مقاله صدور انقلاب ایران زمینه ساز بیداری اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله صدور انقلاب ایران زمینه ساز بیداری اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله صدور انقلاب ایران زمینه ساز بیداری اسلامی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه۱
تعریف انقلاب۳
مفهوم صدورانقلاب ۴
بیداری اسلامی  ۵
انقلاب اسلامی ایران۶
راهبرد صدور انقلاب۸
دیدگاه امام خمینی در باره صدور انقلاب۹
موانع صدور انقلاب ۱۰
ابزارهای صدور انقلاب۱۳
بسترهای تأثیر پذیری جنبش های اسلامی معاصر از انقلاب ایران۱۶
بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام۱۷
تعریفی دیگر از بیداری اسلامی۱۹
ریشه ها و عوامل بیداری اسلامی۲۰
جایگاه ایران در بیداری اسلامی۲۱
نتیجه۲۳
منابع و مآخذ۲۴

 

منابع و مآخذ

۱٫  قرآن کریم
۲٫  جمعی از نویسندگان، انقلابی متمایز (جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران)، قم، مؤسسه ی بوستان کتاب.
۳٫  حشمت زاده ، محمد باقر ، تأثیر انقلاب اسلامی ایران برکشورهای اسلامی ، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۴٫  خمینی (ره) ، امام ، روح الله ، صحیفه نور جلد ۱۸ .
۵٫   خمینی (ره) ، امام ، روح الله ،صحیفه نور جلد ۱۱ ، تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۸ .
۶٫  خبرگزاری فارس ۱۷/۱/۱۳۹۰
۷٫  دهشیری، محمد رضا، بازتاب مفهونی و نظری انقلاب اسلامی در روابط بین الملل، چاپ اول، تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،۱۳۸۸٫
۸٫  سالار، محمد، انقلاب اسلامی و صدور ارزش های فرهنگی، اندیشه انقلاب اسلامی، بهار ۱۳۸۲، شماره ۵ .
۹٫  عمرانی درگاهی، علی، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی درجهان، چاپ اول،تهران معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج سپاه، ۱۳۸۱ .
۱۰٫  عمیدزنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی ایرا ن(علل مسایل و نظام سیاسی)، چاپ اول، تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نشر عارف،۱۳۸۱٫
۱۱٫  قرضاوی، یوسف، بیداری اسلامی و بیم امیدهای آن، ترجمه ،زاهد ویسی، چاپ اول ، تهران، نشر احسان،۱۳۸۰٫
۱۲٫  محمدی، منوچهر، بازتاب جهانی انقلاب اسلامیچاپ اول، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،۱۳۸۵٫
۱۳٫  مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران، چاپ بیست و هفتم، انتشارات صدرا، ۱۳۸۷٫
۱۴٫  مصباح یزدی، محمد تقی، انقلاب اسلامی جهشی در تحولات سیاسی تاریخ، چاپ دوم، انتشارات مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
۱۵٫  نوازنی، بهرام، صدور انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامدهای بین المللی آن ، چاپ اول، تهران، معاونت پژوهشی، انتشارات پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸٫

چکیده

مقاله حاضر سعی در تأکید نقش کلیدی صدور انقلاب اسلامی در عرصه نظام بین الملل دارد و با بررسی مفاهیمی چون انقلاب و صدور آن، ابزارهای صدور انقلاب اسلامی، اشاره به برخی موانع صدور انقلاب که در دوران پر فراز و نشیب آن پیش روی انقلاب قرار داشته است و نیز اشاره ای دارد به دامنه تأثیر صدور انقلاب که دولت ها و ملت های جهان ، به خصوص کشورهای اسلامی را به دلیل اشتراکات فراوانشان با انقلاب ایران تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا ابتدا به تعریف انقلاب و بیداری اسلامی سپس به بررسی ویژگیهای برجسته انقلاب اسلامی و ابعاد تأثیر گذاری آن در جوامع دیگر پرداخته شده است . و در پایان با بررسی ریشه های بیداری اسلامی و تعریفی کلی از آن به این مسأله مهم اذعان کرده ایم که بیداری اسلامی ثمره ودستاورد عظیم صدور انقلاب است.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای می باشد.

وا‍ژگان کلیدی: صدور، انقلاب، بیداری، اسلامی

 

مقدمه

خداوند متعال در قرآن کریم بارها و بارها بر پیروزی نهایی مستضعفان و محرومان و سیادت و بزرگی ایشان بر پهنه ی گیتی و شکست قدرتهای ظالم و مستبد تأکید نموده است ، از جمله دراین آیه فرموده است«و نرید ان نمنَ علی الذین استضعفوا و نجعلهم ایمه و نجعلهم الوارثین»[۱]که بر رهایی ملت های مظلوم از چنگال ظالمین و مستکبرین تأکید می نماید. پس به جاست ملت های اسلامی با امید به تحقق این وعده قطعی الهی بر ضد حکومت های فاسد و مستبد قیام کنند و حقوق پایمال شده ی خود را از آنها مطالبه نمایند. در این راستا ملت ایران به رهبری توانمند امام خمینی (ره) توانست تأثیرگذارترین قیام اسلامی و معنوی یک ملت مبارز و عدالت خواه را بر ضد استبداد و استعمار، درعرصه ی جهانی رقم بزند. و با به پیروزی رسیدن نه تنها کار را تمام شده دانست بلکه خود را درآغاز راه که همانا، بیداری کل ملت های جهان برای رهایی از یوغ استعمارگران و دیکتاتوری های حاکمه بر آنها دید. و برای نیل به این هدف تمام تلاش خود را صرف نمود و سیاست صدور انقلاب را به عنوان یک راهبرد همیشگی برای انتقال ارزشهای دینی و اسلامی و اخلاقی، سیاسی وفرهنگی به سایر ملت های مظلوم مد نظر قرار داد.

مقاله حاضر سعی در پاسخگویی به سؤالات ذیل دارد:

آیا ایران به عنوان یک کشور اسلامی نقشی در ایجاد یا تقویت جنبش های اسلامی داشته است؟

میزان تأثیر پذیری ملت های مسلمان از انقلاب ایران تا چه حد بوده است؟ راهبرد ایران در مسأله صدورانقلاب چه بوده است؟ و چگونه صدور انقلاب به بیداری اسلامی منتهی شده است؟

 ضرورت بحث درباره ی مسأله صدور انقلاب و میزان تأثیر پذیری جنبش های اسلامی معاصر از آن، به این جهت است که بتوانیم با شناخت کانون اصلی این تحول یعنی انقلاب اسلامی ایران در جهت تقویت هر چه بیشتر این موج و خیزش عظیم اسلامی برآییم. لذا برای شناخت جایگاه انقلاب اسلامی در ابتدا باید به مفاهیم کلیدی نظیر انقلاب ، صدور انقلاب ، بیداری اسلامی و ابزارهای صدور انقلاب و موانع آن بپردازیم وبه دنبال آن جایگاه انقلاب ایران را نسبت به بیداری جهان اسلام روشن سازیم.

البته باید گفت مقوله ی صدور انقلاب از موضوعاتی است که کمتر به طور مستقل به آن پرداخته شده است و بیشتر از جنبه ی عملی مورد توجه بوده است . از جمله کتابهایی که خاص این موضوع نگاشته شده است می توان به کتاب سیاست صدور انقلاب از علی فلاح نژاد و کتاب صدور انقلاب زمینه ها و پیامد های بین المللی آن از دکتر بهرام نوازنی اشاره کرد .

در این مقاله به موضوعاتی نظیر مفهوم انقلاب و ویژگی های انقلاب اسلامی ، ابزارها و موانع  صدور انقلاب و نیز دلایل تأثیر پذیری جنبش های معاصر از انقلاب اسلامی اشاره شده است . وهمین طور به موضوع بیداری اسلامی و ریشه ها ی آن نیز پرداخته شده است. ودر پایان این مقاله قصد دارد  با پرداختن به موضوعات فوق بر نقش کلیدی جمهوری اسلامی و انقلاب آن در ایجاد بیداری اسلامی تأکید نماید .

تعریف انقلاب

 انقلاب، از نظر لغوی به معنای حالی به حالی شدن، دگرگون شدن، برگشتن، تحول وتقلب و تبدل، تغییر کامل و مشخص در چیزی و یک چرخش دورانی است. این، واژه اساساٌ از اصطلاحات اختر شناسی بوده که برحرکت دورانی و منظم و قانونمند ستارگان دلالت می کرد و تا قرن هفدهم، در همین چارچوب به کار میرفت .صرف نظر از تحولات و چالشهای مفهومی، امروز واژه ی انقلاب توسعه معنایی پیدا کرده و در زمینه های گوناگون فردی و اجتماعی به معنای مطلق تحول و دگرگونی به کار می رود و مقصودی را افاده می کند که کاملاٌ متفاوت از ریشه اخترشناسی آن است. درجامعه شناسی، انقلاب به معنای یک تغییر ریشه ای و بنیانی و عمیق در جامعه و ساختهای اجتماعی به صورت ناگهانی و همراه با نارضایتی از وضع موجود است.[۲]

شهید مطهری  انقلاب را «وضعی را با اراده خود خراب کردن، برای رسیدن به وضع بهتر» و یا « واژگون کردن وضع حاکم برای برقراری نظمی متعالی تر» تعریف می کند. در عین حال تأکید می کند که انقلابها خصلت صرفا اجتماعی ندارند، بلکه ریشه در سرشت انسانها دارند.[۳]


.قصص/۵[۱]

.عمرانی درگاهی ،علی ،انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی درجهان ،ص ،۴۸[۲]

-همان ،ص،۴۸[۳]

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انقلاب اسلامی
 • پاورپوینت انقلاب کبیر فرانسه
 • مقاله علل پیروزی انقلاب اسلامی ایران
 • مقاله نقش زنان در انقلاب اسلامی
 • مقاله نقش نیروهای مسلح در انقلاب اسلامی ایران
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.