مقاله تاثیر مدرنیته بر خانواده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تاثیر مدرنیته بر خانواده  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 18  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تاثیر مدرنیته بر خانواده   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    4
مقدمه    5
تاثیر مدرنیته بر خانواده    6
1- عقلانیت    12
2- فردگرایی    13
3-نقد سنت    13
نتیجه گیری    15
منابع    16

منابع

1. آزاد ارمكي، تقي (1386). جامعهشناسي خانوادة ايراني. تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انـساني

10. بيرو، آلن (1375). فرهنگ علوم اجتماعي. ترجمة باقر ساروخاني، تهران، كيهان.

11. چيل، ديويد (1388). خانوادهها در دنياي امروز. ترجمة محمد مهدي لبيبي، تهـران، شـركت نـشر نقـد

12. حجازي، بنفشه (1370). زن به ظن تاريخ. بيجا، شهرآب.

13. حجازي، بنفشه (1376). به زير مقنعه. تهران، علم.

14. حرعاملي، محمدبن حسن (1347). وسائل الشيعه. قم، ال البيت الاحياء التراث.

15.دالماني، هانري رنه (1378). از خراسان تا بختياري. ترجمة غلامرضا سميعي، تهران، طاووس.

16. دلريش، بشري ( 1375). زن در دورة قاجار. بيجا، حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي.

17.دورانت، ويليام جيمز (1370). تاريخ تمدن. ترجمة احمد آرام، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

18. راوندي، مرتضي (1384). تاريخ اجتماعي ايران، تهران، موسسة انتشارات نگاه.

19. رابرتسون، يان (1377). درآمدي بر جامعه. ترجمة حسين بهروان، مشهد، آستان قدس رضـوي، شـركت

2. آزاد ارمكي، تقي (1380). انديشة نوسازي در ايران. تهران، دانشگاه تهران، موسسة انتشارات و چاپ.

20. رهنمايي، سيداحمد (1384). غربشناسي. قم، مركز انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.

21. زرشناس، شهريار (1383). مباني نظري غرب مدرن. تهران، كتاب صبح.

22. ساروخاني، باقر (1376). طلاق، پژوهشي در شـناخت واقعيـت و عوامـل آن. تهـران، انتـشارات دانـشگاه

23. سالاري فر، محمدرضا، (1384). خانواده در نگرش اسلام و روانشناسي. تهران، سازمان مطالعـه و تـدوين

24. سگالن، مارتين (1375). جامعهشناسي تاريخي خانواده. ترجمة حميد الياسي، تهران، نشر مركز.

25. صدوق، محمد بن علي بن حسين بابويه قمي (1413ق). من لايحضره الفقيه. قم، جامعة مدرسين حـوزة

26. علوي، هدايتاالله (1378). زن در ايران باستان. تهران، هيرمند.

27. غفاريفرد، عباسقلي (1383). زن در تاريخنگاري صفويه. تهران، امير كبير.

28. فوزي تويسركاني، يحيي (1380). مذهب و مدرنيزاسيون در ايران. تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.

29. كليني، ابي جعفر محمد بن يعقوب (1365). كافي. تهران، دارالكتب اسلاميه.

3. آصفي، آصفه (1352). خانواده و تربيت در ايران. تهران، انتشارات انجمن ملي اولياء و مربيان.

30. كهون،لارنس (1387). متنهايي گزيده از مدرنيسم تا پست مدرنيـسم. ويراسـتة عبـدالكريم رشـيديان،

31. گاردنر، ويليام (1386). جنگ عليه خانواده. ترجمة معصومه محمدي، قم، دفتر مطالعات و تحققات زنان.

32. گيدنز، آنتوني (1376). جامعهشناسي. ترجمة منوچهر صبوري، تهران، ني.

4. اعزازي، شهلا (1376). جامعهشناسي خانواده. تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

5. بارتلمه، كريستيان (1344). زن در حقوق ساساني. ترجمة ناصرالدين صاحبالزماني، تهران، عطائي.گذري كوتاه بر تأثير مدرنيسم بر خانواده با تأكيد بر خانوادة ايراني 901

6. برنارد، جان (1384). درآمدي به مطالعات خانواده. ترجمة حسين قاضيان، تهران، ني.

7. بهنام، جمشيد (1383). تحولات خانواده. ترجمة محمد جعفر پوينده، تهران، نشر ماهي.

8. بهنام، جمشيد (1375). ايرانيان و انديشة تجدد. تهران، نشر فروزان.

9. بيات، عبدالرسول (1381). فرهنگ واژهها. قم، مؤسسة انديشه و فرهنگ ديني.

چکیده

جهان امروز جهان برخوردهاست، ما همه روزه شاهد برخوردهاي گوناگوني در سطوح مختلف جهاني هستيم بعضي از اين برخوردها در سطح کلان و بين المللي صورت مي گيرد که ما گزارشات لحظه به لحظه آن را از طرق گوناگون پيگيري مي کنيم همچون برخوردهاي نظامي که به نوعي کل جهان را درگير خود نموده است، اما برخي از اين تقابل ها به گونه اي آرام و بي صدا در حال شکل گيري است که اگر تاثيرگذاري آن بر روابط انساني و ارتباطات اجتماعي بيشتر از برخورد نوع اول نباشد کمتر از آن هم نيست همچون تقابل مدرنيته و سنت در جوامعي چون کشور عزيز ما ایران می باشد.

واژگان کلیدی:

مدرنیته- غرب- تکنولوژی-علم-پیشرفت


مقدمه

من معتقدم چنانچه بخواهيم به ارتباطات انساني به عنوان يک سوال اصلي در جامعه توجه کنيم، هسته اوليه اين ارتباط رابطه اي است که ميان زن و مرد ايجاد مي شود و خانواده را تشيکل مي دهند. سپس فرزندان به وجود آمده و اين فرزندان در اجتماع ظاهر مي شوند يعني هسته و بنيان اصلي و اوليه زندگي اجتماعي با خانواده شکل مي گيرد و اين خانواده به شکل مقدماتي مبتني بر رابطه زن و مرد و چگونگي اين رابطه است پس بايد ببينيم گفت وگوهاي اين خانواده به چه صورتي است و در چه فضايي اين گفتمان را انجام مي دهند. من تصور مي کنم اگر بخواهيم اين موضوع را با ارتباطات مرتبط کنيم و ببينيم چه جامعه اي در اين حوزه مي تواند تعامل بيشتر و موثرتري داشته باشد يا در سطح کلان چه جامعه اي در حوزه انتخابات مي  تواند موفق تر عمل کند بايد ابتدا به خانواده و روابط زن و مرد بپردازيم چون در اين حوزه ما با تغييرات بسيار زيادي در حال مواجه شدن هستيم و اين تغييرات ممکن است در آينده افق هاي زندگي اجتماعي ما را نيز تحت تاثير خود قرار دهد. بايستي عنوان کرد که سنگ بناي تمامي بحث هاي جديدي که امروزه ميان زن و مرد مطرح است، به آزادي هاي اساسي که در اعلاميه حقوق بشر و تحت عنوان آزادي هاي اوليه مطرح مي شود باز مي گردد و حالا به نوعي چون جامعه ما در معرض مدرنيزم قرار گرفته، هم اکنون دچار يک برداشت صوري از اين مفاهيم است که بيشتر جنبه و رنگ حقوقي دارد.

اما اينکه ما تا چه اندازه صاحب حق بيشتري شده ايم و چه حوزه هايي را بيشتر مي خواهيم  و اين امر تا چه اندازه گفتمان سنتي ما را در معرض چالش قرار داده و اثرات و تبعاتي نيز داشته و دوام واستحکام خانواده ها با طرح اينگونه مسائل تا چه اندازه در معرض تزلزل قرارگرفته است مسائل وموضوعاتي قابل بحث و بررسي است.( آزاد ارمكي، تقي (1386). جامعهشناسي خانوادة ايراني. تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انـساني دانشگاهها (سمت).)


تاثیر مدرنیته بر خانواده

دومقوله اصلي فکري از نوع معرفت شناسانه که به نوعي مفاهيم  ديگر را هدايت مي کند و در قالب فيلم،  کتاب، و غيره مطرح  مي شود شامل بحث هاي فمنيستي و بحث حقوق و آزادي هاي زنان است که به نوعي ملهم از بحث هاي حقوق بشري است. البته من اعتقاد دارم که چيزي که تحت عنوان فمنيسم مطرح است هنوز وارد لايه هاي اصلي جامعه نشده و عرف در جامعه ما هنوز آنقدر پر قدرت است که اجازه نداده است فمنيسم از يک شعار ژورناليستي بيرون آمده و وارد شود اما متاسفانه نمي توان مانع تاثيرات آن در روابط انساني  شد البته ما هنوز در بيخ و بن زندگي اجتماعي با عرف و سنت و تشکيل خانواده، به صورت سنتي مواجه هستيم والگوهاي رفتاري ما وامدار عرف هستند و کسي به شدت از معادلا ت فمنيستي الگوبرداري نمي کند چون عرف ما هم از مذهب در جامعه ايراني بهره مي گيرد.( آزاد ارمكي، تقي (1380). انديشة نوسازي در ايران. تهران، دانشگاه تهران، موسسة انتشارات و چاپ.)

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدرنيته و رابطه آن با سنت هاي قديم
 • مقاله پست مدرنيسم
 • برچسب ها : , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی