مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت محیطی: اهمیت متغیرهای وابسته برای پذیرش با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت محیطی: اهمیت متغیرهای وابسته برای پذیرش با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی ISI با نام Environmental management accounting: the significance of contingent variables for adoption  شامل ۱۱ صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی حسابداری مدیریت محیطی: اهمیت متغیرهای وابسته برای پذیرش با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
۱٫ مقدمه    ۵
۲٫ مزایائی که از فعالیت های EMA بدست می آید    ۷
۳٫ شواهد تجربی که به EMA در عمل مرتبط می شود    ۹
۴٫  چهارچوب های تئوریکی    ۱۱
۱٫۴  رابطه تئوری احتمال با این مطالعه    ۱۱
۲٫۴ توسعه فرضیه    ۱۳
۱٫۲٫۴ استراتژی محیطی    ۱۴
۲٫۲٫۴٫ ساختار سازمانی    ۱۵
۳٫۲٫۴٫ صنعت    ۱۶
۴٫۲٫۴ اندازه سازمانی    ۱۷
۵٫ روش پژوهش    ۱۸
۱٫۵٫ اجراء و طراحی بررسی    ۱۸
۲٫۵٫ اندازه گیریهای ساختار    ۱۹
۳٫۵ سرعت پاسخ و انحراف غیرپاسخ    ۲۲
۶٫ نتایج    ۲۳
۷٫ بحث    ۲۸
۸٫ نتیجه گیری    ۳۲

Environmental management accounting: the significance of contingent variables for adoption

Katherine L. Christ*, Roger L. Burritt Centre for Accounting, Governance and Sustainability, University of South Australia Business School, GPO Box 2471, Adelaide, SA 5001, Australia

article info

Article history: Received 3 March 2012 Received in revised form 7 October 2012 Accepted 7 October 2012 Available online 15 October 2012

Keywords

Environmental management accounting Contingency theory Australia

abstract

Environmental management accounting (EMA) has received increasing interest in recent years and has been promoted as a means by which the business community can more easily manage its environmental and associated economic performance. Yet despite increasing interest, theoretically informed projects concerning the current state of EMA development remain scarce. The research presented here aimed to extend current knowledge by investigating whether organisational context could be used to develop a greater understanding of EMA use by Australian organisations. Drawing on contingency theory, a research framework was developed that sought to identify the circumstances under which organisations were more likely to engage with EMA activities, both now and in the future. In order to test this framework a web-based survey of Australian accountants in business was conducted. The data suggested present and future EMA use was associated with environmental strategy, organisational size and environmentally-sensitive industries. Contrary to expectation organisational structure was not found to be associated with accountants’ perceptions of EMA use in their organisations. These findings support the potential of contingency-based research to further current knowledge and understanding of the reasons behind EMA development. 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved. .

Introduction

As the business world endeavours to respond to increasing pressure from various stakeholders to reduce the impact of its activities on the physical environment, the need for new techniques to assist managers in meeting the challenge of environmental sustainability becomes apparent. One method suggested as being able to align corporate activities with the environmental agenda more closely is Environmental Management Accounting (EMA). EMA incorporates a number of techniques and tools designed to assist organisations in recognising and managing their environmental impacts. These tools include, but are not limited to: environmental cost accounting; full cost accounting; life-cycle costing; environmental life-cycle budgeting; environmental capital investment appraisal; total quality environmental management; and material and energy flow accounting (Schaltegger et al., 2012; Yakhou and Dorweiler, 2004). EMA provides a pragmatic response to criticism that conventional management accounting has failed in its ability to provide explicit consideration of environmental issues with environmental costs frequently ‘hidden’ in general overhead accounts and potential environmental benefits often downplayed or ignored (Jasch, 2003; Papaspyropoulos et al., 2012; Xiaomei, 2004). By providing data on the physical and financial elements of environmental performance, it has been suggested EMA will provide information that can be used by corporate management to assess opportunities for economic and environmental improvement (Gale, 2006; Schaltegger and Burritt, 2000). With environmental degradation expected to maintain its prominence on both the national and international stage, it has become clear that failure to collect data on the environmental impacts associated with business operations will result in information that is insufficient to serve the needs of corporate management as they strive to meet the changing requirements of the contemporary marketplace (Jasch, 2003). While substantial effort has been devoted to normative arguments and commentary extolling the benefits to be obtained from the ‘greening’ of management accounting, a small but growing academic effort has been extended to investigating EMA in practice (Burritt, 2004; Ferreira et al., 2010). However, theoretical explanations for the current state of EMA development are still lacking (Bouma and van der Veen, 2002; Qian et al., 2011). Motivated by the need for theory informed explanations concerning EMA in practice, the present study offers an empirical survey-based project that

چکیده

حسابداری مدیریت محیطی(EMA)  در سالهای اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است و به عنوان ابزاری ارتقاء یافته است که جوامع شغلی می توانند با آن عملکرد محیطی و اقتصادی مرتبط با آن را مدیریت کنند. هنوز هم با افزایش توجهات، پروژه های تئوریکی اطلاع رسانی شده که به وضعیت اخیر توسعه EMA مرتبط می شوند، نادر هستند. هدف پژوهشی که در اینجا ارائه شده است توسعه اطلاعات موجود با بررسی این است که آیا محیط های سازمانی می توانند برای توسعه فهم بیشتر استفاده EMA توسط سازمان های استرالیائی مورد استفاده قرار بگیرند. با استفاده از تئوری احتمال، یک چهارچوب پژوهشی توسعه یافته است که به دنبال تعیین حالت هائی است که تحت آن حالت ها سازمان ها بیشتر در فعالیت های حال و آینده EMA وارد می شوند.  برای آزمایش این چهارچوب یک بررسی اینترنتی (مبتنی بر وب) پیرامون حسابداران استرالیائی در این حرفه انجام شده است. داده ها نشان دادند که استفاده حال و آینده EMA به استراتژی های محیطی، اندازه سازمانی و صنایع حساس – محیطی مرتبط می شود. برخلاف انتظارات، اینکه ساختارهای سازمانی به درک حسابداران پیرامون استفاده از EMA در سازمان های آنها مرتبط می شود، مشاهده نشده است. این یافته ها از پتانسیل پژوهش های مبتنی بر احتمال  برای درک و فهم بیشتر دلایل پشت توسعه EMA حمایت می کند.

۱٫ مقدمه

 در حالیکه مشاغل جهانی تلاش می کنند که به افزایش فشارها از طرف سازمان های مختلف برای کاهش تاثیر فعالیت های خودشان برروی محیط فیزیکی پاسخ دهند، نیاز به تکنیک های جدید برای کمک به مدیران برای مقابله با چالش های محیطی آشکارتر شده است. یک روش پیشنهادشده که قادر به هم  سوکردن فعالیت های مشترک با دستورات محیطی است، حسابداری مدیریت محیطی(EMA) است.EMA تعدادی از تکنیک ها وابزارها که برای کمک به سازمان ها در تشخیص و مدیریت تاثیرات محیطی آنها طراحی شده است را مورد استفاده قرار می دهد. این ابزارها شامل، اما به این گزینه ها محدود نمی شوند: حسابداری هزینه های محیطی؛ حسابداری هزینه های کل؛ هزینه بندی طول عمر؛ بودجه ریزی طول عمر محیط؛ ارزشیابی سرمایه گذاری محیطی؛ مدیریت محیطی کیفیت کل؛ و حسابداری جریان انرژی و ماده.

EMA یک پاسخ عمل گرایانه را برای این انتقاد فراهم می کند که حسابداری مدیریت متعارف در توانائی اش برای فراهم کردن ملاحظات صریح پیرامون موضوعات محیطی با هزینه های محیطی که به طور مکرر در حساب های کلی پنهان می شود با شکست مواجه شده و مزایای محیطی اغلب کم اهمیت جلوه داده می شوند و مورد چشم پوشی قرار می گیرند. با فراهم کردن داده هائی پیرامون عناصر مالی و فیزیکی عملکرد محیطی، پیشنهاد شده است که EMA اطلاعاتی را فراهم خواهد کرد که می تواند با واردکردن مدیریت در ارزیابی فرصت ها برای بهبود محیطی و اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد. با تنزل محیط که حفظ برجستگی آن در هردو سطح ملی و بین المللی انتظار می رود، واضح است که شکست در جمع آوری داده هائی پیرامون تاثیرات محیطی که به عملیات های شغلی مرتبط می شود به اطلاعاتی منجر می شود که برای رفع نیازهای مدیریت مشترک ناکافی هستند، چونکه آنها تلاش می کنند که پیش نیازهای در حال تغییر بازارهای معاصر را برآورده کنند.

از آنجائیکه تلاش های اساسی به مباحث هنجاری و تعاریف تفسیری اختصاص داده شده است تا مزایای مورد نظر از رشد حسابداری مدیریتی بدست آیند، تلاش های علمی کم اما در حال رشدی برای بررسی عملی EMA توسعه داده شده است. از این رو، توصیف تئوریکی برای وضعیت موجود توسعه EMA هنوز هم وجود ندارد. همانطور که ضرورت توضیحات اطلاع رسانی شده تئوری مرتبط با EMA این عمل را تسریع کرده است، مطالعه موجود یک پروژه تجربی مبتنی بر بررسی ارائه می دهد که به دنبال توسعه اطلاعات پیرامون مشخصه های سازمانی پشت توسعه EMA است.

با استفاده از تئوری احتمال، یک چهارچوب پژوهشی توسعه داده شده است که تعدادی از متغیرهای زمینه ای که از حسابداری مدیریت موجود و مطالب حسابداری محیطی قابل دسترسی است را مورد استفاده قرار می دهد. اگرچه کمتر در پژوهش های EMA مورد استفاده قرار گرفته است، مطالعات اخیر نشان داده اند که تئوری احتمال دارای پتانسیل قابل توجهی برای توسعه اطلاعاتی است که به توسعه و به کارگیری EMA مرتبط می شود. با استفاده از این بررسی پرسشنامه ای، این مطالعه به دنبال دستبابی به فهم بهتر پیرامون فاکتورهای مرتبطی است که بر EMA در سازمان ها تاثیر می گذارد. در انجام دادن این، پرسش پژوهشی زیر بررسی شده است:

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مطالعه رابطه کارآمدی زیست محیطی با ارزش و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.