تحقیق میزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق میزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق میزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه     ۵
چکیده     ۷
بیان مسئله     ۸
اهمیت وضرورت تحقیق    ۱۰
سوالات تحقیق     ۱۱
فرضیه های تحقیق    ۱۲
مقدمه     ۱۴
نظریانی درموردخشم     ۱۴
نتایج یک تحقیق درمواردعلل وخشم ناسازگاری به ترتیب اولویت درمدراس پسرانه ودخترانه     ۲۷
عوامل تعیین کننده درخشم     ۲۸
-۱ذاتی بودن خشم    ۲۸
۲-منشاء اجتماعی خشم     ۲۹
-۳عوامل خانوادگی مربوط به خشم    ۳۰
-۴تأثیرعوامل اجتماعی –فرهنگی دربروزخشم     ۳۲
نقش تغییرات رشدی در بروزخشم     ۳۴
-اظطراب وخشم    ۳۴
خشم نشانه ای از تضادهای درونی     ۳۵
ادراک وخشم     ۳۵
تنبیهات عجیب برای کنترل خشم درمدرسه     ۳۵
سه روش برای کنترل منطقی خشم     ۳۶
روش انجام تحقیق     ۳۹
نحوه وچگونگی اجرای پژوهش     ۳۹
نحوه نمره گذاری     ۴۰
آماروتجزیه وتحلیل داده ها    ۴۱
پرسشنامه کنترل خشم    ۴۴
پرسشنامه کنترل خشم    ۴۶
بخش دوم:  خشم درروابط شخصی    ۵۰
بخش سوم : خشم درموقعیتهای اجتماعی    ۵۳
پاسخنامه آزمون کنترل خشم    ۵۹
چارت    ۶۲
نتیجه     ۶۴
پیشنهادات  ونظریه ارائه شده درزمینه کنترل خشم دانش آموزان درمدراس راهنمائی    ۶۶
پیشنهادات وراه حلهای ارائه شده     ۷۰
منابع     ۷۵

منابع :

-۱مک نامارا، باری ،۱۹۴۹ ، کلیدهای رویائی باپدیدة خشونت درکودکان ونوجوانان ؛ ترجمة مسعود حاجی زاده – تهران ،۱۳۸۷

-۲ژاک ،بوشارلا،کودکان دُژمنش ؛ترجمة محمدرضا شجاع رضوی

-۳کارون تاورایس خشم ،ترجمه احمد تقی پور وسعیددرودی ،تهران ،نشرخاتون ،چاپ دوم ۱۳۷۳

۵-هنری پاول ماسن وهمکاران ،رشد وشخصیت کودک، ترجمة مهشید یاسایی ،

۶-نوابی نژاد: رفتارهای بهنجار ونابهنجارکودکان وراههای پیشگیریی ودرمان ،

مقدمه :

خشم یک نوع احساس است که همواره بین دوحالت متغیراست. خشم می تواند عصبانیت ناراحتی جزئی ویا درنوع حاد آن ، واکنش جنون آمیزباشد .طبق نظر دکترچارلز اسپلیر گر خشم احساس است نظیر احساسات دیگر ووقتی فرد عصبانی می شود درواقع آثار فیزیولوژیک خشم دربدن ظاهر می شود.

خشم نوعی هیجان است مه اغلب براثر واکنش شخص نسبت به رفتارناشایست در دیگران بروز می کند خشم پدیده ه ای کاملاً طبیعی است اما هنگامی که از کنترل حژخارج شود می تواند به یک حس مخرب وویرانگر  تبدیل شود .وپیامدهای ناگواردرمحیط کار، روابط شخصی درتمامی عرصه های زندگی بوجود آورد.خشم عکس العمل طبیعی دربرابر تهدید ، خطرو…..است که به مااین اجازه رامی دهد که درشرایط بحرانی از خود دفاع کنیم ولی نباید فراموش کردکه برخورد فیزیکی باافراد ومورادی که مارا خشمگین می کنند.از لحاظ قانونی ومعیارهای اجتماعی ناهنجارتلقی می گردد وپیامدهائی منفی خواهد داشت.

بیرون ریختن خشم برسردیگران ومحیط اطراف به حالت تهاجمی هم گرچه شاید لحظه ای آرامش بیاورد ولی نتایج نامعلومی به دنبال خواهد داشت. گاهی اوقات خشم اکتسابی است واز والدینی که همواره با عصبانیت حرف خود را به کسی نشانده اند آموخته شده وحالت عادت شدهاست که با انقباض چهره بادادوفریاد ابراز می شود. که همگی آموخته شدهاند

از ویکی پدیا دانشنامه آزاد:

خشم وضعیتی روانی است که درگستره آزردگی اندک تا غصب شدید می گنجد .هنگامی که شخص خودآگاهانه تصمیم به اقدام می گیرد تا بلافاصله رفتارتهدید کنندة نیروی بیرونی دیگری رامتووفق کند، خشم احساس غالب (رفتار-ذهنی –کالبدشناختی) دروی می شود.

نمودهای خارجی خشم را درحالات چهره وبدن ،واکنش های کالبدشناختی وگاه رفتارهای تهاجمی درملآ عام می توان یافت  به عقیدة برخی روانکاوان خشم وخشونت مواردومحصول موقعیتها وشرایط نامطلوب از قبیل دلتنگی – اندوه است.

عده ای اعتقاد دارند که خشم الگویی رفتاری است که برای زنهاردادن به تعرض طراحی شده است تا از رفتارتهدید  کننده شان دست کشند .درگیری فیزیکی بدون ابراز پیشاپیش خشم توسط یکی از طرفهای درگیرخیلی به ندرت رخ می دهد.

چکیده :

خانواده ومدرسه به ترتیب کوچک ترین وبنیادترین واحداجتماعی وعامل انتقال فرهنگ ها وارزشها هستند .این دو نهاد کانونی هستند که درشکل دهی شخصیت اعضای خونقش مهمی دارند.خشم نیزازجمله مواردی است که منشأء آن خانواده وچگونگی رفتاربااعضااست کودکان پرخاشگر ازاین رفتاربرای رسیدن به مقصود خوداستفاده می کنندو والدین درصدد کنترل یا کاهش آن هستند. ما دراین تحقیق علل بروز خشم را توضیح داده ویک آزمونی را دربین عده ای از دانش آموزان انجام دادیم درپایان این آزمون متوجه شدیم که ۱۳ درصد این افرادخشن هستند اما تصورمی کنندکه نیستند۴۲ درصد افرادمنطقی واز خشم خود آگاه هستندو۳۸ درصد افرادجلوی احساسات خودرا نمی گیرند ودرنهایت پیشنهادات ونظراتی که برای برطرف کردن این مشکل ارائه داده ایم همکاری والدین ،مربیان ،دولت وخود دانش آموزان رامی طلبد البته درقسمتی از این تحقیق نیزبیان کردیم که میزان خشم دردختران وپسران دانش آموزمتفاوت بوده است.

بیان مسئله :

اولین سؤالی که درمورد خشونت وخشم مطرح می شود این است که علل خشونت وچگونه وبه چه طریقی می توان آن راکنترل کرد.

 از مطالعه وبررسی میزان خشم دانش آموزان منطقه واستفاده از نظریات صاحبنظران می توان به عوامل شخصیتی مربوط به خود فرد عوامل اجتماعی –عوامل خانوادگی وهمچنین عوامل آموزشگاهی که درمدرسه پیش می آیند اشاره کرد.

نداشتن وضع روحی مطلوب –برخی بیماریهای –بلوغ –غرورموجب بروز خشم می شود از طرفی عوامل خانوادگی مثل سختگیریها- تحقیرهای والدین اثرات نامطلوب برساختارشخصیتی نوجوانان داشته ونتیجه آن خشونت وناسازگاری درمدرسه خواهدبود.

همچنین با پیشرفت تحصیلی ، ضعف وناکامی درمدرسه نیزهمراه است دعواهای حیاط مدرسه خودنشانه هائی دراین پرخاشگریها است گاهی نمی توان آنها راکنترل کرد خشم دراشکال مختلف درمدارس وجود داردو معمولاً مورد اعتراض اولیا قرارنمی گیرد اما معلمان ومدیران مدرسه ها نسبت بهآن حساس می باشند .تراکم دانش آموز درکلاس درس شایدمعماری خودمدرسه ، میزنیم کتها – کمبود فضای ورزشی – برنامه های خشک درسی – سخنرانی های طولانی وخسته کنندة معلم ومربی دانش آموزرابه عصیان وعصبانیت وامی دارد. وخشم آنهارا برمی انگیزد البته جامعه شناسان معتقدند که خانواده بیش از محیطهای  دیگروظیفه تربیت اخلاقی ومعنوی دانش آموز وبه همبستگی متقابل فردوجامعه از میان برود و فردنتواند به کمک مکانیزم هاوابزارهایی که جامعه دراختیارش قرارمی دهد به اهدافش دست یابد درنتیجه از راهای دیگری که خلاف است سعی می کندبه آن اهداف برسد. یکی از این نابهنجاریها گرایش نوجوان به خشونت وتخریب است که شامل تخریب اموال عمومی –دیوارها باشد . تخریب اموال عمومی جنبة مادی دارداما مهمتراز آن عوارض انسانی یابه عبارتی خشوت با دیگران است که در درجة اهمیت بالاتری قراردارد.

بنابراین شناخت میزان وعلل ناهنجاریها از جمله خشونت درمدرسه درهراجتماعی درتصحیح روند جامعه پذیری ونظم اجتماعی مؤثر می باشدتحقیقات متعدد نشان دهنداین است که عوامل مختلف فردی واجتماعی دربروزخشونت دانش آموز موثراز جمله گروه همسالان وقت گذراندن درکوچه ومحله ،تعاریف والدین –ناسازگاری والدین سطح تصحیلات والدین با توجه بهاین مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان خشونت نوجوانان درمحیطهای آموزشی شناخت عوامل موثردر آن است.

اهمیت وضرورت تحقیق:

نوجوانی یکی از بهترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود دوره ای که نوجوان به هوّیت واقعی خویش دست می یابد دراین مرحله شایدوالدین نتوانند به او کمک چندانی بکنند. زیرا او الگوهای خودرادرجای دیگرجستجو می کند.میل به اظهاروجودواثبات خودیکی از طبیعی ترین حالت روانی دورة نوجوانی است اوباید خودرا برای زندگی مستقل اجتماعی اماده کند تحقیق این موضوع پیش از هرچیز مستلزم یافتن هویت خویش است .اینک اگروالدین ومربیان این دوره راخوب بشناسند وبا آنان برخوردی مناسب داشته باشندهم نوجوان به هویت خویش دست می یابد  وهم والدین ومربیان کمتراحساس نگرانی می کنند از این رو بیشترخشونت دوران جوانی ریشه درناکامی های اولیه زندگی دارد.وپیش از هرچیز باید به عوامل بوجود آورنده وزمینه های خشم توجه داشت وبرای مقابله باآن چاره سازی کرد.پس شناخت نظری خشم از دیدگاه صاحبنظران شناخت این تحقیق می باشد.درکناراین طرح ترویج رفتارهای سالم برای جلوگیری از خشونت کلاسهای آموزشی ،برنامه های منزل باعث کاهش میزان خشم دانش آموزان می شود. وهمچنین براساس بررسی وارزیابی های که از شایعترین مشکلات درجامعه شده از طرف مدراس دبیرستان مشکلات رفتاری وعمدتاً میزان کنترل  خشم دردانش آموزان بوده است لذابا توجه به این موضوع لازم است خشم و کنترل آن دردانش آموزان بطورعلمی ودقیق موردبررسی قرارگیرد ونتایج آن

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله فرو بردن خشم
 • مقاله خشم
 • پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان
 • مقاله خشم و عفو
 • مقاله تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.