مقاله قارچ ویروس ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله قارچ ویروس ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله قارچ ویروس ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه           ۱
تاریخچه           ۲
دلایل نا شناخته ماندن آنها     ۲
کلیات           ۳
مرفولوژی           ۷
انتقال           ۱۰
علائم           ۱۱
بیماری ویروسی در قارچ Agaricus bisporus               ۱۱
کنترل           ۱۲
ارائه دو سیستم مدل از مایکوویروسها       ۱۳
بیماری مسری Helminthosporium victoriae               ۱۳
تاریخچه           ۱۵
ویروسهای روی  H. victoriae       ۱۶
علائم بیماری و محتویات ویروس       ۱۷
میزان بیماریزایی نمونه های مبتلا به H. victoriae               ۲۲
انتقال عامل H. victoriae     ۲۳
ویروس در قارچ Saccharomyces cerevisiae               ۲۵
بعضی از موارد استفاده از مایکوویروسها در تحقیقاتی که انجام شدهه         ۲۶
کنترل بیولوژیک با ایجاد نژادهای کم تهاجم ( Hypovirulent )         ۲۶
فعالیتهای بیولوژیکی ضد ویروسی و ضد توموری               ۳۲
Adjuvant properties     ۳۴
Immunosuppression ( توقف ایمنی سازی )               ۳۴
Cytotoxicity ( مسمومیت سلولی )    ۳۴
برای بررسی خصوصیات dsRNA در آزمایشگاه               ۳۵
فهرستی از ویروسها روی  قارچها و پروتوزوئر ها            ۳۶
منابع           ۵۸

منابع:

 ۱ـ جعفرپور، بهروزو بیتا جعفرپور، ویروس شناسی گیاهی کاربردی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحات ۸۹-۸۷

۲- William Buck, Kenneth,FUNGAL VIROLOGY, 1986,CRC Press, Florida  ـ

۳- Dimmock,N .J , Introduction to modern virology,1980, Oxford: Blackwell scientific, publication, 405

مقدمه

ازهنگامی که ذرات ویروسی برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ در بافتهای خوراکی                   biporus  Agaricus  توسط  هولینگزمشاهده شد. ویروسها و ذرات شبه ویروسی (VLPs ) متجاوز از ۱۰۰ گونه مختلف متعلق به گروههای عمده قارچها گزارش شده است. همچنین هولینگز در۱۹۷۸ تخمین زد که قارچ ویروسها ممکن است درحداقل ۵۰۰۰ گونه از قارچهاوجودداشته باشد.استفاده ازواژه ذرات شبه ویروسی به جای ویروس درمواردی بکارمی رود که«قارچ ویروس» جدا نشده ومشخصات آن نیز تعیین نشده است .

اغلب می توان آنها را در آلودگیهای رایج قارچی مشاهده کرد که دربعضی صفات خاص شبیه ویروسهای متداول هستند و در ژنوم آنها نیز شباهتهایی با پلاسمیدها وجود دارد. غالباً دارای RNA دورشته ای و چند قسمتی بوده که این قطعات معمولاً جداگانه ولی درون ذرات شبیه هم قرار دارند.

قارچ ویروسها اغلب دارای ذرات ایزومتریک به قطر nm48-25 هستند ولی ذرات باسیلی فرم، میله ای فرم و ذرات گرد خال مانند(Herpeslike) نیز گزارش شده است.انتقال آنها اغلب طی تقسیمات سلولی و ترکیب سلولی و تولید اسپور در میزبان قارچ صورت می گیرد. هنوز ناقل طبیعی کارایی برای آنها شناخته نشده است که شاید به همین دلیل دارای دامنه میزبانی محدودی در بین گونه ها و جنسهای قارچها می باشند.

نکته قابل توجه این است که مایکوویروسها سبب آلودگیهای پنهان در قارچهای میزبان خود می شوند, همچنین در آلودگیهای ویروس در مخمرها همراه بودن پروتئینهای کشنده کاملاً محرز است.

اخیراً ازآنها درکنترل بیولوژیک وایجاد نژادهای کم تهاجم قارچی(Hypovirulent) وهمچنین فعالیتهای بیولوژیکی آنتی ویروسی و آنتی توموری و … استفاده می شود.

 

تاریخچه :

ازهنگامی که ذرات ویروسی برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ در بافتهای خوراکی                   biporus  Agaricus  توسط  هولینگزمشاهده شد. ویروسها و ذرات شبه ویروسی (VLPs ) متجاوز از ۱۰۰ گونه مختلف متعلق به گروههای عمده قارچها گزارش شده است. همچنین هولینگز در۱۹۷۸ تخمین زد که قارچ ویروسها ممکن است درحداقل ۵۰۰۰ گونه از قارچهاوجودداشته باشد.

 

دلایل نا شناخته ماندن آنها :

مایکوویروسها به چهار دلیل از ویروسهای روی گیاهان و حیوانات و باکتریها دیرترکشف شدند.

بسیاری از قارچهای تحت تأثیر ویروس علائمی از خود نشان نمی دادند.
در مورد قارچهای رشته ای ممکن است تحقیق کردن در مورد آنها یا ایزوله کردن آنها از منابع طبیعی سخت باشد. زیرا ایزوله های آنها یا خوب رشد     نمی کنند و یا در شرایط آزمایشگاهی کولونیهایی می دهند که با کلونیهای ایجاد شده توسط آنها در طبیعت متفاوت است.

۳٫ انتقال آزاد سلولی یا خالص سازی ویروس مشکل است و باید تحت شرایط کنترل شده دقیق صورت گیرد تا طی تلقیح ویروس خالص سازی شده, همان آلودگی ناشی از اسپورهای قارچی هوازاد آلوده به این ویروس در میزبان زراعی را ایجاد کنند.

بیماریهای قابل انتقال قارچی نظیر victoria Helminthosporium  را یک بیماری ویروسی می دانستند در صورتیکه با تکنیکهای ویروس شناسی قابل شناسایی نبودند. با وجود اینکه علائم آنها شبیه بیماری ویروسی نبود دانشمندان آن را بیماری ویروسی تصور می کردند که اتفا قاً از روی همین علائم و تضادها اولین مایکوویروسها کشف شدند.

 

کلیات:

انواع مورفولوژیکال متعددی از اجسام شبه ویروسی در قارچها یافت شده اند و مقدار کمی از اینها ( VLPs ) از قواعد ویروسها تبعیت می کنند . استفاده از واژه شبه ویروس به جای ویروس در مواردی بکار می رود که «قارچ ویروس» جدا نشده و مشخصات آن نیز تعیین نشده است . و واژه ویروس برای ذراتی که از نظر مورفولوژیک مشابه ویروس هستند, خالص سازی شده و ژنوم اسید نوکلئیک در یک پوشش پروتئینی در آنها مشاهده شده است . با وجود اینکه در مواردی عفونت  زایی هم ندارند.

جدولی در سال ۱۹۸۶ ارائه شد که شامل حدود  ۲۰۰ (VLPs  )  در متجاوز از ۱۰۰ گونه قارچ بود. به دو دلیل اعتقاد داشتند که تعدادواقعی ( VLPs ) از این مقدار ممکن است کمتر باشد:

بعضی از VLP ها ممکن است دارای ژنوم دوقسمتی باشند به عنوان مثال, VLP های ایزومتریک ظاهراً با ابعاد اندازه گیری شده مختلف که در

 آزمایشگاههای مختلف اندازه گیری شده اند در واقع مشابه هستند این موضوع با اندازه گیری ابعاد ذرات,از یک نژاد مشابه Penicillium chrysogenum که ابعاد آن از ۴۰ ـ ۳۵ نانو متر متغیر است مشخص می شود . متغیرهای زیادی هستند که اندازه گیری ابعاد این ذرات را توسط میکروسکوبهای الکترونی تحت تأثیر قرار می دهند. از جمله این عوامل متغیر می توان به ۱ـ رنگ استفاده شده ۲ـ درجه خلوص ویروس ۳ـ تجمع ذرات ویروس ۴ـ استاندارداهایی که در کالیبراسیون استفاده می شود, را نام برد.از این رو زمانیکه این ذرات با اندازه های مختلف متعدد از یک گونه خاص قارچ گزارش شدند اغلب کاملاً مشخص نیست که دقیقاً چند نوع مختلف VLP را ارائه داده اند. بطور مثال در Pyricularia oryzae دو ذره به ابعاد  nm30 وnm 45 از یک آزمایشگاه و دو ذره دیگر با ابعاد nm 36 ـ ۳۵ و nm 25 از آزمایشگاه دیگر گزارش می شود حال معلوم نیست که این گزارشات مربوط به ۴ ( VLPs ) مجزا هستند و یا هر دو اندازه ذرات مذکور در آزمایشگاههای مختلف متفاوت به همان دو ذره ( VLPs ) بر می گردد.

بعضی از VLPها ممکن است در واقع ویروس نبوده بلکه با عناصر ویروسی اشتباه گرفته شوند بطور مثال از عناصر سلولی که ممکن است در برشهای بسیار باریک تهیه شده جهت بررسی با میکروسکوپ الکترونی با VLP ها اشتباه شدند می توان گرانولهای گلیکوژن و ذرات گاما را نام برد.

درتحقیقی جهت بررسی این امرکه آیا امکان این هست که ویروسهایی که ازنژادهای مختلف  Slime mold , ( Physarum polycephalum) گرفته شده اند بتوانند واکنشهای بدنی را تحت تأثیر قرار بدهند محققین متوجه شدندکه علت رفتار مختلف نژادهای مختلف این قارچ در این تستها بخاطر تفاوت در تعداد نسخه های این اجزا هست. از طرف دیگر اسپکترومتریک نشان داد که اینها پیک جذب درnm 260 یا nm 280 که مختص اسید نوکلئیک و پروتئین هست را ندارند در نتیجه به این نتیجه رسیدند که ممکن است این اجزا گرانولهای گلیکوژن باشند. این نتیجه گیری با مشاهده حساسیت آن نسبت به آلفا ـ آمیلاز قوت گرفت. این نتیجه در مورد قارچهای Clindrocladium scoparium , Lentinus edodes , Schizophyllum commune صادق است.

۲٫   اما در مورد ذرات گاما , این ذرات در زمان اسپوروژنز از گرانولهای دارای بار شکل می گیرند. در حدود ۴۰  نانومتر  قطرشان هست. در داخل سیسترنهای شبکه آندوپلاسمیک دانه دار ظاهر شده که با هم آمیخته و تشکیل تجمعات nm 100 را می دهند. در برشهای عرضی ذرات گاما توسط سه لایه پوشیده شده اند که لایه بیرونی غشاء لیپیدی است. زئوسپورهای Blastocladiella emersonii دارای ۱۲ ذره گاما و همچنین در سایر کتریدیومیستها از جمله Allomyces arboscular , Allomyces macrogenus , Catcuaria anguilulae  , Coelomomyces punctatus , Coelomysidium simulii , Olpidium brassicae  , Phlyctochytrium irregulare , Rozella allomyces .

ذرات گاما از نظر مورفولوژی و سایز ترکیبات پایه  DNAها  مشابه Poxvirus ها هستند. هیچ شاهدی مبنی بر این نداریم که این ذرات گاما , خودشان  عفونت زا هستند و یا خودشان توانایی نسخه نویسی را دارند برای همین ناخواسته کاندیدای ویروس بودن هستند چون وابسته اند.

شواهد خوبی وجود دارد که ذرات گاما تشکیل سیتزوم می دهند. سیتزومها وزیکولهای کروی هستند که شامل کمپلکس کتین سنتتاز که توانایی تشکیل میکروفیبریلهای کتین را دارا هستند. کار آنها این است که کتین سنتتاز را به سایتهایی که میکروفیبریلها انباشته می شوند در سطح سلولهای قارچ انتقال می دهند احتمالاً حضوردر قارچهای کتین ساز از قبیل Allomyces sp.  , Mocur sp. , Neurospora sp. , Saccharomyces sp. , Agaricus sp.  و زئوسپورهای Blastocladiella emersonii که فاقد دیواره سلولی هستند یافت می شوند.

در غیاب سنتز RNA و پروتئین , در طی تشکیل زئوسپور, ذرات گاما از نظر ظاهری تغیر کرده و وزیکولهای متعددی در حدود nm 80 آزاد می کنند. این وزیکولهای ذرات گاما به سطح اسپور مهاجرت کرده و به غشاء سلولی می پیوندند که این واقعه همزمان با ظهور دیواره اولیه سیست اتفاق می افتد. در مطالعات Invitro نشان داده شده است که ذرات گاما ایزوله شده  فعالیت کتین سنتتاز را نیز شامل می شوند. این ذرات بیشتر به عنوان عناصر سلولی طبقه بندی می شود و کار و طریقه نسخه نویسی DNA آنها مشخص نیست.

از سایر ساختارهایی که ممکن است با VLP ها اشتباه شوند بخشهای کوچک سلولها شامل تجمعات کریستالین پروتئینها مانند الکل دهیدروژناز در Saccharomyces carlsbergensis   و گرانولهای پلی فسفات در برشهای عرضی از ساختارهای توبولار دستگاه گلژی و ساختارهای غشایی ساخته شده توسط دستورالعمل میتوکندریهای موجود در سلولهای مخمر در حال جوانه زنی.

همانطور که گفته شد مسلماً نیاز مبرمی به ایزوله کردن و تعیین مشخصات VLP ها یی که با میکروسکوپ الکترونی یافت شده اند احساس می شود قبل از اینکه بطور قطعی بتوان آنها را ویروس نامید.

 

مرفولوژی :

ژنوم قارچ ویروس دارای شباهتهایی با ژنوم پلاسمید می باشد . اغلب دارای ذرات ایزومتریک به قطورnm  ۲۵ ـ ۴۵ می باشند اما گاهی ذرات باسیلی شکل,  میله ای شکل , نخی شکل, گرزی شکل و همچنین ذرات گرد خال مانند Herpslike ) ) گزارش شده است. اغلب دارای dsRNA چند قسمتی بوده که این قطعات معمولاً جداگانه ولی درون ذرات شبیه هم قرار دارند. در زیر به گروههای مختلف (  VLPs) با توجه به فرم ذرات و محتوی ژنوم آنها اشاره می کنیم :

ذرات میله ای شکل ( Rod – shaped ) : در قارچهای آسکومیست, بازیدیومیست و قارچهای ناقص کشف شده اند. که این ذرات میله ای شکل محتوی ssRNA هستند و شامل گروههای ویروسی:

-Tabamovirus

-Forovirus

-Tobravirus

-Hordeivirus

-Tobaco stunt virus group

 که از جمله اینها می توان  TMV – like particle را نام بردکه بر روی زنگها شامل Puccinia sp.  , Coleosporium sp. , sp.  Uromyces و سفیدکهای پودری شامل Erysiphe sp. , Phylactinia sp .  , Sphaerotheca sp.  دیده شده اند.

§    ذرات نخی شکل ( Flexuous Rod – shaped ) : در قارچهای آسکومیست , بازیدیومیستها و قارچهای ناقص و ماستیگومایکوتینا کشف شده اند. این ذرات محتوی ssRNA هستند و شامل گروههای ویروسی :

 -Potexvirus

-Clastrovirus

-Carlavirus

-Rice strip virus group

-Potyvirus

که از جمله اینها می توان گروه Clastrovirus را که بر روی Synchytrium endobioticum  عامل بیماری زگیلی سیب زمینی از کیتریدیومیستهاست را نام برد.

ذرات باسیلی شکل ( Bacilliform and Bullet – shaped ) : محتوی ssRNA وشامل گروه ویروسی Rhabdoviridae  هست که به عنوان مثال می توان ذرات alfalfa mosaic virus را که ذراتی بدون پوشش (  non – involved) هستند و بر روی  Agaricus bisporus اثر می گذارند را نام برد.
ذرات گرزی شکل ( Club – shaped ) : محتوی dsRNA که از آن جمله می توان ویروسهای روی قارچ  Endothia parasitica عامل بیماری سوختگی شاه بلوط  Chesnut blight را نام برد.
ذرات  Enveloped pleomorphic : بر روی Neurospora crassa  و Saccharomyces sp.  میتوان آنها را یافت .
   ذرات گرد خال مانند ( Herpslike ) : محتوی DNA هستند . این ذرات خارج سلولی و پوشیده شده با غشاء هستندو بر روی Oomycetes  مورد بررسی به موارد زیر می توان اشاره کرد:

ـ  Phytophthora parasitica var. parasitica

ـ Schizochytrium aggnegatum 

ـ   Thraustochytrium sp.  ( بیش از بقیه مورد بررسی بوده است.)

ذراتی با سر و دم (Particle with Heads and Tails ) : اینها را می توان بر روی Saccharomyces carlsbergensis مشاهده کرد, همچنین از این گروه به باکتریوفاژهایی که روی نمونه های زراعی از پنیسیلیوم پیدا شده اند می توان
اشاره کرد.
Geminate particle : محتوی ssDNA می باشند و روی ایزوله های کندرشد از Neurospora crassa  یافت می شوند.
ذرات ایزومتریک : از نظر محتوی ژنوم به چهار دسته تقسیم می شوند:

a)     dsRNA ها , که از این گروه می توان Penecillium stoloniferum , Penecillium citrinum , Allomyces arbuscular  را نام برد.

b)   ssRNA ها ,که از Oomycetes  بر روی سفیدک دروغین برنج Sclerophthora macrospora اثر می گذارد.

c)     dsDNA ها , تنها ذرات ایزومتریک بدون پوشش که بر روی Rhizidiomyces sp. از کیتریدیومیستها اثر می گذارد. ( این قارچ پارازیت روی Achyla  و Saprolegnia از Oomycetes  می باشد.)

d)   VLP هایی از قارچهای پست با ابعادی بین nm200 – ۴۰  که بر روی قارچ Albugo candida  اثر می گذارد.

Retrovirus – like particle : این گروه بر روی Saccharomyces cerevisiae تأثیر می گذارد.

 انتقال :

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله قارچ های خوراکی
 • مقاله قارچ های خوراکی
 • مقاله قارچ کامبوجا
 • مقاله قارچ صدفی
 • مقاله قارچ دکمه ای
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.