مقاله تاثیر مدرنیته بر خانواده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تاثیر مدرنیته بر خانواده  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تاثیر مدرنیته بر خانواده   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
تاثیر مدرنیته بر خانواده    ۶
۱- عقلانیت    ۱۲
۲- فردگرایی    ۱۳
۳-نقد سنت    ۱۳
نتیجه گیری    ۱۵
منابع    ۱۶

منابع

۱٫ آزاد ارمکی، تقی (۱۳۸۶). جامعهشناسی خانوادة ایرانی. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انـسانی

۱۰٫ بیرو، آلن (۱۳۷۵). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمة باقر ساروخانی، تهران، کیهان.

۱۱٫ چیل، دیوید (۱۳۸۸). خانوادهها در دنیای امروز. ترجمة محمد مهدی لبیبی، تهـران، شـرکت نـشر نقـد

۱۲٫ حجازی، بنفشه (۱۳۷۰). زن به ظن تاریخ. بیجا، شهرآب.

۱۳٫ حجازی، بنفشه (۱۳۷۶). به زیر مقنعه. تهران، علم.

۱۴٫ حرعاملی، محمدبن حسن (۱۳۴۷). وسائل الشیعه. قم، ال البیت الاحیاء التراث.

۱۵٫دالمانی، هانری رنه (۱۳۷۸). از خراسان تا بختیاری. ترجمة غلامرضا سمیعی، تهران، طاووس.

۱۶٫ دلریش، بشری ( ۱۳۷۵). زن در دورة قاجار. بیجا، حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۷٫دورانت، ویلیام جیمز (۱۳۷۰). تاریخ تمدن. ترجمة احمد آرام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

۱۸٫ راوندی، مرتضی (۱۳۸۴). تاریخ اجتماعی ایران، تهران، موسسة انتشارات نگاه.

۱۹٫ رابرتسون، یان (۱۳۷۷). درآمدی بر جامعه. ترجمة حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضـوی، شـرکت

۲٫ آزاد ارمکی، تقی (۱۳۸۰). اندیشة نوسازی در ایران. تهران، دانشگاه تهران، موسسة انتشارات و چاپ.

۲۰٫ رهنمایی، سیداحمد (۱۳۸۴). غربشناسی. قم، مرکز انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

۲۱٫ زرشناس، شهریار (۱۳۸۳). مبانی نظری غرب مدرن. تهران، کتاب صبح.

۲۲٫ ساروخانی، باقر (۱۳۷۶). طلاق، پژوهشی در شـناخت واقعیـت و عوامـل آن. تهـران، انتـشارات دانـشگاه

۲۳٫ سالاری فر، محمدرضا، (۱۳۸۴). خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی. تهران، سازمان مطالعـه و تـدوین

۲۴٫ سگالن، مارتین (۱۳۷۵). جامعهشناسی تاریخی خانواده. ترجمة حمید الیاسی، تهران، نشر مرکز.

۲۵٫ صدوق، محمد بن علی بن حسین بابویه قمی (۱۴۱۳ق). من لایحضره الفقیه. قم، جامعة مدرسین حـوزة

۲۶٫ علوی، هدایتاالله (۱۳۷۸). زن در ایران باستان. تهران، هیرمند.

۲۷٫ غفاریفرد، عباسقلی (۱۳۸۳). زن در تاریخنگاری صفویه. تهران، امیر کبیر.

۲۸٫ فوزی تویسرکانی، یحیی (۱۳۸۰). مذهب و مدرنیزاسیون در ایران. تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

۲۹٫ کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب (۱۳۶۵). کافی. تهران، دارالکتب اسلامیه.

۳٫ آصفی، آصفه (۱۳۵۲). خانواده و تربیت در ایران. تهران، انتشارات انجمن ملی اولیاء و مربیان.

۳۰٫ کهون،لارنس (۱۳۸۷). متنهایی گزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیـسم. ویراسـتة عبـدالکریم رشـیدیان،

۳۱٫ گاردنر، ویلیام (۱۳۸۶). جنگ علیه خانواده. ترجمة معصومه محمدی، قم، دفتر مطالعات و تحققات زنان.

۳۲٫ گیدنز، آنتونی (۱۳۷۶). جامعهشناسی. ترجمة منوچهر صبوری، تهران، نی.

۴٫ اعزازی، شهلا (۱۳۷۶). جامعهشناسی خانواده. تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

۵٫ بارتلمه، کریستیان (۱۳۴۴). زن در حقوق ساسانی. ترجمة ناصرالدین صاحبالزمانی، تهران، عطائی.گذری کوتاه بر تأثیر مدرنیسم بر خانواده با تأکید بر خانوادة ایرانی ۹۰۱

۶٫ برنارد، جان (۱۳۸۴). درآمدی به مطالعات خانواده. ترجمة حسین قاضیان، تهران، نی.

۷٫ بهنام، جمشید (۱۳۸۳). تحولات خانواده. ترجمة محمد جعفر پوینده، تهران، نشر ماهی.

۸٫ بهنام، جمشید (۱۳۷۵). ایرانیان و اندیشة تجدد. تهران، نشر فروزان.

۹٫ بیات، عبدالرسول (۱۳۸۱). فرهنگ واژهها. قم، مؤسسة اندیشه و فرهنگ دینی.

چکیده

جهان امروز جهان برخوردهاست، ما همه روزه شاهد برخوردهای گوناگونی در سطوح مختلف جهانی هستیم بعضی از این برخوردها در سطح کلان و بین المللی صورت می گیرد که ما گزارشات لحظه به لحظه آن را از طرق گوناگون پیگیری می کنیم همچون برخوردهای نظامی که به نوعی کل جهان را درگیر خود نموده است، اما برخی از این تقابل ها به گونه ای آرام و بی صدا در حال شکل گیری است که اگر تاثیرگذاری آن بر روابط انسانی و ارتباطات اجتماعی بیشتر از برخورد نوع اول نباشد کمتر از آن هم نیست همچون تقابل مدرنیته و سنت در جوامعی چون کشور عزیز ما ایران می باشد.

واژگان کلیدی:

مدرنیته- غرب- تکنولوژی-علم-پیشرفت


مقدمه

من معتقدم چنانچه بخواهیم به ارتباطات انسانی به عنوان یک سوال اصلی در جامعه توجه کنیم، هسته اولیه این ارتباط رابطه ای است که میان زن و مرد ایجاد می شود و خانواده را تشیکل می دهند. سپس فرزندان به وجود آمده و این فرزندان در اجتماع ظاهر می شوند یعنی هسته و بنیان اصلی و اولیه زندگی اجتماعی با خانواده شکل می گیرد و این خانواده به شکل مقدماتی مبتنی بر رابطه زن و مرد و چگونگی این رابطه است پس باید ببینیم گفت وگوهای این خانواده به چه صورتی است و در چه فضایی این گفتمان را انجام می دهند. من تصور می کنم اگر بخواهیم این موضوع را با ارتباطات مرتبط کنیم و ببینیم چه جامعه ای در این حوزه می تواند تعامل بیشتر و موثرتری داشته باشد یا در سطح کلان چه جامعه ای در حوزه انتخابات می  تواند موفق تر عمل کند باید ابتدا به خانواده و روابط زن و مرد بپردازیم چون در این حوزه ما با تغییرات بسیار زیادی در حال مواجه شدن هستیم و این تغییرات ممکن است در آینده افق های زندگی اجتماعی ما را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. بایستی عنوان کرد که سنگ بنای تمامی بحث های جدیدی که امروزه میان زن و مرد مطرح است، به آزادی های اساسی که در اعلامیه حقوق بشر و تحت عنوان آزادی های اولیه مطرح می شود باز می گردد و حالا به نوعی چون جامعه ما در معرض مدرنیزم قرار گرفته، هم اکنون دچار یک برداشت صوری از این مفاهیم است که بیشتر جنبه و رنگ حقوقی دارد.

اما اینکه ما تا چه اندازه صاحب حق بیشتری شده ایم و چه حوزه هایی را بیشتر می خواهیم  و این امر تا چه اندازه گفتمان سنتی ما را در معرض چالش قرار داده و اثرات و تبعاتی نیز داشته و دوام واستحکام خانواده ها با طرح اینگونه مسائل تا چه اندازه در معرض تزلزل قرارگرفته است مسائل وموضوعاتی قابل بحث و بررسی است.( آزاد ارمکی، تقی (۱۳۸۶). جامعهشناسی خانوادة ایرانی. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انـسانی دانشگاهها (سمت).)


تاثیر مدرنیته بر خانواده

دومقوله اصلی فکری از نوع معرفت شناسانه که به نوعی مفاهیم  دیگر را هدایت می کند و در قالب فیلم،  کتاب، و غیره مطرح  می شود شامل بحث های فمنیستی و بحث حقوق و آزادی های زنان است که به نوعی ملهم از بحث های حقوق بشری است. البته من اعتقاد دارم که چیزی که تحت عنوان فمنیسم مطرح است هنوز وارد لایه های اصلی جامعه نشده و عرف در جامعه ما هنوز آنقدر پر قدرت است که اجازه نداده است فمنیسم از یک شعار ژورنالیستی بیرون آمده و وارد شود اما متاسفانه نمی توان مانع تاثیرات آن در روابط انسانی  شد البته ما هنوز در بیخ و بن زندگی اجتماعی با عرف و سنت و تشکیل خانواده، به صورت سنتی مواجه هستیم والگوهای رفتاری ما وامدار عرف هستند و کسی به شدت از معادلا ت فمنیستی الگوبرداری نمی کند چون عرف ما هم از مذهب در جامعه ایرانی بهره می گیرد.( آزاد ارمکی، تقی (۱۳۸۰). اندیشة نوسازی در ایران. تهران، دانشگاه تهران، موسسة انتشارات و چاپ.)

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدرنیته و رابطه آن با سنت های قدیم
 • مقاله پست مدرنیسم
 • برچسب ها : , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.