تحقیق مدیریت قیمت تمام شده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مدیریت قیمت تمام شده  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مدیریت قیمت تمام شده  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم و تعاریف    ۲
مقدمه    ۲
حسابداری بهای تمام شده    ۴
تفاوتهای حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی    ۴
عوامل بهای تمام شده    ۶
سیستم های هزینه یابی    ۶
دلایل استفاده از نرخ جذب سربار    ۷
روشهای هزینه یابی    ۷
مبانی قانونی محاسبه  و مدیریت قیمت تمام شده در کشور    ۸
مراحل محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها    ۱۱
معرفی روش دلفی    ۱۲

فصل دوم: ادبیات تحقیق    ۱۵
فصل سوم: تشریح قیمت تمام شده    ۱۹
محاسبه بهای تمام  شده    ۲۲
مؤسسات تولیدی با تنوع و پیچیدگی زیاد در تولید محصولات    ۲۴
مؤسسات خدماتی، پیمانکاری و عمرانی ( پروژه ها ساخت و ساز)    ۲۵
فصل چهارم : روشهای محاسبه    ۲۶
تعریف و شناسایی مراکز جذب هزینه    ۲۷
تخصیص بهای تمام شده    ۳۲
تخصیص مراکز غیر عملیاتی به مراکز عملیاتی    ۳۸
تخصیص مراکز عملیاتی به فعالیتها و سپس به خدمات     ۳۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    ۴۹
پیشنهادات    ۵۴
منابع    ۵۶

 

منابع

۱- آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎرس. ۱۳۷۹٫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. ۶۵۰ ﺻﻔﺤﻪ.

۲- ﭼﻴﺬری، ح. و ﻣﻴﺮزاﻳﻲ، ح. ۱۳۷۸٫ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎرﺑﺮد آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای و ﻧﻘﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری در ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن . ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی آﺑﻴﺎری و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﻴـﺮ . داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺑـﺎﻫﻨﺮ  .۱۲۷ -۱۴۰ :ص .اﺳﻔﻨﺪ ۱۰-۱۲ ،ﻛﺮﻣﺎن

۳- ﺣﺴﻦﻟﻲ، ع . ۱۳۸۱٫ ﺑﺮرﺳﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎ روش آﺑﻴﺎری ﻗﻄﺮه ای در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧـﺸﻚ داراب. ﻣﺠﻠﻪ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ. ص: ۱۱۷-۱۲۷٫

۴- ﺧﺴﺮوی، ع . ۱۳۷۴٫ ﻧﻘﺶ ﺗﺮوﻳﺞ در ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن راﻧـﺪﻣﺎن آﺑﻴـﺎری و اﻓـ ﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻛـﺸﺎورزی . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﻣﻮر زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ (آب و ﺧـﺎک ) در ﺑﺨـﺶ ﻛﺸﺎورزی. ﺗﻬﺮان، ۲۶-۲۸ ﺷﻬﺮﻳﻮر. ص: ۳۱۳-۳۳۲٫

۵- ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، غ. ۱۳۷۴٫ ﺑﻬﺮهوری اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. ﻣﺠﻠﺔ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﻤﺎرة ۳٫ ص: ۳۴-۴۰٫

۶- ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، غ. و ب، ﻧﺠﻔﻲ.۱۳۷۲٫ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزی. ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻬﺮان. ۲۷۶ ﺻﻔﺤﻪ.

۷- ﻓﺮﺷﻲ، ع . ا.، م، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، و ز، ﺟﺎراﻟﻠﻬﻲ . ۱۳۷۶٫ ﺑﺮآورد آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻏﻲ و زراﻋـﻲ ﻛﺸﻮر. ﻧﺸﺮ آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزی. ﺳﺎزﻣﺎن وزارت ﻛﺸﺎورزی. ۹۰۰ ﺻﻔﺤﻪ.

۸- ﻓﻄﺮس، م . ۱۳۷۷٫ ﺑﻬﺮه وری ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺑﺮ ﻣﺪار ﺗﻮﺳـﻌﻪ ی ﭘﺎﻳـﺪار . ﺑﻬـﺮه وری و ﻛـﺸﺎورزی (ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ). ﻣﺆﺳﺴﺔ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ص: ۱۸۱-۱۸۹٫

۹- ﻛﺸﺎورز، ع . و ﺻﺎدق زاده، ک . ۱۳۷۹٫ ﺑﺮآورد و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﺑـﺮای آﻳﻨـﺪه، ﺑﺤـﺮان ﻫـﺎی ﺧﺸﻜـﺴﺎﻟﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی آﻳﻨـﺪه و راﻫﻜﺎ رﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﻣـﺼﺮف آب . ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی، ﻛﺮج. ۲۹ ﺻﻔﺤﻪ.

۱۰- ﻛﻮﭼﻜﻲ، ع. ۱۳۷۷٫ اﺻﻮل زراﻋﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ. ﻧﺸﺮ آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزی.۵۸۶ ﺻﻔﺤﻪ.

چکیده:

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام کشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، دانشگاهها،بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.

 مدیران در سالهای اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب  در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشکل با چالشهای زیر روبرو هستند :

تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات

اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها

تعیین شاخصهای عملکردی و مدیریت آنها

بهبود فرایندها

ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری

همسو ساختن فعالیتها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان

کلیدواژه ها: مدیریت- عملیاتی- کالا- قیمت- راهبردی

مقدمه

فضای بسیار پیچیده و متغیر تصمیم گیری، افزایش روز افزون رقابت و انتظارات خدمت گیرندگان و دیگر ذینفعان، کمبود منابع، بروز بحران های اقتصادی و مالی، محدودیت های زیست محیطی، مسوولیت های اجتماعی و … دست به دست هم داده اند تا فرصت هرگونه اشتباه و خطا را از سازمان های امروزی در هر سطح و اندازه چه در بخش خصوصی و چه دولتی سلب نمایند. به همین دلیل سازمان ها به سوی راه حل هایی حرکت می کنند که دارای ویژگی های زیر باشد:

•ایجاد نمای جامعی از عملکرد گذشته، حال و آینده سازمان

•ارتقای توان پیش بینی عملکرد سازمان در آینده

•ارتقای توان پیش بینی منابع مورد نیاز سازمان برای تامین نیاز آینده

•امکان تخصیص منابع مالی سازمان به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم آورد(بودجه ریزی عملیاتی)ایجاد نمای جامعی از مدل هزینه ای سازمان تا سازمان امکان ردیابی هزینه های خود را داشته باشد

•ارتقای توان کنترل و مدیریت استراتژیک هزینه های سازمان

•ارتقای توان کنترل و مدیریت استراتژیک عملکرد سازمان

•ارتقای سطح یادگیری سازمان نسبت به پیامدها و عواقب تصمیمات خود

همانگونه که ملاحظه می شود، امروزه پرداختن به ابزارها و رویکردهای اثربخش و آینده نگر برای پیش بینی عملکرد آینده سازمان و پیش بینی منابع مورد نیاز در قبال دستیابی به این عملکرد، بسیار حیاتی و ضروری است. از طرفی با عنایت به  دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی،از مدیران دولتی تلاش و همتی مضاعف انتظار می رود تا با تمرکز بیش از پیش به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج کشور، تکمیل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه بیشتر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی، اقتصادی و تجاری و نیز خروج دستگاههای دولتی از حوزه کار تصدی‌گری، رشد تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد جامعه را سبب شوند و با افزایش جمع درآمد سرانه، کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی، بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه فراهم آید و کشور به موفقیت جهاد اقتصادی برسد. در این میان نقش هزینه یابی نیز بسیار حائز اهمیت است، کشورما در بخش دولتی نیز با توجه به اهداف مندرج در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی نظام و با هدف قرار دادن شعار بودجه بدون نفت، استفاده از شیوه های مذکور در قالب فصول ۲ و ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل اصلاح نظام های حسابداری و بودجه ریزی، اصلاح نظام مدیریت مالی و قیمت تمام شده کالا و خدمات، استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطوح مختلف سازمانی، برون سپاری و خصوصی سازی را در دستور کار سازمانها و دستگاههای اجرایی مختلف قرار داده است. مفاهیم و استانداردهای حسابداری بهای تمام شده به منظور ایجاد اطلاعات مربوط وبه موقع برمبنای هزینه یابی کامل در برنامه های دولت و برنامه ریزی،فعالیتها و محصول آنها ،می باشد دولت ومجلس می توانند ازاطلاعات هزینه ای برای تصمیم گیری درمورد اختصاص منابع دولتی،برنامه های مجازومشخص وارزیابی عملکردبرنامه ها استفاده کنند. همچنین مدیران برنامه ریزی هم می توانند از اطلاعات هزینه ای در تصمیم گیریهای مدیریتی جهت بررسی کارایی و اقتصاد عملیاتی استفاده کنند .مفاهیم حسابداری بهای تمام شده ، روابط بین حسابداری بهای تمام شده ، گزارش مالی و بودجه بندی را تشریح می کند، استفاده از اطلاعات قیمت تمام شده برای دستیابی به ۳ هدف عمده انجام می شود:

۱٫کنترل و نظارت

۲٫ارزیابی    ۳٫برنامه ریزی آینده نگر

 حسابداری بهای تمام شده

 شاخه ای از حسابداری مدیریت می باشد که وظیفه جمع آوری اقلام مربوط به محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و ارائه داده شده و همچنین یافتن راه هایی جهت تقلیل هزینه ها را به نحو معقولی بر عهده دارد.

حسابداری مدیریت: به شاخه ای از حسابداری که وظیفه تهیه اطلاعات مالی برای مدیریت مؤسسه را بر عهده دارد حسابداری مدیریت گفته می شود

حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی و خدماتی هم کاربرد دارد اما چون بیشترین استفاده از حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی می باشد به حسابداری صنعتی هم مشهور است

تفاوت های حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی:

·        استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بهای تمام شده اشخاص درون سازمانی هستند اما استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مالی اشخاص برون سازمانی هستند

·        مقررات و قوانین حاکم بر حسابداری بهای تمام شده غیر مستقیم می باشند و هر مؤسسه ای با توجه به نیازهای خود می تواند مقرراتی را وضع کند اما قوانین و مقررات حسابداری مالی مستقیم وصریح می باشند این مقررات در قالب استانداردهای حسابداری وضع شده اند

·        مبنای قیمت گذاری در حسابداری بهای تمام شده می تواند اندازه گیری بر مبنای پول باشد یا هرگونه اندازه گیری فیزیکی مرتبط . اما مبنای اندازه گیری در حسابداری مالی بهای تمام شده تاریخی می باشد

·        زمان تهیه گزارش  و گزارش گری :در حسابداری بهای تمام شده اطلاعات و گزارشگری هر زمانی که مدیریت نیاز داشته باشد تهیه و ارائه می شود اما در حسابداری مالی معمولاً بطور ادواری و در پایان دوره مالی تهیه می شود

·        اطلاعات مربوط به حسابداری بهای تمام شده معمولاً مربوط به یک واحد ، دایره یا دپارتمان خاص می باشد اما اطلاعات مربوط به حسابداری مالی مربوط به کل شرکت می باشد

دارایی: منابع مؤسسه هستند که انتظار می رود در آینده برای شرکت منفعتی داشته باشند

بهای تمام شده: منافع از دست رفته مؤسسه می باشند که جهت تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز است منابع از دست رفته با ارقام ریالی اندازه گیری می شوند و به صورت کاهش در دارایی ها یا افزایش در بدهی ها نشان داده می شوند . صرف این منابع و وقوع بهای تمام شده برای کسب منفعت در آینده می باشند

هزینه : اگر منافع حاصل از بهای تمام شده ( دارایی) کسب شده باشد بهای تمام شده به هزینه تبدیل شده است

زیان: بهای تمام شده ای است که بدون اینکه منافع حاصل از آن کسب شده باشد به هزینه تبدیل شده باشد                   ( مصرف شده باشد)

هزینه فرصت: منافعی است که با انتخاب یک راه حل از بین راه حل های محتلف کسب شده است و با انتخاب این راه حل از منافع دیگر چشم پوشی شده است.

هزینه یابی: به محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و کالای در جریان ساخت هزینه یابی گفته می شود

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه محاسبه بهای تمام شده تولید یک متر کاشی
 • پروژه هزینه یابی مرحله ای شرکت تولید پاکت فریزر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.