پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  (با تأکید بر خانواده ،مدرسه،گروه دوستان و تلویزیون)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (با تأکید بر خانواده ،مدرسه،گروه دوستان و تلویزیون)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۲ . اهمیت و ضرورت تحقیق :    ۵
۱-۳٫سئوالات تحقیق :    ۵
.۴-۱ فرضیه های تحقیق :    ۵
۱-۵ . اهداف تحقیق :    ۶
۱-۵-۱ .اهداف کلی    ۶
۱-۵-۲٫اهداف جزئی    ۶
۱-۶٫ موانع و مشکلات تحقیق    ۶
۱-۷٫ روش تحقیق:    ۷
۱-۸٫تعاریف مفاهیم و اصطلاحات:    ۷
۱-۹٫کاربرد تحقیق :    ۸

فصل دوم :ادبیات تحقیق
گفتار اول
الف: مفاهیم تحقیق
۲-۱ -۱٫مفهوم رشد اجتماعی :    ۱۰
۲-۱-۲٫ اهمیت و ضرورت رشد اجتماعی    ۱۱
۲-۱-۳٫ویژگی افرادی که از لحاظ اجتماعی رشد نیافته اند:    ۱۱
۲-۱-۴٫ تربیت اجتماعی    ۱۲
۲-۱-۵٫ اهداف تربیت اجتماعی در جامعه اسلامی    ۱۳
۲-۱-۶٫ رشد اجتماعی در دوره نوجوانی    ۱۳
۲-۱-۷٫ خصوصیات رشد اجتماعی در دوره نوجوانی    ۱۴
۲-۱-۸٫ نشانه های رشد اجتماعی در دوره نوجوانی    ۱۴
الف) انس و الفت    ۱۵
ب)نفرت:    ۱۵
۲-۱-۹٫ تغییر رفتار اجتماعی در دختران نو جوان    ۱۶
۲-۱-۱۰٫ نشانه های فرد رشد یافته اجتماعی    ۱۶
۲-۱-۱۱جامعه پذیری    ۱۷
۲-۱-۱۱-۱٫ مفهوم جامعه پذیری    ۱۷
۲-۱-۱۱-۲٫هدف های جامعه پذیری    ۱۸
۲-۱-۱۱-۳٫ عوامل مؤثر بر جامعه پذیری    ۱۹
۲-۱-۱۱-۴٫رابطه اجتماعی شدن و مهارت اجتماعی    ۱۹
۲-۱-۱۲٫ تعریف مهارت های اجتماعی    ۲۰
۲-۱-۱۳٫ مهارت های اجتماعی از نگاه صاحب نظران۲۱
۲-۱-۱۴٫ انواع مهارت های اجتماعی    ۲۴
۲-۱-۱۴-۱٫ مهارت ارتباط    ۲۵
۲-۱-۱۴-۲٫ مهارت ارتباط میان فردی    ۲۵
۲-۱-۱۴-۳٫ مهارت ارتباط غیر کلامی    ۲۶
۲-۱-۱۴-۴٫ مهارت تقویت وپاداش    ۲۷
۲-۱-۱۴-۵٫ مهارت پرسش    ۲۷
۲-۱-۱۴-۶٫ مهارت آماده سازی    ۲۸
۲-۱-۱۴-۷- مهارت خاتمه دادن:    ۲۸
۲-۱-۱۴-۸٫ مهارت توضیح دادن    ۲۹
۲-۱-۱۴-۹٫ مهارت گوش دادن    ۳۰
۲-۱-۱۴-۱۰٫مهارت نفوذ    ۳۱
۲-۱-۱۴-۱۱٫ مهارت ابراز وجود    ۳۱
۲-۱-۱۴-۱۲ مهارت تعامل در گروه ها ورهبری:    ۳۲
۲-۱-۱۴-۱۳٫ مهارت همکاری    ۳۳
۲-۱-۱۴-۱۴٫ مهارت همدلی    ۳۳
۲-۱-۱۴-۱۴-۱٫ اثرات همدلی    ۳۳
۲-۱-۱۴-۱۴-۲٫ زمینه های بروز رفتار همدلانه    ۳۴
۲-۱-۱۴-۱۵٫ مهارت تصمیم گیری     ۳۵
۲-۱-۱۶٫ آموزش مهارت های اجتماعی     ۳۵
۲-۱-۱۷٫ فواید وآثار آموزش مهارت های اجتماعی    ۳۶
۲-۱-۱۸٫ روش های آموزش مهارت های اجتماعی    ۳۹
۲-۱-۱۹٫ روش های ارزیابی مهارت های اجتماعی    ۴۱
۲-۱-۲۰٫ عوامل مؤثر  بر آموزش مهارت های اجتماعی    ۴۱
۲-۱-۲۰-۱٫ خانواده    ۴۱
۱- نوع رابطه    ۴۱
۲- اهمیّت سالهای اولیه زندگش    ۴۲
۳- تکوین شخصیت فرد    ۴۲
۴- نقش تربیتی والدین    ۴۲
۵- نقش پدر    ۴۲
۶- نقش مادر    ۴۲
۷- مادران شاغل    ۴۲
۸- فرزندان    ۴۲
۹- شکل و روش تربتی خانواده    ۴۲
۱۰- میزان تحصیلا والدین و اجتماعی بودن آن ها    ۴۲
۲-۱-۲۰-۲٫ مدرسه    ۴۳
۲-۱-۲۰-۳٫ هم سالان    ۴۵
۲-۱-۲۰-۴٫ تلویزیون    ۴۷
ب- پیشینه تحقیق
۲-۱-۲۱- پژوهش های داخلی    ۴۸
۲-۱-۲۲٫ پژوهش های خارجی    ۴۹
۲-۱-۲۳٫ جمع بندی مطالعات پیشین    ۵۱

گفتار دوم
مباحث نظری تحقیق
۲-۲-۱ مقدمه     ۵۱
۲-۲-۲٫ نظریه خود آئینه ای چارلز هورتن کولی    ۵۱
۲-۲-۳ نظریه دیگری تعمیم یافته مید    ۵۲
۲-۲-۴٫نظریه نقش های اجتماعی جرج هربرت مید    ۵۳
۲-۲-۵٫ نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا    ۵۴
۱-  فرایندهای توجّه     ۵۵
۲- فرایند به یادسپاری یا نگه داری    ۵۵
۳- فرایند باز تولید حرکتی    ۵۶
۴- فرایند انگیزشی و تقویتی    ۵۶
۲-۲-۶ نظریه تاریخی- فرهنگی ویگوتسکی    ۵۶
۲-۲-۷ رهیافت نظری تحقیق    ۵۸
۲-۲-۸ مدل تحلیلی تحقیق    ۵۹

فصل سوم
روش شناسی
۳-۱٫ مقدمه    ۶۱
۳-۲٫ روش تحقیق:    ۶۱
۳-۳٫گردآوری داده ها و ابزار اندازه گیری    ۶۱
۳-۴٫ روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری    ۶۲
۳-۵٫ روش نمونه گیری ، جامعه آماری    ۶۲
۳-۶٫ روش تجزیه تحلیل اطلاعات:    ۶۴
۳-۷٫متغییرهای تحقیق :    ۶۴
۳-۸٫ شاخص سازی:    ۶۵
۳-۹ محاسبه نمرات متغیرهای مستقل و وابسته    ۶۹

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
۴-۱مقدمه    ۷۱
۴-۲ (توصیف ویژگی های پاسخگویان)     ۷۱
۴-۲-۱ بررسی و توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری     ۷۱
۴-۲-۲٫بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ سن    ۷۱
۴-۲-۳ . بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ پایه تحصیلی    ۷۲
۴-۲-۴٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ رشته تحصیلی     ۷۲
۴-۲-۵٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ نوع آموزشگاه     ۷۳
۴-۲-۶٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ محل و موقعیّت آموزشگاه     ۷۴
۴-۲-۷٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ ناحیه محل آموزشگاه     ۷۴
۴-۲-۸٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ وضعیت فعالیّت و اشتغال پدر     ۷۵
۴-۲-۹٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تحصیلات پدر    ۷۶
۴-۲-۱۰٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ وضعیت فعلیّت و اشتغال مادر    ۷۷
۴-۲-۱۱٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تحصیلا مادر     ۷۸
۴-۲-۱۲٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ محل زندگی     ۷۹
۴-۲-۱۳٫ بررسی وضعیت پاسخگویان مورد مطالعه از لحاظ درآمد ماهیانه خانوار    ۸۰
۴-۳- متغیرهای مستقل و وابسته ی اصلی تحقیق    ۸۱
۴-۳-۱٫ توصیف متغیرهای مستقل تحقیق    ۸۱
۴-۳-۱-۱٫ توصیف متغیر مستقل خانواده    ۸۱
۴-۳-۱-۲٫ توصیف متغیر مستقل گروه دوستان    ۸۱
۴-۳-۱-۳٫ توصیف متغیر مستقل مدرسه    ۸۲
۴-۳-۲٫توصیف متغیر وابسته تحقیق    ۸۳
۴-۳-۲-۱٫ مؤلفه مهارت های ارتباطی    ۸۳
۴-۳-۲-۲٫مهارت های احترام به دیگران    ۸۴
۴-۳-۲-۴٫ مهارت های همکاری    ۸۴
۴-۳-۲-۵٫ مهارت های مسئولیت پذیری    ۸۵
۴-۳-۲-۶٫ مهارت های قانونمندی    ۸۶
۴-۳-۲-۷٫ مهارت های اجتماعی    ۸۶
۴-۴٫ آزمون فرضیات پژوهش    ۸۷
۴-۴-۱٫آزمون فرضیه اول پژوهش(به نظر می رسد خانواده بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تاثیر دارد)    ۸۷
۴-۴-۲٫آزمون فرضیه دوم پژوهش(به نظر می رسد ، مدرسه بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تاثیر دارد)    ۸۷
۴-۴-۳٫آزمون فرضیه سوم پژوهش(به نظر می رسد گروه دوستان بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تاثیر دارد)    ۸۸
۴-۴-۴٫آزمون فرضیه چهارم پژوهش(به نظر می رسد تلویزیون بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تاثیر دارد)    ۸۸
۴-۴-۵٫آزمون فرضیه پنجم پژوهش(به نظر می رسد، میزان تأثیر گذاری هر کدام از عوامل خانواده، مدرسه، گروه دوستان۸۹  و تلویزیون در کسب مهارت های اجتماعی دختران متفاوت می باشد)۸۹

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه    ۹۴
۵-۲٫ خلاصه بحث و نتیجه گیری ۹۴
۵-۳٫ پیشنهادات    ۹۶
۵-۳-۱٫ پیشنهادات کلی    ۹۶
۵-۳-۲٫ پیشنهادات موردی حاصل از تحقیق    ۹۷
۵-۳-۳٫پیشنهاد موضوع های پژوهشی    ۹۷
منابع و مآخد    ۹۸
ضمائم    ۱۰۳

فهرست جداول

جدول۳-۱٫توزیع تعداد دانش آموزان و تعداد آموزشگاه های دخترانه سال تحصیلی۹۰-۱۳۸۹ در شهر اصفهان    ۶۳
جدول ۳-۲٫توزیع تعداد دانش آموزان در نواحی و مناطق در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ در شهر اصفهان    ۶۳
جدول۳-۳٫ تعداد نواحی، مدارس و تعداد پرسشنامه توزیع شده در هر ناحیه    ۶۴
جدول۳-۴٫ شاخص سازی متغیر مستقل    ۶۵
جدول۳-۵٫ شاخص سازی متغیر وابسته    ۶۷
جدول۳-۶٫ محاسبه نمره دهی سئوالات طیف لیکرت    ۶۹
جدول۳-۷٫ محاسبه نمره دهی سئوالاتطیف لیکرت    ۶۹
جدول۴ -۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن آنها………………………………………………………………………………….    ۷۲
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پایه تحصیلی آنها    ۷۲
جدول  ۴-۳٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی آنها    ۷۳
جدول ۴-۴٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسبنوع آموزشگاه آنها    ۷۳
جدول۴-۵ . توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل آموزشگاه آنها    ۷۴
جدول۴-۶٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ناحیه محل آموزشگاه آنها    ۷۴
جدول۴- ۷٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت فعالیّت و اشتغال پدران آنها    ۷۵
جدول۴-۸ . توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات پدران آنها    ۷۶
جدول۴-۹٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب  وضعیت فعالیّت و اشتغال مادران آنها    ۷۷
جدول۴-۱۰٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات مادران آنها    ۷۸
جدول۴-۱۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل زندگی آنها    ۷۹
جدول۴-۱۲٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در آمد ماهیانه خانوار آنها    ۸۰
جدول ۴-۱۳٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر پذیری آنها از خانواده    ۸۱
جدول۴-۱۴٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر پذیری آنها از گروه دوستان    ۸۲
جدول۴-۱۵٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر پذیری آنها از مدرسه    ۸۲
جدول۴-۱۶٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر پذیری آن ها از تلویزیون    ۸۳
جدول۴-۱۷٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های ارتباطی آنها    ۸۳
جدول۴-۱۸٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های احترام به دیگران آنها    ۸۴
جدول۴-۱۹٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های همدلی آنها    ۸۴
جدول۴-۲۰٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های همکاری آنها    ۸۵
جدول۴-۲۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های مسئولیت پذیری آنها    ۸۵
جدول۴-۲۲٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های قانونمندی آنها    ۸۶
جدول۴-۲۳٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های اجتماعی آنها    ۸۶
جدول۴-۲۴٫ نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای خانواده و مهارت های اجتماعی    ۸۷
جدول۴-۲۵٫ نتایج آزمون تحلیل واریانس  متغیرهای مدرسه و مهارت های اجتماعی      ۸۸
جدول۴-۲۶٫ نتایج آزمون تحلیل واریانس  متغیرهای گروه دوستان و مهارت های اجتماعی    ۸۸
جدول۴-۲۷٫ نتایج آزمون تحلیل واریانس  متغیرهای تماشای تلویزیون و مهارت های اجتماعی دختران    ۸۹
جدول۴-۲۸٫ تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره مهارت های اجتماعی    ۸۹
جدول۴-۲۹٫ نتایج آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره مهارت های اجتماعی    ۹۰
جدول۴-۳۰٫ نتایج معنی داری رابطه ی همبستگی ضرایب متغیرهای(خانواده،گروه دوستان،مدرسه با مهارت اجتماعی    ۹۱
فهرست نمودارها
نمودار۲-۱ .اثر گذاری مهارت های اجتماعی و رابطه آن ها با مهارت های شناختی، عاطفی ، رفتاری    ۳۸
نمودار ۲-۲٫ مدل تحلیلی تحقیق عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دختران    ۵۹
نمودار ۴-۱٫مدل مسیر    ۹۲

   منابع و مآخذ

الف) فارسی

کتاب

۱-    آگ برن و نیم کف، ۱۳۵۷، زمینه جامعه شناسی، ترجمه حسین آریان پور.تهران: انتشارات شرکت سهامی کتاب­های جیبی.

۲- اتکینسون و هیلگارد، ۱۳۸۶، ترجمه حسن رفیعی و محسن ارجمند و حسن حمیدپور، زمینه روان شناسی ، تهران، انتشارات ارجمند ،ج۱

۲-     ادیبی، حسین و عبدالمعبود انصاری ،۱۳۸۷، نظریه های جامعه شناسی ،تهران ، نشر دانژه، چاپ سوم

۴- ای.آر.لی جال،۱۳۷۵، به سوی سیاست­های ارتباطی واقع بینانه،ترجمه خسرو جهانداری، تهران ، انتشارات

سروش.

۵- انصاری راد ، پرویز و علی حسین کبیری و مریم نادری ،۱۳۸۳، آموزش مطالعات اجتماعی (۱)، قم، انتشارات صحفی

۶- بدار ،لوک و ژوزه دزیل  و لوک لامارش ،۱۳۸۰، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسن گنجی ،تهران

۷- بست ، جان ، ۱۳۶۶، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه طالقانی و بازرگان ،تهران

۸- بیرو ،آلن،۱۳۷۰ ، فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه محمد باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان.

۹- بی ریا هنگامه، رهنما سید احمد و همکاران،۱۳۷۵ ، روان شناسی رشد (۲)  با نگرش به منابع اسلام ، تهران ،انتشارات سمت

۱۰- توسلی، غلامعباس،۱۳۸۷،  نظریه­های جامعه شناسی ،تهران، انتشارات سمت.

۱۱-جهانبخش،اسماعیل،۱۳۸۲،راهنمای ساده کاربرد آزمونهای آماری در پژوهشهای علمی با استفاده ازspss ، اصفهان، انتشارات دانش‌پژوهان.

۱۲- حیدری، حسین،۱۳۸۷، روان شناسی رشد شناختی و اجتماعی کودکان و نوجوانان، تهران ، انتشارات رشد فرهنگ.

۱۳- خدایاری فرد، محمد، ۱۳۷۸،  مسائل و نوجوانان و جوانان،تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران.

۱۴- دادگران ، محمد ،۱۳۷۹ ، مبانی ارتباطات جمعی ، تهران ، انتشارات فیروزه

۱۵- راگ ادوارد ،کنراد و جورج براول، ،۱۳۸۲ ، پرسش کردن در دبستان. ،ترجمه علیرضا کیامنش و کامران گنجی، تهران ، انتشارات رشد، چاپ دوم.

۱۶- راگ ادوارد ،کنراد و جورج براول،۱۳۸۲ ، توضیح دادن در دبستان ، ترجمه علیرضا کیامنش وکامران گنجی، تهران، انتشارات رشد، چاپ دوم.

۱۷- شریعتمداری ، ۱۳۸۰، جامعه و تعلیم و تربیت، تهران،انتشارات امیر کبیر

۱۸- شعاری نژاد ، علی اکبر ،۱۳۷۴ ، روان شناسی رشد،  تهران، انتشارات اطلاعات ،چاپ دوازدهم

۱۹- شعاری نژاد ، علی اکبر،۱۳۶۴، فرهنگ علوم رفتای ،تهران ، انتشارات امیر کبیر

۲۰- علاقه بند، علی،۱۳۸۶، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران، نشر روان

۲۱- فرگاس ، جوزف پی ،۱۳۷۹، روان شناسی تعامل اجتماعی (رفتار میان فردی) ،ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت، تهران،  انتشارات ابجد، چاپ دوم.

۲۲- قائمی امیری ، علی، ۱۳۶۴ خانواده و تربیت کودک، تهران، انتشارات امیری

۲۳- قرائی مقدم، امان الله، ۱۳۸۰، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران، انتشارات کتابخانه فروردین.

۲۴- کار تلج ، جی و جی ، اف میلبرن ، ۱۳۷۵، آموزش مهارت­های اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نظری نژاد ، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ سوم.

۲۵- کرین، ویلیام، ۱۳۸۴، نظریه­های رشد (مفاهیم و کاربردها) ،ترجمه غلامرضاخویی نژاد و علیرضا رجایی، تهران، انتشارات رشد

۲۶- کمالی، علی اکبر ،۱۳۷۴، بررسی مفهوم جامعه پذیری، تهران ، انتشارات مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی

۲۷- کوئن، بروس،۱۳۸۰ ، درآمدی بر جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی ، تهران، انتشارات آگاه

۲۸- کوهن ، آلوین ، استانفورد. ۱۳۷۹ . تئوری­های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، تهران، انتشارات قومس.

۲۹- کدیور ،پروین، ۱۳۸۵، روان شناسی تربیتی ، انتشارات سمت، چاپ نهم.

۳۰-  لطف آبادی ،حسین ،۱۳۸۴، روان شناسی رشد نوجوانی، جوانی و بزرگ سالی، تهران ،انتشارات سمت،چاپ هفتم

۳۱- ماسن ، پاول هنری و همکاران،  ۱۳۷۵، رشد و شخصیت کودک ،ترجمه مهشید یاسایی ، تهران، نشر مرکز

۳۲- متسون، جانی و توماس اولندیک ، ۱۳۸۴ ، بهبود بخشی مهارت­های اجتماعی کودکان ارزیابی و آموزش ،ترجمه احمد به پژوه ، تهران، انتشارات اطلاعات،چاپ اول.

۳۳- معتمد نژاد، کاظم ، ۱۳۷۹ ، وسایل ارتباط جمعی ، تهران ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،ج۱

۳۴- نجاتی، حسین ، ۱۳۷۶ ، روان شناسی«چگونگی رفتار با نوجوانان» ، تهران ، انتشارات بیکران

۳۵- نیک چهر، محسن ، ۱۳۸۳، نظریه­ها در روان شناسی رشد (شناخت،شناخت اجتماعی،شناخت و عواطف)، تهران، انتشارات پردیس

۳۶- هارجی، اون ، کریستین ساندرز و دیوید دیکسون ، ۱۳۸۴،  مهارت­های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت ، تهران ، انتشارات رشد، چاپ سوم

۳۷- واتیزمن ، الیس ،۱۳۷۵ ، رشد اجتماعی(برای نوجوانان و خانواده ها) ، ترجمه سیما نظری ،تهران ، انتشارات اتحادیه انجمن های تحقیقات علمی

مقالات

۱- جمشیدی، عفت و مریم سیف نراقی، ۱۳۸۴ ،مقایسه مهارت­های اجتماعی دانش آموزان قبلاً به نارسایی­های ویژه یادگیری و دانش­آموزان عادی ۸ تا ۱۲ ساله.فصل نامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی ۱۵،سال پنجم،شماره ۱ بهارص۲۶ تا۴۵

۲- حسینی نسب، سید داوود و مرضیه دهقانی ،۱۳۸۷، تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر اساس مهارت­های اجتماعی و بررسی دیدگاه­های معلمان این دوره درباره محتوای کتب فوق الذکر، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۹۴ ص۷۹ تا۹۴

۳- خوشکام، زهرا و مختار ملک پور، و حسین مولوی،۱۳۸۷ ،اثر بخشی آموزش حل مسئله گروهی بر مهارت­های اجتماعی دانش آموزان با آسیب بینایی،فصلنامه علمی،پژوهشی پژوهشکده کودکان استثنایی سال هشتم،شماره۲ ، تابستان ص۱۴۱ تا۱۵۶

۴- رحیمی، جعفر و جمال حقیقی، و مهناز مهرابی زاده هنرمند، و کیومرث بشلیده، ۱۳۸۵ ، بررسی تأثیر آموزش جرأت ورزی بر مهارت­های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش­آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه ، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم ، سال سیزدهم،شماره ۱ ص۱۱۱تا۱۲۴

  ۵- سلحشور ،ماندانا ،۱۳۸۵ ، کودکان ، مدرسه و مهارتهای اجتماعی مجله پیوند، شماره  ۳۲۸ ،ص۲۴ تا۳۲

۶- شاهی، یوسف و  سید محمود میرزمانی و غلامعلی افروز و معصومه پور محمدرضای تجریشی، و مسعود صالحی، ۱۳۸۸، تأثیر سطح تحصیلات والدین بر مهارت­های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش­آموزان مبتلا به نشانگان داون. مجله­ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی،سال یازدهم ، شماره ۲ ص۱۴۱ تا۱۴۸

۷- فاتحی زاده ، مریم و فاطمه فتحی، ۱۳۸۰، بررسی عملکرد مدرسه در ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه شهر اصفهان ، پروژه تحقیقاتی چاپ نشده، آموزش و پرورش اصفهان.

۸- کرامتی، محمد­رضا و ولی الله فرزاد و ، بهرام  محسن پور و سید حسن علم الهدی،۱۳۸۶،  تأثیر یادگیری از طریق همیاری بر تقویت مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان، نشریه مددکاری اجتماعی ، شماره ۲۳

۹- مستعلمی ، فروزان . سیمین حسینیان و سید منور یزدی ،۱۳۸۴، تأثیر آموزشی مهارت­های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس دختران نابینای شهر تهران ، مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی ،۱۸،سال پنجم، شماره ۴ زمستان  ص۳۷ تا۴۵

۱۰- نادری ، فرخ و غلامرضا پاشا و فرزانه مکوندی ، ۱۳۸۶، تأثیر آموزشی مهارت­های اجتماعی بر سازگاری فردی – اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش­آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز ، فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی،شماره­ی ۳۳ پاییز ص۳۷ تا۶۲

۱۱- نیس، عبدالکاظم و منیژه شهی، ۱۳۸۰ ،تأثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود ، عزت نفس ، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش­آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز ، مجله­ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره­ی سوم، سال هشتم ، شماره­های ۱ و ۲

۱۲-یارعلی، جواد ،۱۳۸۱ ، بررسی مهارت های ارتباطی و اجتماعی در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمای تحصیلی (تحلیل محتوا) ، پروژه تحقیقاتی چاپ نشده، آموزش وپرورش استان اصفهان

 پایان نامه ها

۱-    فتحی، زهرا ، ۱۳۷۸ ، بررسی تأثیر آموزش مهارت­های اجتماعی به شیوه مشاوره گروهی بر افزایش عزت نفس دانش­آموزان دختر مقطع دبیرستان تحت پوشش کمیته امداد منطقه ۱۶ تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی

۲-    یعقوبی، حمید ،۱۳۷۶ ، تاثیر جرأت ورزی به روش گروهی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران

ب-منابع لاتین

۱-AndrasK,F.and Maston,J,L.(1985).social skills training for the mentally In L,L.Abate and M.A Millan(Eds),hand book of social skills training and research. New york.john  wiley and sons,Inc.

2-Brown,c(1971).Factors affecting social acceptance of High school students.school review,62,151-155

3-christoff,K,A,Scott.Wo.N.Kelly,Ml.et al.(1985)social skills, and social problem training sky young adolescents. Behavior thrapy 16,468,471

4- Gabrhiel A . Almond.etal,comparative politiecs today: A world view,             ( Boston: little brown and company , 1974).

5-L.a Greea and others.(1984), social skills training with elementary school students, Journal of Consulting and Clinical Child Psychology.pp.

 

چکیده

مهارت های اجتماعی  یکی  از عوامل و اجزاء اصلی  اجتماعی شدن  افراد  درهمه ی جوامع انسانی و فرهنگ ها ست. مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده و مورد پذیرشی است که فرد را توانا می سازد با دیگران رابطه مؤثر و مفید داشته باشد و از رفتار های نامعقول اجتماعی خودداری کند. به طور کلی عوامل مختلفی مانند خانواده، مدرسه، گروه دوستان، رسانه های جمعی و جامعه در یادگیری مهارت های اجتماعی نقش دارند ؛که میزان تآثیر هر کدام از این عوامل متفاوت و از جامعه ای تا جامعه ی دیگر نیز یکسان نمی باشد.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان (با تأکید بر خانواده، مدرسه، گروه دوستان و تلویزیون) از طریق یک مطالعه ی توصیفی با استفاده از روش پیمایشی  پرداخته شده است .

جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان در نظر گرفته شده که تعداد آن ها بر اساس اعلام واحد آمار و بودجه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹  برابر با ۴۶۲۷۰ نفر می باشد . با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۸۴ نفر انتخاب گردید . دانش آموزان با روش‌ نمونه‌گیری تصادفی و با توجّه به نواحی و مناطق شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان ،  انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته در زمینه ی مهارت های اجتماعی می باشد که از روایی صوری و محتوایی  برخوردار بوده و پایایی آن با استفاده از روش ضریب آلفای کرانباخ  برابر با  ۷۵/۰  محاسبه گردیده که در سطح بالایی می باشد. براین اساس پنج فرضیه تدوین شده، که از طریق آزمون تحلیل واریانس (آنوا) و آزمون تحلیل رگرسیون مورد بررسی و آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است  که بر اساس آزمون تحلیل واریانس متغیرهای خانواده، مدرسه، گروه دوستان  و مهارت های اجتماعی ؛ می توان  نتیجه گرفت  بین این متغیر ها و متغیر مهارت های اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود دارد و هر سه متغیر بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد. اما بر اساس آزمون تحلیل واریانس متغیر تلویزیون و مهارت های اجتماعی به این نتیجه می رسیم که بین تماشای تلویزیون و مهارت های اجتماعی دختران رابطه ی معنی داری وجود ندارد و لذا  تلویزیون بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر ندارد.

واژگان کلیدی : مهارت های اجتماعی، رشد اجتماعی، تربیت اجتماعی، خانواده، مدرسه، گروه دوستان، رسانه های جمعی، تلویزیون.

 مقدمه:

اجتماعی کردن صحیح افراد و کسب مهارت های اجتماعی لازم ، برای زندگی همواره یکی از اهداف اساسی هرجامعه می باشد. چـرا که رشد اجتماعی درجریان اجتمــاعی شدن به وجود می آید، باعث سازگاری و برقــراری ارتباط صحیح افراد با دیگران می شود و آن ها را از این طریق قادر به شکوفایی استعدادهای بالقوه شان می سازد . جریان اجتماعی شدن که در آن مهارت ها، انگیزه ها ، ارزش ها ، هنجارها و رفتارهای فرد شکل می گیرد تا به شکل مطلوب  در جامعه رفتار کند ؛ازکودکی آغاز و درطول عمر ادامه می یابد.

 بروز برخی از مشکلات درجامعه ناشی از عدم رشد افراد در زمینه ی تربیت اجتماعی است. پرورش بعد اجتماعیِ افراد در توسعه و رشد سایر ابعاد زندگی فرد نیز مؤثر است. نوجوانان وجوانان جهت رسیدن به ارزش ها و به دنبال آن زندگی سالم و لذّت بخش ، سعی درکسب مهارت های اجتماعی دارند. برخی از افراد ، سازمان ها و نهادها در اجتماعی کردن افراد نقش اساسی دارند که خانواده ابتدا به شکل غیر رسمی به این امر می پردازد  وسپس مدرسه، گروه دوستان و رسانه های جمعی می توانند در کسب مهارت های  اجتماعی کودکان و نوجوانان نقش تعیین کننده ای داشته باشند.

بنابراین بدیهی است که هرگونه تلاشی در جهت پرورش مهارت های اجتماعی افراد بایستی از خانواده شروع و سپس در برنامه رسمی و غیر رسمی مدارس بر اساس رشد دانش آموزان ادامه یافته و در ارتباط با گروه دوستان (به ویژه در دوره ی نوجوانی و جوانی که گرایش به مستقل شدن دارند) ، وسپس رسانه های جمعی زمینه ی کسب مهارت های اجتماعی به شکل مطلوب فراهم آید.

 با توجــّه به مطالب فوق این پژوهش ، سعی برآن دارد تا تأثیری که خانواده ، مدرسه ،گروه دوستان و  رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون درکسب مهارت های اجتماعی ایجاد می کنند را مورد بررسی قرار دهد.

۱-۱-                   طرح مساله

رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی افراد سایه می افکند و بر سازگاری و شاد کامی بعدی آنها تاثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب، میزان محبوبیت او را در میان والدین ، معلّمان ، همسالان و دیگر افراد جامعه مشخص می کند. اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن هر فرد، دانش و مهارت های اجتماعی لازم را برای مشارکت مؤثر و فعّال در زندگی گروهی و اجتماعی کسب می کند( بروم و سلینک ،۱۳۸۶ ). این فراگرد به افراد این امکان را  می دهد تا شخصیّت  ویژه ای را برای خود کسب کنند و وارد اجتماع شوند. کسب مهارت های اجتماعی یکی از عناصر اصلی اجتماعی شدن در کلیه فرهنگ ها است که طی دو تا سه دهه اخیر مورد توجّه دانشمندان قرار گرفته است. شخصی که دارای مهارت های اجتماعی است می تواند به انتخاب و ارائه رفتارهای مناسب در زمان و موقعیّت معین دست بزند که جدا از فرهنگ و زمینه اجتماعی فرد نیست. مهارت های اجتماعی عبارتند از رفتارهای انطباقی فراگرفته شده که فرد را قادر می سازد با افراد دیگر روابط متقابل داشته باشد، واکنش های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیآمد منفی دارند اجتناب ورزد . مهارت های اجتماعی رفتارهایی نظیر همکاری، مسئولیت پذیری ، همدلی، خویشتن داری و خود اتکایی را شامل می شوند (کارتلج و میلبرن ،۱۳۷۲: ۹۴).

اجتماعی شدن مهم ترین فرایند کسب مهارت های اجتماعی در کودکان است که متأثر از سطوح مختلف بوم شناختی شامل خانواده، مدرسه و جامعه می باشد .مهارت های اجتماعی افراد می تواند تأثیر شگرفی در کارکردهای انطباقی، تحصیلی، کیفیت زندگی ، ارتباطات با دوستان و توان بالقوه ی آن ها برای زندگی و آموزش در محیط با حداقل محدودیت داشته باشد. ماسن و دیگران  چهار عامل اساسی در اجتماعی شدن و کسب مهارت های اجتماعی را خانواده، مدرسه ، هم سالان و تلویزیون می دانند (ماسن ،۱۳۷۰ :۵۶).

لیبرمن و دیویس(۱۹۷۵) در پژوهش خود به این نتیجــه رسیـــدند که بــــرای درمان مراجعــــان خود باید تجربیات خوشایندی از طریق تقویت کننده های وابسته به رفتارهای اجتماعی مناسب فـراهم آورده و آمـــوزش مهـارت های اجتماعی را بیش از حد مورد توجّه قرار دهند.

بیکر و همکاران (۱۹۷۸) در پژوهش خود با نام مهارت های اجتماعی در کودکان سنین پیش دبستانی دارای تأخیر در رشد، نشان دادند که خانواده در کسب مهارت های اجتماعی مؤثر بوده است.

زاک و همکاران (۱۹۷۹)  در پژوهش خود در یافتند که آموزش مهارت های اجتماعی و تحصیلی با یکدیگر مرتبط بوده، و وابستگی بالایی با هم دارند.همچنین مدرسه و خانواده به منزله ی یک موقعیّت مهم برای آموزش مهارت های اجتماعی قلمداد می شوند.

کارسورا (۱۹۸۵)  نیز در یک مطالعه کاملاً وسیع با نمونه های قابل اطمینان عوامل مؤثر در مهارت های اجتماعی مانند خانواده، همسالان وهم بازی ها را مورد تائید قرار داده است.

فاتـحی زاده و فتـحی (۱۳۸۰) در پـژوهش خود با عنـوان بررسی عملکرد مدرسه در ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی به این نتیجه رسیدند که مدرسه و برنامه درسی نقش مؤثری در ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دارند.

یارعلی(۱۳۸۳ ) در پژوهش خود به نقش برنامه درسی و محتوای کتاب های درسی در کسب مهارت های ارتباطی و اجتماعی اشاره می کند.

۱-۲- اهمیت و ضـرورت تحقیق

رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی افراد به ویژه برسازگاری و شادکامی آنان تأثیرمی گذارد. نارسایی درمهارت های اجتماعی می تواند برسازگاری اجتماعی ، تعادل عاطفی ، پیشرفت تحصیلی و درآینده بر پیشرفت شغلی افراد تأثیر منفی به جای گذارد ( متسون، ۱۳۸۴: ۱۰).

تربیت اجتماعی به مجموع واکنش ها و نگرش ها ومهارت هایی اطلاق می شود که فرد باید در مورد خـود ، خانواده ، همسالان ، گروه های اجتماعی ، دوستان ، همسایگان ، نهادها ، جامعه ملی و بالاخره ، جوامع انسانی و بشریّت کسب کند. هدف نهایی تربیت اجتماعی : جامعه پذیری ،کسب مهارت های اجتماعی ، پرورش افراد متفکر و نقاد و تربیت شهروند مطلوب است.

اهمیّت مهارت های اجتماعی به عنوان مهم ترین عامـل اجتماعی شدن و سـازگاری اجتماعی را هیچ گاه نمی توان از نظردور داشت و بی شک توجه به هوش اجتماعی ، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی درکنار دیگر ابعاد رشد و حیطه های تعلیم و تربیت ازجایگاه ویژه ای برخوردار است. تاجایی که “ثوراندایک” هوش را به سه دسته هوش اجتماعی، هوش عینی و هوش انتزاعی قسمت کرده است (متسون  ،۱۳۸۴ :  ۹) .

لذا با در نظر گرفتن اهمیّت و نقش مهارت های اجتماعی درشکل گیری زندگی اجتماعی فرد، توجّه ویژه ای به این موضوع شده و این تحقیق دراین زمینه صورت می پذیرد . ضمناً  بررسی میزان و نحوه ی کسب مهارت های اجتماعی و نقش آن در زندگی اجتماعی دختران توسط خانواده ، مدرسه و گروه دوستان برای آینده دختران ضروری به نظر     می رسد.

 

۱-۳-  سئوالات تحقیق :

– منظور از رشد اجتماعی، تربیت اجتماعی و جامعه پذیری چیست؟

– منظور از مهارت های اجتماعی چیست؟

– انواع مهارت های اجتماعی در دیدگاه های مختلف کدامند؟

– چه عواملی بر کسب مهارت های اجتماعی دختران نقش دارد؟

 

۱-۴- فرضـیه های تحقیق :

۱- خانواده بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد .

۲- مدرسه بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد .

۳-گروه دوستان بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد.

۴- تلویزیون بر کسب مهارت های اجتماعی دختران تأثیر دارد.

۵- میزان تاثیر گذاری هر کدام از عوامل فوق در مقایسه با یکدیگر در کسب مهارت های اجتماعی دختران  متفاوت می باشد.

 

متغیر مستقل

متغیر وابسته

خانواده

مهارت های اجتماعی

مدرسه

مهارت های اجتماعی

گروه دوستان

مهارت های اجتماعی

تلویزیون

مهارت های اجتماعی

 

 

۱-۵  اهــداف تحقیـق

۱-۵-۱- اهــداف کلـی

بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان (با تأکید بر خانواده ، مدرسه ، گروه دوستان و تلویزیون).

 

۱-۵-۲-اهـداف جزئی                    

الف- شنـاخت عوامـل مؤثر بر کسب مهــارت های اجتمــاعی دانش آموزان دختــر در مقطع متوسطه شهر اصفهان.

ب- شناســایی تأثیــر خــانواده بر کسب مهارت های اجتمــاعی دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه شهر اصفهان.

پ- شناســایی تأثیــر مدرســه بر کسب مهارت های اجتمــاعی دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه شهر اصفهان.

ت-شناسایی تأثیر گروه دوستان بر کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختـر در مقطع متوسطه شهر اصفهان.

ج- شناســایی تأثیــر تلویزیون بر کسب مهارت های اجتمــاعی دانش آموزان دختـر در مقطع متوسطه شهر اصفهان.

چ-  بررسـی میــزان تأثیر گذاری هر کــدام از عوامــل فوق در مقایسه با یکــدیگر در کسب  مهارت های اجتماعی دختر در مقطع متوسطه شهر اصفهان.

۱-۶- موانع و مشکلات تحقیق

محدودیت های تحقیق به شرح زیر می باشد:

–  عدم وجود تحقیقات مشابه داخلی و خارجی پیرامون موضوع پژوهش

– عدم وجود منابع کافی مرتبط با  موضوع پژوهش به صورت فارسی و انگلیسی

–  گسترده بودن دامنه‌ی تحقیق و دامنه ی فرضیه ها، که هر کدام می توانست موضوع یک پژوهش باشد.

– محدودیت های اجرایی ناشی از برنامه های اداری آموزش و پرورش

–  عدم حمایت های لازم توسط سازمان ها و موسساتی مانند آموزش و پرورش و یا آموزش عالی و به ویژه حمایت های مالی

–  عدم همکاری  مدیران و کارکنان آموزشگاه ها در بعضی از نواحی و مناطق

– عدم  تمایل پاسخگویان به بعضی از سئوالات پژوهش در زمینه ی مسایل مالی و یا شغلی و تحصیلی خانواده ها

۱-۷- روش تحـقیق

روش‌ تحقیق در پژوهش حاضر  از نوع توصیفی می باشد و با استفاده از روش پیمایشی  صورت می پذیرد. ضمناً برای گرد آوری اطلاعات و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و پیشینه ی تحقیق از  روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.

در این پژوهش از روش‌های مختلف میدانی، پیمایشی و اسنادی و کتابخانه ای استفاده می شود.

در تبیین نظری و تحلیل مهارت های اجتماعی، از روش اسنادی  و کتابخانه‌ایی و منابع اینترنتی استفاده می گردد و جهت بررسی تآثیر عوامل مختلف بر مهارت های اجتماعی دختران از پژوهش پیمایشی استفاده می شود که اصلی ترین روش دراین پژوهش می باشد.

علّت انتخاب روش پیمایشی این بوده که، پژوهش حاضر در مورد عوامل مختلف (خانواده، گروه دوستان، مدرسه و تلویزیون) مؤثر بر مهارت های اجتماعی دختران بوده است و برای بررسی  تآثیر این عوامل از ابزار پرسشنامه و تحلیل پیمایشی که  قابل اعتماد ترین وسیله است و درعین حال بیشترین حجم اطلاعات را با کمترین هزینه انتقال می دهد، استفاده شده است.

در روش میدانی، جامعه آماری این پژوهش را دختران دوره ی متوسطه شهر اصفهان تشکیل می دهند. براساس اطلاعات و آمار اخذ شده از گروه آمار و برنامه ریزی  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تعداد دختران دانش آموز در دوره ی متوسطه سال تحصیلی ۱۳۸۹- ۱۳۹۰ برابر با  ۴۶۲۷۰   نفر می باشد . در این تحقیق حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی با توجه به نواحی و مناطق  محل تحصیل دانش آموزان  استفاده می شود . اطلاعات مورد نیاز را با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری نموده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی لازم و نرم افزار SPSS استفاده شده است.

 

۱-۸- تعاریف  مفاهیم  و اصطلاحات

مفاهیم و اصطلاحاتی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند ،  به شرح زیر می باشند :

 – رشد اجتماعی :  منظور از  رشد اجتماعی عبارت است از ، زمانی که  افراد به سطحــی از مهــــارت در روابط اجتماعـی دست یافته باشند که بتوانند با مردم به راحتــی زندگی کنند و سازگاری داشتـه باشند ( وایتــزمـن ، ۱۳۷۵ : ۶۰ ).

– تربیت اجتماعی : تربیت اجتماعی ساختن انسان در برابر امور و وقایع اجتماعی است تا عکس العمل های به جا نشان دهد و بتواند استعدادهای ذاتی  خود را به نفع جامعه و فراخور نیازمندی های آن به ظهور برساند ( قرائی مقدم،۱۳۷۰: ۱۶).

– اجتماعی شدن : اجتماعی  شدن فرا گردی است که به واسطه آن هر فرد ، دانش و مهارت های اجتماعی لازم برای مشارکت مؤثر و فعال در زندگـی گروهـــی و اجتماعی را کســـب می کند (بروم و سلزنیک ،۱۳۸۶ :۹۰).

مهارت های اجتماعی : به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه کـــه شخص می تواند با دیگران به نحـــوی ارتباط متقابــل بر قرار کند کــه به بــروز پاســـخ هـــای مثبت و پرهیــز از پاسخ های منفــی انجام گیرد ، مهــارت اجتماعی می گویند (کارتلج و میلبرن ، ۱۳۷۵: ۳۳) .

– مقطع متوسطه : دوره آموزشی در نظــام آموزش و پرورش ایران ، که دانش‌آموزان بعد از پایان دوره آمـوزش راهنمایی وارد آن شده و به مدت سه سال ادامه دارد و پس از پایان این مدت دیپلم متوسطه دریافت می‌کنند.

– هم سالان (دوستان) : گروه هم سالان ، گروهـی  است که درآن اعضـاء ، از موقعیــت و وضعیتی نسبتاً مسـاوی و روابط نزدیک برخـوردارند وشامـــل گروه هایی چون هم بازی ، محــــافل دوستان و گروه های کاری کوچـک می شود (گابریل وآلموند،۱۹۷۴: ۸۴).

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون
 • تحقیق بررسی تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه در رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر
 • مقاله همسالان و نقش آنها در رشد اجتماعی و یادگیری کودک
 • تحقیق بررسی تاثیر تحصیلات مادر بر رشد اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.