مقاله اختلال یادگیری در نوشتن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اختلال یادگیری در نوشتن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله اختلال یادگیری در نوشتن  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
تعریف اختلال یادگیری    ۲
درصد شیوع    ۳
علل    ۴
تعریف نوشتن :    ۴
عوامل دخیل در نوشتن    ۵
مهارت های مرتبط با نوشتن    ۶
دیس گرافی (اختلال دستخط ) :    ۷
عوامل مهم نارسا نویسی :    ۷
دستخط :    ۹
مشکلات مربوط به روان نویسی :    ۹
کاستی های دستخط    ۱۰
خطاهای متداول دستخط :    ۱۱
اختلال کنترل حرکتی :    ۱۲
اختلال ادراک بصری :    ۱۲
نقص درک بینایی:    ۱۳
ناتوانی های بینایی – حرکتی :    ۱۳
اختلال حافظه بصری :    ۱۴
چپ دستی :    ۱۴
دانشآموزان چه مشکلاتی در دستخط دارند؟    ۱۴
دیسگرافیا :    ۱۵
ارزیابی و تشخیص :    ۱۶
معیار تشخیص:    ۱۶
معیار تشخیص :    ۱۷
ترمیم ناتوانائیهای نوشتن :    ۱۸
مهارت های بصری حرکتی :    ۱۸
مهارت دست خط پیوسته  :    ۱۸
تقویت مهارت های حرکتی بصری    ۱۹
ساخت حروف :    ۱۹
روش هایی که تعلیم و تربیت در آمریکا را دگرگون ساخته است :    ۲۰
برنامه ریزی برای آموزش دستخط :    ۲۱
نتیجه گیری و پیشنهادات    ۲۳
منابع :    ۲۶

منابع :

– پوشنه و صمدی.(۱۳۸۲)،«تاثیر سبک های قلم گرفتن برمیزان خوانایی ، دقت و سرعت نوشتن دانش آموزان ابتدایی»تازه های علوم شناختی شماره ۴ ،.

– پیتر کله لور ناچان ، روش ها و راهبردها در تعلیم و تربیت استثنایی ،ترجمه فرهاد ماهر (۱۳۸۶)انتشارات جیحون.

– تبریزی، مصطفی .(۱۳۸۴)،«درمان اختلات دیکته نویسی»  انتشارات فراروان.

– دانیل دی.ارنهایم-ویلیامزرای،سینکلر.حرکت درمانی ترجمه حمید علیزاده(۱۳۷۵)تهران انتشارات رشد.

– راغب ،حجت اله.(۱۳۸۴) راهنمای آموزش پیشرفت نوشتن در پایه اول  پژوهشکده استثنایی.

– ژانت لرنر ، ناتوانایی های یادگیری . ترجمه عصمت دانش (۱۳۸۴) انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

– ساموئل کرک و جیمز چالفانت ، اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی (ترجمه سیمین رونقی ، خانجانی ،وثوقی)۱۳۷۷ سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

– سلیمی،مسعود.اختلال درنوشتن (۱۳۸۷).شماره۸۰و۸۱تعلیم وتربیت استثنایی.

– شهیم سیماوهارون رشیدی همایون.مقایسه عملکردکودکان دارای اختلال یادگیری کلامی وغیرکلامی درمقیاس تجدیدنظرشده وکسلر،آزمون دیداری حرکتی بندرگشتالت ومقیاس ریاضی ایران کی مت(۱۳۸۶).دانش وپژوهش درروان شناسی کاربردی تابستان ۱۳۸۶٫

– کاپلان و سادوک ، خلاصه روان پزشکی ترجمه فرزین رضاعی( ۱۳۸۸) ارجمند.

– مارک سلیکو تیز ، نارسا خوانی و سایر مشکلات یادگیری ترجمه عصمت فاضلی  (۱۳۸۳) سیطرون.

– ماریان فراستیک ، آزمون پیشرفته ادراکی – بینایی ترجمه مصطفی تبریزی و معصومه  موسوی (۱۳۸۴) تهران فراروان.

– ماندنی، بتول و فرهبد، مژگان.(۱۳۸۷)، «ارزیابی سن بینایی حرکتی در دانش آموزان با نارسایی ویژه ی یادگیری » پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سال نهم.

– نادری ، سیف نراقی.(۱۳۸۲)  ، اختلالات یادگیری تهران امیرکبیر

– ناصر حوایی ، ماندانا رضایی ، اکرم آزاد. (۱۳۸۹)، (ارتباط عملکرد حسی حرکتی دست با مهارت دست نویسی در دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی) مجله پزشکی ارومیه دوره ۲۱ ، شماره دوم ص ۲۵۴ت۲۵۹ تابستان.

– وثوقی، اکرم .( ۱۳۸۵) ، «مقایسه و تحلیل خطاهای دیکته در دانش آموزان دختر و پسر دارای عملکرد تحصیلی بالا – عادی –دارای مشکلات بیان نوشتاری »دانشگاه آزاد.

– هالاهان و کافمن ، اختلال های یادگیری ، ترجمه حمید علیزاده ، قربان همتی ، صدیقه رضایی و ستاره شجاعی (۱۳۹۰) ارسباران.

– Azad A,havayee N,Rafie SH,keyhani M.R(comparison of han sensory – motor skills between normal and dysgraphia children in 9 – ۱۱ ages) , this research was supported by Iran University of Mediacal Sciences (TUMS).

– Dawn P.Flanagan, Vincent C Alfonso (Essentiols of Specific Learning Disability Identification (2011) WILEY.

– JamesLehmann (2011) ,The Effectiveness of Program ‘ Handwriting Without Tears ‘With Students having Special

مقدمه

بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی، قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است، هوش کم و بیش عادی دارند، به خوبی حرف می زنند و مانند سایر کودکان بازی می کنند، مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می کنند، در خانه نیز خود یاری های لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنها می سپارند، به خوبی انجام می دهند، و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند، لیکن زمانی که به مدرسه می‌روند و می خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می‌شوند، این کودکان به تدریج درمی یابند که سایر کودکان از نظر وضع درسی بهتر از آنها هستند و احساس حقارت را تجربه می کنند و کم کم بیزاری از درس و مدرسه در آنها به وجود می آید. والدین آنها که اغلب از دلایل ناتوانی یادگیری آنها بی خبر هستند، مشکل را بیشتر می کنند و با فشارهایی که به کودک وارد می آورند، دشواری را چند برابر می کنند (احدی ، ۱۳۸۲).

بدیهی است این کودکان در مراجعه به هر متخصصی، مشکلی تازه در خود می یابند. هر متخصص مشکل آنها را از دریچه چشم خود نگریسته و تنها بعدی از ابعاد پیچیده آن را زیر ذره بین تخصص خویش قرار می دهد. گفتنی است که در این میان، امر اساسی توجه به این نکته است که در این گونه موارد، ضرورتاً باید به جای تشخیص های انفرادی، از شیوه نظام چند رشته یی سود جست که در آن معمولاً مجموعه ای از تجربیات و تخصص ها توأمان مورد استفاده قرار می گیرد. بدین معنی که با همگام شدن عده ای از متخصصان و یک سو و یک جهت شدن تلاش های مختلفی که از طرف صاحبان فن و تجربه صورت می گیرد، راهی برای تحلیل، تشخیص و درمان اساس مسائل یادگیری گشوده می شود (فریار ، ۱۳۷۹).

تعریف اختلال یادگیری

به کودکانی که دارای هوش طبیعی یا بالاتر از آن هستند را ،ولی در مهارت های پایه ، درک و فهم ، گوش کردن ، حساب کردن و خواندن و نوشتن و ریاضیات مشکل دارند و در نهایت در یک یا دو درس  ( ریاضی ـ خواندن ـ دیکته اشکال دارند و تفاوت آشکاری بین هوش و عملکرد تحصیلی آن ها وجود دارد.

اختلال یادگیری را دولت فدرال امریکا در سال ۱۹۷۷ چنین تعریف کرد : اختلال یادگیری ویژه به معنای آن است که در یک یا چند فرایند روانی و فکری اساسی فرد اختلالی رخ می دهد ، به طوری که بر فهم و استفاده از زبان شفاهی و کتبی تاثیر بگذارد و در توانایی گوش دادن ، فکرکردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، هجی کردن و یا محاسبات ریاضی اختلال رخ دهد و این اختلال معلول شرایط نقص بینایی ، شنوایی و نقایص حرکتی و ذهنی و عاطفی نیست (گاتز ، گلدشتاین ،پرس ۲۰۰۲).

درصد شیوع

در ایران گاهی تا ۱۲ درصد و بیشتر اعمال شده است . ولی طبق DSMIV ، حدود ۵ درصد کودکان مدرسه رو ، چهار پنجم خواندن ، یک پنجم ریاضیات ، ۴ درصد اختلال بیان نوشتاری ( دیکته ـ انشا ـ دستخط ) گاهی ۲ تا اختلال با هم است.

اختلال نوشتن در پسرها بیشتر است ، ۳ برابر دخترها ، اختلال خواندن هم . ولی به نظر می رسد اختلال ریاضیات در دخترها بیشتر باشد ، البته به نظر می رسد (آماری در دست نیست) .

کودکان LD در مهارت های پردازش ، آواشناختی  وبازشناختی و بازشناسی و مفهوم کلمه مشکل دارند و نمی توانند واج ها ( بخش ها ) را به کار ببرند و یا بشناسند.

موفقیت در تحصیل عذاب آور است و منجر به دلسردی و عزت نفس پایین ، سرخوردگی و روابطضعیف با همسالان و اختلال افسردگی می شود و با اختلالات ADHD و اختلال ارتباط و اختلال سلوک و اختلال افسردگی همراه است ، در نوجوانی ترک تحصیل می کنند و بزرگسالان مشکلات اشتغال و سازگاری اجتماعی دارند (کاپلان و سادوک ترجمه فرزین رضاعی . ۱۳۸۸) .

علل

استعداد ‍ژنتیکی ،ضایعه پریناتال ، اختلال عصبی و اختلالات طبی (خلاصه روان پزشکی،ترجمه فرزین رضاعی). تدریس ضعیف ( محیطی و قابل توجه می باشد گاهی معلمان درس بالایی را ارجاع می دهند کلاسی که از ۳۰ نفر ۱۰ نفر را به مرکز LD ارجاع می دهد جای بحث است و تدریس ضعیف و روش نامناسب زمینه ساز است.برخلاف گستره ی عظیم اطلاعاتی که درباره ی زبان  شفاهی واختلالات خواندن دردست است معلومات درباره ی علت شناسی اختلالات زبان نوشتاری بسیار اندک است.باوجود این می توان به طیف وسیعی ازعلت های زیستی،ژنتیکی وروانی- اجتماعی و محیطی نسبت داد . کرک ، ۱۹۹۱ ) انواع نارسایی های آواشناختی زبان بازیابی لغات را در اختلال زبان نوشتاری موثر دانست.همان طورکه بی مهارتی های دیداری-فضایی درایجاداختلال نوشتاری  مؤثراست (به نقل از اکرم وثوقی،۱۳۸۵).

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • کارآموزی درمان دانش آموز دارای اختلال یادگیری
 • پرسشنامه یادگیری درس علوم
 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.