مقاله بومی سازی روانشناسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  بومی سازی روانشناسی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  بومی سازی روانشناسی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۷
ضرورت بومی سازی روانشناسی در ایران    ۹
مقدمات و تمهیدات بومی سازی روانشناسی در ایران    ۱۷
ابعاد ساخت و ساز نظریه های بومی در روان شناسی    ۱۹
تاریخی بودن نظریه‌ها    ۲۰
پیامدهای بومی سازی روانشناسی در کشور    ۲۰
چالش های اساسی در بومی سازی    ۲۲
چالش های مربوط به وارسی نظریه ها    ۲۳
منابع    ۲۷

 منابع

۱٫ ابن عربی، محی الدین (۱۳۸۳).  فتوحات مکیه (ترجمه توسط محمد خواجوی).   تهران، انتشارات مولی.

۲٫ پوپر، کارل ریموند (۱۳۷۰).  منطق اکتشافات علمی (ترجمه سید حسین کمالی).  تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

۳٫ سهروردی، شهاب الدین (۱۳۷۷).  حکمته الاشراق (ترجمه سید جعفر سجادی).  تهران، انشارات دانشگاه تهران.

۴٫ شایگان، داریوش (۱۳۸۰).  بت های ذهنی و خاطره ازلی، تهران-امیرکبیر.

۵٫ شایگان، داریوش (۱۳۸۱).  افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار [ترجمه فاطمه ولیانی].  تهران-انتشارات فرزان.

۶٫ شهیدی، جعفر (۱۳۷۹).  شرح مثنوی.  تهران.  انتشارات علمی و فرهنگی.

۷٫ شیرازی، صدرالدین محمد (۱۴۲۴ ه. ق).  الحکمته المتعالیه فی اسفار العقلیه الاربعه- لبنان، بیروت.  داراحیاء التراث العربی.

۸٫ شیرازی، صدرالدین (۱۳۸۰).  ترجمه اسرارالایات:  یا رازهای آیات قرآن (ترجمه محمد خواجوی).  تهران-انتشارات مولی.

۹٫گوته، یوهان ولفگانگ فون (۱۸۱۹).  دیوان شرقی [ترجمه شجاع الدین شفا در سال ۱۳۸۰].  تهران-چاپ نخستین.

۱۰٫ نصر، حسین (۱۹۸۹).  انسان و طبیعت:  بحران معنوی انسان متجدد.  (ترجمه عبد الرحیم گواهی).  تهران-دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

Arlow, J. A. (1995).  Psychoanalysis.  In R. J. Corsini, and D. Wedding (Eds.), Current Psychotherapies, (pp. 15-50).

Dewey, J. (1938).  Logic:  The Theory of Inquiry:  New York:  Henry Holt and Company.

Ellis, A. (1995).  Rational Emotive Behavior Therapy.  In R. J. Corsini, and D. Wedding (Eds.), Current Psychotherapies, (pp.162-195).

Jung, C. G. (1944).  Psychology and Alchemy.  CW 12.

Jung, C. G. (1961).  Memories, Dreams, Reflections.  Recorded and edited by A. Jaffe’ and translated by R. and C. Winston.  New York:  Pantheon, 1962 (German edition 1961).

Jung, C. G. (1969).  The Spiritual Problem of Modern Man.  In Collected Works. Vol. 10.

Kant, E. (1933).  Critique of Pure Reason, translated by N. Kemp Smith, London:  MacMillan.

Skinner, B. F. (1953).  Science and Human Behavior.  New York:  MacMillan.

Necessities and Challenges in Contextualizing Psychology in Islamic Republic of Iran

Bagher B. Ghobari, Ph.D.

University of Tehran, School of Psychology & Education

 

چکیده:

 علوم روانشناختی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علوم انسانی در صورتی می تواند کارآیی خود را نشان دهد که بتواند با نظریه های فرهنگی و بومی به سوالات اساسی در رابطه با مسائل روانی مردم کشورمان پاسخ گوید و در رشد و ارتقای فرهنگی، معنوی و روانی مردم این مرزو بوم کارا و موثر باشد. مسائل روانشناختی مردم جدا از مسائل فرهنگی، وضعیت اقتصادی سیاسی، باورهای مذهبی آنان نمی‌تواند، مطالعه شود. متاسفانه با وجود اینکه از تأسیس رشته های روانشناسی و علوم وابسته در دانشگاه‌های ایران سالیان زیادی می‌گذرد، این رشته هنوز نتوانسته است کارایی خود را در حل مشکلات و معضلات فردی، اجتماعی، در کشورمان به نحو موثر نشان دهد. این امر ناشی از پیروی کورکورانه از تئوریها، الگوها و مدل های غربی در کشورمان بوده است.‌ با عطف به پیشینه غنی کشورمان در عرفان و آموزه‌های‌ وحیانی استخراج اصول نظری و کاربردهای عملی نظریه های روانشناختی از فرهنگ اصیل اسلامی ضروری به نظر می رسد.این امر فقط زمانی امکان پذیر است که چالشهای زیر را در مسائل نظری و متدولوژیکی، یک اندیشمند اصیل و یک روانشناس بومی در نظر بگیرد.

۱٫ چالش‌های نظری

بدون یک نظریه منسجم، فهم پدیده های روانی و اجتماعی در یک جامعه غیر ممکن به نظر می‌رسد. بسیاری از افرادی که درعلوم انسانی کار کرده اند برای خود چهارچوبه مشخصی را در نظر گرفته اند. یک نظریه منسجم بومی در روانشناسی که بتواند در عین انسجام درونی به سوالات بیرونی و برخاسته از زندگی مردم کشورمان پاسخگو باشد لازم و ضروری است. پایه های اساسی نظریه روانشناسی بومی را می‌توان در آثار عرفا و اندیشمندان بزرگی چون غزالی، ملاصدرا، محلی الدین ابن عربی و آثار جلال الدین رومی یافت. داستانهای قرآنی پر از مفاهیم و فرآیندهای روانشناختی هستند که درصورت همت متخصصان این حیطه براحتی می‌توان از آنها در شکل دهی نظری این چهارچوبه مفهومی‌سود جست.

۲٫ چالشهای تجربی

هر نظریه بالقوه ای که توسط اندیشمندان ساخته و پرداخته شود باید اولا فرضیه‌های علمی را تولید کند که قابل ‌آزمون و اندازه گیری هستند و در ثانی حدودی را برای تأیید پذیری و ابطال پذیری اصول و پایه های اساسی خود بیان نماید. در این جاست که یک نظریه روانشناختی دقیقاً خود را از یک نظریه فلسفی و عرفانی متمایز می سازد. چالشهای تجربی روانشناسان کمتر از چالش‌های نظری و فکری آنان کوشش و زمان نخواهد برد. به هر حال این امر تقویت‌های مخصوص خود را به همراه خواهد داشت. در چالش‌های تجربی ، روانشناسان باید حدأقل به سوالات اساسی زیر پاسخ دهند:

الف) تا چه اندازه نظریه های روانشناختی می توانند به تولید فرضیه های قابل آزمایش در مورد توصیف، پیش بینی و کنترل رفتارهای انسان بپردازند؟

ب) چگونه این فرضیه ها به پیش بینی های عملی و قابل تست تبدیل می‌گردند که متغیرهای آنها را می‏توان به صورت عملیاتی و دقیق توصیف و تعریف کرد.

ج) چگونه داده های به‌دست آمده از تست فرضیه ها و پیش بینی ها، به تقویت و یا اصلاح و رد نظریه کمک می کنند.

د) نظریه تا چه اندازه پاسخگوی مشکلات واقعی مردم کشورمان می باشد و به صورت کلی می‌تواند آنها را تبیین کند.

ه) تا چه اندازه نظریه در پیش بینی رفتارهای مردم موثر و کارا می باشد.

و) نظریه تا چه اندازه ویژگیهای فرهنگی، شخصی و دینی افراد را بدون کاهشگری می تواند تبیین و پیش بینی نماید و رفتارهای مذهبی و معنوی آنان را ارتقا و بهبود بخشد.

ز) نظریه مورد بررسی تا چه اندازه با تئوریهای دیگر در حیطه علوم انسانی سازگار است.

در اصل مقاله‌می‌شود تا هر کدام از این گزاره ها به تفصیل، بحث و بررسی شود.

کلمه های کلیدی:

• علوم انسانی • روان شناسی • بومی سازی

مقدمه

علوم روان شناختی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علوم انسانی در صورتی می تواند کارایی خود را نشان دهد که بتواند با نظریه های فرهنگی و بومی به سوالات اساسی در رابطه با مسائل روانی مردم کشورمان پاسخ گوید و در رشد و ارتقای  فرهنگی، معنوی و روانی مردم این مرز و بوم کارا و موثر باشد.  مسائل روانشناختی مردم جدا از مسائل فرهنگی، وضعیت اقتصادی، سیاسی و باورهای مذهبی آنان نمی تواند، مطالعه شود. متأسفانه با وجود اینکه از تأسیس رشته های روان شناسی و علوم وابسته در دانشگاه های ایران سالیان زیادی می‌گذرد این رشته هنوز نتوانسته است کارایی خود را در حل مشکلات و معضلات فردی و اجتماعی در کشورمان به نحو شایسته نشان دهد.  این امر ناشی از پیروی کورکورانه از به کارگیری تئوریها، الگوها و مدل های غربی در کشورمان بوده است.  با وجود  پبشینه غنی کشورمان در عرفان و آموزه های وحیانی استخراج اصول نظری و کاربردهای عملی نظریه‌های روانشناختی از فرهنگ اصیل اسلامی ضروری به نظر می رسد.  این امر فقط در صورتی امکان پذیر است که چالش های مناسب نظری و متدولوژیکی یک اندیشمند اصلی و یک روانشناس بومی در نظر گرفته شود.  در این مختصر، ابتدا به ضرورت بومی‌سازی روانشناسی اشاره خواهد شد، پس از آن مقدمات و تمهیدات و پیشایندهای بومی‌سازی مطرح خواهد شد و به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی و منابع در دسترس در تهیه و تدوین تئوریها و الگوهای معنوی روانشناسی اشاره خواهد شد، سپس به ابعاد بومی سازی از تدوین نظری گرفته تا تحقیقات تجربی در بافت فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی پرداخته خواهد شد.  از آن پس  گستره و ابعاد بومی سازی و پیامد های بومی سازی بحث‌ خواهد‌شد و نهایتاً به برخی از چالش های نظری و متدولوژیکی خواهیم پرداخت.

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی و معماری
 • مقاله روانشناسی تعامل اجتماعی
 • مقاله تأثیر بدرفتاری بر عزت نفس
 • مقاله روانشناسی شغل
 • مقاله روانشناسی شخصیت
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.