مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
سرقفلی وحق کسب پیشه وتجارت    ۵
گفتار اول : تعریف سرقفلی    ۷
گفتار دوم :تعریف حق کسب وپیشه  وتجارت    ۹
گفتار سوم:تفاوت سرقفلی با حق کسب وپیشه وتجارت    ۱۰
گفتار اول : سوابق  تاریخی    ۱۳
گفتار دوم: وضعیت سر قفلی  وحق کسب وپیشه وتجارت  ازنظرفقهی    ۱۳
گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستأجر دست اول    ۱۷
گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستأجر اول  و مستأجر دوم    ۱۷
گفتار سوم: مبلغ سرقفلی    ۱۸
گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی    ۱۸
گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر    ۱۹
الف) موارد پرداخت سرقفلی    ۲۱
ب)موارد عدم پرداخت حق سر قفلی    ۲۱
ج)زمان پرداخت سرقفلی    ۲۲
سرقفلی به عنوان یکی از اجزای دارایی:    ۲۲
نتیجه گیری    ۲۳
منابع وماخذ    ۲۴

منابع وماخذ

۱)کشاورز,بهمن,بررسی تحلیلی قانون جدیدروابط موجرومستاجرمصوب۱۳۷۶ ,تهران انتشارات کشاورز,چاپ چهارم,۱۳۸۴ ص۱۱۷٫تحکیمی.

۲)لنگرودی,محمد جعفر,تهران کتابخانه گنج دانش,چاپ چهارم,۱۳۸۳,.ص۳۵۶٫

۳)زهرا,حق سرقفلی,حق کسب پیشه تجارت,تهران,موسسه فرهنگی.انتشارات نگاه بینه,ج اول,بهار۱۳۸۴ص۱۴٫

۴ )عقود معین,ناصر کاتوزیان به نقلاز سر قفلی,حق کسب پیشه تجارت ص۲۷

.۵)وصالی محمود,رضا,قاضی دادگاه تجدیدنظر, ونقل وانتقال علامت تجاری,مجله بازرگانی,۱۳۸۱,ص۲

۶)کاتوزیان,ناصر,اموال ومالکیت,تهران,انتشارات میزان,چاپ هفتم,۱۳۸۲ص۶۳٫

 

مقدمه  

یکی ازمعاملات رایج میان تجاروکسبه سرقفلی یاحق پیشه نام داردومقصود ان است که مستاجرمحلی راکه خوداجاره کرده است ودر تصرف دارد درقبالدریافت مبلغی که موردتوافق طرفیناست به دیگری واگذارویامالک در قبال دریافت مبلغی معین پس ازپایان مدت اجاره ان راتمدید نموده وازبیرون نمودن مستاجر محل اجاره اش ویا افزایش مبلغ اجاره خودداری می نماید.

با توجه به تمام این مسائل توجیع معمول ازسرقفلی حسن شهرت وجذب ایاست که دراثرفعالیت بدست می ایدواین ارزشی واقعی بوده ودرست نیست ارزشی که به دست اوایجادشده است مجانا به مالک داده شود.

البته حق کسب پیشه وتجارت به عنوان حقی به طورخود به خودی ایجاد می شود وایجاد ان نیازی به اقدام واراده طرفین ندارددیگر در قانون جدید موجودنیست.

اگر مال رابه هر چیزی که ارزشدادوستد داشته باشدویاهرچیز که موردرغبت اشخاص قرارمی گیرد تعریف کنیم<<حق سرقفلی یاحق کسب وپیشه وتجارت یکی از مصادیق بارز ان است.وامروزه یکی از سرمایه های گرانبهای اشخاص است وبدون شک  درمعملات ومراودات به عنوان یکی ازوثیقه های عمومی تعهدات, مدنظرطرفین است.


سرقفلی وحق کسب پیشه و تجارت

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریها یی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .بعضی از حقوق دانان پیش ازتصویب قانون۱۳۷۶معتقد بودندکه سر قفلی همان حق کسب وپیشه می باشد ودر نتیجه هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند وتعریف واحدی ازانهاارائه می دادند,اماگروهی دیگراین دورا کاملاجدا از هم میدانستند به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح بوده وسرقفلی جدا ازحق کسب وپیشه است,نهادی که حق کسب وپیشه راشناسایی وبه مردم معرفی کرده ,قانون گذار بود.ومقنن به صراحت این حق رامتعلق به مستاجردانسته است.

گفتار اول : تعریف سرقفلی

سرقفلی راباتوجه به قانون سال۱۳۷۶ می توان به شرح زیر تعریف کرد:<<وجهی است که مالک محل تجاری دراغاز اجاره علاوه براجور ازمستاجر می گیرد تا محل را به اواجاره دهد یامستاجری که حق انتخاب به وی داردوبه موجرسر قفلی پرداخته درقبال انتقال منافع به مستاجردست دوم از او دریافت می کندویا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجر به وسیله موجر است درقبال اسقاط این امتیاز واستردادمورد اجاره به مالک از وی می گیرد.>>                                                                                                – کشاورز ، بهمن ، بررسی تحصیلی  قانون جدید  روابط موجر مستاجر مصوب ۱۳۷۶ ، تهران انتشارات  کشاورز ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۴ ص ۱۱۷٫ تحکیمی

  « آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .»

لنگرودی ، محمد جعفر ، تومینو لوژی حقوقی ، تهران کتابخانه  گنج دانش  ، چاپ چهاردهم  ، ۱۳۸۳ ، ص ۳۵۶٫

. « تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است-    زهرا ،حق، سر قفلی  حق کسب وپیشه وتجارت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی  انشتاراتی نگاه بینه ، ج اول ، بهار۱۳۸۴ ص۱۴٫

« سر قفلی  حقی است معنوی  شامل شهرت  محل تجاری  وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که  تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت  تجاری خود در محل کار دارا می باشد  و این  نوع سر قفلی  مبنای حقوقی  دارد وقابل نقل وانتقال  به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی  مانند اسم  تجارتی  ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی  منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون  مالک ومستأجر که درخرداد ۱۳۵۶ تصویب گردید بجای سر قفلی  از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظ رسائی نیا ، ناصر ، حقوق تجارت ، تهران ، انتشارات  خیام ، چا پ اول،  ۱۳۷۶ ، جلد اول  ، « درماده  ۶ قانون  روابط مؤجر ومستأجر  مصوب ۱۳۷۶ آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری  خود رابه  اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی  را به عنوان  سر قفلی ازمستأجر  دریافت نماید .

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی
 • مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه
 • مقاله سرقفلی در حقوق ایران
 • برچسب ها : , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.