پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

۴-۲- اثرات بیوانرژتیک یا القای بیولوژیک:   ۲۵
۵-۲- مکانیسهای فعال سازی ( اکتیواسیون ) نوری   ۲۵
۶-۲- وزوز:   ۲۷
۷-۲- مروری بر مطالعات و آمار موجود:   ۲۸
فصل سوم   ۳۲
۱-۳- روند اجرای کار:   ۳۳
۱-۱-۳-  ادیومتری تون خالص:   ۳۴
۲-۱-۳- ادیومتری ایمیتانس:   ۳۴
۳-۱-۳- آزمون الکتروکوکلئوگرافی :   ۳۶
۴-۱-۳- آزمون گسیلهای صوتی اعوجاجی گوش (DPOAE)   ۳۶
۲-۳- تابش اشعه لیزر کم توان :   ۳۸
۳-۳- چگونگی جمع‌آوری داده‌ها:   ۴۱
۴-۳- جمعیت مورد مطالعه :   ۴۱
۵-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها :   ۴۱
۶-۳- محدودیت‌های موجود در مطالعه:   ۴۲
فصل چهارم   ۴۲
یافته های حاصل از پژوهش   ۴۲
۱-۴- توزیع سنی:   ۴۳
۲-۴- نتایج ارزیابیهای شنوایی:   ۴۳
۳-۴- عوامل زمینه ای وزوز:   ۴۴
۱-۳-۴- محل درک وزوز :   ۴۴
۲-۳-۴- تطابق زیر و بمی وزوز:   ۴۴
۳-۳-۴- ساعات آگاهی از وزوز:   ۴۴
۴-۳-۴- آزمون تطابق بلندی وزوز:   ۴۵
۶-۳-۴- بررسی میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب شاخص دیداری- قیاسی(VAS) :   ۴۵
۴-۴- تغییرات مربوط به شاخصه‌های آزمون Ecoch :   ۴۶
۱-۴-۴- تغییر آستانه پتانسیل عمل مرکب:   ۴۶
۳-۴-۴- تغییرات نهفتگی پتانسیل عمل مرکب (CAP) :   ۴۶
۵-۴- تغییرات مربوط به آزمون DPOAE :   ۴۷
فصل پنجم   ۴۸
۱-۵- نتایج کلی بررسی:   ۴۹
۲-۵- بحث :   ۴۹
۳-۵- اشکالات و محدودیت های مطالعه:   ۵۳
۴-۵- ارائه پیشنهادها برای تحقیقات بعدی:   ۵۳
فرم موافقت نامه آگاهانه   ۵۶
پرسشنامه   ۵۷
منابع:   ۵۸

منابع:

– Anon. Definition and classification of tinnitus, In Tinnitus , ciba foundation symposium 85, edited by D.Evered and G.Lowrenson, Appendix I, P: 300-302 (1981).

– hazell. J, history and Medical Investigation the 16th european Instructional course on tinnitus and it’s management (14-16 April 1996) pp:21-27.

– hall, James w, Hand Book of Aditory Evoked Responses, 1992, Allyn and Bacon.

– HahnA, Ivan Sejna, kpistina stolbova and Ales cocek. Combined laser-Egb 761 tinnitus therapy. Acta otolaryngol 2001, suppl 545: 92-93.

– Hahn.A, M.Prochazha, clinical Results of comprehensive Laser therapy in a Groupe  of 200 Patiants 2001, email: tusita @ m box.vol.cz

– Mirz F, zacharie B, Anderson SE, Nielsen AG, johansen Ln, Bjer P, pedersen CB. Treatment of tinnitus with low-intesity laser-ugeskr laeger. 2002 Jun 19. 162(25): 3607-10

– Nakashima T, veda H, Misawa H, suzuki, et al. Transmeatal low-power laser irriadiation for tinnitus. Otol Neuro tol. 2002 May, 23(3): 269-300.

– Prochazka Miroslav. M.D. the role of LLLT in treatment of tinnitus LASER. PARTNER. 2003. Tusita @ mbox.vol.cz

– Rogowski M, Mnich S, Gindzienska E, lazerczyk B. low-power Laser in the treatmant of tinnitus-a placebo controlled study-otolayngolpol. 1999 53(3): 315-20

– Stach, Brad.A, comprehensive Dictionary of Audiology Illustrated , 1997, william & wilkins.

– ShiomI Y, Takahashi H, Honjo I, kojima H, NaitoY, FujikiN. Efficacy of transmeatal low power Laser irriadiation on tinnitus preliminery report. Auris Nasus larynx 1997 24(1): 39-42

– Tuner jan and Lars Hode low level laser therapy. clinical practice and scientific Background.

– Tatiana. soloviera. low level laser therapy 1999 vol.44

– Vitagraf, Lasers in Medicine and Dentisting: basic science and up-to-date clinical application of low level laser therapy: 2000. 544

– Zenker, and j. Barajas Evaluation of chronic tinnitus patient. Fundacin canaria Para la prevencin de la sordera 2004,

چکیده:

در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه‌های آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود ۱۲ جلسه تحت درمان با لیزر کم توان m.w 200 به مدت حدود ۴۲ دقیقه  قرار می‌گرفتند و این روند درمان ۲ مرتبه در هفته و به مدت ۱۲ جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الکتروکوکلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل  و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با  تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز کاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه‌گیری این اختلاف معنادار نبود.

مقدمه:

وزوز درک صدا یا نویز بدون حضور یک منبع خارجی واقعی می‌باشد که این عارضه همراه با انواع گوناگون کم شنوایی می‌باشد وزوز اغلب با کم شنوایی ناشی از نویز همراه می‌باشد. مطالعات اپیدمیولویک نشان داده‌اند که حدود ۱۷% از جمعیت وزوز دارند در حالیکه تنها فقط ۵/۰ الی ۶/۱ % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود ۶۷% از وزوز رنج می‌برند (Zenker.F 2004)

در این پژوهش، تأثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را بررسی نمودیم. اشعه لیزر کم توان، یک روش غیر تهاجمی بدون عوارض جانبی می‌باشد که به جهت پایین بودن توان خروجی لیزر و نیز طول موج منحصر به فرد آن، میزان جذب آن از طریق پوست کاهش یافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزایش می‌یابد. اشعه لیزر کم توان باعث فعالیت ATP سازی در سلولها می‌گردد.

متدو روشها:

پژوهش حاضر بر روی ۵ فرد مبتلا به وزوز ناشی از ضربه صوتی صورت گرفت. ۳ نفر از بیماران وزوز یکطرفه و ۲ نفر دارای وزوز دوطرفه بودند که مجموعاً ۷ گوش تحت درمان با اشعه لیزر کم توان قرار گرفت.

بیماران قبل از دوره درمان، مورد آزمایشات ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس قرار می گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضایعات فضاگیر، آزمایشات تکمیلی شامل MRI و ABR انجام می‌شد. ارزیابی وزوز بیماران شامل آزمون تطابق بلندی وزوز و تعیین زیر و بمی وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌ای جهت بررسی میزان بلندی ذهنی وزوز و  میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب معیار دیداری- قیاسی- تکمیل می‌گردید. جهت پایش تغییرات احتمالی میکرومکانیکهای حلزونی آزمایشات الکتروکوکلئوگرافی ثبت می‌گردید. در این آزمون، سطح آستانه پتانسیل عمل مرکب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگی CAP[1] و نسبت دامنه پتانسیل تجمعی به پتانسیل عمل (Sp/AP) ثبت گردید.

آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتی  و  ثبت  می‌گردید.

این آزمایشات قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان صورت می‌گرفت در هر فرد حدود ۱۲-۱۰ جلسه لیزر درمانی به صورت ۲ جلسه در هفته صورت می‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه لیزر کم توان با توان m.w200 به مدت حدود ۴۲ دقیقه صورت می‌گرفت. حدود J180 انرژی از طریق تابش به زائده ماستوئید و حدود J 90 انرژی از طریق تابش به مجرای خارجی گوش صورت می‌گرفت.

نتایج:

در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گردید. تطابق بلندی وزوز قبل و بعد از لیزر درمانی تفاوت آماری معناداری  نشان داد. میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی ذهنی در مبتلایان به وزوز کاهش یافت( ما بدلیل محدویت تعداد نمونه‌ها، اختلاف آماری معناداری را نشان نداد هیچکدام از شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگی CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزیابی قبل و بعد از تابش اشعه لیزری، از نظر آماری اختلاف معنادرای نشان ندادند.

آزمون DDOAE در سطح شدت  ،  در تمام بیماران مقادیر منفی و کوچکی را قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد.

در سطح شدت  در سه نقطه  و  و  و  و  و  قبل و بعد از لیزردرمانی اندازه گیری گردید. نقطه  و  اختلاف آماری معناداری را نشان داد. بعد از تابش اشعه لیزر، کاهش دامنه در این نقاط دیده می شد.

بحث:

در این پژوهش، نیز در مورد تطابق میزان بلندی وزوز، شاهد اختلاف معناداری بودیم که در نتیجه محققان Prochatka و همکاران (۲۰۰۰)، که در بررسی تأثیر لیزر کم توان m.w200 و داروی Egb761 به ۲۶% بهبودی کامل و ۳۶% بهبودی بیشتر از ۵۰% می یافتند.

Hahn.A و همکاران در سال ۲۰۰۱، در مطالعه ای بر روی ۲۰۰ بیمار، در بررسی تأثیر لیزر کم توان و درمان دارویی EGb761 به ۲۶% بهبودی کامل و ۴۳% بهبودی بیش از ۵۰% دست یافتند. که لیزر با توان m.w300 را استفاده نموده بودند. این محققین تأثیر ترکیبی دارو و لیزر کم توان را بررسی نمودند.

Nakashima و همکاران (۲۰۰۲) در بررسی تأثیر لیزر کم توان m.w60 را در درمان وزوز به کار بردند و به تفاوت آماری معناداری در نتایج ارزیابی وزوز و DPOAE دست نیافتند. گزارش نمودند که درمان لیزری m.w 60 را جهت کنترل وزوز مؤثر نمی باشد.

Rogowski و همکاران (۱۹۹۹) در مطالعه ۳۲ بیمار تحت درمان لیزر کم توان، معیار دیداری – قیاسی بلندی وزوز و TEOAE را قبل و بعد از درمان به کار بردند و تفاوت آماری معناداری در بلندی وزوز و تغییرات دامنه TEOAE نیافتند.

Mirz.f و همکاران (۲۰۰۰) در یک مطالعه دو سویه کور، با استفاده از لیزر توان m.w50 و طول موج nm830 را در ۴۹ بیمار در کنترل وزوز را بررسی نمودند و با وجود آنکه ۱۸% بیماران بهبودی را نشان دادند، اشعه لیزر کم توان را وسیله ارزشمندی در درمان مبتلایان به وزوز دیر درمان دانستند.

در پژوهش حاضر، بین تأثیر لیزر و تغییرات حلزون با استفاده از آزمون‌EcochG و DPOAE به تغییرات معناداری دست نیافتیم. اما تأثیر لیزر بر بلندی وزوز و کاهش میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی آن را احتمالاً بدلیل استفاده از از توان بالای لیزر m.w200 می باشد.

میزان بهبودی وزوز در تحقیقاتی که توان بالاتر لیزر را همراه با داروی EGb6761 به کار برده بودند، بیشتر از تحقیقات دیگر می باشد.

فصل اول

۱-۱-  موضوع و اهمیت آن:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر کم توان بروزوز و شاخصه های آزمون های الکتروکوکلئوگرافی  و گسیلهای صوتی گوش انجام شده است. امروزه تعداد زیادی از افراد از وزوز گوش خود رنج می برند. با وجود تدابیر متعددی که در این زمینه به کار گرفته شده است هنوز درمان قطعی و معینی برای این مشکل یافت نشده است.

عوامل متعددی در ایجاد این مشکل دخیل هستند که از جمله آنها می توان به اختلالات حلزونی، ضایعات عصبی و اختلالات مرکزی، ناراحتیهای عروقی، اختلالات گردنی و … اشاره نمود. فرد مبتلا به وزوز بسته به میزان بلندی وزوز از احساس صدا در گوش رنج می برد و این مشکل آرامش روحی و روانی شخص را متاثر می سازدDavis (1996) گزارش نمود که یک سوم از همه بزرگسالان برخی از انواع وزوز را گزارش می کنند و در حدود ۱۰ درصد افراد، وزوز خود بخودی طولانی مدت (P.S.T)[2] را گزارش می کنند که در حدود ۵ درصد آنها دچار وزوز ناراحت کننده نسبتاً شدیدی می باشند و حدود ۴-۲ درصد افراد مبتلا به مراکز بیمارستانی دارای سرویسهای درمانی ارجاع داده شده اند.

وزوز مشکلی است که در افراد مبتلا اضطراب و پریشانی، عصبانیت، افسردگی، تحریک پذیری، بی خوابی، آشفتگی، ترس، انزوا ایجاده نموده و کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این تحقیق، تاثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز بررسی نموده ایم. یکی از کاربردهای بسیار مهم لیزر، در امر پزشکی است. اصولاً به کارگیری انرژی فوتون به جای تیغ جراحی بیش از دو دهه است که به کار گرفته شده است.

یکی از کاربردهای لیزر در پزشکی، استفاده از لیزرهای کم توان در لیزر درمانی می باشد.

این روش درمان که شکلی از پرتو درمانی به شمار می رود، در سالهای اخیر مورد توجه پزشکان و متخصصان قرار گرفته است. در این تکنیک طول موج انتخابی پرتوهای لیزر به گونه ای است که عمق نفوذ فراوانی در بافت داشته و به راحتی از لایه های بافت عبور کرده و به عمق چند سانتیمتری ( حداکثر تا cm7 ) رسیده و با سلول مورد نظر وارد واکنش می شود. در درمان لیزر، انرژی فوتونهای نوری جذب سلول شده، سبب تحریک آن و واکنشهای فتوبیولوژیکی می گردد. از آنجاییکه اشعه لیزر یک محرک بیولوژیک خوب به حساب می آید، از لیزر درمانی می توان در مواردی که احتیاج به تقویت واکنشهای موضعی و عمومی ارگانیسم هست استفاده کرد.

با توجه به استفاده گسترده و موفقیت آمیز اشعه لیزر در طب، در این مطالعه ما میزان تاثیر تابش اشعه لیزر کم توان را بر وزوز بررسی نموده ایم و جهت بررسی و پایش تغییرات فیزیولوژیک احتمالی حلزون، از آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش بهره گرفته ایم.

۲-۱- متغیرهای اصلی یا لغات کلیدی در مطالعه و تعاریف آنها:


[۱] Compouid Action Potential

[2] – P. S.T (Prolonged spontaneos tinnitus)

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.