مقاله هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقـــدمــه   ۱
اکسیـــن ها   ۲
آزمــون یــولاف   ۴
اثــرات اکسیـــن   ۵
ایجــاد غلبـه جـوانه انتهـایی   ۶
ریشــه دار کــردن قلمــه ها   ۷
اختصـاصـات فیـزیـولوژیک اکسیـن ها   ۸
۷- ۶ خـلاصة دخـالتهـای اکسیـن   ۹
جیبــرلیـن هـا   ۱۰
تاریخچـه و انـواع جبـرلیـن   ۱۰
اثـرات فیـزیولـوژیکـی جیبـرلیـن هـا   ۱۲
کـاربـرد تجـارتـی جیبـرلیـن هـا   ۱۳
تـأخیـر در رسیـدگـی میـوه هـا   ۱۳
۲-    افـزایش محصـول در انگـور   ۱۳
۳-    افـزایـش تولیـد میـوه هـای پـارتنـوکـارپ   ۱۳
۴-   جایگزینی سرمای لازم برای گلدهی و تسریع در گلدهی گیاهان زینتی   ۱۳
سیتـوکینیـن هــا   ۱۴
اتیلــــن   ۱۶
کـاربـردهـای تجـاری اتیلــن   ۱۶
مـواد بـازدارنـده رشـد   ۱۷
اسیــد آبسـزیـک   ۱۷
منــابع و مـآخـذ   ۲۰

منــابع و مـآخـذ

۱)    دکتر خوشخوی ، مرتضی . ۱۳۷۲ . اصول باغبانی . انتشارات دانشگاه شیراز

۲)    حیدرلو ، تقی . ۱۳۷۹ . باغبانی عمومی . انتشارات آوای نور

     عدالت ، علی . ۱۳۷۹ . باغبانی عمومی . انتشارات آوای نور

۳)    مهندس مرادی نژاد ، فرید . ۱۳۷۹ . اصول باغبانی . انتشارات فرهنگ جامع

۴)    مهندس حکمتی ، جمشید . ۱۳۷۴ . باغبانی . انتشارات علمی و فنی

۵) شیبانی ، حسن . ۱۳۷۷ . اصول باغبانی ، انتشارات تهران

۶) قربانلی ، مه‌لقا . ۱۳۷۵ . فیزیولوژی گیاهی . مرکز نشر دانشگاهی تهران

مقـــدمــه

تمام گیاهان عالی و بسیاری از گیاهان پست از تعداد زیادی یاخته تشکیل شده‌اند . این یاخته ها پس از تخصصی شدن و قرار گرفتن در بافتهای مختلف ، نخست اندامها و نهایتاً گیاه را بوجود
می آورند . هنگامی که زندگی یک گیاه بطور دقیق مورد مطالعه قرار می‌گیرد ملاحظه می شود که توانایی آن برای ادامه زندگی و تداوم نسل بستگی تامی به همکاری بین بافتها و اندامهای مختلف و سازگاری گیاه با محیط پیرامون خود دارد که از طریق بروز واکنشهای مناسب در مقابل تغییرات ناگهانی یا ادواری محیط ایجاد می گردد . بررسیها نشان می‌دهند که واکنشها دارای سه مرحله مجزا از یکدیگر هستند .(۱)

مرحله اول : دریافت علایم محیطی[۱] توسط اندامهای خاص می باشد .(۱)

مرحله دوم : درک پیام دریافت شده و صدور فرمانهای لازم به اندام مربوطه است .(۱)

مرحله سوم : هورمونها[۲] ( افرولان )  (۱)

که در این پروژه من به روی هورمونها و مواد تنظیم کنندة رشد گیاهی که مرحلة سوم است تحقیق کرده ام .

کلمه هورمون منشاء یونانی داشته و اولین بار توسط «ارنست استرلینگ[۳]) فیزیولوژیست انگلیسی در سال ۱۹۰۵ برای هورمونهای جانوری بکار برده شد . سپس گیاه شناسان نیز واژة هورمون برای موادی که پدیده های رشد و نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار می‌دادند استفاده کردند .(۴)

هورمونهای گیاهی ، ماده ای است آلی که در بخشی از گیاه ساخته شده و به قسمتهای دیگری در گیاه انتقال پیدا می‌کند و می‌تواند با غلظتهای بسیار کم پدیده‌های فیزیولوژیکی گیاه را
تنظیم کند .(۳)

هورمونهای گیاهی موادی هستند که بطور طبیعی[۴] توسط گیاه ساخته می شوند و مواد تنظیم کنندة رشد گیاهی هم بصورت مصنوعی ساخته می شوند و هم ممکن است هورمونها را نیز
شامل شوند . (۵)

هم اکنون مواد تنظیم کننده رشد را در ۵ گروه طبقه بندی می کنند که عبارتند از : اکسین ها ، جیبرلین ها ، سیتوکنیین‌ها ، اتیلن و مواد باز دارندة رشد.(۵)

اکسیـــن ها[۵]

اسیداندول استیک (A . I. A ) مهمترین اکسینی است که بصورت طبیعی در بافتهای گیاهی یافت می شود میزان این ماده در بافتهای مختلف گیاهی و در گیاهان مختلف متفاوت است مانند تمامی هورمونهای گیاهی مقدار آن در بافتها بسیار کم است .(۲)

اکسین ها اولین گروه افژولان های گیاهی بودند که کشف شدند و مورد استفاده قرار گرفتند . که این کشف در بررسی هایی که بر نورگرایی غلاف برگ اولیه یولاف به عمل می آمد ، حاصل شد و پی بردند که این غلاف لوله ای شکل تنها هنگامی به نور واکنش مثبت نشان می‌دهد که قسمت انتهایی آن سالم باشد و هنگامی که دو یا سه میلی متر از انتهای غلاف قطع گردد باقیمانده آن دیگر نمی‌تواند به طرف نور خم شود . (۱)

بویسن – جنسن[۶] ، دانشمند دانماری ( ۱۹۱۰-۱۹۱۳ ) نشان داد که با قرار دادن رأس بریده یک کولئوپتیل بر روی کولئوپتیل دیگری که رأس آن قطع شده ، حساسیت فتوتروسیمی کولئوپتیل اخیر تجدید می‌شود .

همچنین نشان داد که انتقال محرک فتوتروپسیمی نه به وسیله لایه‌ای از ژلاتین و نه با قرار دادن ورقه‌ای از میکل در طرف روشن شده قطع نمی‌شود .(۵)

 حساسیت اندامهای مختلف گیاه نسبت به غلظتهای اکسین با یکدیگر متفاوت است . در نمودار (۲-۱ )مشاهده می شود که وجود غلظتهای حدود یک پی ام اکسین در ساقه سبب رشد
می شود ، در حالی که این مقدار در رشد اثر بازدارندگی دارد . به عبارتی بافت ساقه نسبت به اکسین مقاوم و بافت ریشه حساس است . این موضوع موجب رشد ساقه به طرف بالا و ریشه به طرف پائین میشود .(۳)

آزمــون یــولاف

آزمون یولاف ونت در مدت زمان معینی ( ۱۹۲۸- ۱۹۵۰ ) مورد استفاده بسیار قرار گرفت . این آزمون شامل پخش کردن اکسین در قطعات ژلوز ( مستقیماً از کولئوپتیل یا پس از استخراج به وسیله اتر ) است و این قطعات دارای اکسین را بر روی کولئوپتیل قطع شده قرار میدهند (شکل ۲ ) خمیدگی ثبت شده پس از ۹۰ دقیقه غلظت عصاره را بعد از تعیین عیار با محلولهای اسید اندول
– ۳- استیک با عیار معلوم به دست می دهد ( اگر خمیدگی زیاده از حد باشد ، با عصارة رقیقتر شروع می کنند ) .

از آن زمان آزمونهای زیست شناختی دیگری انجام شده‌اند : مانند آزمون گندم بونه[۷] ، که دقت آن از آزمون ونت کمتر و شامل افزایش طولی قطعات کولئوپتیل به طول CM 1 است که به حالت معلق در محلول آزمونی قرار دارند ، آزمون نخود ونت بر روی قطعات هیپوکوتیل ، که به شکل  V شکافته شده و در محلول آزمونی غوطه ور است ، انجام می شود : بدین ترتیب که اکسین با مقدار متوسط (تا ۱۰ گرم در میلی لیتر ) شاخه ها را از هم جدا می سازد ، اگر غلیظ تر باشد موجب خمیدگی یکی از شاخه ها به طرف دیگری می شود ( شکل ۲ ).

اثــرات اکسیـــن

بارزترین ویژگی اکسین اثر بر رشد طولی یاخته های ساقه دارد ، بسیاری از تأثیرات این ماده مانند خمش های گرایشی معلول همین ویژگی می باشند ، که در حالت عادی ، اکسین در انتهای ساقه ساخته شده و به طور یک جهته یا قطبی ( گاسه‌ای[۸] ) دریافته‌های پارانشیم به طرف ریشه حرکت می کند و ضمن این حرکت ، یافته هایی را که در مسیر آن قرار دارند تحریک به رشد
طولی می کند (۴).

اکسین در موارد ویژه ( مقادیر بالا ، در حدود ۱۰ تا ۱۰ گرم در میلی لیتر ، در مورد یاخته های مغز توتون ، مراجعه به بخش ۱۰- ۱ ) می تواند موجب هیبرتروفی یاخته‌ها شود ، ولی معمولاً بر روی افزایش طولی یاخته که در آن اکسین دارای نقش اصلی است عمل می کند (۱)

کولئوپتیل‌ها – چنانکه در آزمون ونت دیده می شود اکسین تا حدود ۱۰ گرم در میلی لیتر (شکل ۳ ) رشد طولی کولئوپتیل را تحریک می کند (۱)

ایجــاد غلبـه جـوانه انتهـایی

عدم رشد جوانه های جانبی گیاهان که در اثر وجود چیرگی جوانه انتهایی ایجاد می شود غالبیت انتهایی نام دارد . علت این موضوع آن است که اکسین تولید شده در نوک شاخه ، به طرف پایین حرکت کرده و به جوانه های موجود در زاویه برگی میرسد . در نتیجه غلظت اکسین در جوانه های جانبی از حد لازم تجاوز کرده و بدین طریق رشد جوانه های جانبی محدود و کند می شود زیرا همانطوری که قبلاً بیان شد برای رشد هر اندامی از گیاه نظیر ساقه ، جوانه یا ریشه گیاه به غلظت معینی از اکسین ها نیازمند است حال اگر جوانه انتهایی گیاهی را حذف کنیم رشد جوانه های راکد موجود در زاویه برگی شروع شده و شاخه های فرعی زیادی بر روی گیاه تولید می کند . در باغبانی از این اثر مهم استفاده کرده و برای پر پشت شدن و زیبایی برخی گیاهان زینتی نظیر حسن یوسف و شفلرا جوانه انتهای حذف می شود (۳).

ریشــه دار کــردن قلمــه ها

 ریشه زایی قلمه ها در گونه های مختلف گیاهان متفاوت است ، بدین معنا که ممکن است گونه‌ای وجود داشته باشد که قلمة آن به هیچ وجه نتواند ریشه نابجا تولید کند در چنین وضعیتی احتمالاً مصرف اکسین ها زیاد مؤثر نخواهد بود اما معمولاً در بسیاری از گونه ها ، مصرف خارجی اکسین ها با غلظت مطلوب سبب افزایش تعداد ریشه های منشعب از پنبه شده و همچنین طویل شدنریشه ها را به تأخیر می اندازد . تیمار قلمه ها با مواد اکسینی برای تسریع و تسهیل در ریشه زایی متداول است که در مورد چگونکی روشهای انجام آن در انتهای این فصل توضیحات لازم آمده است (۳).

اختصـاصـات فیـزیـولوژیک اکسیـن ها

وایت از قطعات کوچک تومورها ( که بر اثر واکنشهای ناشی از زخمها بر روی دو رگه های توتون و یا در نتیجه آلودگیهای باکتریایی ، مانند آلودگی به نوعی باکتری به نام اگروباکتریوم – تومه فاسینس ، که مولد سرطان گیاهی به صورت غده هایی به نام کرون- گال ( تاج پینه ) بر روی توتون و کاهوی افعی و غیره است ، ایجاد می شوند ) استفاده کرد و گوتره بافتهای لایة زاینده را در حضور اکسین کشت داد .(۲)

  این کشت معمولاً در لوله های بزرگ ( شکل ۷-۵ و۷ -۶ ) با نمونه های برداشت شده از غده‌ها ( هویج و کاهوی افعی ). از ساقه ها یا دمبرگها ( مو ، موچسب ) یا حتی شاخه های جوان در موقع بالا رفتن شیرة گیاهی (بید) انجام می گیرد . کشت آنها بر روی محیط غذایی ژلوزدار ( ژلوز ۱% گلوکز ۳% نمکهای کانی ، با مراجعه به جلد اول ، AIA به مقدار ۱۰×۳ گرم در میلی لیتر + احتمالاً سایر عوامل رشد ) انجام می شود : کشت متوالی معمولاً هر ماه یک بار صورت می گیرد (۲).

۷- ۶ خـلاصة دخـالتهـای اکسیـن


۱- Environmental  cue

-[2]  Hormone

[3] – ERNEST  Starling

[4] – Natural

[5]- Auxins

[6] -Boysen – jensen

[7] – Bonner

[8] – Polar

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انواع هورمون ها
 • مقاله بیماران مبتلا به هیپوتیروئید
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.