مقاله دادگستری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله دادگستری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 47  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله دادگستری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   1
مبحث اول   2
تعاريف لغوي اصطلاحات   2
مبحث دوم   2
اجراي احكام مدني   2
گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.   3
ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري   3
ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني   4
د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.   4
گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش   4
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول   5
بخش اول: محل فروش   5
بخش دوم: زمان فروش   6
ج) موعد فروش   6
گفتار سوم: آگهي فروش   7
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين   9
الف) اخطار به محكوم له جهت حضور   9
ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور   9
ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا معرفي كرده   9
‌گفتار پنجم: جلسه فروش   10
الف) حضار اجباري در جلسه فروش   10
ب) حضار اختياري   11
ج) نحوه تنظيم صورتجلسه مزايده   11
گفتار پنجم: موارد رد   14
گفتار ششم: مبلغ فروش   14
الف) مبلغ كارشناسي يا ارزياب   14
ب) مبلغ توافق   15
ج) قيمت مزايده   15
گفتار هشتم: نحوه پرداخت   17
الف) پرداخت نقدي   17
ب) پرداخت به وعده   18
گفتار نهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده   19
گفتار دهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول   19
گفتار يازدهم: موارد به اعتباري مزايده   19
مبحث دوم   20
فروش اموال غيرمنقول   20
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش غيرمنقول   21
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول   22
مبحث سوم   23
تخلفات دادوز   23
گفتار اول: تخلفات اداري مشمول رسيدگي در هيات تخلفات اداري دادگستري   23
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسيدگي  در دادگاه صادر كننده اجرائيه   25
مبحث چهارم   25
اجراي اسناد رسمي   25
گفتار اول: مراجع صدور اجراييه و موارد آن   25
گفتار دوم   27
بازداشت امواع منقول   27
گفتار سوم   28
بازداشت اموال غيرمنقول   28
گفتار چهارم   28
حراج   28
بخش اول: آگهي فروش   28
بخش دوم: مكان حراج   29
بخش سوم: دعوت از طرفين   29
بخش چهارم: زمان حراج   30
بخش پنجم: مبلغ حراج   30
بخش ششم: موارد رد شركت در حراج   30
بخش هفتم: جلسه حراج   31
بخش هشتم: موارد بي‌اعتباري حراج   31
بخش نهم: موارد توقيف عمليات حراج (ماده 182)   31
مبحث سوم   32
معاملات دولتي   32
تعريف مناقصه:   32
گفتار اول: مناقصه   33
بخش اول: طبقه‌بندي معاملات   33
بخش دوم: طبقه‌بندي انواع مناقصات   34
بخش سوم: اعضاء كميسيون مناقصه   34
بخش چهارم: ضمانت‌نامه براي مناقصه   34
بخش پنجم: انعقاد قرارداد   35
بخش ششم: تجديد و لغو مناقصات   35
گفتار دوم   36
مزايده   36
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزايده   37
بخش سوم:‌ اجراي مقررات مربوط به مناقصه در مزايده   37
بخش چهارم: فروش اموال منقول   37
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غيرمنقول طرح‌هاي عمراني   37
بخش ششم: فروش اموال غيرمنقول دولتي   38
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزايده معاملات دولتي   38
مبحث چهارم: بورس   39
گفتار اول: اركان بورس   40
نحوه سرمايه‌گذاري در بورس   40
منابع و ماخذ   42

منابع و ماخذ

شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، علي مهاجري، جلد اول و دوم، چاپ دوم، انتشارات فكرسازان، 1384.
قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني، منصور اباذري فومشي، چاپ اول، انتشارات خرسندي، 1386.
شرحي بر قانون برگزاري مناقصات، محمدحسين عيدي‌زاده. چاپ اول. انتشارات خرسندي، زمستان 1386.
شرح و تفصيل قوانين و مقررات مربوط به اموال دولتي، يداله حبيبي، چاپ اول، انتشارات مجد، 1379.
ترمينولوژي حقوق، محمدجعفر جعفري لنگرودي، چاپ يازدهم، انتشارات گنج دانش، 1380.
فرهنگ فارسي عميد، حسن عميد. انتشارات اميركبير، چاپ 86-1363.
مجموعه قوانين ثبتي.
مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي ـ معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، چاپ روزنامه رسمي.
حقوق بازرگاني ورشكستگي، دكتر محمد صفري، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1376.
عملياتي در رابطه با بورس، مريم اكبرزاده، چاپ اول، انتشارات ره‌آورد هنر. 1385.
قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌ اجرايي آن، علي پاشا محمد نوري، چاپ اول. شركت تعاوني‌سازان معين ادارات، 1385.
مجموعه محاسبات عمومي، معاونت پژوهشي، تدوين و تنظيم قوانين و مقررات، رياست جمهوري چاپ دوم، 1382.

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد.

مسئوليت انسان يا در قالب قرار داده است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.

در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند،  والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.

با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند و در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.

در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصر از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهميم داد.

مبحث اول

تعاريف لغوي اصطلاحات

الف) مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا بيايع عرضه شده عرضه مي‌كنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.

ب) حراج: فروش چيزي به مزايده، فروش ملك يا كالا در حضور عده‌اي كه هر كسي بيشتر بخرد، به او بدهند، گاهي بجاي حراج مزايده بكار مي‌رود. حراج كلمه‌اي است كه فروشندگان چند بار به زبان آرند بيشتر از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند. به عبارتي به معرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي تا آنكه بها بيشتر دهد به او بفروشند.

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي‌شود.

مبحث دوم

اجراي احكام مدني

مطابق، ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‌گردد.

اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، سه نوع تصميم مي‌باشد:

احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان مي‌كند (قانون افراز و فروش املاك مشاع)
دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر مي‌شود ماده 66 قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده 59 قانون اجراي احكام)
احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف مي‌گردد.

گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.

الف) دستور فروش در اجراي قانون افراز و فروش املاك مشاع

در صورتي كه ملك غيرقابل افزار تشخيص شود، بر حسب درخواست يك يا چند نفر از دادگاه پس از بررسي اينكه عمليات ثبتي خاتمه يافته و مسئولين ثبتي گواهي ‌نمايند كه محل غيرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر مي‌نمايد. با صدور دستور از ناحيه دادگاه و قطعيت اين راي با صدور اجراييه پرونده به اجراي احكام ارسال پس از ثبت در اجراي احكام عمليات راجع به مزايده پيرامون مكان ملك موضوع دستور فرماييد شروع مي‌شود.

لازم به ذكر است قبل از اينكه عمليات راجع به مزايده شروع شود، از ملك كارشناسي شده و قيمت پايه با نظر كارشناسي شروع مي‌شود.

ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري

ماده 101 قانون شهرداري اشعار مي‌دارد  *************** املاكي كه شهرداري اعلام مي‌كند، غيرقابل تفكيك است، در تقسيم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غيرقابل تقسيم و افراز بودن براي رفع نزاع در صورت عدم امكان تقسيم به فروش مي‌رسد كه در صورت دستور دادگاه بايد با صدور اجرائيه به مانند ساير اموال اقدام به فروش از طريق مزايده نمود.

ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني

ماده 66.

د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.

با صدور اجرائيه محكوم عليه ده روز مهلت اجراي اجرائيه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجراي اجرائيه از ناحيه محكوم عليه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده راي خواستار ارسال اجرائيه به اجراي احكام يا اجراي اجرائيه مي‌گردد. البته در حال حاضر رويه اين است كه با ابلاغ اجرائيه بدون درخواست اجرا به اجراي احكام ارسال مي‌گردد.

با ارسال پرونده به اجراي احكام، كار مدير دفتر اجراي احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عمليات اجرايي آغاز مي‌گردد.

گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

 

مامورين اجرا بايد بدانند موضوع از موارد رد بوده در عمليات اجرايي دخالت نكنند (ماده 18 قانون اجراي احكام).
عمليات اجرايي بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجراي احكام مدني.
دادور نمي‌تواند عمليات اجرايي را توقيف، تعطيل و … نمايد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجراي احكام مدني.
توقيف اموال، با دادورز است و او مي‌تواند نيابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)
نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)
صورت‌برداري از اموال منقول با اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).
تعيين ارزياب يا كارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)
تهيه صورت اموال در توقيف مال غيرمنقول توسط دادورز (ماد 105)
تعيين حافظ در اموال منقول و امين در اموال غيرمنقول

از مواردي كه قبل از فروش، مامور اجرا بايد رعايت كند، بطوراختصار بيان گرديد. حال كه اموال محكوم عليه توقيف گرديده و كارشناسي شده است، دادورز براي فروش مال توقيف شده چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

الف) چنانچه طرفين براي محل فروش توافق نمايند، به همان ترتيب توافق اقدام مي‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

ب) در صورت عدم توافق چنانچه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش تعيين شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق متعدد باشد، در محلي كه منافع محكوم عليه بيشتر رعايت گردد، به عمل مي‌آيد.

ج) در صورت عدم تعيين محل از ناحيه دولت يا شهرداري، تعيين محل با مدير اجراست.

در صورتي كه محل اموال منقول از محل ديگري به محل ديگر موجبات هزينه زيادي باشد، محل توقيق شده، محل فروش است.

نكته: قانونگذار در بيان تعيين محل فروش به نحوي به تعين مقررات مبادرت جسته كه حكايت از حفظ حقوق محكوم‌عليه دارد. فلذا مدير اجرا نيز مي‌بايستي در تعيين محل ملاك‌هاي موردنظر قانونگذار را رعايت نمايد.

بخش دوم: زمان فروش

زماني ثابت است كه منحصراً فروش از طريق مزايده در آن زمان صورت خواهد گرفت و تعيين اين موعد كه از مواعد قضايي است.

الف) چنانچه بين محكوم عليه و محكوم له در خصوص زمان خودش توافق و تراضي صورت گيرد، همان ملاك عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت اموال توقيف شده زمان فروش را معين مي‌كند (ماده 422 ق.ا.د.م.).

نكته 1) كميت: مقدار مالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود.

نكته 2) كيفيت: خصيصه ويژه و منحصر به فرد كالاها و اموالي است كه به مزايده گذاشته مي‌شود.

نكته 3) نظريه مشورتي 5032-30/5/1379 اداره حقوقي دادگستري، چون قاضي مجري حكم مقيد به رعايت قانون است و در قانون با توجه به قيمت اموال مورد مزايده روش‌هاي متفاوتي براي انتشار آگهي پيش‌بيني شده، تغيير اين مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجراي احكام وجاهت قانوني ندارد.

نكته 4) مواعد قانوني،‌ مواعدي است كه توسط قانونگذار در طرفين تعيين مي‌شود.

نكته 5) مواعد قضايي، مواعدي است كه دادگاه آنها را تعيين مي‌كند. در هر موردي كه قانونگذار تعيين موعد نكرده، دادگاه تعيين مي‌كند.

ج) موعد فروش

موعد فروش و زمان آن بايد طوري تعيين گردد كه فاصله بين آگهي و روز فروش بيشتر از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.

ماده 32 ق.ا.د.م.

در صورت اقامت يكي از طرفين در خارج از كشور، مهلت ده روز به 2 ماه افزايش مي‌يابد، زيرا براي اشخاص مقيم خارج تعيين مهلت براي اعطاي فرصت جهت اقدام.

گفتار سوم: آگهي فروش

آگهي اعلان و نوشته‌اي است كه خبر تازه‌اي را به خوانندگان بدهد.

الف) مطابق ماده 117 و 118 قانون اجرا پس از تعيين محل فروش و زمان آن، چون فروش از طريق مزايده به عمل مي‌آيد، لزوماً بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر شود.

نكته 1: منظور از روزنامه محلي، روزنامه‌اي است كه در سطح كشور توزيع نمي‌شود، بلكه فقط براي اطلاع اهالي آن محل اطلاعات و وقايع را درج و در سطح همان محل توزيع مي‌شود.

ب) آگهي بايد در دقت اجرا و محل فروش الصاق شود.

نكته: دادوز مجري نيابت كليه مقررات قانوني فروش را از جمله الصاق در وقت اجرا و محل فروش را بايد رعايت كند.

ج) در صورت لزوم آگهي مجدد كليه شرايط آگهي بايد رعايت شود.

د) مندرجات آگهي: مطابق ماده 122 قانون اجرا در آگهي اموال منقول، نكات زير تصريح مي‌شود:

نوع و مشخصات اموال توقيف شده
روز، ساعت و محل فروش
قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود

1. نوع و مشخصات اموال توقيق شده

نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.

مشخص: معين شده، تميز داده شده

در تعيين نوع و مشخصات مال، بايد اسم مال معين شود. سپس ويژگي‌هاي مال معين شده به گونه‌اي بيان شود كه با نظاير و اشتباه خود متمايز گردد، به گونه‌اي كه به خريدار اطلاعاتي بدهد، ولي بتواند با توجه به ميزان مبلغ كارشناسي شده و اصناف اعلام قيمت پيشنهادي را بيان كند.

2. روز، ساعت و محل فروش

با توجه باينكه به شرح گفتار اول و دوم پيرامون محل فروش و زمان آن به بيان مطلب پرداختيم از تكرار دوباره خودداري مي‌كنيم.

3. قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود

ماده 128 ق.ا.د.م.

قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود، قيمتي است كه پس از اجراي مواد 73 تا 75 به عنوان قيمت مال توقيف شده تعيين و آن ثبت قطعي گرديده است.

الف) نحوه تعيين قيمت مال

پس از اينكه مال توقيف شد، قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه با توافق و تراضي قيمت مال را معين مي‌كنند تا جهت فروش با همان قيمت پايه‌اي قيمت پايه عمل شود. چنانچه با همان قيمت كه توافق نمودند، محكوم له حاضر به خريد شود. بر اساس توافقات اقدام و نهايتاً منجر به اجراي حكم مي‌گردد.
در صورت عدم توافق طرفين در قيمت ارزيابي تعيين مي‌گردد. ارزياب كسي كه ارزش چيزي را معين مي‌كند، مقوم كارشناس: كسي كه در كاري بصيرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر مي‌رسد، اما ارزياب معناي عام دارد كه شامل كارشناسي به مفهوم قانون كارشناسان هم مي‌شود. مامور اجرا مي‌تواند هم از اهل خبره و هم از كارشناسان به عنوان ارزياب تعيين كنند.
ارزياب نيز مي‌تواند با توافق تعين در صورت عدم توافق دادوز معين مي‌كند. چنانچه به ارزياب دسترسي نباشد، قيمتي كه محكوم له براي توقيف مال تعيين كرده، در حين توقيف مدرك عمل خواهد بود.
پس از ارائه نظريه ارزياب طرفين مي‌توانند به آن اعتراض كنند. در صورت اعتراض تصميم با دادگاه است كه در اين صورت دادگاه يا مي‌پذيرد و ارزيابي مجدد را دستور مي‌دهد يا نمي‌پذيرد. در هر حال تصميم دادگاه قطعي است.
قطعيت قيمت مال توقيف شده به 3 صورت است.

توافق طرفين
تعيين قيمت توسط ارزياب و عدم اعتراض طرفين به آن
تعيين قيمت توسط ارزياب و اعتراض طرفين و تصميم دادگاه پيرامون اعتراض كه تشخيص دادگاه قطعي كننده قيمت نهايي است

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين

الف) اخطار به محكوم له جهت حضور

به موجب ماده 127 ق.ا.م. يكي از كساني كه مي‌تواند در خريد شركت كند، محكوم له است. فلذا مي‌بايست زمان و مكان مزايده به محكوم له مطابق قانون آيين‌ دادنامه بومي اخطار شود.

ب) اخطار به محكوم عليه جهت حضور

مطابق ماده 130 ق.ا.م. صاحب مال كه مي‌تواند محكوم عليه باشد تقاضا كند بعضي اموال را مقدم يا موخر بفروشند و مي‌تواند بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش جلوگيري كند. نتيجه‌گيري مي‌شود كه محكوم عليه نيز بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني زمان و مكان اجراي مزايده براي اخطار شود.

ج) اخطار به ثالث كه جهت اجراي حكم مال به اجرا معرفي كرده

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت سازمان بورس تهران
 • پاورپوینت بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مقاله بورس
 • مقاله سهام (بورس)
 • مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی