پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    الف
پیشگفتار    ب
فصل اول (کلیات)
مقدمه    ۱
سؤال اصلی تحقیق(مسئله تحقیق): ایران در عصر خلفای راشدین    ۵
بیان مسئله:    ۵
سوابق تحقیق:    ۵
اهداف تحقیق:    ۶
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح:     ۶
روش کار:    ۶
بررسی و نقد منابع:     ۷
تاریخ طبری: ابومحمد بن جریر طبری    ۸
مروج الذهب: علی بن حسین مسعودی    ۱۰
تاریخ یعقوبی: ابن واضح یعقوبی    ۱۳
اخبار الطوال: احمد بن داود دینوری    ۱۵
الفتوح: ابن اعثم کوفی    ۱۵
تاریخ کامل: ابن اثیر    ۱۶
المغازی: محمد بن عمر واقدی     ۱۷
فتوح البلدان :  بلاذری    ۱۸
فصل دوم    ۲۱
«نگرشی بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اداری ایران در عصر ساسانیان»
۱- اوضاع اجتماعی ، سیاسی و اداری    ۲۲
۲- دین و دولت در عصر ساسانیان     ۳۰
فصل سوم    ۳۵
نگرشی بر روند فتح ایران و عملکرد خلفای راشدین
۱- نگرشی بر موقعیت جغرافیایی ، اجتماعی عربستان و غزوات پیامبر و اشاره به غدیرخم    ۳۷
خلفای راشدین    ۷۴
۱- خلافت ابوبکر    ۷۶
۲- خلافت عمر     ۸۸
۳-  خلافت عثمان     ۱۰۹
۴- خلافت علی (ع)    ۱۲۰
فصل چهارم     ۱۳۸
علل شکست ایرانیان از اعراب مسلمان
۱- علل سیاسی، اجتماعی و نظامی    ۱۳۹
۲- علل مذهبی    ۱۴۳
۳- خلاصه ای از عوامل داخلی و خارجی شکست ایرانیان در مقابل اعراب    ۱۴۵
۴- موالی    ۱۴۷
فصل پنجم    ۱۵۲
چگونگی استقبال ایرانیان از دین اسلام در عهد خلفای راشدین    ۱۵۳
نتیجه گیری    ۱۶۲
کتابنامه    ۱۶۶
نقشه ها    ۱۷۰
چکیده انگلیسی    ۱۷۴

منابع

۱- ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده، سازمان انتشارات  جاویدان چاپ دهم ۱۳۸۰ ش.

۲- ابن اعثم کوفی، ابو محمد احمد بن علی، الفتوح، تر جمه ی محمد بن احمد مستوفی هروی، با هتمام غلامرضا طباطبایی مجد، جاپ دهم، انتشارات علمی وفرهنگی ۱۳۷۴ ش.

۳- ابن طقطقی، الفخری، ترجمه ی وحید گلپایگانی، نشر علمی وفرهنگی تهران ۱۳۶۷ ش.

۴-ابن اثیر، عزالدین علی،کامل التواریخ، ترجمه نجم الدین طارمی، تهران، بیتا.

۵- امین، احمد، پرتو اسلام، ترجمه ی عباس خلیلی، تهران ۱۳۷۶ ش.

۶- اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه ی جواد افلاطوری، جلد ۱،

نشر علمی و فرهنگی، تهران چاپ ۱۳۶۹ .

۷- استشهاردی، محمد مهدی، ایرانیان مسلمان در صدر اسلام، نشر معاونت پژوهش، تهران،چاپ ۱۳۷۱ ش.

۸- السراج، جوز جانی، منهاج، طبقات ناصری، ترجمه عبدالحی حبیبی ۱و۲، نشر دنیای کتاب ،تهران ۱۳۶۳ ش.

۹- بی ناس، جان، تاریخ جمع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات علمی وفرهنگی ،چاپ هفتم ۱۳۷۳ ش.

۱۰- باستانی پاریزی، محمد ابراهیمی، اخبار ابن اثیر، ناشر دنیای کتاب، چاپ دوم تهران ۱۳۶۵ش.

۱۱- بلاذری، فتوح البلدان، ترجمه دکتر محمد توکل، نشر نقره، تهران ۱۳۳۷ ش.

۱۲- پژوهش دانشگاه کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۷ ش.

۱۳-پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ، اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، چاپ هفتم، تهران ۱۳۶۳ ش.

۱۴- پیرنیا، حسن اقبال، عباس، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه، خیام، تهران ۱۳۷۰ ش.

۱۵- تقی زاده، حسن، از چنگیز تا پرویز، زیر نظر افشار، نشر شکوفان، تهران چاپ ۱۳۰۹٫

۱۶-تاریخ ایران وجهان، از انتشارات آموزش وپرورش، بیتا.

۱۷- جعفریان، رسول، تاریخ خلفا، انتشارات دلیل، قم ۱۳۸۰ ش.

۱۸- جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد ۲ چاپ دوم، ۱۳۶۹ ش.

۱۹- جعفری، سید حسن محمد، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه محمد تقی آیت الهی، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، ۱۲۶۸ ش.

۲۰- حسین، طه، علی و فرزندانش، ترجمه محمد علی شیرازی، انتشارات گنجینه، تهران ۱۳۴۹ ش.

۲۱- حقیقت عبد الرفیع، خدمات ایرانیان به اسلام، چاپ اول، تهران ۱۳۸۰ ش.

۲۲-خواندمیر، حبیب السیر، جلد اول، نشر خیام، بیتا.

۲۳- خاوری خراسانی، عبد الرسول، خلفا (وقایع بعد از رحلت پیامبر (ص)) جلد دوم، مؤسسه انتشارات آسیا، بیتا.

۲۴- خواجویان، محمد کاظم، تاریخ تشیع، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد چاپ سوم۱۳۷۹ ش.

۲۵- دینوری، ابوحنیفه، احمدبن داوود، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران ۱۳۶۴ش.

۲۶- راندوی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، جلد۴ قسمت اول، نشر امیرکبیر، تهران۱۳۶۷ ش.

۲۷- ر.ن، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه حسن انوشه، ج ۴، امیرکبیر، ۱۳۷۲ ش.

۲۸- ر. ناث، پرفسور گلدزبهر، اسلام در ایران، ترجمه محمد رضا افتخار زاده، مؤسسه نشر میراثهای تاریخهای اسلامی و ایران، تهران ۱۳۷۱ ش.

۲۹- رضایی، عبدالعظیم، تاریخ ده هزار ساله ایران، انتشارات اقبال، جلد دوم، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۱ش.

  ۳۰- زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، جلد ۲، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم۱۳۷۳ ش.

۳۱- زرین کوب، عبد الحسین، دو قرن سکوت، انتشارات سخن، چاپ هفدهم ۱۳۸۳ ش.

۳۲- زیدان جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، امیر کبیر، چاپ ششم ۱۳۶۹ ش.

۳۳- سبحانی، جعفر، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، نشر مشعر، چاپ دهم،۱۳۷۷ ش.

۳۴- شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ بیست وچهارم، تهران۱۳۸۷ ش.

۳۵- طبری،  محمدبن جریر، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد ۴، انتشارات اساطیر، تهران ، ۱۳۶۸ ش.

۳۶- ظریفیان شفیعی، غلامرضا، دین ودولت در اسلام، ناشر میراث ملل، چاپ اول، تهران، پاییز ۱۳۶۷ ش.

۳۷- عماد زاده، حسین، تاریخ مفصل  اسلام وایران (تاریخ ایران بعد از اسلام)انتشارات اسلام ،

چاپ هشتم ،تهران ۱۳۷۴ ش.

۳۸- فیاض، علی اکبر، تاریخ اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۷۶ ش.

۳۹- قائدان اصغر، تحلیلی بر مواضع سیاسی علی ابن ابی طالب (ع)، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۵ ش.

۴۰- کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، نشر دنیای کتاب، چاپ هشتم، تهران ۱۳۷۲ ش.

۴۱- گریشمن، رمان، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، نشر علمی وفرهنگی، چاپ نهم، تهران ۱۳۷۹٫

۴۲- مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد اول، تهران ۱۳۷۴ ش.

۴۳-مسعودی، علی بن حسین، التنبیه والاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، تهران۱۳۸۱ ش.

۴۴-مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده، ترجمه عبدالحسین نوایی، نشر امیرکبیر، تهران، سال ۱۳۸۱ ش.

۴۵- مشکور، محمد جواد، تاریخ ایران زمین، انتشارات اشراقی، چاپ چهارم ۱۳۷۲ ش.

۴۶-مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام وایران، انتشارات صدرا، چاپ دهم، قم ۱۳۵۹ ش.

۴۷- میرخواند، محمد بن خاوند شاه بلخی، روضه الصفا، تلخیص: عباس زریاب خویی، انتشارات علمی، تهران ۱۳۷۲ ش.

۴۸- نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، نشر بنیاد، چاپ پنجم، تهران۱۴۴۵ش.

۴۹- واقدی، محمدبن عمر، المغازی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نشر مرکز دانشگاهی، ۳ جلد، چاپ اول و سوم، تهران، سال ۱۳۶۱٫

۵۰- یعقوبی، بن واضح، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، جلد دوم، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، ۱۳۷۸ش.

 

چکیده:

 ایران در زمان ظهور اسلام، تحت سلطه ی حکومت ساسانیان قرار داشت که روش حکومتی آنها بر پایه ی تبعیض طبقاتی وجدایی حکومت از مردم بود.

اعراب در زمان خلیفه اول، برای ترویج اسلام در سرزمین های مجاور با شعائر دینی از قبیل عدالت خواهی و آزادی وارد میدان نبرد با ایران شدند و مردم برای نجاتشان از فشار حکومت، به استقبال دین اسلام رفتند.

در طول جنگ هایی که در دوره خلیفه دوم روی داد شکست امپراطوری ساسانی رقم خورد و با مرگ پادشاه ایران در زمان عثمان ، استقلال کشور از بین رفت ، و اعراب به فتوحات دیگری در ایران دست یافتند.

علی (ع) که در دوره ی خلافت اش سرگرم مشکلات و جنگ های داخلی بود، فرصت فتوحات خارج از مرز را پیدا نکرد .

ایرانیان، حضرت علی را که مظهر عدالت و آزادگی بود، نمونه عینی اسلام محمدی می دانستند با سیادت اعراب، بعد ها ایرانیان توانستند با ذکاوت و سیاست خود ضمن نفوذ در حکومت اعراب، فرهنگ خود را حفظ و با اسلام عجین نموده و حوزه ی جدیدی را در تاریخ کشور رقم زنند.

این پایاننامه در ۵ فصل تهیه و تدوین گردیده که شامل فصل اول، کلیات، فصل دوم، بررسی اوضاع ایران، فصل سوم، خلفای راشدین، فصل چهارم، علل شکست ایران و فصل پنجم، نحوه استقبال ایرانیان از دین اسلام می باشد.

مقدمه

دولتی که اردشیر بابکان بوجود آورد بر دو رکن استوار بود

۱- ایجاد وحدت دینی و مذهبی  ۲-ایجاد وحدت سیاسی

اوضاع بد اقتصادی ،اجتماعی ،  سیاسی، و نظامی سبب بروز بحرانهای مختلف اجتماعی می شود و در نتیجه نارضایتی مردم از اوضاع بوجود می آید که پیامد کلی آن از بین رفتن پایگاه اجتماعی حکومت ساسانیان می شود.

در دوره هایی که اعراب به فتح کشورها و سرزمینهای مجاور شبه جریره عربستان مشغول بودند مهمترین نقطه ی تاریخی در این بخش از شرق بعد از پیامبر اسلام (ص) است که با ظهور اسلام در عربستان، یکی از بزرگترین انقلابات تاریخی در مدت کوتاهی تمام شبه جزیره را فرا گرفت و بعد از آن به کشورهای همجوار که دارای فرهنگ و تمدن برجسته ای بودند نیز نفوذ کرد. این دین جدید به مردم عربستان که از فرهنگ و تمدن چیزی نمی دانستند ، برجستگی های اخلاقی و فرهنگی خاصی بخشید.

پیامبر اکرم پس از تثبیت حکومت اسلام که با صلح حدیبیه اتفاق افتاد، امکان ارتباط مسلمانان با حوزه های ایران، روم و مصر را فراهم کرد که با ارسال نامه به فرمانروایان این حکومتها، اقدامی عملی بود که پیامبر (ص)با انجام آن دین نوپای اسلام را به مرحله ی نوینی وارد ساخت و همین ویژگی یعنی گسترش اسلام و انتشار آن در زمان خلفای راشدین نیز ادامه یافت.

پس از رحلت پیامبر در سال ۱۱ هجری قمری و ماجرای سقیفه، بیعت با ابو بکر صورت گرفت. وی با یاری اشخاصی چون خالد بن ولید با اهل رده که سلطه خلیفه را نمی پذیرفتند مبارزه کرد و پس از دو سال جنگ و ستیز سراسر شبه جزیره عربستان را تحت فرمان و اطاعت خود در آورد و به قصد گسترش اسلام به عراق و شام لشکر کشی کرد.مرگ وی در سال ۱۳ هجری بوده ابوبکر ،  عمر را بعد از خود به خلافت برگزید.خلافت عمر همزمان با آغاز موج فتوحات در ایران، مصر، افریقا و شام بود. نیروی اسلام نیز در آن زمان قوی بود و دولت های ایران و روم به خصوص ایران از نبردهای طولانی و بی حاصل خسته و فرسوده شده بودند. بدین ترتیب فساد و تباهی در درون حکومت  ، مردم را  بیزار و ناراحت نموده بود.

دوران خلفای چهارگانه را با لفظ راشدین از حکام و حکومت گران فاجر و فاسد اموی جدا کردند.

عصر این چهار خلیفه نخستین به دوران طلایی نهضت اسلامی مشهور گشته است.

با هجوم اعراب به ایران در قرن اول هجری این سرزمین تسلیم و دولت استقلال سیاسی خود را در میدانهای قادسیه، جلولا و نهاوند از دست داده است.

در جامعه ای که دچار تبعیض طبقاتی،  محرومیت از تحصیل، فسق و فجور، فشار موبدان بر مردم و وضع و خیم اقتصادی بود در برابر شعارهای دین اسلام که عدالت خواهی و پرهیزگاری را به همراه داشت، مردم خود بخود سر تسلیم و تعظیم فرود آوردند.مذهب و دین باستانی خود را بتدریج رها کرده و به دین اسلام گرویده و در برخی مواقع در برانداختن حکومت، خودشان با اعراب هماهنگ شدند. ایرانیان در عین اینکه دین جدید را پذیرفتند،توانستند به آن خصایل و صبغه های ایرانی ببخشند.آنان همواره در حفظ آداب قومی اجدادی خود کوشا بودند دریافته بودند که باید تحت لوای پرچم اسلام گرد آیند.

بنابراین با پذیرش اسلام، فرهنگ و تمدن خود را در آن عجین کرده و ایران دوره اسلامی را بوجود آوردند  در زمان ابوبکر نبرد با ایرانیان فقط در سرحدات مرزی بود ولی حمله به ایران در زمان عمرآغاز شد.

باید توجه داشت که حمله به ایران بافتح ایران مترادف نیست مطلب قابل تامل فتح کامل ایران در عصر عثمان و بنی امیه می باشد.

خلافت عثمان توسط شورایی که عمر پس از مرگش دستور داده بود صورت گرفت در این زمان شورشها، مقاومت های برخی شهرهای ایران را شاهدیم که بزودی سرکوب و فتح دوباره آن شهرها صورت می گیرد.

مرگ یزدگرد سوم پادشاه ایران در زمان عثمان اتفاق افتاد بسط و گسترش فتوحات اسلامی در زمان عثمان براساس که دو خلیفه پیش از او داشتند ادامه یافت و به فتح ایران،ارمنستان ،آسیای صغیر و شمال افریقا انجامید.

بعد از قتل عثمان  توسط شورشیان و و ناراضیان داخلی ،علی (ع) به خلافت می رسد و مقر حکومتی خود را بر خلاف خلفای پیشین در کوفه قرار می دهد. ایرانیان بطور مشخصی از  اهداف علی (ع) حمایت کرده و او را نمونه عینی اسلام می شناختند. علی(ع) نیز با آنان رعایت عدل و مساوات را می کرد. دوران خلافت علی (ع) بیشتر صرف جنگهای داخلی (جمل، صفین و نهروان ) و اصلاح داخل کشور و براندازی عناصر فاسد شده لذا فتوحات خارج از شبه جزیره عربستان متوقف گردید علی (ع) در ۲۱ رمضان سال ۴۰ هجری قمری بوسیله ابن ملجم مرادی به شهادت رسید .

مهمترین نکته ی قابل توجه این است که ایرانیان از همان آغاز به اعتقادات اعراب مسلمان به دیده احترام می نگریستند . اعتقادی که نجات بخش اعراب بوده ودر پرتوی آن ایرانیان نیز از سیطره چندین ساله حکام ساسانی نجات یافتند .در قرون اولیه اسلامی، ایرانیان ،دین اسلام را منجی خود می دانستند که این باعث پیدایش یک نوع حس برتری در بین اعراب مسلمان نسبت به مردم ایران شد ولی چون ایرانیان قبلاً خود دارای فرهنگ و تمدن بسیار عالی از اعراب داشتند این گونه رفتارها را نمی توانستند تحمل کنند چرا که بعدها با شرکت در جنبشها و قیامهای ضد اموی (جنبش مختار و ابو مسلم )ابهت و اقتدار خود را به اثبات رسانیدند و با نفوذ در دربارهای خلفای اموی و بنی عباس زمینه های تشکیل حکومت های نیمه مستقل و مستقل را در شرق و شمال شرقی ایران بوجود آوردند.

هرکه نیاموخت از گذشت روزگار

                                                                هیچ نیاموزد از هیچ آموزگار             

 

 

سؤال اصلی تحقیق(مسئله تحقیق): ایران در عصر خلفای راشدین

بررسی شکل عملکرد خلافت اسلامی و فتح ایران و زمینه های ساختار حکومت خلفای راشدین با توجه به فتوحاتی که انجام دادند و نحوة پیروزی و کامیابی در ادارة امپراطوری عظیمی که بوجود آمد توانایی حل مشکلات در آن زمان.بررسی اوضاع ایران و طرز اداره آن توسط خلفا.

بیان مسئله:

با اشاره ای کوتاه به موقعیت جغرافیایی عربستان بیان و چگونگی ظهور اسلام و پیامبر بزرگ بشریت حضرت محمد (ص) و غزوات پیامبر و مسئلة حجه الوداع و غدیر خم و جانشینی حضرت علی (ع) و از خلافت ابوبکر تا خلافت امام علی (ع) و فتوحاتی که خلفای راشدین در ایران و روم و آفریقا انجام دادند بررسی و اثرات آن فتوحات در امپراطوری اسلامی و گسترش اسلام در آن سرزمینها و عوامل پیروزی مسلمانان  و شکست ساسانیان(ایرانیان) و نحوة بهره گرفتن از دیوان سالاری ایرانی و ساسانی تا حد ممکن بویژه دیوان خراج و استفاده از عناصر ایرانی در ادارة امپراطوری اسلامی و چگونگی ایجاد تفرقه در زمان عثمان بخصوص زمینه قدرت یابی بنی امیه در زمان خلافت عثمان، که باعث غصب قدرت و خلافت از خاندان پیامبر گردید.

سوابق تحقیق:

در خصوص خلافت خلفای راشدین تحقیقاتی انجام گرفته است ولی سعی و تلاش من این خواهد بود که تا حد امکان زوایای تاریک آن عصر را بشکافم و روشنی بخشم و تا حد ممکن ظن و گمان را از بین برده و یقین علمی را جانشین و جایگزین آن سازم. البته در این خصوص از منابع معتدل و معتبر اسلامی و منابع دست اول کمال استفاده را خواهم گرفت.

 

 

اهداف تحقیق:

اولین هدف من شناخت و بررسی علل و چگونگی فتح ایران توسط مسلمانان در زمان خلفا و مبارزه و دفاع ایرانیان و نحوة استقلال آنان از دین اسلام و بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران در عهد خلفای راشدین است.

و بررسی سیاست خلفای راشدین در رابطه با ایران و روم با توجه به منابع دست اول اسلامی و اسناد منتشر شده در رابطه با وضعیت خلافت دومین هدف از انتخاب موضوع، علاوه بر کار تحقیقاتی و نگارشی پایان نامه، ارضاء حس کنجکاوی و داشتن اعتماد به نفس کافی در انجام تحقیقات مشابه می باشد، هر چند که در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته بنده سعی نموده ام با استناد به منابع مهم و قابل اعتماد، کلیاتی از روند فتح ایران و عملکرد خلفای راشدین را برای علاقمندان به تاریخ کشورمان آشکار سازم.

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح:

سعی و تلاش اینجانب این خواهد بود که جنبه نوآوری این پایان نامه کاملاً عیان گردد و بیشتر به علل و استدلال قوی تکیه کنم و زوایای تاریک ومبهم آن دوره را با الهام گرفتن از منابع دست اول و مقالاتی که جدیداً در این مورد نگاشته شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهم.از جمله علت سکوت علی(ع) و عدم پذیرش آن حضرت به خلافت از طرف بزرگان قریش با اینکه حق خلافت از آن او بود.

روش کار:

با توجه به ماهیت تحقیق در رشته تاریخ، تحقیقات از نوع نظری و بنیادی بود و بر روش توصیفی و تحلیلی استوار می باشد که با استفاده از کتابها و اسناد اطلاعات از طریق کتابخانه ها و مقالات جدیدی که نگاشته شده و نیز از مجلاتی که جنبه پژوهشی و علمی دارند و همچنین از طریق شبکه های کامپیوتری و و بانکهای اطلاعاتی و بوسیله فیش برداری از آنها تهیه و تنظیم گردیده است.

بررسی و نقد منابع:

۱- تاریخ طبری: ابو محمد بن جریر طبری

۲- مروج الذهب: علی بن حسین مسعودی

۳- تاریخ یعقوبی: ابن واضح یعقوبی

۴- اخبار الطوال: ابوحنیفه احمد بن داود دینوری

۵- تاریخ الکامل:  ابن اثیر

۶- الفتوح: ابن اعثم کوفی

۷- المغازی: محمد بن عمر واقدی

۸- فتوح البلدان: احمدبن یحیی بن جابر بلاذری

تاریخ طبری:

ابومحمد بن جریر طبری[۱]

نویسنده این کتاب ابوجعفر بن جریر طبری است که در عصر ساسانیان در ولایت طبرستان دیده به جهان گشود. تاریخ ولادت او اغلب به سال ۲۲۴ ه. ق و ۸۳۸ میلادی گفته شده ولی گاهی ۲۲۵ هجری و ۸۳۹ میلادی آمده است و نیز در آغاز نوجوانی به تحقیق در افقهای بسیار گسترده پرداخت که نشان از بلوغ فکری وی بود فعالیت جدی طبری در آغاز و تنها به شهر ری ختم می شد دیری نپایید که به بغداد رفت و آنجا را به عنوان پایگاهی برای سفرهای خود به شهرهای چون کوفه و بصره و بخشهایی از سوره انتخاب کرد ولی همواره به بغداد مرکز حکومت عباسیان بر می گشت ودر آن شهر بود که به شهرت زیادی دست یافت.

 اکثر تحلیل گران اذعان دارند طبری یکی از دانشمندان بزرگ عصر خویش به شمار می آید سیره نگاران بالاتفاق تحت تاثیر دانش فراوان ،عمیق و حجم زیاد آثار نوشتاری وی قرار دارند .بطوریکه خطیب بغدادی مورخ و مفتی معروف درباره او می گوید: طبری در عصر خود از نظر دانش همتایی نداشت وی این دانش وسیع و گسترده را در اختیار طلاب و کسانی که به دنبال نظریه های فقهی وی بودند قرار می داد طبری به دنبال کسب مقام عالی برای خود نبود و هر منصبی که به وی پیشنهاد می شد رد می کرد او در زندگی حرفه ای خود دانشمند ی سخت کوش معلمی دلسوز و نویسنده ای پر کار بود او در وطن انتخابی اش یعنی بغداد به سال ۳۱۰ ه ق از دنیا رفت .

میراث مکتوب وی دو اثر بزرگ و عمده در زمینه علوم اسلامی می باشد اثر نخست او تفسیری حجیم از قرآن با عنوان جامع البیان عن تاویل قرآن می باشد و اثر دوم درباره تاریخ جهان به نام تاریخ الرسل و الملوک است این کتاب با دنباله هایی که بر آن افزوده شده است. در دروه های مختلفی به چاپ رسیده است. تاریخ طبری که اصل آن به زبان عربی است از مراجع و منابع ارزشمند و موثق در تاریخ عمومی جهان و اسلام است این اثر برجسته از نظر صحت مطالب در تمام قرون اسلامی بعد از مولف مورد استفاده و استناد مورخان قرار گرفته و همیشه منبع اصلی محققان و پزوهشگران بوده است. تاریخ طبری مشتمل است بر اخبار و و حوادث پادشاهان و پیامبران پیشین و وقایع ایام و روزگاران آنان از ابتدای خلقت جهان تا سال ۳۰۲ هق او در باره وقایع و حوادث قبل از اسلام شرح مبسوط و جامع، درباره سلسله پادشاهان ایران از ابتدای تاریخ ایران همراه با نام هریک از پادشاهان و تاریخ حکومت آنان ارایه می دهد .در باره سلسله ساسانیان که نزدیکترین سلسله قبل از اسلام به زمان او یعنی قرن سوم بوده اند و ماخذ و روایات بیشتری درباره آنان در اختیار داشته است مفصل تر، روشن تر و مستندتر سخن گفته است بر کتاب تاریخ طبری که به حق عنوان( تاریخ الکبیر) گرفته دنبال های مکرر افزوده اند از جمله دنباله ای که به وسیله(( عریب بن سعد قرطبی)) نوشته شده شهرت رواجی یافته است او اخبار عباسیان را تا سال ۳۲۰ و کشته شدن مقتدر و خلافت القاهر رسانیده و فارغ از ملاحظات فقیهانه، طبری از وقایع آن زمان نکته ها آورده است که چهره زشت و سیاه آن روزگار را خوب نمودار می کند.

کتاب طبری که مورد استفاده قرار گرفته است. ترجمه ابو القاسم پاینده می باشد که در تهران به سال ۱۳۵۲ ه. ش توسط انتشارات اساطیر منتشر گردیده است


۱- جریر طبری- محمد، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران ۱۳۵۲ ش

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.