مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی در بین پستهای مختلف بازیکنان فوتبال نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

ﭼﮑﯿﺪه ۴

ﻣﻘﺪﻣﻪ. ۶

روشﺷﻨﺎﺳﯽ.. ۹

روﺷﻬﺎی آﻣﺎری.. ۱۰

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی.. ۱۳

ﻣﻨﺎﺑﻊ. ۱۹

ﻣﻨﺎﺑﻊ

۱٫ ﺷﺎﻫﯿﻦ، م، ۱۳۷۲٫ آﺳﯿﺒﻬﺎی ورزﺷﯽ در ﻓﻮﺗﺒﺎل و روﺷﻬﺎی درﻣﺎن آن، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان، ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ: ۹٫

۲٫ ﻓﺎﮐﺲ، ا.ل.، و د.ک. ﻣﺎﺗﯿﻮس، ۱۳۸۳٫ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزش، ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺻﻐﺮ ﺧﺎﻟﺪان، ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان:

 .۶۰-۶۱

۳٫ ﻗﺮاﺧﺎﻧﻠﻮ، ر.، ح. داﻧﺸﻤﻨﺪی، م.ح. ﻋﻠﯿﺰاده، ۱۳۸۳٫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن آﺳﯿﺒﻬﺎی ورزﺷﯽ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ:

 .۳۸۹-۳۹۱

۴٫ Anderson, T. E., A. Larsen, L. Tenga, L. Engebretsen, and R. Bahr (2003

ﭼﮑﯿﺪه

ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع و ﻋﻠﻞ آﺳﯿﺐ ورزﺷﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه (ﺳﻦ ۲۲/۷ ±۲/۵ ﺳﺎل، وزن ۷۱/۴ ± ۵/۹ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم، و ﻗﺪ ۱۷۷/۸ ± ۵/۹ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ) در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل دﺳﺘﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﻮر. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺒﻬﺎی رخ داده در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﻓﻮق از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻮﻟﺮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ (۹) ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻣﺎن آﺳﯿﺐ، ﻧﺎﺣﯿﮥ آﺳﯿﺐدﯾﺪه، ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ، و ﺳﺎزوﮐﺎر وﻗﻮع آﺳﯿﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ. از آزﻣﻮن t واﺑﺴﺘﻪ و ﺧﯽ دو در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﺳﯿﺒﻬﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮥ زاﻧﻮ، ﻣﭻ ﭘﺎ، و ﺳﺮ و ﺻﻮرت رخ داده اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﺳﯿﺒﻬﺎ در اواﺧﺮ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ (۲۷/۴۵ درﺻﺪ در آﺧﺮ ﻧﯿﻤﮥ اول و ۳۷/۲۵ درﺻﺪ در آﺧﺮ ﻧﯿﻤﮥ دوم). ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ در ﭘﺎی ، /P<0 درﺻﺪ ) ﺑﻮد (۲۸/ ۰۵ درﺻﺪ ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎی ﻏﯿﺮﺑﺮﺗﺮ (۷۱/ ۱۲ ﺑـﺮﺗﺮ ورزﺷﮑﺎران (۸۷t= 2/70 ). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺎﻓﺒﮑﻬﺎ و دﻓﺎﻋﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺒﻬﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ (۳۳/۳ درﺻﺪ). ۳۵/۳ درﺻﺪ از آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯿﻬﺎ  درﺻﺪ) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری از آﺳﯿﺒﻬﺎی /۸۲ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع آﺳﯿﺐ ﻣﺠﺪد ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮردی (۳۵ﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻮردی (۱۷/۶۴ درﺻﺪ) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد

 ( t= 6/77 ، P< 0/05 ). از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد

در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺒﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﻨﻪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﺎدار، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ ﭘﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﻏﯿﺮﺑﺮﺗﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ. آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮردی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺳﯿﺒﻬﺎی  ﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻮردی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﯿﻤﻬﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﯿﻤﻬﺎی ورزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: آﺳﯿﺒﻬﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ- اﺳﮑﻠﺘﯽ، ﺳﺎزوﮐﺎر آﺳﯿﺐ، ﺷﯿﻮع، ﻓﻮﺗﺒﺎل


ﻣﻘﺪﻣﻪ

ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ورزﺷﻬﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زن و ﻣﺮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن  ﺸﻐﻮلاﻧﺪ (۵). ﻓﻮﺗﺒﺎل ورزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردی و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ، و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ (۴). ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﯿﻮع آﺳﯿﺐ در اﯾﻦ  رﺷﺘﮥ ورزﺷﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ (۱۷ ،۷).

آﺳﯿﺐ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮهای در ورزش ﻗﻠﻤﺪاد   ﻣﯽﺷﻮد (۱۷). در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﭼﺎن و ﻫﻤﮑﺎران درﺑﺎرۀ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪ در ﺑﯿﻦ ورزﺷﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ ۲۶ درﺻﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﮐﻪ از  ﻣﯿﺎن آﺳﯿﺒﻬﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ۶۷ درﺻﺪ آﺳﯿﺒﻬﺎی   ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗﻨـﻪ ﺑـﻮد (۶). در ﺗﺤﻘﯿـﻖ دﯾـﮕـﺮی درﺑـﺎرۀ  ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﻧﺮوژی، اﻧﺪرﺳﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮔﺰارش  ﮐﺮدﻧﺪ در ۳۵ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ۵۲ آﺳﯿﺐ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  (۱/۶ آﺳﯿﺐ در ﻫﺮ ﺗﯿﻢ در ﻫﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ ۹۴ آﺳﯿﺐ در  ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزی) ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۳۱ درﺻﺪ، از  ﻧﻮع آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﻮدﻧﺪ (۴). ﺗﺤﻘﯿﻖ دراور و  ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ درﺑﺎرۀ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎن  داد ۷۴۴ آﺳﯿﺐ در ۱۳۸ ﺑﺎزﯾﮑﻦ رخ داده ﮐﻪ از اﯾﻦ  درﺻﺪ در زاﻧﻮ، ۱۵/ ۱۳ درﺻﺪ در ﻣﭻ ﭘﺎ، ۲۲/ ۲ ﺗﻌﺪاد ۲

درﺻﺪ در ﺳﺎق ﭘﺎ، و ۱۰/۸ درﺻﺪ در ﮐﺸﺎﻟﮥ ران ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ۴۰/۶ درﺻﺪ آﺳﯿﺐ از ﻧﻮع اﺳﺘﺮﯾﻦ، ۱۹/۸ درﺻﺪ ﺿﺮبدﯾﺪﮔﯽ، ۱۹/۳ درﺻﺪ اﺳﭙﺮﯾﻦ، و ۳/۸ درﺻﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و دررﻓﺘﮕﯽ ﺑﻮد (۸).

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی آﺳﯿﺐ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﺑﻌﻀﯽ آﺳﯿﺒﻬﺎ ﻓﺮد  آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻬﺎی ﺑﯿﺶ از ۱ ﻣﺎه ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن از  دﺳﺖرﻓﺘﻪ در ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻣﺮوز از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ونﻣﯿﭽﯿﻠﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﻮع آﺳﯿﺒﻬﺎ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ، اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ (۲۳). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ در ورزﺷﮑﺎران، ﺑﺨﺼﻮص در ورزﺷﮑﺎران ﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﺣﺮﮐﺘﯽ، و رواﻧﯽ آﻧﺎن، ﺿﺮورﺗﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ (۳).

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله فوتبال و تاریخچه آن
 • مقاله تاریخچه فوتبال در ایران
 • مقاله آمادگی فوتبال
 • مقاله بررسی پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال
 • مقاله آسیب های ورزشی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.