مقاله مراقبت های بهداشتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مراقبت های بهداشتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مراقبت های بهداشتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
تعریف بهره وری   ۲
۲-۱-۱-۲- اندازه گیری بهره وری در پرستاری   ۴
۲-۱-۱-۳- تاثیر بهره وری بر هزینه ها   ۶
ارتقاء کیفیت:   ۸
راههای افزایش بهره وری در پرستاری   ۹
۲-۱-۲-۷- مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها   ۱۱
۲-   ایجاد شرایط و بستر مناسب جهت اجرای نظام پیشنهادها   ۱۳
۲-۱- آموزش مدیران ارشد برای پیاده سازی نظام پیشنهادها   ۱۳
پیشنهادها :   ۱۴
سازماندهی اجرایی نظام پیشنهادها :   ۱۵
تعیین آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی نظام پیشنهادها :   ۱۵
حال به تشریح موارد فوق با جزئیات بیشتر پرداخته می شود :   ۱۶
لزوم استقرار و نظام پیشنهادها :   ۱۷
ساختار ، سازمان در ارکان تشکیلاتی :   ۱۸
کمیته ارزیابی و تعیین پاداش :   ۱۸
بازرس یا بررسی کننده پیشنهادها :   ۱۸
کمیته عالی نظام پیشنهادها :   ۱۹
کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده :   ۲۱
شرایط و چگونگی پیشنهادها :   ۲۱
۳-۶- مدیریت جلسات   ۲۳
بررسی موانع مشارکت درخارج و نظام اداری ایران :   ۲۵
مروری بر مطالعات انجام شده   ۲۸
تحقیقات داخلی :   ۳۲
روش کار :   ۳۳
منابع   ۳۷

منابع

۱-  شیخ محمدی ، م و تولیست زواره ، م ر ، مدیریت مشارکت پذیر بر اساس نظام پیشنهادها ، چاپ اول تهران ، انستیتو ایز ایران ، صفحه ۷۰-۶۷ ، ۱۳۸۰ .

۲-   هروآبادی ، ش و مرباغی ۱ مدیریت پرستاری و مامائی ، چاپ اول ، تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران صفحه ۲۸۵-۲۳۹ ، ۱۳۷۵ .

۳-  شکوه ، ف ، طبقه بندی بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی بر اساس مراقبتهای پرستاری در یکی از بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۷۴ پایان نامه کارشناسی ارشد : گرایش مدیریت داخلی – جراحی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی ، تهران ۱۳۷۴ .

۴-   اورعی ، س و پیماندرام ص ، تحلیل و محاسبه بهره وری ، چاپ اول تهران کتاب مرو مقدمه ۱۳۷۸ .

۵-  مدیریت بهره وری در سطح موسسات طرح ایمروپشر ترجمه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، چاپ اول تهران ، صفحه ۸-۷ ، ۱۳۷۲ .

۶-  سی می زو ، دانیای ، ک  و ناگاهی ک ، اندازه گیری بهره وری ارزش افزوده و روشهای تجربی برای بهبود مدیریت ، سازمان بهره وری ملی ایران ، چاپ اول ، تهران صفحه ۷ ، ۱۳۷۳ .

۷-  راهنمای جامع مدیریت بهره وری ، ترجمه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقللاب اسلامی ، چاپ اول ، تهران ص ۱۸ ، ۱۳۷۴ .

۸-Sallivan & Decker , effective management in nursing , mosby , p: vo-ss ,

9-طلوعی ، م ، بررسی مدت اقامت بیماران جراحی زمام و زایمان در بیمارستانهای منتخب شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مامائی ، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ۱۳۶۶ .

۱۰- Upenieks W ,work sampling : assessing nursing efficiency , nurs maage , 29 (4) 😛 : 27-29,1998.

1-  وفائی ، ع ، اندازه گیری ساعات مراقبتهای بالینی مستقیم صرف شده توسط پرستاران در شیفت صبح بخشهای جراحی عمومی بیمارستانهعای دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، آموزش پرستاری ، گرایش مدیریت خدمات پرستاری ، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ۱۳۶۹ .

۱۲- Jink M & hope what do nurses do ? an observational survey of the activites of nurses on acute surjical and rehabiliation wards J Nurs manage vol 8 , P: 273-279 , 2000 .

13- Janson C,Uaderstanding organizational outture and increasing productivity , network , 2001.

1-  داگاس ، ل ، مدیر و رهبر اثر بخش در پرستاری ، ترجمه فاطمه نیک شکرنیا ، چاپ اول تهراغن ، نشر و تبلیغ بشری ، صفحه ۴۰-۳۹ ، ۱۳۷۵ .

۲-  دری نجف آبادی ، بهره وری در فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، نشر بصیر با نظارت سازمان بهره وری ملی ایران صفحه ۲۵-۲۴ ، ۱۳۷۶ .

۳-   قرآن کریم ، سوره سوری آیه ۳۸ .

۴-   نهج البلاغه – حکم ۵۴ .

۵-  کونتز ، هـ ، اصولا مدیریت ، ترجمه                        چاپ     جلد دوم ، تهران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی صفحه ۲۳۹-۲۳۸ ، ۱۳۷۰ .

۶-  ابطحی ، ح ، کاظمی ، ب ، بهره وری ، چاپ اول ، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، صفحه ۱۱۴-۱۱۲ ، ۱۳۷۵ .

۷-  سرداری ، تاثیر بهسازی نیروی انسانی بر میزان بکارگیری تصمیم گیری مشارکتی مدیران پرستاری در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تهران ، پایان امه کارشناسی ارشد : آموزشپرستاری ، گرایش مدیریت خدمات پرستاری ، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ۱۳۷۵ .

۸-  پلدنکت ، ل ، فورنیه ، ر ، مدیریت مشارکت جواحرای سپردن  اختیار ، چاپ دوم ، تهران ، مرکز آموزش مدیریت دولیت ، صفحه ۱۱-۳ ، ۱۳۸۰ .

۹-  صندوقچین ، ار ، بررسی نگرش پرستاران تحت سرپرستی سرپرستاران ار نحوه مدیریت آنها در بیمارستانهای مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد : آموزش پرستاری ، گرایش مدیریت خدمات پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ۱۳۶۷ .

۱۰-     ریان ، ر ، بررسی کیفیت مراقبتهای خاص پرستاری از بیماران تحت درمان با مایعات و الکترولیتهای و ریدی بعد از اعمال جراحی سیستم گوارش در بخشهای عمومی بیمارستانهای وابسته به داشنگاههای علوم پزشکی تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد : آموزش پرستاری ، گرایش داخلی – جراحی ، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ۱۳۶۷ .

۲۶ –Carter M,Use of a nursing labor computer produativity masarement tool nursing economics 18(5) : p: 240,2000 .

27- Huber d ,leadership and nursing care management , w-b .saunders company , second edibian , p:421 , 2000 .

28- Ellis JR Harhey CL Managing and coordinating nursing care lippin cott third edition , p: 52, 2000 .

29- Byers SR ,The executive  nurse leadership for new health care transitions , Delmar publishers , P:130-131 , 1997 .

30- کارمایر ، ل ، اصول مدیریت ، ترجمه اصغر زمردیان – آرمن مهروژان ، چاپ چهارم ، تهران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی صفحه ۱۲ ، ۱۳۷۰ .

۳۱- Aiken L.A ,Patrician PA ,Measuring organizational traits of hospitals : the revised nursing work I ndex , nursing Researd 49 (3) : p : 147 , 2000 .

32- Diene mann JAA,Nursing Administion Managing patient care secont edition , stamford , appliton & lange A simo and schuster company , p: 417 , 1998 .

33- زارعی ، ح ، بررسی موانع مشارکت در نظام اداری ایران ، تحول اداری ، دوره ششم ، شماره ۲۴ و ۲۵ صفحه ۷۷ ، ۱۳۷۸ .

۳۴- رهنورد ، ف ، تنهایی کاری اوج مدیریت مشارکتی ، تحول اداری ، دوره ششم ، ۲۴ و ۲۵ صفحه ۶۷-۵۱ ، ۱۳۷۸ .

۳۵- سولیوان ، م پ ، چکید اصول مدیریت و رهبری در پرستاری ترجمه مروت گیوی ، چاپ اول تهران موسسه فرهنگی ، نوردانش ، صفحه ۸۴-۸۲ ، ۱۳۷۸ .

۳۶- Valker E ,Dewar B,How do we facilitate carers in vohement in decision making JO Adv nurs , 34 (3) : p : 329 , 2001 .

37- میر سپاسی ، ن ، چگونه نظام پیشنهادها را طراحی و اجراکنیم ، تهران ، سومین همایش ملی نظام پیشنهادها ، صفحه ۲۲۰ ، ۱۱۳۸۰ .

۳۸-                                            تهران ، سومین همایش ملی نظام پیشنهادها ، صفحه  ،                ۱۳۸۰ ،

۳۹- هلر ، ر ، مدیریت گروهها ، ترجمه سعید علیمیرزائی ، چاپ اول ، تهران ، نشر سارگل ، صفحه ۳۹-۳۸ ، ۱۳۸۱ .

۴۰- Vrden LD ,Roode JL, work sampling A Decision –Making Tool for Determining Resowces and work redesign , JONA , 27 (9) : P: 34 –۴۱ , ۱۹۹۷ .

۴۱- Lundgren S ,Segesteen K ,Nurses use of time in a medical –surgical word with all- RN staffing , J Nurs manage , vol9 , P : 13-20 , 2001 .

مقدمه

سالانه میلیاردها دلار در آمریکا صرف مراقبتهای بهداشتی می شود در عوض آنها از مراقبان بهداشتی انتظار دارند تاغ بگویند که چگونه این پولها صرف شده و چه نتیجه ای حاصل می شود .

از آنجائیکه نرخ قدیم مراقبتهای بهداشتی ، سرعتی بیش از همه نرخهای تورم ، افزایش می یابد ، مشتریان و سیاستمداران متقاضی کاهش خرید مراقبتهای بهداشتی ، اختصاص دقیقتر منابع محدود و شواهدی دال بر اینکه مراقبتهای داده شده دارای کیفیت مناسبی هستند می باشند .

بنابراین فشار مالی تحمیل از خارج سازمان ، موسسات مراقبتهای بهداشتی را مجبور می اسازد تا توجه بیشتری را به مقوله بهره وری در سالهای اخیر داشته باشند . پرستاری یکی از سرویسهای مراقبتهای بهداشتی است که در معرض ارزشیابی بهره وری قرار دارد . نه تنها پرستاری مشتمل بر بزرگترین گروه از مراقبین بهداشتی است بلکه ۵۰% یا حتی بیشتر از بودجه عملیاتی موسساتی نظیر بیمارستان ها و خانه های پرستاری ( بهداشت ) را به خود اختصاص می دهد . لذا با توجه به اندازهخ و تعداد سرویسهای پرستاری و احتمالاً به خاطر برداشت بودجه و تقسیم شدن آن ، بودجه کاهش یافت زیرا درصد کاهش بودجه در پرستاری مقایسه با کاهش در پارلمانهای کوچک دیگر ناچیز به نظر می رسد .

همچنین تعریف و اندازه گیری و بهره وری پرستاری بعنوان بالاترین اولویت برای بسیاری شده است (۸) .

تعریف بهره وری

الف- در اقتصاد و صنعت :

معمولاً بهره وری به صورت نستاده تقسیم برداده مشخص می شود . (۲۴)

بهره وری =

بهره وری به وسیله راههای مختلفی اندازه گیری می شود ، معمولترین شیوه آن اندازه گیری آمار بهره وری کار می باشد .

بهره وری کار از طریق ارزش دلاری ستاده به ساعت صرف شده توسط فرد برای تولید یک ستاده می باشد .

اما این فاکتور ساده داده/ستاده برای بررسی دلایل ممکن برای افزایش یا کاهش کارایی نسبت به ارزش کار یا اینکه چقدر کارکنان به سختی کار می کنند نارسا است لذا یک معیار بهره وری کامل می تواند برای محاسبه توزیعداده ها نسبت به کار مورد استفاده قرار گیرد .


ب- تعریف بهره وری در مراقبت های بهداشتی و پرستاری

پیدا کردن تعریفی در بهره وری برای مراقبت بهداشتی پیچیده تر از تعیین کار یا تماتمی عوامل آشکاری است که بایستی برای اندازه گیری داده ها۱ به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند . بنابراین این سوال باقی می ماندکه چه عاملی بایستی به عنوان داده در نظر گرفته شود .

بعلاوه موضوع قابل بحث بعدی این است که چگونه ستاده۲ را بایستی اندازه گیری کرد .

داده ها شامل کار،مواد و تجهیزاتی است که در تولید سرویسها مورد استفاده قرار می گیرند (۸) در مورد واحد پرستاری،داده ها معمولاًشامل ساعات پرسنل،هزینه های صرف شده برای وسایل،هزینه های تعمیرات وغیره می باشد.

ما اندازه گیری این داده ها به راحتی انچه به نظر می رسند نمی باشند.پرسنل پرستاری به

عنوان مثال،گروه همسانی نیستند و حتی سطح اموزش،تجربه و مهارتهای انها با هم متفاوت است.(۲۵)و(۸).

از طرفی ساعات مراقبت بیمار مورد استفاده ترین شاخص بهره وری در سازمانهای بیمارستانی است(۲۶).

سا لیوان به نقل از فلد شتاین (۱۹۷۱)می گوید:همانگونه که تعیین داده نسبتاًمشکل است،تعیین ستاده در مراقبت بهداشتی حتی مشکلتر به نظر می رسد. معمولاً ستاده بیمارستانی اغلب به صورت روزهای بستری بیماری ، تعداد کل روزهای بستری بیماران در یک زمان معین (۸) همچنین در بیانی دیگر ستاده در مراقبت از بیمار ، معمولاً به صورت ساعات یا روزهای مراقبت اعمال شده برلای بیمار بیان می شود (۲۵)

۲-۱-۱-۲- اندازه گیری بهره وری در پرستاری

کارترا به نقل از جینگیر استاگرز می گوید : مدیران پرستاری این نکته را درک کرده اند که اگر نتوانند چیزی را اندازه گیری می کنند ، نمی توانند آنرا اداره کنند(۱۶) اخیراً از راههای زیادی برای ارزشیبابی بهره روی سرویسهای پرستاری استفاده می شود . اگرچه برخی از این روشها تعریف مشخصی از بهره وری را بعنوان نسبت ستاده به داده مشخص نمی کنند ، ولی اطلاعات مهمی را برای مدیر پرستاری درباره کارایی ارائه مراقبتهای پرستاری فراهم می کنند . در ادامه شش فرمول اندازه گیری بهره وری لیست خواهند شد .

ساعات پرستاری بر روزهای بستری بیمار به عنوان شاخص عمده بهره وری کار پرستاری است که به راحتی و آسانی قابل دستیابی است .

(۱)              بهره وری =

(۲)              بهره وری =

فرمولهای دیگر نیز بر اساس ارزش دسمزد بر اساس رووزهای بستری بیمار است . که این شاخص میزان مناسبتری از قبلی است .

(۳)              بهره وری =

(۴)              بهره وری =

این شاخص به صورت محاسبه ساعات مراقبت مستقیم بیماران در یک روز محاسبه شده و حاصل آن بر جمع ساعات مراقبت مورد نیاز بیماران که بر اساس مستقیم طبقه بندی بیمار می باشد محاسبه می شود .

(۵)              بهره وری =

در فرمولی دیگر :

(۶)              بهره وری =

اگرچه فرمولهای شماره (۱) و (۲) شاخصهای مناسبی برای بهره وری پرستاری هستند . اما فقط زمانی مناسب هستند که طبیعت روز بستری بیمار به صورت ثابت باقی می ماند . چنانچه سطح وابستگی بیمار در دو زمان معین یکسان باقی بماند ، بهره وری کار بدون تغییر باقی می ماند . اما اگر در سطح وابستگی به بیمار مراقبتهای پرستاری افزایش پیداکند بهره وری کار نیز افزایش می یابد . لذا یکی از روشهای تعیین سطح وابستگی بیمار برای استاندارد کردن روزهای بستری بیمار استفاده از سیستم طبقه بندی بیمار است که برای اندازه گیری فشار کار پرستاری طراحی شده است .

بنابراین ساعات مراقبت مورد نیاز فرد را می توان به وسیله سیستم طبقه بندی بیمار جایگزین نمود (فرمول ۵ ) در صورت تمایل می توان ساعات مراقبت مورد نیاز ذرا به عدد۲۴ تقسیم نمود تا روزهای مورد نیاز بستری بدست بیاید (۸) .

۲-۱-۱-۳- تاثیر بهره وری بر هزینه ها

هیوبو به نقل از بارنوم۱ و مالارد۲ (۱۹۸۹ ) می نویسد :

مددلهای مالی برای بهره وری شامل مدل هزینه – اثر بخشی ۳ و مدل هزینه سودهی ۴ می باشند .

مدل هزینه اثر بخشی مدل هدف محور۵ در بهره وری است . این روش هزینه های دو یا چند روش مختلف را مقایسه کرده و وسیله ای رسیدن به اهداف مورد نظر بر آینده را مشخص می کند . بعنوان مثال راههای ارتقاء یک پرستار را در نظر بگیریم .

برگرداندن پرستار برای آموزش بیشتر یا هدایت یک پروژه در واحد کاری ولی در راه و روشی هستند که می توان برای رسیدن به هدف مورد نظر انتخاب نمود . مدارکی نظیر بررسی زمان و هزینه در فرآیند تصمیم گیری در نظر گرفته می شوند .

از لحاظ اهمیت مدل هزینه – سوددهی روشی منبع محور۱ است.این مدل برنامه یا پروژه های مختلفی را که حتی اهداف آنها متفاوتند مقایسه می کند . بنابراین در این روش برنامه های مختلف از لحاظ هزینه داده های متفاوتو همچنین سودمندی برایندهای متفاوتشان مورد مقایسه قرار می گیرند . بعنوان مثال : یک برنامه برای فراهعم کردن غذا برای افراد بی خانمان بایستی در برنامه سرویس پزشکی برای افراد بی خانمان مورد مقایسه قرار گیرد از روش جمع آوری داده ها آنالیز آماری دقیقی برای اندازه گیری بهره وری استفاده می شود . بهر حال اینگونه آنالیز نیازمند اندازه های استاندارد شده و مقایسه شده دارد .

یک راه واضح تشخیص اینکه هر چیزی اندازه گیری شده و یا اینکه اندازه گیری نشده نماینده یا وکیلی است که برای مشاهده بهره وری کمک نموده و از نتاریج برای بهبود عملکرد استفاده نموده است (۲۷) .

 

ارتقاء کیفیت:


۱- Input

 ۲- output

 ۱-huber                  ۲- Bc                ۳- Cost –effectiveness model

4- cost –benfit model                       ۵- goal –driven

  ۱- resource driven

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.