مقاله طبقه بندی راه های شهری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله طبقه بندی راه های شهری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله طبقه بندی راه های شهری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱ طبقه بندی راههای شهری   ۳
۱ – ۱ تعریفها   ۳
۱ – ۲ برخی از مشکلات ساختن شبکه راههای شهری   ۴
۱ – ۳ نقشهای اصلی راههای شهری   ۵
۱ – ۴ راههای شریانی درجه ۲    ۵
۱ – ۵ خیابانهای محلی   ۶
۱ – ۵ – ۱ نقش جابه‌جایی   ۶
۱ – ۵ – ۲ نقش دسترسی   ۶
۲ دسترسی و تنظیم آن   ۷
۲ – ۱ تعریفها   ۷
۲ – ۲ اصول و سیاستها   ۸
۲ – ۳ روشهای مختلف تنظیم دسترسیها   ۱۲
۲ – ۳ – ۱ طراحی یکپارچه شهر وشبکه   ۱۲
۲ – ۳ – ۲ جاده‌های کناری   ۱۲
۲ – ۳ – ۳ اصطلاحات جزئی شبکه و مدیریت ترافیک   ۱۲
۳ سرعت   ۱۳
۳ – ۱ تعریفها   ۱۳
۳ – ۲ اصول   ۱۴
۳ – ۳ سرعت مجاز   ۱۵
۳ – ۳ – ۱ راههای شریانی درجه ۱    ۱۵
۳ – ۳ – ۲ راههای شریانی درجه ۲    ۱۶
۳ – ۳ – ۳ خیابانهای محل   ۱۶
۳ – ۴ سرعت طرح   ۱۶
۴ ترافیک   ۱۷
۴ – ۱ تعریفها   ۱۷
۴ – ۲ اطلاعات ترافیکی لازم برای طراحی   ۲۰
۴ – ۳ تغییرات زمانی ترافیک   ۲۱
۴ – ۴ توزیع جهتی ترافیک    ۲۱
۴ – ۵ ترکیب ترافیک   ۲۲
۵ ظرفیت   ۲۳
۵ – ۱ مقدمات    ۲۳
۵ – ۲ ظرفیت آزادراهها و بزرگ‌راهها    ۲۵
۵ – ۲ – ۱ تعریفها    ۲۵
۵ – ۲ – ۲ ظرفیت قسمتهای اصلی آزادراهها و بزرگ‌راهها   ۲۶
۵ – ۳ ظرفیت راههای شریانی درجه ۲    ۲۸
۵ – ۳ – ۱ اصول    ۲۸
۵ – ۳ – ۲ کیفیت ترافیک   ۲۹
۵ – ۴ ظرفیت زیست محیطی   ۲۹
۶ ایمنی   ۳۰
طبقه بندی راهها    ۳۰
توجیه در شهر و سادگی راهیابی   ۳۱
۷ محیط زیست   ۳۱
۷ – ۱ تأثیرات نامطلوب زیست محیطی راه   ۳۱
۷ – ۲ کنترل تأثیرات راه بر محیط شهری   ۳۱
۷ – ۳ کنترل تأثیرات راه بر محیط طبیعی‌و توسعه پایدار   ۳۵
۷ – ۴ طرح یکپارچه راه و اطراف آن    ۳۷
منابع   ۳۸

منابع

      آیین نامه طراحی راههای شهری وزارت مسکن وشهرسازی ایران

       زیر نظر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

۱ ۱ تعریفها

        راه و خیابان مجموعه ای است که برای عبور وسایل نقلیه موتوری ، دوچرخه و پیاده ساخته می‌شود. به راه ، در داخل آبادانیها ، خیابان نیز اطلاق می شود مگر در مورد راههایی که عملکرد برون شهری دارند ولی از داخل این مناطق می‌گذرند. ( راههای شریانی درجه ۱ )‌ که اطلاق خیابان به آنها معمول نیست.

راه شریانی راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن ، به نیازهای وسایل نقلیه موتوری برتری می‌دهند. برای رعایت این برتری ، عبور پیاده‌ها از عرض راه کنترل و تنظیم می شود .

خیابان محلی خیابانی است که در طراحی و بهره برداری از آن نیازهای وسایل نقلیه موتوری ، دوچرخه‌سوار ، و پیاده با اهمیت یکسان رعایت می‌شود. برای رعایت حال پیاده و دوچرخه ، سرعت وسایل نقلیه موتوری در این خیابانها پایین نگه داشته می‌شود.

هسته شهری قطعه‌ای از شهر است که هیچ راه شریانی از داخل آن نمی‌گذرد.

راه شریانی درجه ۱ راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن ، به جابه‌جایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می‌شود . برای رعایت این برتری ، دسترسی وسایل نقلیه موتوری و همچنین عبور پیاده‌ها از عرض راه تنظیم می‌شود . راههای شریانی درجه ۱ ارتباط با شبکه راههای برون شهری را تأمین می‌کنند . با اعمال درجات مختلفی در کنترل دسترسی ، راههای شریانی درجه ۱ به آزادراه ، بزرگراه . راه عبوری دسته‌بندی می‌شوند.

آزادراه راهی است که در تمام طول آن ترافیک دو طرف به طور فیزیکی از یکدیگر جداست و جریان ترافیک در آن بدون وقفه ( آزاد ) است ؛ یعنی ، وسایل نقلیه موتوری ، جز در تصادفها و راه بندانها ، ناچار به توقف نمی‌شوند . برای تأمین چنین وضعیتی ، تقاطع همسطح اجازه داده نمیشود و نحوه صحیح ورود و خروج وسایل نقلیه طراحی می‌شود.

بزرگراه راهی است که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی از یکدیگر جداست، و در طولهای قابل ملاحظه‌ای از آن می‌توان جریان ترافیک را پیوسته فرض کرد . برای تأمین چنین وضعیتی ، نحوه صحیح ورود و خروج وسایل نقلیه طراحی می‌شود . بزرگراه می‌تواند معدودی تقاطع همسطح داشته باشد به شرطی که فاصله تقاطعها از یکدیگر زیاد ( بیش از حدود ۵/۲ کیلومتر ) باشد.

راه عبوری ادامه راههای برون شهری دو خطه دو طرفه در داخل شهر ها (ی معمولاً کوچک و متوسط ) یا روستاهاست به شرط آن که عملکرد عبوری آنها در داخل شهر یا روستاها نیز حفظ شود . برای حفظ این عملکرد ، ورود و خروج وسایل نقلیه به آن کاملاً تنظیم و طراحی می‌شود و فاصله تقاطعهای همسطح آن از یکدیگر کمتر از حدود ۵/۲ کیلومتر نیست .

راه شریانی درجه ۲ راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن ، به جابه جایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می‌شود. برای رعایت این برتری ، حرکت پیاده‌ها از عرض خیابان کنترل می‌شود . راههای شریانی درجه ۲ دارای عملکرد درون شهری‌اند و شبکه اصلی راههای درون شهری را تشکیل می‌دهند.

۱ ۲ برخی از مشکلات ساختن شبکه راههای شهری که باعث ترافیک می‌شود :

        طراحی شبکه راه‌های شهری و طرح‌ریزی یا ساماندهی آبادانیهای اطراف آن باید به صورت یکپارچه انجام گیرد. بدون رعایت این یکپارچگی ، آبادانیهای جدید گرفتار مشکلات ترافیکی بافتهای پر خواهند شد و طرحهای ساماندهی بافتهای پر به نتایج مورد نظر دست نخواهد یافت .

          طرح ریزی با هم شهر و شبکه را نباید با همزمان و هماهنگ بودن این مطالعات یکی دانست . در طرح ریزی یکپارچه ، وسعت منطقه ، موقعیت انواع کاربریها نسبت به یکدیگر ، همچنین میزان تراکم آنها بر اساس امکان پذیری فنی و اقتصادی توسعه شبکه ارتباطی صحیح در منطقه تعیین می شود. .

          طرح ریزی با هم شهر و شبکه به طبقه‌بندی نیاز دارد که بی آنکه وارد جزئیات شهرسازی و مهندسی ترافیک شود ، بتواند این دو تخصص متفاوت را بر پایه مفاهیمی مشترک به یکدیگر مرتبط کند.

          علاوه بر این ، طبقه‌بندی باید برای رانندگان وسایل نقلیه موتوری گویا باشد . طبقه‌بندی روشن به رانندگان آموزش می‌دهد که سرعت وسیله نقلیه خود را با عملکرد ترافیکی راه متناسب کنند.

۱ ۳ راه‌های شهری شش نقش اصلی ، به شرح زیر به عهده دارند :

ü   فراهم آوردن امکان جابه جایی برای وسایل نقلیه موتوری ( نقش جابه‌جایی)

ü   فراهم آوردن امکان دسترسی وسایل نقلیه موتوری به بناها و تأسیسات ( نقش دسترسی )

ü   ایجاد بستری برای ارتبا‌ط‌های اجتماعی نظیر کار ، گردش ، بازی و ملاقات (نقش اجتماعی)

ü   شکل دادن به ساختار معماری ( نقش معماری شهری)

ü   تأثیر در آب و هوای محیط اطراف راه ( نقش تأثیرات آب و هوایی )

ü   تأثیر در اقتصاد شهر ( نقش اقتصادی )

۱ ۴ راه‌های شریانی درجه ۲ ( خیابانهای شریانی )

       در راههای شریانی درجه ۲ ، جابه‌جایی یک نقش اصلی است . ولی بر خلاف راههای شریانی درجه ۱ ، تنها نقش اصلی نیست و باید با نقش دسترسی که آن هم اصلی است رقابت کند . به دلیل تعارضی که بین نقشهای دسترسی و جابه‌جایی وجود دارد ، هر چه دسترسی بیشتری فراهم شود ، از کارایی راه در جابه جا کردن وسایل نقلیه کاسته می شود . سرعت مجاز حرکت وسایل نقلیه در راههای شریانی درجه ۲ ، بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر در ساعت تعیین می‌شود.

        راههای شریانی درجه ۲ ، شبکه اصلی ارتباطی درون شهری راههای شریانی درجه ۲ تشکیل می دهند . چنین شبکه‌ای ، تاحدی که برای محدود نگه داشتن تعداد دسترسیها در این راهها ضرورت دارد ، می تواند ساختاری سلسله مراتبی داشته باشد .

        شبکه راههای شریانی درجه ۲ ، به راههای شریانی درجه ۱ و بین شهری ، شبکه خیابانهای محلی و سایر جاذبه های مهم ترافیکی متصل می شوند .

۱- ۵ خیابانهای محلی

       حرکت وسایل نقلیه موتوری در خیابانهای محلی باید به نحوی تنظیم شود که این خیابانها به صورت عامل جداکننده‌ای در نیایند .

۱ ۵ ۱ نقش جابه‌جایی

       سرعت حرکت وسایل نقلیه در خیابانهای محلی باید کم و به اندازه ای باشد که خیابان بتواند به نقش اجتماعی خود عمل کند . حداکثر مجاز برای خیابانهای محلی واقع در مناطق مسکونی و تجاری و سایر مناطق پر رفت‌و آمد  پیاده‌ها ، ۳۰ کیلومتر در ساعت تعیین می‌شود.

۱   ۵ ۲ نقش دسترسی

       یکی از نقشهای اصلی خیابانهای محلی فراهم آوردن دسترسی برای وسایل نقلیه موتوری است . اما این نقش ، باید با توجه به نقش اجتماعی خیابان و نیازهای محیطی هسته شهری تنظیم شود . برای این منظور ، شبکه خیابانهای محلی باید طوری طراحی شود که وسایل نقلیه موتوری که کاری در محل ندارند ، از پارکینگ حاشیه‌ای این خیابانها استفاده نکنند.

دسترسی و تنظیم آن

۲ ۱ تعریف‌ها

       دسترسی مفهوم عامی است در مقابل جابه‌جایی و حرکت ؛ بنا به مورد ، غالباً به یکی از معانی زیر به کار می‌رود :

۱)     تعداد تقاطعهای هم‌سطح راه

۲)     امکان پذیری و آسانی ورود و خروج ترافیک موتوری

۳)     نزدیکی به ایستگاههای شبکه‌های حمل ونقل عمومی

 تنظیم دسترسی مقررات ، ضوابط ، قوانین و همچنین عملیاتی است که به موجب آنها ورود و خروج ترافیک موتوری در راهها تنظیم می شود و منظور از آن برتری دادن به ترافیک عبوری است.

 تنظیم کامل دسترسی در تنظیم کامل دسترسیها تقاطع هم سطح وجود ندارد و ورودیها و خروجیهای راه چنان طراحی می‌شوند که ورود و خروج ترافیک موجب توقف یا کاهش سرعت ترافیک عبوری نمی شود . دسترسیها در آزادراهها کاملاً تنظیم شده است.

 تنظیم نسبی دسترسی در تنظیم نسبی دسترسیها تعداد تقاطعهای همسطح کم و فاصله آنها از یکدیگر زیاد ( حدود ۲ تا ۵/۲ کیلومتر ) است. علاوه بر این ، ورودیها و خروجیهای راه چنان طراحی می شوند که ورود و خروج ترافیک موجب توقف یا کاهش سرعت ترافیک عبوری نشود . دسترسیها در بزرگراه‌ها نسبتاً تنظیم شده است.

راه اتصالی (راه ورودی ) راه ورود و خروج وسایل نقلیه موتوری به ساختمانها و اراضی واقع در کنار راه است.

جاده کناری جاده‌ای است واقع در کنار راه شریانی و در امتداد آن که برای جمع آوری ترافیک آبادانیهای اطراف و هدایت آنها به راه اصلی و یا برعکس ، ساخته می‌شود.

۲ ۲ اصول و سیاستها

        در شهرهای امروزی ، برای کلیه بناها باید شش نوع دسترسی فراهم شود:

ü    دسترسی برای پیاده‌ها

ü    دسترسی برای دوچرخه‌ها

ü    دسترسی برای وسایل نقلیه اضطراری

ü    دسترسی برای وسایل نقلیه خدمات شهری

ü    دسترسی برای وسایل نقلیه حمل کالا

ü    دسترسی به ایستگاههای وسایل نقلیه عمومی

علاوه بر این ، در بیشتر بناهای امروزی ، دسترسی مستقیم اتومبیل شخصی به داخل بنا و یا به نزدیکی آن فراهم می‌شود. فراهم ساختن دسترسی برای اتومبیل شخصی ، بر خلاف شش نوع دسترسی بالا از جمله نیازهای اساسی همه بناها به شمار نمی‌آید . با وجود این ، دسترسی برای سواریهای شخصی اعظم توجه عمومی را به خود جلب می‌کند و این موضوع عامل اصلی مسایل و مشکلات ترافیک شهری است . فراهم کردن این نوع دسترسی ، هزینه های زیادی را به بودجه شهرها تحمیل می‌کند و منشأ عوارض زیست محیطی مهم و وسیعی است.

۲ ۲ ۱ دسترسی برای پیاده ها

          با وجود آن که هنوز هم قسمت عمده ای از سفرهای شهری پیاده انجام می‌شود و با وجود آن که پیاده روی از نظر اقتصادی و زیست محیطی بهترین شیوه جابه جایی است ، به نیازهای پیاده‌ها توجه نمی‌شود. یکی از علل این بی‌توجهی کامل ، این تصور اشتباه است که گمان کرده‌اند تأمین وضعیت مناسب برای پیاده‌روی به توجه خاص و طراحی نیاز ندارد.

          فراهم ساختن دسترسی برای پیاده‌ها ، باید با رعایت حال همه آنها باشد . طراحی دسترسی برای پیاده‌ها باید با در نظر گرفتن نیازهای ویژه افراد آسیب پذیر و ناتوان ؛یعنی سالمندان ، خردسالان ، معلولین جسمی ، زنان حامله و آنها که بچه به همراه دارند ، صورت گیرد . کلیه بناها و تأسیساتی که مورد استفاده همگانی است ، باید برای افراد آسیب پذیر و ناتوان و مخصوصاً معلولین جسمی وحرکتی قابل دسترسی باشد.

           علاوه بر فراهم کردن نیازهای اساسی پیاده‌روی ، تشویق پیاده‌روی ، از طریق مطلوب‌تر کردن آن ، باید به عنوان یک سیاست اصلی مورد توجه شهرها قرار گیرد . اساسی ترین روش برای تشویق پیاده‌روی ، محور قرار دادن آن در طرح ریزی آبادانیهای جدید و ساماندهی بافتهای پر است. به این ترتیب ، کاربریها با توجه به ارتباطشان با یکدیگر و با ایستگاههای وسایل نقلیه همگانی و همچنین با                در نظر گرفتن حداکثر فاصله قابل قبول پیاده روی احداث می‌شوند . همچنین اجزای شبکه با توجه به نیازهای پیاده‌ها ، مخصوصاً ایمنی آنها در عبور از عرض راه تعیین می‌شوند.

          اگر بناها به شبکه پیوسته‌ای از پیاده‌روهای ایمن ، امن ، روشن ، زیبا ، متنوع و متباین دسترسی داشته باشند ، پیاده‌روی تشویق می‌شود و افراد بیشتری پیاده‌روی را جانشین استفاده از اتومبیل یا وسایل نقلیه همگانی می‌کنند و از میزان ترافیک موتوری و بار وسایل نقلیه عمومی کاسته می‌شود .

          پیاه‌روها و راههای مخصوص پیاده‌ها باید خوب ساخته و خوب نگهداری شوند. پیاده‌روها اصلی ترین معابر شهری‌اند و به موجب قانون و عرف هیچکس حق سد کردن آنها را حتی برای مدتی کوتاه ندارد.

۲ ۲ ۲ دسترسی برای دوچرخه‌ها

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.