهای مناسب  در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشكل با چالشهای زیر روبرو هستند :

تعیین بهای تمام شده واقعی و درست كالا و خدمات

اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها

تعیین شاخصهای عملكردی و مدیریت آنها

بهبود فرایندها

ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری

همسو ساختن فعالیتها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان

کلیدواژه ها: مدیریت- عملیاتی- کالا- قیمت- راهبردی

مقدمه

فضاي بسيار پيچيده و متغير تصميم گيري، افزايش روز افزون رقابت و انتظارات خدمت گيرندگان و ديگر ذينفعان، كمبود منابع، بروز بحران هاي اقتصادي و مالي، محدوديت هاي زيست محيطي، مسووليت هاي اجتماعي و … دست به دست هم داده اند تا فرصت هرگونه اشتباه و خطا را از سازمان هاي امروزي در هر سطح و اندازه چه در بخش خصوصي و چه دولتي سلب نمايند. به همين دليل سازمان ها به سوي راه حل هايي حركت مي كنند كه داراي ويژگي هاي زير باشد:

•ايجاد نماي جامعي از عملكرد گذشته، حال و آينده سازمان

•ارتقاي توان پيش بيني عملكرد سازمان در آينده

•ارتقاي توان پيش بيني منابع مورد نياز سازمان براي تامين نياز آينده

•امكان تخصيص منابع مالي سازمان به اهداف از پيش تعيين شده را فراهم آورد(بودجه ريزي عملياتي)ايجاد نماي جامعي از مدل هزينه اي سازمان تا سازمان امكان رديابي هزينه هاي خود را داشته باشد

•ارتقاي توان كنترل و مديريت استراتژيك هزينه هاي سازمان

•ارتقاي توان كنترل و مديريت استراتژيك عملكرد سازمان

•ارتقاي سطح يادگيري سازمان نسبت به پيامدها و عواقب تصميمات خود

همانگونه كه ملاحظه مي شود، امروزه پرداختن به ابزارها و رويكردهاي اثربخش و آينده نگر براي پيش بيني عملكرد آينده سازمان و پيش بيني منابع مورد نياز در قبال دستيابي به اين عملكرد، بسيار حياتي و ضروري است. از طرفي با عنايت به  دستورات مقام معظم رهبري مبني بر جهاد اقتصادي،از مديران دولتي تلاش و همتي مضاعف انتظار مي رود تا با تمركز بيش از پيش به جذب سرمايه‌گذاران خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج كشور، تكميل اجراي اصل 44 قانون اساسي و توسعه بيشتر حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي، اقتصادي و تجاري و نيز خروج دستگاههاي دولتي از حوزه كار تصدي‌گري، رشد تمامي شاخص‌هاي اقتصاد كلان و اقتصاد خرد جامعه را سبب شوند و با افزايش جمع درآمد سرانه، كاهش ضريب جيني و فاصله طبقاتي، بهبود رفاه اقتصادي و اجتماعي جامعه فراهم آيد و كشور به موفقيت جهاد اقتصادي برسد. در اين ميان نقش هزينه يابي نيز بسيار حائز اهميت است، كشورما در بخش دولتي نيز با توجه به اهداف مندرج در سند چشم انداز 1404 و سياستهاي كلي نظام و با هدف قرار دادن شعار بودجه بدون نفت، استفاده از شيوه هاي مذكور در قالب فصول 2 و 11 قانون مديريت خدمات كشوري شامل اصلاح نظام هاي حسابداري و بودجه ريزي، اصلاح نظام مديريت مالي و قيمت تمام شده كالا و خدمات، استقرار نظام مديريت عملكرد در سطوح مختلف سازماني، برون سپاري و خصوصي سازي را در دستور كار سازمانها و دستگاههاي اجرايي مختلف قرار داده است. مفاهيم و استانداردهاي حسابداري بهاي تمام شده به منظور ايجاد اطلاعات مربوط وبه موقع برمبناي هزينه يابي كامل در برنامه هاي دولت و برنامه ريزي،فعاليتها و محصول آنها ،مي باشد دولت ومجلس مي توانند ازاطلاعات هزينه اي براي تصميم گيري درمورد اختصاص منابع دولتي،برنامه هاي مجازومشخص وارزيابي عملكردبرنامه ها استفاده كنند. همچنين مديران برنامه ريزي هم مي توانند از اطلاعات هزينه اي در تصميم گيريهاي مديريتي جهت بررسي كارايي و اقتصاد عملياتي استفاده كنند .مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده ، روابط بين حسابداري بهاي تمام شده ، گزارش مالي و بودجه بندي را تشريح مي كند، استفاده از اطلاعات قيمت تمام شده براي دستيابي به 3 هدف عمده انجام مي شود:

1.كنترل و نظارت

2.ارزيابي    3.برنامه ريزي آينده نگر

 حسابداری بهای تمام شده

 شاخه ای از حسابداری مدیریت می باشد که وظیفه جمع آوری اقلام مربوط به محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و ارائه داده شده و همچنین یافتن راه هایی جهت تقلیل هزینه ها را به نحو معقولی بر عهده دارد.

حسابداری مدیریت: به شاخه ای از حسابداری که وظیفه تهیه اطلاعات مالی برای مدیریت مؤسسه را بر عهده دارد حسابداری مدیریت گفته می شود

حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی و خدماتی هم کاربرد دارد اما چون بیشترین استفاده از حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی می باشد به حسابداری صنعتی هم مشهور است

تفاوت های حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی:

·        استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بهای تمام شده اشخاص درون سازمانی هستند اما استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مالی اشخاص برون سازمانی هستند

·        مقررات و قوانین حاکم بر حسابداری بهای تمام شده غیر مستقیم می باشند و هر مؤسسه ای با توجه به نیازهای خود می تواند مقرراتی را وضع کند اما قوانین و مقررات حسابداری مالی مستقیم وصریح می باشند این مقررات در قالب استانداردهای حسابداری وضع شده اند

·        مبنای قیمت گذاری در حسابداری بهای تمام شده می تواند اندازه گیری بر مبنای پول باشد یا هرگونه اندازه گیری فیزیکی مرتبط . اما مبنای اندازه گیری در حسابداری مالی بهای تمام شده تاریخی می باشد

·        زمان تهیه گزارش  و گزارش گری :در حسابداری بهای تمام شده اطلاعات و گزارشگری هر زمانی که مدیریت نیاز داشته باشد تهیه و ارائه می شود اما در حسابداری مالی معمولاً بطور ادواری و در پایان دوره مالی تهیه می شود

·        اطلاعات مربوط به حسابداری بهای تمام شده معمولاً مربوط به یک واحد ، دایره یا دپارتمان خاص می باشد اما اطلاعات مربوط به حسابداری مالی مربوط به کل شرکت می باشد

دارایی: منابع مؤسسه هستند که انتظار می رود در آینده برای شرکت منفعتی داشته باشند

بهای تمام شده: منافع از دست رفته مؤسسه می باشند که جهت تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز است منابع از دست رفته با ارقام ریالی اندازه گیری می شوند و به صورت کاهش در دارایی ها یا افزایش در بدهی ها نشان داده می شوند . صرف این منابع و وقوع بهای تمام شده برای کسب منفعت در آینده می باشند

هزینه : اگر منافع حاصل از بهای تمام شده ( دارایی) کسب شده باشد بهای تمام شده به هزینه تبدیل شده است

زیان: بهای تمام شده ای است که بدون اینکه منافع حاصل از آن کسب شده باشد به هزینه تبدیل شده باشد                   ( مصرف شده باشد)

هزینه فرصت: منافعی است که با انتخاب یک راه حل از بین راه حل های محتلف کسب شده است و با انتخاب این راه حل از منافع دیگر چشم پوشی شده است.

هزینه یابی: به محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و کالای در جریان ساخت هزینه یابی گفته می شود

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه محاسبه بهای تمام شده توليد يك متر كاشي
 • پروژه هزینه یابی مرحله ای شرکت توليد پاكت فريزر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی