مقاله بزهکاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بزهکاری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 28  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بزهکاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

1.    مقدمه                   1
2.    بزهكاري               5
3.    بزهكاري در اصطلاح روان شناسي           5
4.    انحرافات اجتماعي           7
5.    آمار و جدولها               10
6.    تاثير جنس در بزهكاري         14
7.    پارك هاي بزرگ ، د زدان كوچك        17
منابع        25

فهرست منابع :

1.         شيخاوندي، داور، جامعه شناس انحرافات، نشر مرنديز، 1379
2.         كوئن، بروس، درآمدي به جامعه شناس، ترجمه تلاشي، نشر فرهنگ معاصر1370
3.         آل برن، زمينه جامعه شناسي، ترجمه دكترآريانپور، انتشارات كتابهاي حبيبي سال 1356 آآآآآ
4.         روشه، گي، كنش اجتماعي، ترجمه زنجاني، دانشگاه فردوسي، 1367
5.         فرجاد، آسيب شناسي اجتماعي، 1375 نشر كوكب
6.         شادروان، رفتارشناسي جوانان، 1376، انتشارات مسعي
7.         دفلور، 1370، زمينه جامعه شناسي، دانشگاه فردوسي

مقدمه

نگاه به مسائل اجتماعي(Social Problem ) وانحرافات ، از روزنه خرده فرهنگها، به ويژه در جامعه ما،  ميتواند بديع و تازه باشد. گسترش فزاينده ارتباطات در دهه هاي اخير وتحولات روزافزون و پيچيده ساختارهاي اجتما عي ،ايجاب مي كند بررسيهاي جامعه شناختي با ديد گاههاي تازهاي تبيين گردند. سرعت و گستر دگي تغييرات در دهه هاي اخير ، مسائل ومشكلاتي را در زمينه هاي فرهنگي پديد آورده كه نظرگاههاي سنتي قادر به همپيمائي با اين تغييرات نيست.

همزمان با اين تحولات، گستره شناخت مشترك ميان افراد، خانواده ها و گروه هاي مختلف كاهش يافته و بروز و ظهور خرده فرهنگهايي را پديد آورده است.

شايد مهمترين ويژگي قرن حاضر،‌ پيوستگي پديده هاي بومي با يكديگر و با پديده هاي جهاني باشد، كه شكل گيري تنوع گسترده اي از خرده فرهنگ ها بارزترين خصوصيت آن است. اين خرده فرهنگها در چهارچوب نمادي مشترك و در عرصه هاي جديد انتقال فرهنگي، در سراسر جهان اشاعه يافته است.

تحولات پيش آمده درنيمه دوم قرن بيستم وسه عنصر رايانه(كامپيوتر)، ماهواره و ديجيتالي كردن فناوريها(تكنولوژي) و دسترسي آسان به رسانه ها، وضعيتي را پديد آورده كه گروهها مي توانند به راحتي فرهنگ خود را در سطح وسيع ملي و حتي منطقه اي و جهاني منتشر سازند. خرده فرهنگها، مرزهاي محله اي، قومي و قبيله اي را درنورديده و مرزهاي جديد فرامكان مطرح نموده است. به قول“ماسيني”                 (   massini,P ) تداخل فرهنگي از حد قوميت بالاتر رفته و به حوزه حرفه و اجتماعات مجازي الكترونيك، نيز راه يافته است. درهند، گذشته از چهل تكه هاي فرهنگي، كه از دورانهاي پيشين برگرفته شده، امروز قلمروهاي فرهنگي جديد و نيز حوزه هاي روبه رشد اجتماعات الكترونيكي، هندوستان را پركرده است( ماسيني،1376 :112). مصاديق چنين خرده فرهنگهايي در دهه هاي 60و80 درقالب رفتارهاي خاص نوجوانان و جوانان و گروههاي موسيقي غربي در آمريكا، رواج گسترده اي داشت.

اين خرده فرهنگها به نظام نمادين خاص و ارزشها و هنجارهايي برمي گرددكه عمدتا از فرهنگهاي بيگانه و وارداتي منشاگرفته و مشخصه ها و ويژگيهاي آنها راعموما نظام حاكم در جوامع غربي تشكيل مي دهد. فقدان تعميم ارزشي فرهنگهاي اصيل و بومي و  كاهش وفاق و همدلي اجتماعي، باعث شده تا اين خرده فرهنگها به عكس العملي در برابر فرهنگ حاكم بدل شده و به شكلهاي خرده فرهنگهاي معارض و ستيزه جو در جامعه، مطرح شوند. اساسا چارچوب ارزشي در سطح نظام فرهنگي، بايد آنچنان كلي، تجريدي و تعميمي و درعين حال متعالي گرددكه بتواند به عنوان مرجع پوششي براي تمام خرده فرهنگهاي متفاوت موجود در جامعه، عمل نمايد. به عبارت ديگر،‌ تمام خرده فرهنگهاي گوناگون بتوانندغايات ارزشي وآرماني خود را، چه در بعد عاطفي وچه دربعد شناختي، چنين چارچوبي ببينند.

در سالهاي بعد از انقلاب، در مواجهه با اشاعه فرهنگهاي معارض، ما نتوانستيم چنين چارچوب ارزشي را در سطح جامعه فراگير نماييم و لذا حاشيه نشيني فرهنگي، بويژه در مورد جوانان و نوجوانان، در جامعه ما مطرح شد. اساسا وقتي كه عواملي موجب مي شود تا يك روش زندگي نتواند انتظاراتي را كه به وجود آورده است، تامين نمايد، افراد وادارمي شوندتا راههاي اميدواركننده تري راجستجوكنند.              (  (Thompson, 1990, 4 به همين ترتيب اگر يك نظام فرهنگي قادر به تامين نيازهاي افراد نباشد، آنها در پي ابداع عناصر فرهنگي جديد و يا پذيرفتن عناصر فرهنگهاي ديگر بر مي آيند، تا نيازهاي اساسي خود را تامين كنند و اين فرايند منجر به دگرگوني فرهنگي مي شود.

بنابراين، هرچه ميزان ناتواني يك نظام فرهنگي در تامين نيازهاي مردم جامعه بيشتر باشد، زمينه مساعد تري را براي پذيرفتن عناصر، اجزاء و مجموعه هاي فرهنگي فرهنگ بيگانه فراهم مي كند. اگر چه مشكلات و مسائلي چون“منكرات” و “مفاسد اجتماعي” ريشه در انحرافات اخلاقي تاريخ بشردارد، اما در سالهاي اخير تا حد زيادي تبلور چنين خرده فرهنگهاي معارض و پيامد حاشيه نشيني هاي فرهنگي است.

اين خرده فرهنگها در مرزهاي نامرئي و فرامكان جا داشته و عمدتا توسط وسايلي ارتباطي، رسانه هاي جمعي، ابزارهاي توليد فرهنگي و فرآورده هاي آنها و با بهره گيري ا زفناوريهاي (تكنولوژيهاي) پيشرفته و جاذبه هاي بالاي اشاعه مي يابند. با اين اوصاف، پرداختن به مقوله منكرات از زاويه خرده فرهنگها مي تواند شيوه مناسبي براي تبيين و بررسي موضوع باشد.

در هرحال،  لزوم ديدگاهي تازه به انحرافات بويژه منكرات و اهميت طرح موضوع در جامعه امروز ايران، انگيزه اي براي پرداختن به چنين موضوعي شده است.

انتخاب اين موضوع با دو مشكل اساسي روبه روبود:1) در بخش نظري، كمبود منابع معتبر در زبان فارسي د رزمينه بحث خرده فرهنگ مي باشد، كه به نظرمي رسد         درخصوص اين مقوله مطالعه قابل توجهي انجام نشده و يا موفق به پيدا كردن آن نشديم.

2) در بخش ميداني كار، جمع آوري اطلاعات و دسترسي به نمونه آماري با مشكلات زياد همراه بود. از طرف دستگير شدگان حاضر به مصاحبه نبودندو از طرف ديگر در مصاحبه هاي خود( به منظورتكميل پرسشنامه) به سوگيري (    Bias) در برابر سئوالات مي پرداختند يا منكر جرم خود بودند( به دليل قبح موضوع) كه باحضور مستمر و مصاحبه هاي متعدد و متوالي و حذف موارد ناقص، تاحدودي روايي و اعتبار تحقيق حفظ شد.

اميد است نتايج حاصل از پژوهش در اين كتاب بتواند مقدمه اي براي شناختن دقيق و علمي وضعيت موجود فرهنگي بويژه خرده فرهنگهاي معارض در جامعه شود تا ابعاد تازه اي ا زمقوله انحرافات ومنكرات مورد بررسي وكنكاش قرار گيرد.

(شيخاوندي :1379،18و17).

بزهكاري:

اقدام به عملي كه برخلاف موازين مقررات وقوانين و معيارهاي ارزش فرهنگي هرجامعه باشد.

در آن جامعه بزهكاري يا جرم تلقي مي گرددوكساني كه مرتكب چنين اعمال خلاف مي گردند مجرم يا بزهكار ناميده مي شوند.(آسيب شناسي اجتماعي، فرجاد، 1375، نشر كوكب، ص 169)

بزهكاري را ازلحاظ مطالعات اجتماعي و ازنقطه نظر عرف وقانون برچسب نوع كاري كه انجام مي دهند ميتوان برسه گونه زير تقسيم كرد:

الف. بزهكاري برعليه اشخاص عادي جامعه كه زندگي عادي بر اساس فرهنگ و قانون براي خود انتخاب كرده اند.

ب‌.                   برعليه دارائي و مالكيت ديگران.

ت‌.          بزهكاري برعليه نظم عمومي و سلامت افراد جامعه(آسيب شناسي اجتماعي، فرجاد، 1375، نشركوچك، ص 170)

بزهكاري دراصطلاح روانشناسي:

معمولا نوجوانان خلافكار و مجرم را دريك رديف نام مي بردند و شايد هم آن باشد كه اولاً: نوجوان چون هنوز به سن قانوني نرسيده است مجازات بزهكاري او در رديف يك خلاف تلقي مي گردد.ثانياً: بيم آن مي رود كه خلاف او عواقب وخيمي در برداشته و احتمال بزهكاري د رپيش باشد. خلاف در نوجوانان از عدم رضايت انضباط سرچشمه گرفته و خلافكار نسبت به مقررات بي اعتنا است.

معلمين مي توانند براي رفع خلافكاريها و بي انضباطي نوجوانان اعمال زير را انجام دهند:

1.                    تشويق و تحسين و تكيه كردن به شخصيت نوجوانان به جاي سرزنش و توبيخ و تمسخر او.
2.                    سپردن يك نوع مسئوليت به نوجوان بي انظباط وصرف انرژي او براي انجام كارهاي مدرسه اي.
3.          صبر و حوصله به خرج دادن و نرنجيدن از عمل شاگرد بي انضباط و تظاهر به اينكه از اين عمل بدش نمي آيد.(رفتارشناسي جوانان، شادروان، 1376، انتشار ايستا مسمي، ص17)

خانم و آقاي كرو معتقدند كه سه گروه جوانان بزهكار وجود دارند:

1.          در جوانان سالم و معمولي كه هيچگونه نقص تربيتي يا جسمي نداشته بسيار مؤدب و خوش رفتار نيز مي باشند، منتها گاهي دريك موقعيت خاص قرارمي گيرند و دست به بزهكاري مي زنند.
2.          نوجواناني كه در اثر سخت گيريهاي و الدين و يا ناامني هاي خانوادگي دچار ناراحتي و اختلاف عاطفي گرديده و براي تسكين خاطر و انتقام از والدين به بزهكاري دست مي زنند.
3.                    بزهكاري كه دچار انحرافات رواني هستند و از لحاظ تعليم و تربيت در سطح هوشي پيشرفته نبوده و به هيچ وجه پاي بند وجدان و اخلاق نمي باشند.

به طور كلي بزه به هر صورت كه باشد بزهكار دچار عدم تمركز حواس و حافظه و تزلزل شخصيت گرديده است كه نه تنها عواقب آن متوجه خود شخص مي گردد و بلكه براي خانواده و اجتماع نيز مضر مي باشد. (رفتار شناسي جوانان، شادروان، 1376، انتشارات مسمي، ص 21)

انحرافات اجتماعي:

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بزهكاري
 • مقاله نقش والدین در کاهش یا افزایش بزهکاری کودکان
 • مقاله اقتدار دين در پالايش جامعه از انحرافات اجتماعي
 • مقاله اهمیت نماز در کاهش جرم و بزهکاری
 • مقاله نقش وراثت در بزهکاری
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی