مقاله جهانی شدن و مفهوم امنیت ملی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله جهانی شدن و مفهوم امنیت ملی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله جهانی شدن و مفهوم امنیت ملی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
الف : آثار جهانی شدن برحاکمیت ملی   ۴
پیامدهای منفی جهانی شدن :   ۵
۲- پیامدهای مثبت جهانی شدن   ۷
ب: راهکارهای رو یاروی با پدیده جهانی شدن و تبدیل تهدیدها به فرصت ها :   ۸
نتیجه گیری :   ۱۱
منابع و ماخذ :   ۱۳

منابع و ماخذ :

۱-   چهره متغییر امنیت ملی ، رابرت ماندل ، پژوهشکده مطالعاتی راهبری ۱۳۷۷

۲-   فصلنامه مطالعاتی راهبری ، شماره اول و دوم ۱۳۸۰

۳-   مدخلی بر مفاهیم و رو یکرد های امنیت ملی محمد رضا ، تاجیک

۴-   امنیت جهانی ( از نظریه تا واقعیت ) اطلاعات سیاسی – اقتصادی سال ۱۳ شماره ۱۴۳- ۱۴۴ ( مرداد و شهریور ۱۳۷۸ )

۵-    امنیت ملی در حال تکوین : دکتر علی ربیعی ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره ی ۱۹۸- ۱۹۷

۶-   محمد تقی زاده ( جهانی شدن ، فر و پاشی یا تقویت مرزها )

۷-   جهانی کردن ، واپسین مرحله ی امپریالیسم : دکتر احمد یوسف

اطلاعات سیاسی – اقتصادی – مهر و آبان ۱۳۸۲ شماره ۱۹۴- ۱۹۳

۸-   جهانی شدن و تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات سیاسی – اقتصادی بهمن و اسفند ۱۳۸۲   شماره ۱۹۸- ۱۹۷    

مقدمه :

در ابتدا تعریف های گوناگون از جهان و مفهوم امنیت ملی ارائه می گردد. جهانی شدن ( یا جهانی کردن ) در یک تعریف جهان شدن یه معنای شکوفایی جوامع مدنی ، عامل کاهش موانع در راه تجارت آزاد و تعمیق وابستگی متقابل است.

در تعریفی دیگر چنین آمده است : گسترش روابط و پیوند های گوناگون میان دولتها و جوامعی که انقلاب جهانی نو را تشکیل می دهد ؛ فرایند های که بر پایه ی آنها ، رخدادها ، تصحیحات و فعالیت ها در یک جنبش از جهان می تواند پیامد های مهمی برای افراد و جوامع در بخشهای دیگری از جهان داشته باشد.

به عبارت دیگر می توان گفت جهانی شدن عبارت است از گسترش فرایند ، و به هم پیوسته موضوعات ، فرصت های گزینش ، الگوی رقیب و اقدامهای گوناگون در مقیاس جهانی .

و برخی دیگر از جهانی شدن در واقع به جهانی کردن تعبیر می کنند . که در آن سیاست های ویژه ای به اجرا در می آید که در آن شرکت های فرا ملیتی و دولت  غربی بویژه دولتهای آمریکا و انگلیس در این فرایند نقش اساس را ایفا می کند و می توان  گفت که از امپریالیسم است که از این دیدگاه جهانی شدن   (جهانی کردن )    مرحله ی تازه ای از امپر یالیسم است که در آغاز به صورت همبستگی فلاهر شده و اخیرا خود را در چهره ی جهانی شدن مانده است .

و اینک به مفهوم اینست ملی نگاهی می اندازیم : مفهوم امنیت ملی هر روز بیش از گذشته نه تنها در جهان سیاست بلکه در اقتصاد ، فرهنگ و اجتماع به کار می دهد و آرام آرام به وازه و مفهومی پر قدرت تبدیل می شود . گستردگی این مفهوم باعث شده است که امنیت ، محور مطالعاتی قرار گیرد که مفاهیم کلیدی ، از جمله روابط بین الملل قدرت ، منافع و بحران را پوشش می دهند .

تعریف امنیت ملی : واژه امنیت ملی به دنبال تشکیل دولت ملت های جدید به گونه گسترده  وارد متون سیاسی و روابط بین الملل شده است برادشت های متفاوتش از مقوله امنیت  ارائه گردیده است که بطور کلی تا دهه ۱۹۸۰  دو گونه نحوه ی برداشت از مفهوم امنیت ملی حاکم بود به گونه ای از دیدگاه مکتب واقع گرایان ، امنیت یکی از مشقات قذرت دانسته  می شود و آرمانگرایان مایل بودند که امنیت را حاصل صلح بدانند ، با این باور که صلح پایدار موجب تامین امنیت همگان خواهد شد رویکرد های در زمینه ی امنیت ملی در شرایط تازه باید متکی بر درک و شناخت فرهنگ ها ، خواست ها و نیاز های دولت های و مردم کشورهای باشد که امروز آن را جهان سوم می نامیم .

رویکرد های تکوین یافته بیشتر ناظر به تهدید های امنیت جهان اول است و به همین دلیل معیارهای امنیت ملی در کشور های جهان اول هیچ گاه قادر به ایجاد نظمی که همه از آن منتفع گردد نبوده است .

کشورهای جهنان سوم برای پاسخگویی به چالش های خود لازم است با آموزش مفاهیم در زمینه امنیت ملی و پرورش و تربیت نخیگان و بر پا کردن نهاد های پژوهشی و کارا از قدرت تبین بیشتری در این زمینه بر خور دار شوند.

 جهانی شدن و تاثیرات آن بر امنیت ملی ج . ا. ایران جهانی شدن پدیده ای است که خواه نا خواه همه کشور های را تحت تاثیر قرار می دهند ؛ چنلانچه این پدیده اکنون در ابعاد اقتصادی ، سیاسی اجتماعی . حقوقی ، بویژه در عرصه ی فناوری ارتباطات و اطلاعات اثر خود را نشان می دهند .

ایران نیز به رغم تاکید بر اصول سیاست خارجی اش که همانا نا عدم وابستگی به شرق یا غرب است ، نمی تواند از پیامد های این پدیده دور باشد . وضع بهع گونه ای است که برای سهیم شدن در تجارت بین الملل چاره ای جز پیوستند به سازمان تجارت جهانی ( wto ) وجود ندارد ، زیرا با پیوستن بیش از ۱۳۰  کشور به این سازمان ، عملا ۸۰ % تجارت جهان در اختیار آن است . بنابراین عضو نبودن در آنافزایش هزینه ی واردات و نیز ایجاد و موانع در راه صدور کالا ها را در پی خواهد داشت و بسیاری از منافع داخلی رو به خود کفایی را با مشکل خواهد ساخت افزون بر این ، در آمد نفت نیز که بیشترین در آمد کشور است ، در سالهای آینده رو به کاهش خوا۹هد گذاشت و باید برای آن چاره ای اندیشید . زیرا این موضوع گذشته از جنبه ای اقتصادی آن بی تردید بر امنیت ملی ما تاثیر خواهد داشت .

از این رویاروی با این مسئله ، باید عناصر امنیت ملی ، یعنی  ارضی حاکمیت ملی ، قوای سه گانه ، ارزشهای ملی و دینی از جمله مردم سا لاری دینی و …. را تقویت کنیم .

در ادامه ی این منظور به بررسی پدیده های جهانی شدن و تاثیر آن بر حاکمیت و امنیت ملی و آنگاه به پیامد های ذمنفی و مثبت جهانی شدن بر ایران  اشاره و راهکار های با این پدیده در جهت منافع ملی ایران مورد بحث  قرار می گیرد.

برای نظریه پردازان علوم سیاسی و روابط بین الملل ، جهانی شدن به معنی نظم جهانی نو در عرضه روابط بین الملل  ، تغییر تاملات بین دولتها و ملت ها از شکل فعلی ان ، کمرنگ شدن مفهوم دولت ملی و حاکمیت سرزمینو ظهور نهادهای قدرتمند غیر دولتی یا فراملی در عرصه یبین المللی است .

الف : آثار جهانی شدن برحاکمیت ملی

مفهوم حاکمیت ملی از سده ی هیجدهم به بعد در عرصه ی جهانی مطرح گردید . بعد از آن تا کنون ،دولتها در قالب حاکمیتملی ومنافع مستقل امنیت ملی ، بر اساس حاکمیت ملی به وجود آمده و می آید .

یکی از مسائلی که اکنون امنیت ملی وحاکمیت ملی را تحت الشعاع قرار می دهد ، پدیده جهانی شدن است .

به طور کلی آثار جهانی شدن بر امنیت ملی را می توان در دو بعد مثبت و منفی مورد بررسی قرار داد .

پیامدهای منفی جهانی شدن :

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت تأثیر جهانی شدن بر توسعه کشورهای جهان سوم و انتقال علم و تکنولوژی به آنها
 • مقاله بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • مقاله زن و جهانی شدن
 • مقاله جهانی شدن (WTO)
 • مقاله طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.