مقاله زادگاه ،پیشینه و پهنه های کشت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله زادگاه ،پیشینه و پهنه های کشت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله زادگاه ،پیشینه و پهنه های کشت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

زادگاه ، پیشینه و پهنه های کشت   ۱
کلیات :   ۲
اهمیت سویا :   ۴
ارقام  سویا ، سطح زیر کشت ومیزان عملکرد آن درکشور :   ۶
سطح زیر کشت ، میزان محصول و متوسط  میزان محصول سویای کشور   ۷
سطح زیر کشت سویا در جهان ـ واحد هزار هکتار   ۸
مشخصات گیاه شناسی   ۹
واریته های سویا و انتخاب واریته ها   ۱۵
روش کاشت ، برداشت و اندازه محصول :   ۱۸
مبارزه با علفهای هرز :   ۲۱
بیماریها :   ۲۳
آفات :   ۲۶
اجزای عملکرد :   ۲۷
عوامل فیزیولوژیکی مهم تعیین کننده عملکرد :   ۲۸
اهداف اصلاح نبات:   ۲۹
عملکرد دانه :   ۳۱
مقاومت به ورس :   ۳۱
-پروتئین و روغن:   ۳۱
کیفیت پروتئین و روغن :   ۳۲
-اندازه بذر :   ۳۲
-مراحل تولید کالتیوارها :   ۳۲
ب – تولید لینه های خالص :   ۳۳
ج-آزمایش لینه ها :   ۳۴
د-خالص سازی و آزادی سازی بذر :   ۳۴
روش های اصلاح نبات :   ۳۵
الف – تلاقی برگشتی :   ۳۵
ب- انتخاب شجره ای :   ۳۷
ج-روش نژاد تک بذر:   ۳۸
د- انتخاب دوره ای:   ۳۹
هـ – مقایسه روشهای مختلف اصلاح نبات :   ۴۰
هیبریدها :   ۴۰
منابع :   ۴۴

منابع :

۱-   پور صالح ، م . گیاهان اقتصادی جهان ( ترجمه ) . انتشارات دانشگاه تهران ص ۲۷۲

۲-   فتحی ، ق . ۱۳۷۸ . رشد و تغذیه گیاهان زراعی ( ترجه ) انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ص ۳۷۳

۳-  کوچکی ، ع .، خیابانی ، ح سر مرینا . غ ۱۳۷۵ . تولید محصولات زراعی (ترجمه ) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ص ۶۳۸

۴-   کریمی ، هـ . ۱۳۷۵ . گیاهان زراعی . انتشارات دانشگاه تهران ( ویرایش چهارم ) ص ۷۱۴

۵-   لطیفی ، ن . ۱۳۷۵ . زراعت سویا (ترجمه ) ( ویرایش د وم )انتشارات جهاددانشگاهی مشهد . ص ۲۸۲

۶-   ناصری . ف ۱۳۷۵ . دانه های روغنی ( ترجمه ) ( ویرایش دوم ) . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 

زادگاه ، پیشینه و پهنه های کشت

منشاُ سویا ظاهراً از چین است و در اوایل دههُ قرن هفدهم ، به اروپا آورده شد و در اوایل دهه قرن نوزدهم به آمریکای شمالی برده شده است کشورهای مهم تولید کنندهُ سویا عبارتند از : ایالات متحده ، برزیل ، چین و آرژانتین . چهار کشور اصلی تولید کننده سویا ، برروی هم ، ۹۰ تا ۹۵ % تولید جهانی را دارند . ( ۲ )

دربارهُ موطن سویا تا حدی دچار سردرگمی هستیم ، زیرا اگر چه چنین تصور میشود که موطن این کا لتی ژن در شمال شرقی چین است ، اما جنس Glysine دو مرکز ژنی عمده دارد که یکی در شرق آفریقا و دیگری در منطقهُ استرالیا ست و یک مرکز فرعی در چین دارد . یک نظریهُ جدید مبتنی بر آزمایشهایی هم آنزیمی استرالیا را به عنوان مرکز محتمل پراکندگی ، برای تمام منطقهُ اقیانوس آرام ، از جمله چین پیشنهاد می کند و پرندگان مهاجر را ناقل بذر آن میداند . با این وجود استدلال متخصصان اصلاح نژاد روسی آن است که سویای اهلی ، حاصل قرنها اصلاح نژاد و انتخاب از یک شکل اجدادی شبیه به G.Soga است و دلیل می آورند که گونه های آفریقا و استرالیا ارتباطی به هم ندارند .

از سویا اغلب به عنوان یکی از قدیمیترین محصولات اهلی یاد می شود که اهلی شدن آن از دیر باز به امپراتور شدن نانگ ، که اینک به یک شخصیت اساطیری معروف است ، نسبت داده می شود .

با این وجود براساس مدارک تاریخی و نیز جغرافیایی پذیرفتن نیمهُ شرقی شمال چین به عنوان منطقه اهلی کردن سویا منطقی به نظر می رسد .(۶ )

به روشنی میتوان گفت که کشت و کار سویا به عنوان گیاهی زراعی برای نخستین بار در چین حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح انجام گرفته است .(۱ )

در حال حاضر آمریکا بیشتر ین ارقام سویا را در اختیار دارد که هر چند از حیث ظاهر شباهتی به یکدیگر ندارند اما از نظر ژنتیکی مشابهند  .آمریکا بزرگترین صادر کنندهُ سویا در دنیاست و همراه با چین و برزیل بیش از ۹۰ درصد تولید جهان را تاُمین می کند و حتی ممکن است بزرگترین تولید کنندهُ جهان نیز باشد در آسیا که سویا قرنها یک غذای اساسی بوده است . بیشترین مصرف خانگی را دارد . سویا عمدتاً برای بذر آن که از نظر تجاری به عنوان غذای دام و انسان مصرف می شود و برای روغن کشی کاشت می شود .(۶ )

کلیات :

سویا به خاطر استفاده اش در تغذیهُ دام و انسان . مهمترین گیاه دانه ای بقولات به حساب می آید . سویا به خانوادهُ لگو مینوز ، زیر خانوادهُ پروانه آساها و جنس .  Glycine 1تعلق دارد و گونهُ زراعی Glycine Max   میباشد .(۲ )

سویا یکی از گیاهان دانه روغنی و علوفه ای است که مبداُ آنرا آسیای شرقی می دانند . سویا اسامی فارسی مختلف دارد مانند سوژا- لوبیای چینی – پشم باقلا – خرس باقلا – کود باقلا – لوبیای دانه روغنی که بومی چین و منچوری است . جنس سویا Glycine   دارای بیش از چهل گونهُ مختلف است . شکل وحشی سویا شناخته نشده اما یک شکل کاملاً منسوب به آن را می توان Glycin ussuriensis دانست که معمولاً در سراسر آسیای شرقی پراکنده بوده وگونه های زراعی امروز احتمالاً همگی از اجداد آن محسوب میشوند . دانه های سویای روغنی دارای حدود ۱۸ درصد روغن خوراکی بسیار مرغوب و ۵۰ -۳۵ درصد پروتئین می باشد که در آسیای شرقی آنرا به مناسبت زیادی پروتئین گوشت مزارع نامیده اند .

در گذشته اقداماتی برای رواج دادن سویا در ایران شناخته شده است که کلیه این اقدامات به دلیل عادت نداشتن مردم به مصرف آن ودر نتیجه نبودن بازار فروش بی نتبجه مانده است . در سال ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ انواعی از سویا از چین و هند به وسیله آقای مهندس مهدوی رئیس دانشکدهُ کشاورزی وقت کرج آورده شد و مورد آزمایش قرار گرفت . همچنین طی سالهای ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ انواع مختلفی از سویا از آلمان وارد کشور شد ودر بنگاه اصلاح نباتات کرج مورد آزمایش قرار گرفت . کلیهُ این آزمایشها حاکی از عملکرد خوب و فراوان بوده است ولی به دلیل عدم وجود بازار رواج ورونقی پیدا ننمود . اقدامات اساسی در خصوص رواج کشت این گیاه در کشور از سال ۱۳۴۶ به وسیلهُ شرکت سهامی خاص توسعهُ کشت دانه های روغنی رواج پیداکرد .

سویای روغنی جزء گونه max   وسویای علوفه ای یا وحشی جزء گونه ussuriensis  است . گونهُ دیگری از سویا را میتوان نام برد که حدواسطه بین دو گونه فوق است و Glycingracilis  نام دارد . هر سر گونه فوق دارای چهل جفت کروموزم بوده وقابل دورگ گیری میباشد .

 امروزه انواع بسیاری از سویا در سراسر دنیا به وجود آمده که مصارف مختلف دارند و متناسب شرایط محیطی مختلف بوده ودارای دوره رشد و نمو کاملاً متفاوت هستند .این انواع محتوی میزان متفاوت روغن و پروتئین است که در نواحی گرمسیر بیشتر کشت می گردد . پروتئین سویا دارای ارزش بیولوژیک زیاد بوده و دانه آن غنی از مواد غذائی قابل هضم ، کلسیم زیاد و آهن و ویتامینهای مختلف است . ( ۴)

اهمیت سویا :

 مردم بسیاری از کشورهای شرقی وجنوب شرقی آسیا شیر حیوانات را به آن میزان که مردم آفریقا و اروپا طبیعی  میدانستند ، نمی نوشیدند بلکه به جای آن مایعات مختلف تهیه شده از سویا را مصرف می کردند . در واقع این دانه روغنی به گاو چین معروف شد ، بنابراین انواع این غذا متنوع بود در قرن شانزدهم در ژاپن آن قدر کشک سویا خورده میشد که اولین اروپائیانی که از این کشور دیدار کردند اشتباهاً آن را پنیر پنداشتند (۲ )در مرحلهُ اول سویا برای تولید روغن کشت می گردد . از گیاه سویا می توان به عنوان مرتع ، علوفه خشک ، سیلو ، کود سبز ، و یا علوفه تازه استفاده کرد دانه های سویا ارزش غذائی زیادی دارند ودر صنایع غذائی زیادی از آن استفاده میشود : از بخش های مختلف دانه روغن آن در ساخت محصولات صنعتی استفاده می شود که کنجاله سویا نیز در تغذیه دام ها مورد استفاده است قرار می گیرد .( ۳ )

کنجاله سویا به دلیل داشتن حدود ۴۰ تا ۵۰ % پروتئین در تغذیه انسان و حیوان اهمیت خاصی پیدا نموده است و آنرادر مواردی به عنوان کود سبز کشت می کنند .( ۱)

بعضی از مهمترین موارد مصرف سویا به شرح زیر است . در صنایع : صابون ، سلولئید ، پلاستیک . رنگ ، شمع ، گلسیرین ، چسب ها ، روغن جلا ،لاستیک مصنوعی ، جوهر چاپ ، نرم کننده ها ، حشره کش ها ، مواد مرطوب کننده و…

غذای انسانی : آرد ، سس سویا ، شیرینی ، شکلات ، مارگارین ، کوکا ، روغن نباتی ، روغن سالاد ، شیر گیاهی ، غذا ی صبحانه . گوشت مصنوعی .

تغذیه دامها : خوراک سویا ، کنجاله روغن سویا ، دانه دست نخورده . علوفه خشک ، سیلو ، مرتع . (۳ )

 ارقام  سویا ، سطح زیر کشت ومیزان عملکرد آن درکشور :

مناطق مهم کشت سویا در ایران درگیلان و  ومازندران  به صورت دیم و در مناطق  دیگر به صورت آبی است . سویا مناطق گرم مرطوب مانند گیلان  ومازندران را بر سایر مناطق کشور ترجیح می دهد .

سویا دارای انواع مختلفی است که مهمترین آنها در ایران عبارتند از  چیپوا۶۴  ( زود رس )  – شلبی   ( متوسط رس )  وین ( متوسط رس ) – کلارک ۶۳ ( متوسط رس ) –  هاوک آلی    ( زودرس ) ـ‌آکمی ( زودرس ) – لیندراین ۶۳ ( زود رس ) – کنت ( متوسط رس ) – هاراسوی  ۶۳ و امسوی  ( زودرس ) و سرانجام  هیل و هود ( دید روس ) می باشند .  سویا رامیتوان در ایران بر حسب انواع مختلف از اوایل بهار تا اواسط تیر ماه کشت نمود ( انواع دیر رس) .

سطح زیرکشت آبی سویا ۴۰۸۲۹ و دیم آن ۳۱۶۰۴ هکتا ردر سال ۱۳۷۲ بوده است . میزان محصول آبی سویا ۸۸۶۴۹ تن و دیم آن ۲۲۹۹ تن در سال ۱۳۷۲ بوده است ( ۴ ) .

 درمیان  کشورهای جهان ایالات متحده آمریکا با ۸/۲۲ ، برزیل با ۶/۱۰ و جمهوری خلق چین با ۳/۸ میلیون  هکتار – برابر جدول بالا – بالاترین سطح زیرکشت را داشته اند ( سطح زیر کشت سویا در ایران در سال ۱۳۷۲خورشیدی ۸۰ هزار هکتار بوده است ) .

مشخصات گیاه شناسی

ریشه : Glycin soja  یا Glycin  max  =   گیاهی  است یکساله  دار  با ریشه های راست و عمیق  و انشعابات جانبی  نسبتا  زیاد که  روی انها  غده یا گره های  تثبیت کننده ازت   قرار دارند  . گره های  تثبیت کننده ازت  در سویا  کوچک ، کم و بیش  کروی  و در بعضی  مواقع شکاف  دار و سطح آن صاف می باشد  که در  صورت  آغشته  نمود ن بذر نژاد  مخصوص  باکتری سویا به نام Rhizobium  japonicum   تعداد زیادی  غده تولید  خواهد شد . (۴ )

سیستم ریشه  سویا  در طول  دوره ی رشد گیاه  ، به جز  مرحلهُ رسیدگی فیز یولوژکی  ، به رشد ادامه  می دهد  و سرعت  نفوذ  ریشه  در  اوایل  گلدهی زیاد می شود . قسمت  اعظم ریشه  ، در  ۱۵ سانتیمتری  قسمت  فوقانی خاک  ، متمرکز  است ،  اما در  شرایط  مناسب  مزرعه ، ریشه های  سویا می تواند تا عمق  ۵/۱  تا ۲ متری  درزیر  سطح خاک نفوذ  کنند . ( ۲ )

زمانیکه  ریشه های  و غده  به حدی  کافی رشد  می کنند  به علت  وجود باکتری  Rhizobioum Japonicum  گیاه  را کاملا  از مصرف ازت بی نیاز  میکند . در  صورت  عدم وجود  این با کتریها  در خاک ، ، یه منظور  تضمین تشکیل  غده  به مقدار  کافی باید  آنها  را به بذر تلقیح  کرد (۶ )

 ساقه :

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.