پایان نامه بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی چگونگی تأسیس و تثبیت حکومت هخامنشیان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۱
مقدمه     ۲
بررسی و نقد منابع     ۸۴
فصل اول  : پارس ها قبل از تأسیس سلسله هخامنشیان
۱۱ ) محل سکونت پارس ها     ۱۱
۱۲) اجداد کوروش و داریوش      ۱۳
۱۳ ) کورش قبل از سلطنت      ۱۶
فصل دوم  : سلطنت کورش بزرگ
۲۱ ) نبرد کورش با مادها و قدرت یابی او       ۲۲
۲۲) فتح لیدیه     ۲۷
۲۳ ) فتوحات کورش در شرق     ۳۷
۲۴ ) جنگ بابل      ۴۳
۲۵) رابطه و منش کورش با مغولان     ۵۵
۲۶) مرگ کورش
فصل سوم : دوران پادشاهی کمبوجیه
۳۱ ) به قدرت رسیدن کمبوجیه     ۵۹
۳۲ ) فتح مصر توسط کمبوجیه     ۶۳
۳۳ ) فتوحات کمبوجیه در شمال افریقا     ۶۸
۳۴ ) ماجرای گئومات     ۷۲
۳۵) مرگ کمبوجیه     ۷۸
فصل چهارم  :  داریوش بزرگ  بر سریر قدرت
۴۱ ) نحوه ی به قدرت رسیدن داریوش بزرگ     ۸۰
۴۲ ) اصطلاحات سیاسی ، قضایی ،  اداری و اقتصادی داریوش کبیر      ۸۳
۴۳ ) اقدامات نظامی داریوش بزرگ      ۱۰۱
۴۶ ) عاقبت داریوش و آرامگاه او      ۱۱۹
سخن آخر      ۱۲۰
منابع     ۱۲۳
مأخذ     ۱۲۴
نشریات     ۱۲۸
سایت ها     ۱۲۹

ماخذ :

۱-        آزاد۱٫(۱۳۶۹)کورش کبیر(محمد ابراهیم باستانی پاریزی)تهران انتشارات کورش،چاپ پنجم.

۲-      آشتیانی ،ج،(۱۳۷۴)زردتشت،مزدیسنا و حکومت،تهران،شرکت های سهامی ،انتشارات،چاپ دوم.

۳-      اقبال و عباس(۱۳۶۲)تارخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه،تهران،انتشارات خیام،چاپ سوم.

۴-         احتشام،م،(۱۳۵۵)ایران در زمان هخامنشیان،تهران،انتشارات شرکت سهامی کتاب های جیبی،          چاپ اول.

۵-          امستد،ا.ت (۱۳۸۴).تاریخ شاهنشاهی هخامنشی(دکتر محمد مقدم)نهران،انتشارات امیر کبیر،          چاپ ششم .

۶-             بریان .پ،(۱۳۷۸).تاریخ امپراتوری هخامنشیی ( ترجمه مهدی سمسار ) تهران انتشارات زریاب ،               چاپ دوم.

۷-           بختورتاش،ن،(۱۳۵۱)بنیاد انرژی در شاهنشاهی هخامنشیی ، تهران ،انتشارات موسسه عطایی،چاپ اول.

۸-      ////۱۳۵۴ ف دیپلماسی دولت هخامنشی ، تهران ریال انتشارات بی تا ، چاپ دوم .

۹-      بدره ای،ف،(۱۳۷۱)کورش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق،همدان انتشارات میهن بی تا.

۱۰-  بهزادی،ر،(۱۳۸۳)آریا و ناریاها،انتشارات طهوری ،چاپ دوم.

۱۱-  بیانی،ش،(۱۳۸۱)تاریخ ایران باستان،تهران،انتشارات سمت چاپ اول.

۱۲-  بویس،م.(۱۳۵۷)تاریخ کیش زردتشت ،(ترجمه همایون صنعتی زاده)انتشارات توس،ج۲٫

۱۳-  بهمنش،ا،(۱۳۷۴)تاریخ ملل قدیم آسیای غربی،تهران ،انتشارات دانشگاه ،چاپ دوم.

۱۴-  بهمنش ، (۱۳۷۱) تاریخ یونان قدیم ، تهران ،انتشارات دانشگاه ،چاپ سوم .

۱۵-  تاج بخش،ا،(۱۳۸۱)تاریخ مختصر فرهنگ و تمدن ایرن قبل از اسلام،تهران،چاپ اول انتشارات یاد واره کتاب .

۱۶-  پورد داود.ا،(۱۳۵۵)فرهنگ ایران باستان ۲جلد،تهران،انتشارات دانشگاه ج۱،چاپ اول.

۱۷-  پورد داود ، (۱۹۲۷) گات ها، انتشارات اغمی زرتشتان ایرانی ، بمبئی و ایران لیگ .

۱۸-  پیرنیا،ح،(۱۳۷۴)ایران باستان،سه جلد،تهران،دنیای کتاب ج۱،۲چاپ سوم.

۱۹-  پیرنیا ،۴۰۱ (۱۳۶۲) تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه ، تهران ، دنیای کتاب ، چاپ سوم .

۲۰-  چند تن از خاورشناسان فرانسوی (۱۳۷۷)تمدن ایرانی(مجموعه مقالات)(عیسی بهنام).

۲۱-  (۱۳۵۸)تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشی(ترجمه میر کمال بنی پور)تهران گسره،چاپ اول.

۲۲-  (۱۳۷۱)تاریخ یونان قدیم .تهران،انتشارات داننشگاه،ج۱،چاپ سوم.

۲۳-  جوان.م.(۱۳۴۰)تاریخ اجتماعی ایران باستان،تهران.انتشارات نگین،چاپ اول .

۲۴-  جعفری دهقی،م.(۱۳۸۲)باز شناسی منابع و ماخذ ایران باستان از ورود آریایی ها تا سقوط ساسانی،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ اول.

۲۵-  حقیقت،ع.(۱۳۸۰)از کورش تا آریوبرزن،تهران،انتشارات کوشش،چاپ اول.

۲۶-  خدادایان . ا  (۱۳۸۷)هخامنشی ها ،تهران ،انتشارات به دید،چاپ دوم.

۲۷-  داندامایف ، م ، ا . (۱۳۷۳) ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی،                                                  ( ترجمه روحی ارباب )تهران،انتشارات علمی فرهنگی چاپ دوم.

۲۸-  داندامایف ،م،ا.(۱۳۵۸) تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان ، (ترجمه میرکمال نبی پور) تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ اول .

۲۹-  دورانت،و.(۱۳۸۰)تاریخ تمدن ،ترکجه امودآرام)انتشارات علمی فرهنگی،چاپ سوم.

۳۰-  دیاکونف،م.م.(۱۳۸۰)تاریخ ایران باستان(ترجمه روحی ارباب)انتشارات علمی فرهنگی                    چاپ  سوم.

۳۱-  دیانکوف.ا.م.(۱۳۷۷)تاریخ ماد(ارجمه کریم کشاورز)تهران،انتشارات علمی و فرهنگی چاپ سوم.

۳۲-  راوندی.م.(۱۳۸۳)تاریخ اجتماعی ایران،تهران،انتشارات اقبال چاپ دوم.

۳۳-  رجبی.پ.(۱۳۸۳)ایلامی ها،آریایی ها تا پایان دوره ی هخامنشی ،انتشارات دانشگاه چاپ دوم.

۳۴-  زرین کوب،ع.(۱۳۷۳)تاریخ مردم ایران قبل از اسلام  ،جدول اول انتشارات امیر کبیر چاپ چهارم.

۳۵-  زرین کوب،ع.(۱۳۸۳)،روزگاران،انتشارات سخن چاپ پنجم.

۳۶-  سامی،ع.(۱۳۴۱)تمدن هخامنشی، شیراز چاپ موسوی جاپ اول.

۳۷-  سوزینی ، م ، ملبون ، ل ، ( ۱۳۸۲ ) سنگ  نشته داریوش در بیستون ( ترجمه اکبر زاده ) تهران , انتشارات سمت .

۳۸-   سایکس ، س ، ( ۱۳۸۰ ) تاریخ ایران ( ترجمه تقی فخر و داعی گیلانی ) نشر افسون ، ج ۱ ، چاپ سوم .

۳۹-  شاندورآ ، ( ۱۳۷۱ ) کوروش کبیر ، ( ترجمه محمد قاضی ) تهران ، انتشارات زرین ، چاپ سوم

۴۰-  شعبانی ، رضا ، ( ۱۳۸۱ ) داریوش بزرگ ، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی ، چاپ اول  .

۴۱-  شهبازی ، علیرضا ( ۱۳۴۱ ) داریوش کبیر ، شیراز ، انتشارات دانشگاه ، چاپ اول  .

۴۲-  شهبازی ، علیرضا (۱۳۴۹) کورش زندگی و جهانداری بنیانگذار شاهنشاهی ایران ، انتشارات دانشگاه چاپ اول.

۴۳-   صفوی ، ح ، ( ۱۳۶۲ ) ، ذو القرنین کیست ؟ تهران ، انتشارات محمدی ، چاپ دوم  .

۴۴-  فره وشی ، ب ، ( ۱۳۷۹ ) ایران ویچ ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ پنجم .

۴۵-   فلسفی،ن،(۱۳۴۲ )،داریوش کبیر بزرگترین مرد دنیای قدیم ، تهران انتشارات دانشگاه چاپ اول

۴۶-  قائمی ، م . ( ۱۳۵۰ ) هخامنشییان در تورات ، اصفهان  ، انتشارات تأیید ، چاپ اول  .

۴۷-  کامرون  ج ، ( ۱۳۷۴ ) ایران در سپیده دم تاریخ ( ترجمه حسن انوشه ) ، تهران ،  انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ سوم  .

۴۸-  کتایفل ( ۱۳۸۰ ) داریوش شاه بزرگ ایران ، ( ترجمه سید اشرف ) ، انتشارات زرین .

۴۹-   کریستین سن ، آ . ( ۱۳۸۲ ) ، کیانیان ، ( ترجمه ذبیح الله صفا ) تهران ، انتشارات بنگاه ، ترجمه و نشر ، چاپ سوم

۵۰-  کورت ، آ ، ( ۱۳۸۲ ) هخامنشییان ، ( ترجمه مرتضی ثاقب فر ) تهران ، انتشارات ققنوس .

۵۱-   گیرشمن ، ( ۱۳۷۲ ) ایران از آغاز تا اسلام ، ( ترجمه محمود بهفروزی ) تهران ، انتشارات جامی ، چاپ نهم .

۵۲-   ماله ، آ ، وژول ، آ . ( ۱۳۴۲ ) تاریخ ملل شرق و یونان ( ترجمه هژیر ) انتشارات ابن سینا ، جل اول ، چاپ اول  .

۵۳-  مجیدزاده ، ( ۱۳۷۰ ) تاریخ و تمدن ایلام ، تهران ، نشر دانشگاهی ، چاپ اول  .

۵۴-  مهرآبادی ( ۱۳۷۲ ) خاندان های حکومت گر باستان ، تهران ، انتشارات فتحی ، چاپ اول .

۵۵-  میر سعیدی ، ن ، ( ۱۳۸۲ ) ایران باستان ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، چاپ اول .

۵۶-  محمد پناه ، ب ، ( ۱۳۸۴ ) از کوروش کبیر تا داریوش کبیر ، تهران ، انتشارات سبزان ،  چاپ اول .

۵۷-  موله ، م ، ( ۱۳۷۷ ) ایران باستان ، ( ترجمه ژاله آموزگار ) نشر شابک ، چاپ پنجم .

۵۸-  مشکور ، م . ج ( ۱۳۶۶ ) ، تاریخ ایران زمین ، تهران ، انتشارات اشراقی ، چاپ دوم  .

۵۹-  ماری کخ ، هـ ( ۱۳۸۳ ) . از زبان داریوش ( ترجمه پرویز رجبی  ) نشر  کارنگ ، چاپ هفتم .

۶۰-    مانوئل ، ک ، ج ( ۱۳۸۴ ) شاهنشاهی هخامنشی ( ترجمه مرتضی ثاقب فر ) انتشارات ققنوس ، چاپ اول .

۶۱-  نوذری ، ع ، ( ۱۳۸۰ ) تاریخ اجتماعی  ایران از آغاز تا مشروطیت ، انتشارات خجسته چاپ اول

۶۲-   نلسون ، ف ، ر ، ( ۱۳۸۵ ) میراث ایرانی باستانی ، ( ترجمه مسعود رجبی ) تهران انتشارات علمی فرهنگی ، چاپ سوم  .

۶۳-    ناس ، ج ، ( ۱۳۸۶ ) تاریخ جامع ادیان ، علمی اصغر حکمت ، تهران ، انتشارات علمی فرهنگی چاپ هفدهم.

۶۴-   هدایتی ، هـ ، ( ۱۳۳۵ ) کوروش کبیر ، تهران ، انتشارات دانشگاه .

۶۵-   هوار ، ک ، ( ۱۳۸۶ ) ایران و تمدن ایرانی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ پنجم .

۶۶-   هینتس ، و ، ( ۱۳۸۷ ) ، داریوش و ایرانیان ( ترجمه پرویز رجبی ) نشر ماهی ، چاپ سوم  .

۶۷-   ویدن گر ،  گ ( ۱۳۷۷ ) ونیهای ایران ( ترجمه منوچهر فرهنگ ) تهران ، انتشارات اگاهان ایده ، چاپ اول  .

۶۸-   ویلدورانت ( ۱۳۶۷ ) تاریخ تمدن ، ( ترجمه محمد آرام )  ۱۳ جلد ، انتشارات انقلاب اسلامی ، جلد اول .

۶۹-   یار شاطری ، ا  و ۰۰۰ ( ۱۳۷۷ ) تاریخ ایران ، پژوهش دانشگاه کمبریج ، ترجمه حسن انوشه ، تهران ، امیرکبیر ، جلد  ۲ .

۷۰-  یونگه ، پ ، ژ ( ۱۳۳۵ ) داریوش یکم پادشاه پارس ها ( ترجمه داود منشی زاده ) تهران ، انتشارات دانشگاه .

چکیده :

     یکی از رویدادهای مهم دنیای باستان تشکیل حکومت هخامنش می باشد که ۲۲۰ سال بر ایران شهر فرمان راند. حکومتی که کوروش تشکیل داد در کمتر از ۲۰ سال یکی از بزرگترین شاهنشاهی شناخته شده جهان باستان تبدیل شد  .

در اینکه چه عواملی در ایجاد این حکومت نقش داشت می توان به مهاجرت آریایی ها به ایران ، پیری حکومت آسیای غربی و غیره اشاره کرد اما این موارد در مقایسه با اخلاق و رفتار سیاستمدارنه کوروش عوامل کوچکی بیش نیستند . با دقت در اعمال و رفتار این پادشاه با اتباع خود ، و با حاکمان و ملل مغلوب در نبردها و بعد از تسخیر سرزمینشان و غیره ،  رفتار او کاملاً واضح است .

همین مورد بود که در توسعه و اعتلای حکومت او تاثیری بس شگرف به جای گذاشت .

تثبیت سلسله ی هخامنشی در زمان کمبوجیه به علت حکومت نه چندان دراز مدت وی و در زمان بردیا که حداقل با ادعای پسر کوروش بر تخت نشست به دلیل ناپایداری حکومت او تکلیفش به درستی معلوم نشد  . اما از زمان داریوش ما می توانیم این ادعا را مطرح کنیم ، چرا که از داریوش به بعد به صورت  متوالی از دودمان او بر ایران حکومت کردند و کسی غیر از خاندان متعرض آنها نشد .

مقدمه:

این تحقیق در زمینه ی چگونگی تشکیل و تثبیت سلسله هخامنشان و تجزیه و تحلیل و برسی اقدامات سه پادشاه هخامنشی کورش،کمبوجیه و داریوش کبیر و اوضاع زمان آنها و جنگ ها و سرزمین هایی که تصرف کردند که برای دانشجویان تاریخ،میراث فرهنگی و تمام مراکز پژوهش و آموزشی و تمام علاقه مندان به شناخت سلسله هخامنشیان مفید و ارزشمند است.در نوشتن این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده بدین صورت است که پس از مراجعه به کتابخانه های مختلف و جمع آوری کتاب های مربوط به این تحقیق و برسی و تجزیه و تحلیل آنها اطلاعات مورد نظرش را ثبت نموده ایم.این مساله را باید در نظر بگیریم که تحلیل های تاریخی بر خلاف تحلیل های طبیعی و تجربی از کل به جزء می باشند و قیاسی است،و از رویدادها ی جزئی به کل می رسیم.

با وجود اینکه مادها حکومت مقتدری  در غرب ایران تشکیل دادند و حتی امپراتوری آشور را [به کمک بابلیان] از میان برداشتند، قسمت زیادی از ما ترک آن را از آن خود کردند ونیز به قول هردوت تا شرق ایران زیر نفوذ خود درآوردند اما قوم پارس که با آنها از یک نژاد و به احتمال زیاد پیشینه مشترک با مادها داشت و از زمان فرورتیش،حکومت وابسته به مادها داشتند نه تنها هرگز در قوم ماد مضمحل نشدند بلکه ضمن حفظ قومیت خود، حکومتی را راهبری کردند که سرانجام نه تنها مخدومان  خود را از میان برداشت، بلکه مدت کوتاهی به امپراتوری معظمی در جهان بدل گشت به طوری که بعد از گذشت زمان بسیار طولانی هنوز از مفاخر ایران و مایه ی مباهات آنهاست.

این پژوهش به چهار فصل تقسیم می شود، فصل اول شامل پارس قبل از تاسیس سلسله هخامنشان که ابتدا سکونت گاه پارس و سپس اجداد کورش و داریوش و داستان تولد و کودکی کورش را مورد برسی قرار می دهیم.

فصل دوم شامل پادشاهی کورش کبیر که در این مبحث ابتدا درگیری کورش کبیر با آستیاگ و سپس جنگ کورش کبیر با لیدیه و کورش کبیر در شرق،نبرد کورش کبیر با بابل و رفتار کورش کبیربا مغلوبان را مورد برسی قرار می دهیم.

فصل سوم عنوان اصلی آن دوران پادشاهی کمبوجیه که شامل چگونگی به قدرت رسیدن کمبوجیه فتح مصر توسط کمبوجیه، فتوحات کمبوجیه در شمال آفریقا و ماجرای گئومات را بررسی خواهیم کرد.

فصل چهارم عنوان اصلی آن سلطنت یابی داریوش بزرگ که شامل کشور گشایی های داریوش بزرگ نظام اداری و اقتصادی شاهنشاهی داریوش بزرگ،و اقدامات و اصطلاحات داریوش کبیر، و عاقبت داریوش کبیر می باشد.

بررسی و نقد منابع:

       منابع مکتوب درباره ی هخامنش از تنوع زبانی زیادی برخوردارند: پارسی، عیلامی، بابلی، قبطی[۱]، آرامی، عبری، فنیقی، یونانی، لاتینی و غیره.

گرایشات ناسیونالیتی در بعضی مورخین بیگانه،آنها را از گفتن واقعیت در مورد هخامنشیان دور می کند اکثریت آنهایی که در تالیفات خود در مورد هخامنشان مطلب نوشته اند قصدشان نگارشتن تاریخ این حکومت نبوده بلکه به تناسب ارتباطی که این حکومت با سرزمین آنها برقرار کرده بود کم و بیش بدان اشاراتی کرده اند.

نقد وبررسی چند اثرمهم در تاریخ این سلسله به صورت مجزا:

هردوت :

       هردوت را«پدر تاریخ»خوانده اند و تالیفات او کهن ترین اثری است که مورخین دوران باستان درباره ی ایران و به طور کلی در باب تمدن های جهان باستان و به ویژه تاریخ ملت های کهن شرق نگاشته شده است. وی از اهالی «هالی کارناس»یکی ازمستعمرات یونانی در آسیای صغیره بود که از ۴۸۴تا ۴۲۵ پ.م می زیسته است. خانواده ی هردوت از اشراف این منطقه بود و به همین دلیل، وی از زندگی مرفهی برخوردار بود.

      هردوت سفرهایی به فنیقیه،سوریه،قبرس،مصر،بخش شمالی کرانه ای دریای سیاه، تراکیه، مقدونیه، و بابل و شاید سرزمین ماد و پارس و سپس مقدونیه نمود.

      زندگی خصوصی هردوت در پرده ای از ابهام باقی مانده است،اما مفسرین تاریخ با تکیه ی بر تالیفات وی در باب شیوه ی تفکر و جهانبینی او اظهار نظر کرده اند.

      سیسرون،خطیب و سیاستمدار نامدار روم۱۰۷-۴۳ پ.م)وی را پدر تاریخ خوانده .تالیفات هردوت در ۹جلد صورت گرفته است و هر جلد به یکی از خدایان تاریخ، موسیقی، کمدی، تراژدی، رقص،شعر، ستارگان، و بیان اختصاص یافته است.

      وی در تالیفات آثار خود احتمالا از آثار مورخینی نظیر هکاته سود جسته،اما مأخذ اساسی وی بیشتر مشاهدات خود او و نقل قول هاو روایاتی است که مستقیم یا غیر مستقیم از دیگران شنیده است.

گزنفون :

مورخ،فیلسوف،پژوهشگر و سردارنظامی یونانی که در ۴۳۰ پ.م در ارخیابه به دنیا آمد و در ۳۵۵/۳۵۲پ.م وفات یافت. گزنفون از یک خانواده ی ثروتمند یونانی ،در آغاز جوانی تحت تاثیر سوفسطائیان بود.بعد به شاگردی سقراط در آمد.

     گزنفون در لشکر کشی کورش کوچک در ۴۰۱پ .م علیه اردشیر دوم هخامنشی شرکت نمود. در این جنگ کورش کوچک در بابل کشته شد و سپاه وی سرگردان و پراکنده شدند. گزنفون سرپرستی این سپاه را که از مزدوران یونانی تشکیل شده بودند،

      برای بازگشت به یونان به عهده گرفت و آنان را بامشکلات بسیاری به کرانه های دریای سیاه رسانید.

تالیفات گزنفون بیشتر جنبه ی فلسفی و تربیتی دارد.برخی از این آثار عبارتند از

۱)     آناباسیس(لشکرکشی ده هزار نفری)که در آنان ماجرای بازگشت ده هزار تن شرح داد شده است، وارزش یک گواهی عینی را دارد.

۲)     ماندنیها که آن رابه منظور جاودان ساختن  خاطره ی استاد خود ،سقراط ،نوشت و در چهار کتاب تنظیم شده است.

۳)     دفاعیه سقراط و مهمانی که تقلیدی از ضیافت مشهور  افلاطون

۴)     تاریخ یاهلینیکا که ذیلی بر کتاب فوکیدید تالیف توسیدید به شمار می رود.

۵)     سیروپدی (ترتیب کورش) که نویسنده در آن به شرح داستان مانند زندگی و جوانی «کورش بزرگ»که مورد ستایش و تحسین او بوده است،پرداخته است.

کتزیاس:

       کتزیاس،مورخ و طبیب یونانی و از وابستگان سقراط،در سده ی پنجم پ.م در کنید واقع در کاریه متولد شد.در سال ۴۱۴پ.م به اسارت ایرانیان در آمده و مدت هفده سال طبیب معالج پروشات ملکه ی ایران ،زن داریوش دوم،و طبیب اردشیر دوم هخامنشی بود. پادشاه ایران گاهی برای مزاکره با یونانیان از وجود او استفاده می کرد.در ۳۹۸پ .م برای انجام ماموریتی از سوی شاه ایران به اسپارت رفت و پس از آن به میهن خود بازگشت و به نگارش آثارخویش پرداخت .کتاب هایی که نوشته عبارتند از :پرسیکا(درباره ی تاریخ پارس که به قول خودش برای نگارش آن از سالنامه های رسمی ایران استفاده کرده است)ایندیکا (شرح مختصری درباره ی تاریخ هند که بنا به اظهار وی برای نگارش آن از اظهارات شفاهی و از مشاهدات خویش بهره گرفته است)و نیز کتاب هایی درباره ی رود ها،کوهها،ودریانوردی در اطراف آسیا.

      بنابراظهار خود مولف،در موقع اقامتش دردربار شوش علاوه بر تحقیقاتی که می کرد به مدارک دولتی دسترسی داشت و مدارک را دفاتر شاهی می نامید.مهمترین تالیفات او متضمن ۲۳کتاب بوده است:شش  کتاب درباره ی تاریخ آشور و ماد،هفت کتاب در باره ی ایران (از کورش تا مرگ خشایار شا)و دنباله ی تاریخ ایران تا ۳۹۸ پ .م.

      کتاب های کتزیاس راجع به ایران و هند (پرسیکا وایندیکا)به ما نرسیده و مفقود شده است، لیکن مختصری از آن در نوشته های فوتیوس ،یکی از روحانیون درجه اول مسیحی،ذکر شده و تا زمان ما باقی است.

ما در این پژوهش به از نوشته های این نویسنده به واسطه کتاب «ایران باستان»نوشته حسن پرنیا(مشیر الدوله) بهره بردیم.

حسن پرنیا

       میرزا حسن خان میرزا فرزند میرزا نصراله خان در ماه صفر ۱۳۵۲ شمسی در تبریز متولد شد و در سال ۱۳۱۴ در تهران وفات یافته است.وی علاوه بر زبان های فرانسه ،عربی،روسی تسلط کامل داشته است و انگلیسی هم می دانست و در اواخر عمر جهت مطالعه منابع تاریخی آلمانی این زبان را هم فراگرفته است.غیر از تاریخ نویسی مشاغل دیگری مانند مترجم سفارت و نخست وزیر در زمان احمد شاه قاجار و فعالیت های دیگری داشته است.آثار زیادی مانند: ایران باستان، ایران قدیم و همچنین در زمینه ی علم حقوق نوشته است کتاب تاریخ مفصل باستان، در سه جلد قطور که ظاهرا” تدوین آن حدود پنج ماه طول کشید و به اهتمام مهدی اکباتی پاکنویسی شده و از آثار ارزنده این مرد بزرگ تاریخ نویس ایران است.در نگارش این اثر گرانبها دقت بسیاری داشته،روایات را بانظری تیزبین برسی نموده و مطالبی را که صحیح تر به نظر می آمده اند آورده است.حتی آنها را با آثار تاریخی مانند کتیبه ها،سالنامه ها،اکتشافات اخیر باستان شناسی مورد نقد و برسی قرار داده است و به اکثر منابع دسترس داشته است-افسانه گویی ها و اغراق نویسی ها مورخان متعصب را در نقل روایات تاریخی اشکار ساخته است.

تاریخ مردم ایران قبل از اسلام : نویسنده عبدالحسین زرین کوب:

      مورخ مشهور معاصر در سال۱۳۰۱ شمسی دربروجرد تولد یافت،رشته حقوق تحصیل کرده اما پس از تغییر رشته،در رشته ی ادبیات درس خوانده و مدارج علمی را با رتبه های عالی طی نموده است.مهمترین آثار وی عبارتند از :روزگاران ایران،تاریخ در ترازو، تاریخ مردم ایران قبل از اسلام…که ارزش علمی فراوانی دارند،کتاب تاریخ مردم که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است از نظر رعایت منابع تاریخ نویسی علمی و انتقاد منابع و اخبار تاریخی بسیار جالب است لازم به ذکر است که ده ها اثر تحقیقی و پژوهشی دیگر مورد استفاده قرار گرفته است در این تحقیق از کتاب روزگاران و تاریخ مردم ایران قبل از اسلام جلد اول که ارزش علمی دارند مورد استفاده قرار گرفته اندکتاب روزگاران از نظر رعایت مبانی تاریخ نویسی علمی و انتفاد منابع و اخبار تاریخی بسیار جالب است و بخش هخامنشان کتاب تاریخ مردم ایران قبل از اسلام این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته بیشتر به شرح زندگی و اقدامات کورش کبیر، داریوش بزرگ و خشایارشا پرداخته است و دیدگاههای وی در این قسمت به این صورت بود که این شاهان همواره در حال کشور گشایی و کسب پیروزی بودند.

ا. ت. اومستد : تاریخ شاهنشاهی هخامنشی :

      نام کتابی است که مورخین امریکایی به نام ا.ت.اومستد که به وسیله دکتر محمد مقدم به سال ۱۳۴۰ ه . ش به فارسی بر گردانده شده است به نوشته ی مترجم«نویسنده دانشمند این کتاب از کارشناسان تاریخ آشور بوده و چنانچه از نظر های او در این کتاب و در دو کتاب دیگرش «تاریخ آشور»و تاریخ فلسطین و سوریه و همچنین در کتابی که در باره ی «عیسی در پرتو تاریخ»نوشته پیداست،سنت  شرق شناسی و تاریخ نویسی اروپایی و امریکایی را که هدف اصلی آن این است که داستان های کتاب مقدس (تورات و انجیل)را تاریخی جلوه دهد حفظ نموده است.نام اصلی این کتاب به انگلیسی «تاریخ امپراتوری پارس»که برگردان آن به فارسی بهصلاحدید مترجم به «تاریخ شاهنشاهی هخامنشی»تبدیل شده است،اما علیرغم این عنوان این کتاب تماماً در مورد هخامنشان ومسائل اصلی آنها نوشته نشده ،بلکه  مسائل حاشیه ای و نوشته های در مورد شهرهای هخامنشان بابل،مصر،یهود و غیره و اعتقادات و مذاهب آنها خیلی از حجم کتاب را اشغال کرده است تا آنجا که به نوشته  مترجم«شاید سزاوارتر می بود]نویسنده[ عنوان آن را «تاریخ بابل و یهود در عصر هخامنش»می گذاشت.

پی پربریان:تاریخ امپراتوری هخامنشان:

      مورخ فرانسوی ،استاد تاریخ عهد باستان در دانشگاه تولوزولومیری،متخصص تاریخ شرق میانه در عصر استیلای پارس و کشور گشایی اسکندر است.او تاکنون کتاب های «اسکندر بزرگ»،«پیرامون دولت و شبانان در شرق میانه قدیم»،«درباره ی شاهان،«خراج ها و بزرگوان»و«داریوش پارسیان و امپراتوری»منتشر کرده است.از جمله آخرین تالیفات او همین کتاب یعنی«تاریخ امپراتوری پارس ،از اسکندر تا کورش»است که از نیمه ی  دوم سال ۱۹۹۶م. در پارس منتشر شده و در ایران توسط دکتر مهدی سمسار تحت عنوان «تاریخ امپراتوری هخامنشان از کورش تا اسکندر»ترجمه و در دو جلد انتشار یافته است،جلد اول از حکومت اجدادکورش کبیر شروع و تاپایان  زمان داریوش کبیر ادامه می یابد و جلد دوم از حکومت خشایار شا تا سقوط اسکندر را شامل می شود.

     نویسنده در این اثر اولا” از منابع مختلف ایرانی،یونانی،روسی و غیره استفاده کرده و ثانیا” از مورخین بزرگ و نامی اروپایی سود برده و هم  بعد از تالیف نسخه ای از آن را در اختیارهمکاران خود قرار داده و از نظرات انتقادی و راهنمایی آنها بهره گرفته است.

او در تالیفات پر حجم خود به اکثر جنبه های تاریخ هخامنشی مانند سیاست،اقتصاد،اوضاع اجتماعی،تشریفات دربار،مذهب،کیفیت جلوس پادشاه،اوضاع نظامی و جنگ های هخامنشان با یونانیان و غیره و سرانجام سقوط این امپراتوری اشاره کرده و بادلایلی نتیجه گیری می کند یا برای تفکر بیشتر خوانندگان،نتیجه گیری خود را به صورت سوالی مطرح می کند تا خود جواب آن را بیابد و برای نتیجه گیری مطالب و نوشته های مورخین قدیم مانند هردوت را نیز به نقد می کشد.

داندامایف: ایران در زمان نخستین پادشاهی هخامنشی:

      نام کتابی است که به وسیله م.ا.داندامایف مورخ روسی ،تالیف و توسط روحی ارباب در ایران به فارسی برگردانیده شده است. این کتاب یکی از معدود کتبی ترجمه شده به فارسی، نسبتا جامعی است که وقایع سیاسی، اجتماعی، و مذهبی زمان نخستین پادشاهان را به تصویر کشیده است.

      نویسنده این کتاب را به دو بخش تقسیم کرده: در بخش اول کتیبه ی بیستون را با عنوان یک منبع تاریخی مورد برسی قرار داده و تاریخ تحقیقات درباره آن،تاریخ خط میخی فارسی باستان، تاریخ این کتیبه و سبک شناسی نوشتاری آن را مورد کنکاش قرار داده است. در بخش دوم،نخست تشکیل حکومت جهانی هخامنشی توسط کورش را به صورت کوتاه واگذار به رشته تحریر در آورده و در فصل دوم اغتشاش بردیا و شورش های مربوط به سال های ۵۲۱-۵۲۳ پ. م را برسی و نقد کرده است.

      این اثر گرچه کتیبه بیستون را مرجع و منبع اصلی کار خود قرار داده اما از منابع دیگر مانند نوشته های مورخین یونانی برای روشن ساختن و نقد مطالب کتیبه ی بیستون کمک می گیرد.


 [۱] نام قدیم مصر

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاریخ ایران پیش از اسلام
 • تحقیق بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی
 • مقاله تاریخ شاهان ایران از مادها تا عصر پهلوی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.