مقاله برنامه ریزی درسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله برنامه ریزی درسی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقاله برنامه ریزی درسی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
برنامه ریزی درسی چیست ؟   ۳
تاریخچه از برنامه ریزی درسی :   ۶
نحوه ی شکل گیری برنامه ریزی درسی :   ۹
مراحل پیشنهادی تابا به ترتیب زیر است :   ۱۲
خلاصه و نتیجه گیری :   ۱۶
منبع :.   ۱۸

منبع :.

سلیمانپور ، جواد ، « برنامه ریزی درسی » با تأکید بر تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا ، نشر احسن ۱۳۸۴

 

چکیده

برنامه ریزی درسی چیست ؟هدف ازبرنامه درسی چیست؟ پاسخ به این سؤالات وسؤالاتی از این قبیل ونیز تعاریف وتحولات برنامه ریزی درسی به طور نسبتاً مفصلی دراین مقاله آورده شده است.به طور مثال دراین مقاله توضیح داده می شودکه هدف از برنامه درسی درواقع جهت دهی به فعالیت های یاددهی –یادگیری فراگیرمی باشدونشان می دهد هدف نهایی آن چگونه یادگیری وشیوه وچگونگی اندیشیدن توسط فردفراگیراست. درادامه نیز با طرح چند الگوی برنامه درسی به این پرسش که چگونه برنامه درسی شکل می گیرد ؟ پاسخ داده می شود .هم این الگوها عبارتند از:

۱-دردیدگاه خطی اصول تایر وتایا تنوضیح دادهخ می شود ونیز دردیدگاه انتقادی دیدگاه انتقادی دیدگاه پائولوفریر[۱]بیان می شود(۱۹۲۱-۱۹۹۷) ۲-دیدگاه انتقادی برنامه درستی باید توجه داشت که برنامه های درسی که در حال حاضر در نظام آموزشی رایج است روشهای مستقیم آموزشی است که اطلاعات ومعلومات رابه صورت حاضر وآماده یا به صورت منفعل دراختیار فراگیران قرارمی دهد.به عبارت د یگر دراین فرآیند دانش آموزان دارای نقش فعال نیستند. که این موضوعاتدر انتقاد«پاولو فیراز آموزش وپرورش مدرسه ای متداول به تحلیل استعاره ای او از بانکداری[۲]» بهتر فهمیده می شود که دراین مقاله توضیح داد ه می شود.

ضرورت تحقیق وپژوهش ونیاز به برنامه ریزی:

درهر جامعه ای متخصصان تعلیم وتربیت اعتقاد دارند که شکوفایی و رشد وسعادت اجتماع به کمک نظام تربیتی مترقی وعلمی وسالم حاصل می گردد. به عبارتی یکی از طریق اساسی افزایش بهره وری وتسریع رشد یافتگی فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی اعتلاء کیفیت نیروی انسانی است .که این ارتقاء وتکامل به مدد تعلیم وتربیتی فعال وپویا وسازنده امکان پذیراست.

چنین امکانی هنگامی فراهم خواهدشد که دست اندرکاران نظام آموزشی جهت دستیابی به این امر مهم به برنامه ریزی سنجیده آموزشی ودرسی اقدام نمایند . محتوای برنامه های درسی دربرگیرند. اساسی ترین خط مشی ها برای رسیدن به هدفهای آموزش وپرورش است .بنابراین لازم است درتهیه وتدوین آنها نهایت دقت اعمال شود تاجوابگوی نیارهای ناشی ازتحولات سریع علمی وتکنولوژی واعقتصادی اجتماعی باشد.[۳]

«سقراط » می گفت : « زندگی بدون تحقیق و تفحص و بدون مطالعه حیات معناداری نیست و ارزشی ندارد » [۴] تعلیم و تربیت فرآیندی کمکی است در شدن و تکامل انسان . تعلیم و تربیتی که در این جامعه نظرات تعلیم و تربیت پویا و سازنده ای است که به آدمی روحیه خلاق و آزاد می بخشد و روشی را پیش پای آدمی می نهد که بتواند در محیط خود به تفحص و جستجو بپردازد و دنیای خود را آگاهانه بازسازی  کند .

نظام آموزشی ما متأثر از نظام تربیتی اسلام و تعلیم و تربیت منبعث از اسلام تعلیم و تربیتی است پویا مبتنی بر تحقیق ، تفکر ، تعقل و استدلال . انسان بر خواسته از چنین تعلیم و تربیتی انسان چشم و گوش بسته ای که پذیرای هر چیز باشد نیست .

تربیتی انسان چشم و گوش بسته ای که پذیرای هر چیز باشد نیست ” و لاتقف مالیس لکل به علم ” « از چیزی که درباره آن دانشی نداری پیروی مکن » [۵]

بنابراین اهدافی که آموزش و پرورش به دنبال تحقیق آنها است باید از انتقال حرف معلومات فراتر باشد بدین معنی که بازده آموزش باید افرادی باشند که به جای تکرار کارها و اعمال گذشتگان در پی کارهای نوینی باشند که به تولید علم بیفزاید و این ها افرادی باشند دارای ذهنیت فلسفی و خلاق با روحیه ای انتقادی و با شخصیتی فعال و پویا . و به این مهم نمی توان دست یافت مگر با استفاده از برنامه های درسی فعال و گسترش روشهای یادگیری فعال.

برنامه ریزی درسی چیست ؟

ابتدا تعریفی کلی از برنامه ریزی درسی ارائه می دهیم و در ادامه تعاریفی دقیق تری از این عنوان خواهیم داشت برنامه درسی [۶] مجموعه ای از فعالیت های یا دهی ـ یادگیری برای ایجاد تغییر در رفتار فراگیران و ارزشیابی از میزان تغییرات [۷] و نیز نقشه ای است که به ارائه محتوا و تجارب یادگیری مناسب برای رسیدن به هدفهای کلی و جزیی برای گروه معینی از فراگیران تهیه می گردد . ( سیلور و الکساندر ) [۸]

از طرفی دیگر ، کلیه فعالیتهای یادگیرنده ، انواع وسایل آموزشی ، پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یادگیری و شرایط اجرای برنامه و … مربوط می شود .

چند تعریف از برنامه ریزی درسی :

برنامه ریزی ( curriculum Development ) از لحاظ مفهومی اشاره به یک فرایند دارد که حاصل یا نتیجه آن برنامه درسی (curriculum ) است . این واژه از ریشه لاتین
( Race course  ) به معنای میزان حرکت و مسابقه یا فاصله و مقدار راهی است که افراد باید طی کنند تا به مقصد مورد نظر دست یابند [۹]

ادبیات این رشته علمی متداول است واژه با عنوان  curriculumاست و از رشته تحصیلی خاص بنام « برنامه درسی » نام برده می شود .

علیرغم روشن بودن معنی و مفهوم برنامه درسی ، ما شاهد دو رشته تعریف و تبیین از این دانش هستیم ، دسته اول برداشت تک بعدی از این رشته است و شامل موارد زیر می باشد

*       برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از دروس یا برنامه ای برای مطالعه .

*       برنامه درسی به عنوان فهرست رئوس مطالب درسی .

*       برنامه درسی به عنوان محتوای یک درس یا مجموعه ای دروس .

*       برنامه درسی به عنوان برنامه زمانی معین برای تدریس و یادگیری دروس .

*       برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از اهداف و مقاصد .

*       برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از تجارب و فعالیتهای یادگیری .

همانگونه که از تعاریف فوق بر می آید به این عبارت نشان دهنده برداشتی محدود و تک بعدی از برنامه درسی است . و تنها به بخشی یا جزئی از فعالیتهای مربوطه اشاره می کند .

دسته دوم اشاره به تعاریفی است که صاحبنظران این علم در آثار خود مطرح نمودند که عبارتند از :

برخورد یادگیرنده با جنبه های متنوع محیط که تحت و راهنمای مدرسه طرح ریزی شده است . ( نظر ماکنزی )
محتوا و جریان رسمیو غیر رسمی که از طریق آن یادگیرنده تحت نظارت مدرسه معلومات و شیوه فهمیدن را کسب می کنند . مهارتها را فرا می گیرنده نگرشها را ارزش گذاری و ارزشها را تغییر می دهند . ( نظر دال )
فرصتهای انتخاب شده برای یادگیری یا طرح مجموعه ای از فرصتهای یادگیری جهت افرادی که باید تحت تربیت قرار گیرند. ( سیلور و همکاران ۹ )
یک سلسه وقایع آموزش طراحی شده که به قصه تحقق نتایج آموزش برای یک یا چند شاگرد پیش بینی شده است . ( نظر آیزنر )
برنامه درسی مجموعه وسیعی از شیوه های تفکر درباره تجربیات بشر است یا ( به عنوان شیوه تفکر در مسائل ) ( دکتر علی شریعتمداری )
برنامه درسی محتوای رسمی و غیر رسمی ، فرآیند محتوا ، آموزشهای آشکار و پنهان اطلاق می گردد که به وسیله آنها فراگیر تحت هدایت مؤسسه آموزشی دانش لازم را بدست می آورد ، مهارت ها را کسب می کنند و گرایشها ، ارزشها را در خود تغییر می دهد . ( حسن ملکی ۱۳۷۹ ، ص ۲۸ )

بنابراین تعاریف فوق نشان می دهند که برنامه درسی در پی آنست شرایط ، موقعیت و وسایل مورد احتیاج را در حیطه تعلیم و تربیت برای فراگیران با شرایط فعلی و نیازهای مشخص آنان فراهم سازد و زمینه تربیت و رشد همه جانبه آنان مهیا گردد . به عبارتی طرح برنامه درسی در یک نگاه متفاوت ، هسته مرکزی « تربیت » را شکل می دهد و مؤثرترین وسیله جهت هدایت رشد همه جانبه افراد و تغییر در نگرشها و رفتارهاست .

تاریخچه از برنامه ریزی درسی :[۱] Paulo freire

[2]  Banking metaphor

[3] تقی پور ظهیر ، ۱۳۵۱ ، ص ۵

[۴] پاپکن و استرول ، ۱۳۶۹ ، ص ۳

[۵] قرآن کریم ، سوره اسراء ، آیه ۳۶

[۶] curriculum

[7] لوی ، ترجمه فریده مشایخ ، ۱۳۷۱ ، ص ۱۲- ۱۱

[۸] پروند ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۶ .

[۹]  Zais. R , curriculum , principals and foundations . Crowell Company .1976

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مدیریت HSE
 • پاورپوینت اصول برنامه ریزی
 • مقاله اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی
 • مقاله برنامه ریزی و نقش آن در تأمین و توسعه منابع انسانی
 • مقاله مدیریت برنامه ریزی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.