پایان نامه تأمین پایه های حقوقی و علمی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه تأمین پایه های حقوقی و علمی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تأمین پایه های حقوقی و علمی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

گام ۱: تأمین پایه های حقوقی و علمی :   ۱
۱-۱  قوانین ، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح   ۱
۱-۲- ضوابط و مقررات ساخت و ساز   ۳
آیین نامه ساختمانی ، مقررات و ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی ایران   ۳
۱-۳ ضوابط و مقررات ساختمانی ساختمانهای خدماتی   ۷
مجتمع های تجاری- اداری   ۷
الف : استاندارد صنعت آب   ۹
ب : استاندارد آمریکا   ۹
ج : استاندارد آمریکا   ۱۰
تصویبنامه هیات وزیران   ۱۵
استاندارد های حد مجاز خروجی از کارخانجات وکارگاههای صنعتی   ۱۹
استاندارد های حد مجاز خروجی ازکارخانجات وکارگاههای صنعتی   ۲۱
استاندارد های حد مجاز خروجی ازکارخانجات وکارگاههای صنعتی   ۲۲
* توضیح :   ۲۶
گام ۲ : اطلاعات زمینه ای مورد نیاز   ۲۹
۲-۱- مشخصات پروژه   ۲۹
۲-۱-۱- نکات مهم در گزینه مکانی شهرک صنعتی ماهشهر   ۲۹
۲-۲- اهداف و نیازها و ضرورتهای اجرائی طرح   ۳۲
تعریف محدوده مطالعاتی   ۳۵
۲-۳- خلاصه ای از وضعیت محیط زیست منطقه   ۳۶
۲-۳-۱ موقعیت جغرافیایی   ۳۶
۲-۳-۲ توپوگرافی   ۳۸
۲-۳-۳ زمین شناسی   ۳۹
۲-۳-۴ خاکشناسی   ۳۹
۲-۳-۵ : حیات گیاهی   ۴۱
۲-۳-۶ : حیات جانوری   ۴۲
۲-۳-۷ منابع معدنی   ۴۴
۲-۳-۸ منابع آب   ۴۵
۲-۳-۸-۱ منابع آبهای سطحی   ۴۶
۲-۳-۸-۲ محدوده دریایی رامپی ( خلیج فارس )   ۴۶
۳-۳-۸-۳ منابع آبهای زیر زمینی منطقه مورد مطالعه   ۴۸
۲-۳-۹ سوانح طبیعی ( زلزله وسیل )   ۴۹
۲-۳-۱۰ اقلیم منطقه   ۵۰
۲-۳-۱۱- تاریخچه ماهشهر   ۵۲
۲-۳-۱۲- ویژگی های جمعیتی   ۵۳
۲-۴- تیپهای گیاهی موجود در محدوده مطالعاتی :   ۵۵
گیاهان همراه این تیپ عبارتند از :   ۶۵
۲-۵-  اکوسیسم آبی منطقه :   ۶۷
۲-۵-۱- آبزیان   ۶۷
پلانکتون   ۷۱
فون جانوری   ۷۲
۲-۵-۲ – حیات وحش جانوری در اکوسیستم های آبی و خشکی   ۷۳
نکاتی به حیات وحش زیر حوزه   ۷۳
۲-۵-۲-۱- خزندگان Reptiles   ۷۵
راست لاکپشت ها Testudinata   ۷۶
خانواده لاکپشت برکه ای Emydidae   ۷۶
خانواده لاکپشت های سه چنگا لی Trionychidae   ۷۶
راست مارها Ophidia   ۷۷
–  مارهای سمی    shakee Venomous   ۷۷
–  مارهای غیرسمی Aglypha   ۷۹
۲-۶- پرندگان   ۸۲
۲-۶-۱- مهاجرت پرندگان   ۸۳
۲-۷- پستاندارن   ۸۳
راسته جوندگان   ۸۴
راسته گوشتخواران Carnivara   ۸۴
تیره سگ سانان Comidae   ۸۵
تیره خزداران Mustelidal   ۸۶
گورکن عسل خوار Mellivora capensis   ۸۶
تیره راسوها Viverridae   ۸۷
تیره کفتارها Hyninidae   ۸۷
تیره گربه سانان Felidae   ۸۷
پلنگ Panther a   ۸۸
راسته زوج سمی ها Arliocataeiyla   ۸۸
تیره خوک ها Suidae   ۸۸
تیره گاوها Bovidae   ۸۹
آهوی ایرانی Gazella subgutturosa   ۸۹
گوسفند وحشی Uvis ammon   ۸۹
بز وحشی یا بز کوهیs   ۹۰
۲-۸ – آموزش و سطح کلی سواد و دانش عمومی   ۹۱
بهداشت   ۹۲
۲-۹- ساماندهی خدمات بهداشتی – درمانی   ۹۳
ناحیه غرب جراحی   ۹۳
ناحیه شرق جراحی   ۹۴
ناحیه شمال زهره   ۹۴
ناحیه جنوب زهره   ۹۵
۲-۱۰-  اعتقادات فرهنگی و مذهبی   ۹۵
۲-۱۰- دین   ۹۵
۲-۱۲-  میراث فرهنگی   ۱۰۸
۲-۱۳- خصوصیات اقتصادی   ۱۰۹
۲-۱۳-۱- وضع فعالیت   ۱۰۹
۲-۱۳-۲- وضعیت کشاورزی شهرستان ماهشهر   ۱۱۱
موضوع دیگری که در این مورد می توان عنوان کرد .   ۱۱۱
۲-۱۳-۳- شناخت سازمان اقتصاد حاکم بر کانون های زیستی منطقه   ۱۱۴
۲-۱۳-۴ بررسی و شناخت نهادها وموسسات اقتصادی منطقه   ۱۱۷
۲-۱۳-۵- دریا و ماهیگیری   ۱۱۹
۲-۱۴- امکانات تفریحی با توجه به ورزش های آبی، ماهیگری و قایقرانی   ۱۲۲
قایقرانی   ۱۲۲
۲-۱۴-۱- امکانات فرهنگی مانند کتابخانه تأتر ، سینما و مسجد و امکانات و تأسیسات ورزشی   ۱۲۴
جاذبه طبیعی منطقه   ۱۲۶
جاذبه تجاری منطقه   ۱۲۶
جاذبه صنعتی   ۱۲۷
جاذبه تاریخی   ۱۲۷
جاذبه زیارتی و مذهبی   ۱۲۸
گام۳ : شناخت وضع محیط تحت تأثیر :   ۱۳۰
۳-۱- محل اجرای طرح   ۱۳۰
۳-۲- محدوده بلا فصل طرح   ۱۳۱
۳-۳- محدوده نفوذ زیست محیطی   ۱۳۱
۳-۴- محیط فیزیکی شیمیایی منطقه تحت تأثیر :   ۱۳۱
۳ -۴-۱ بارندگی   ۱۳۲
۳-۴-۲ رطوبت   ۱۳۳
۳-۴-۳- باد   ۱۳۳
۳-۴-۴- درجه حرارت   ۱۳۴
۳-۴-۵- خصوصیات زمین   ۱۳۵
۲) خاکشناسی (نوع ، قابلیت های خاک و فرسایش )   ۱۳۶
۳) آب و هوا   ۱۳۷
۳-۴-۶- ویژگیهای زمین شناسی منطقه   ۱۳۸
۱) زمین شناسی ( زلزله خیزی ، لغزش و جابجایی )   ۱۳۹
زلزله خیزی   ۱۴۲
۳-۴-۷-  منابع آب ( آبهای سطحی و زیرزمینی )   ۱۴۳
۳-۴-۷- ۱- کلیاتی در مورد آبهای سطحی وزیر زمینی خوزستان   ۱۴۳
۳-۴-۷-۲- منابع آب   ۱۴۵
– رودخانه جراحی   ۱۴۶
– رژیم آبدهی رودخانه جراحی   ۱۴۸
۳-۴-۷-۲- آبهای زیر زمینی   ۱۴۹
۱) کمیت   ۱۴۹
۲) بررسی کیفیت آب زیر زمینی در منطقه مطالعاتی   ۱۵۳
۳-۵-  بررسی محیط بیولوژیکی منطقه تحت تأثیر   ۱۵۵
– تعریف محیط بیولوژیکی   ۱۵۵
۳-۶- برری محیط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی :   ۱۵۶
اثرات فاز ساختمانی بر محیط زیست منطقه   ۱۵۶
۴-۱ اثرات طرح بر منابع فیزیکی   ۱۵۶
۴-۱-۱- اثرا بر هوا و اقلیم   ۱۵۶
۴-۱-۲- اثر بر کیفیت صدای منطقه   ۱۵۷
۴-۱-۳- اثر بر خاک منطقه   ۱۵۸
۴-۱-۴- اثر بر هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمین   ۱۶۲
۴-۱-۵- اثر بر کیفیت آبهای سطحی منطقه   ۱۶۳
۴-۱- ۶- اثر بر کیفیت آبهای زیر زمینی منطقه   ۱۶۴
۴-۲- اثر بر منابع بیولوژیکی   ۱۶۴
۴-۲-۱- اثر بر پوشش گیاهی منطقه   ۱۶۴
۴-۲-۲- اثر بر حیات وحش جانوری   ۱۶۶
۴-۲-۳- اثر بر ماهیان و سایر آبزیان   ۱۶۷
۴-۲-۴- اثر بر گونه های آبزی و کنار آبزی   ۱۶۷
۴-۲-۵-اثر بر گونه های حفاظت شده گیاهی  جانوری   ۱۶۸
۴-۲- ۶ – اثر بر مناطق زیست محیطی   ۱۶۹
۴-۲-۷- اثر بر چشم اندازهای منطقه   ۱۷۰
۴-۳- اثر بر سکونتگاههای انسانی   ۱۷۰
۴-۳-۱- اثر بر اشتغال   ۱۷۲
۴-۳-۲- اثر بر جمعیت و اسکان مجدد و جابجایی مردم   ۱۷۲
تأسیسات زیر بنایی   ۱۷۸
۴-۳-۴- اثر بر آموزش   ۱۷۸
۴-۳-۵- اثر بر بهداشت عمومی   ۱۷۹
۴-۳-۶- اثر بر مسکن   ۱۸۰
۴-۳-۷- اثر بر تسهیلات و خدمات رفاهی و کیفیت زندگی در منطقه   ۱۸۱
۴-۳-۸- اثر بر تأسیسات و خدمات اجتماعی ، نظامی و امنیتی منطقه   ۱۸۱
۴-۳-۹- اثر بر اثار تاریخی و یادمانهای فرهنگی   ۱۸۲
۴-۴ اثر بر آلودگی ها   ۱۸۴
۴-۴-۱ آلودگیهای منابع آب   ۱۸۶
۴-۴-۲- آلودگی های خاک   ۱۸۷
۴-۵- اثرات فاز بهره برداری بر محیط زیست منطقه   ۱۸۸
۴-۵-۲- اثر بر محیط بیولوژیکی منطقه   ۱۹۸
۴-۵-۲-۱- اثر بر حیات وحش جانوری   ۲۰۰
۴-۵-۲-۲- اثر بر پوشش گیاهی منطقه   ۲۰۰
۴-۵-۲-۳- اثر بر ماهیان و سایر آبزیان   ۲۰۱
۴-۵-۲-۴- گونه های کنار آبزی و آبزی   ۲۰۱
۴-۵-۲-۵-اثر بر گونه های حفاظت شده گیاهی و جانوری   ۲۰۲
۴-۵-۲-۶- اثر بر مناطق حساس زیست محیطی   ۲۰۳
۴-۵-۲-۷- اثر بر چشم اندازهای منطقه   ۲۰۳
۴-۵-۳- اثر بر محیط زیست منطقه ، اجتماعی و فرهنگی   ۲۰۴
۴-۵-۳-۱- اثر بر سکونتگاههای انسانی   ۲۱۰
۴-۵-۳-۲- اثر بر جمعیت ( اسکان مجدد و جابجایی مردم )   ۲۱۰
۴-۵-۳-۳ اثر بر اشتغال منطقه   ۲۱۱
۴-۵-۳-۴ اثر بر فعالیتهای اقتصادی عمده در منطقه (کشاورزی، خدمات، صنعت و …)   ۲۱۲
۴-۵-۳-۵ اثر بر آموزش   ۲۱۳
۴-۵-۳-۶ اثر بر بهداشت عمومی و حرفه ای   ۲۱۳
۴-۵-۳-۷ اثر بر اماکن تاریخی و یادمان های فرهنگی   ۲۱۵
آثار منفی   ۲۱۷
الف – آثار مستقیم و غیر مستقیم :   ۲۱۸
ب – آثار تجمعی :   ۲۱۸
ج – آثار اجتناب پذیر وغیر قابل اجتناب :   ۲۱۹
ه – آثار کوتاه مدت وبلند مدت   ۲۲۰
گام ۵ : شدت اثر   ۲۲۳
نوع مصرف   ۲۲۷
منبع پذیرنده :   ۲۲۷
۶- آلودگی هوا :   ۲۲۷
۶-۳- آلودگی صوتی :   ۲۲۸
۶-۴- آلودگی خاک   ۲۲۹
نوع منبع پذیرنده :   ۲۲۹
آلودگی   ۲۲۹
گزینه های مکانی وفنی طرح   ۲۳۰
۷-۱- گزینه مکانی طرح   ۲۳۰
۷-۲- گزینه های فنی طرح   ۲۳۰
۷-۳- گزینه زمانی   ۲۳۱
۷-۴- مقایسه گزینه ها وانتخاب گزینه برتر :   ۲۳۲
منابع و ماخذ :   ۲۳۶

منابع و ماخذ :

۱ .  راهنمایی ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرکهای صنعتی – دکتر مسعود منوری – انتشارات فرزانه – ۱۳۸۰

۲٫ شالوده آمایش سرزمین – دکتر مجید مخدوم – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۸۰

۳ . مقدمه ای  بر ارزیابی اثرات زیست محیطی – دکتر محمود شریعت – دکتر مسعود منوری – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست – ۱۳۷۵

۴ . اصول وروشهای مدیریت زیست محیطی – سی ، جی ، بارو – ترجمه مهرداد اندرودی – انتشارات کنگره – ۱۳۸۰

۵ . اطلس ملی محیط زیست ایران – سازمان نقشه برداری کشور – ۱۳۷۷

۶ . فواید تالابها – دکتر اسماعیل کهرم – انوشیروان نجفی – انتشارات حفاظت محیط زیست – ۱۳۷۹

۷ . سالنامه آماری استان خوزستان – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور –۸۲ ۱۳

۸ . گزارش مطالعات جامع توسعه استان خوزستان – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور – ۱۳۷۶

۹ . گزارش ارزیابی اثرات زیست منطقه ویژه اقتصادی خوزستان – دفتر فنی مهندسی انشاد

۱۰ . گزارش طرح هادی شیبان – دفتر فنی استان

۱۱ . گزارش طرح ساماندهی جزیره آبادان – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آبادان

۱۲ . گزارش طرح ساماندهی آبراهه های کارون – مهندسین مشاور دز آب – ۱۳۸۰

۱۳ . گزارش مطالعات جامع محیط زیست کشور – سازمان حفاظت محیط زیست – ۱۳۷۲

۱۴ . لو ح فشرده ایرانیا – سازمان حفاظت محیط زیست

گام ۱: تأمین پایه های حقوقی و علمی :

۱-۱  قوانین ، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح

در حال حاضر مهمترین و معتبرترین قانون مرتبط با ارزیابی زیست محیطی که تا پایان سال ۱۳۸۳ به عنوان مستند قانونی مورد استفاده و بهره برداری می باشد ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ است که تقریباً مشابه تبصره (۸۲) قانون برنامه دوم طرح پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجراء و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس الگوهای مصوب شوای عالی محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند . متن کامل ماده (۱۰۵ ) قانون برنامه سوم توسعه به قرار زیر است . ( کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجراء و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط پیشنهادی شواری عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیئت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح ها و پروژه های مذکور الزامی است . نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه می باشد . )

علاوه بر ماده ( ۱۰۵ ) ، مواد مهم دیگری نیز ارتباط با انجام مطالعات و ارزیابی زیست محیطی درقانون برنامه سوم توسعه وجود دارد که می توان از جمله به مواد                  ( ۶۱ و ۸۵ ) در بند (ب ) قانون برنامه اشاره نمود که بر اساس آنها تصویب و امضای موافقت نامه شرح عملیات طرح های عمرانی و غیر انتفاعی جدید و مبادله آن بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای اجرایی و مجریان طرح های مذکور که منجر به تامین و پرداخت اعتبار طرحهای مذکور و شروع عملیات اجرایی می شود ، موکول به انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی می باشد . در بند (ج) ماده ۸۵ قانون سوم توسعه کشور نیز تصویب اجرای تمامی طرح ها توسط شورای اقتصاد منوط به رعایت شرایط زیست محیطی است . شهرک های صنعتی غالباً از اثرات و پیامدهای ناسازگار زیست محیطی برخوردار می باشند . در حالیکه اگر ملاحظات زیست محیطی در طراحی و برنامه ریزی های اولیه به صورت گسترده ، جامع و همه سونگر مورد نظر قرار می گرفتند ، برنامه های توسعه و احداث این گونه طرح های بزرگ و پر هزینه ، حداقل پیامدهای زیست محیطی را در مناطق تحت نفوذ خود ایجاد می نمودند . مطابق با بند (و) ماده ۲ پیوست صورت جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ شورای عالی حفاظت محیط زیست و به استناد صورت جلسه شماره (۱۳۸) این شورا در سال ۱۳۷۳ طرح ها و پروژه های شهرک های صنعتی ( با هر عنوان ) در وسعت بیش از یک صد هکتار مشمول ارزیابی شده و کارفرمایان آنها موظف گردیده اند به همراه گزارش امکان سنجی و مکان یابی نسبت به تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی اقدام نمایند .

 

۱-۲- ضوابط و مقررات ساخت و ساز

آیین نامه ساختمانی ، مقررات و ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی ایران

۱-  متقاضی موظف است ساختمانهای کارگاه یا کارخانه خود را حداقل به فاصله ۵ متر از اطراف محدوده زمین ( برای عبور وسایط آتش نشانی ) احداث کند . در مورد زمینهای به مساحت یک هزار متر مربع و کمتر از آن ، حریم مرقوم می تواند حداقل ۵/۳ متر منظور شود ، مشروط به اینکه حداکثر ارتفاع ساختمانهای داخل عرصه از ۶ متر تجاوز نکند و در غیر آن صورت حریم ۵ متر باید رعایت شود .

۲-  در صورتی که شهرک نزدیک یکی از فرودگاههای کشور باشد و ارتفاع ساختمان یا تاسیسات و یا دودکش آن بیش از ۲۰ متر باشد ، متقاضی موظف است با مراجعه به اداره فرودگاه محل ، موافقت فرودگاه را با ارتفاع مستحدثات ، اخذ و به شرکت ارائه کند و در صورتی که طبق تشخیص فرودگاه ، نیاز به نصب علایم و چراغهای مخصوص هوانوردی باشد ، نسبت به نصب علایم و چراغ طبق نظر مقامات فرودگاه اقدام کند .

۳-   احداث هر گونه ساختمان غیر از آنچه در مجوز احداث ساختمان ذکر شده ممنوع است.

۴-  دیوارهای مجاور سایر قطعات می بایست با مصالح بنایی و حداکثر ۲ متر ارتفاع و اضلاع مجاور معابر با حصار توری و پایه و یا نرده به ارتفاع ۲ متر و یا احداث سکو با مصالح بنایی حداکثر به ارتفاع ۸۰ سانتی متر و بقیه آن به ارتفاع ۲۰/۱ متر با نرده فلزی و یا توری و یا شبکه از سایر مصالح اجرا شود .

۵-  هر واحد صنعتی ملزم است امور رفاهی و بهداشتی و حفاظتی کارگران را مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ، چه در زمان اجرای عملیات ساختمانی و چه پس از پایان کار و در حین بهره برداری مراعات و اجرا کند .

۶-  نظر به اینکه آب مورد نیاز واحدهای صنعتی توسط شبکه آبرسانی شهرک صنعتی تامین می شود ، هیچ واحدی مجاز به حفر چاه به منظور تامین آب نیست . اما احداث واحدهای آب شیرین کن مجاز است .

۷-  آبهای جاری ناشی از بارندگی می بایست توسط لوله ، کانال یا کانیو به کانالها و کانیوهای شبکه تخلیه آبهای سطحی منطقه منتقل شود . بدیهی است کسی برای هدایت آبهای سطحی در محوطه زمین صنعتی به هیچ وجه مجاز به استفاده از شبکه فاضلاب نیست .

۸-  چنانچه قطعه زمینی در نبش قرار گرفته باشد ، گوشه هایی از زمین که در تقاطع قرار می گیرد ، مطابق نقشه تفکیکی و یا ضوابط مربوطه ، پخ یا منحنی ساخته می شود .

۹-   در گذرگاههای عمومی می بایست ناودانها تا کف زمین امتداد یابد .

۱۰- برای کندن پیاده رو یا روسازی خیابان به منظور کابل کشی و یا لوله گذاری و نظایر آن متقاضی باید قبلاً اجازه نامه کتبی از دفتر شهرک صنعتی ، دریافت و در صورت برخورد با کابل برق ، تلفن و یا لوله آب ، گاز یا فاضلاب باید فوراً مراتب را به شهرک صنعتی گزارش کند .

بدیهی است جبران ترمیم کلیه خسارت وارده به تاسیسات و مستحدثات شهرک از جمله زیر سازی و روسازی خیابانها ، پیاده روها ، فضای سبز ، شبکه آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن ، کانالها و غیره به عهده متقاضی خواهد بود .

۱۱- واحدهایی که به دلیل ماهیت تولید خود ، دارای صداها و ارتعاشات بیشتر از حد مجاز قابل قبول محیط زیست هستند ، موظف اند در طرحهای ساختمانی خود پیش بینی لازم را برای عایق بندی و جلوگیری از انتشار صوت و ارتعاش به عمل آورند .

۱۲- صاحبان صنایع ملزم هستند از نگهداری بیش از حد مجاز زباله در محوطه کارگاه خودداری کنند و ضمناً سوزاندن زباله ها در محوطه کارگاه به هیچ وجه مجاز نیست و در صورت مشاهده برابر مقررات رفتار خواهد شد .

۱۳- واحدهایی که میزان آلودگی فاضلاب آنها بیش از حد مجاز قابل قبول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی باشد ، می بایست قبل از تخلیه فاضلاب خود به شبکه ، آن را تصفیه اولیه کنند و بعد از پایین آوردن میزان آلودگی آن به حد استاندارد تصفیه خانه ، آن را به شبکه تخلیه کنند . همچنین نصب آشغال گیر در محل اتصال به شبکه فاضلاب ضروری است . بدیهی است واحدهایی مجاز به تخلیه فاضلاب به شبکه هستند که نتایج آزمایش شیمیایی فاضلاب خود را به تایید سازمان حفاظت محیط زیست رسانده باشند .

۱۴- هر واحد صنعتی در شهرک موظف است علاوه بر رعایت نکات یاد شده در این آیین نامه ، ضوابط و مقرراتی راکه ارگانها و یا سازمانهای ذیصلاح در کشوربرای واحدهای صنعتی لازم الاجرا تشخیص می دهند ، اعمال کند و به طور کل اجرای مفاد آیین نامه و سایر شرایط ، مانع از رعایت مقررات کشور نخواهد بود .

۱۵- کلیه واحدهای صنعتی در زمان احداث کارگاهها و انبارها باید پیش بینی لازم را از نظر اتصال زمین ( ارتینگ ) بر اساس استانداردها به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه رعد و برق و عواقب آن به عمل آورند .

۱۶- واحدهایی که دارای آلودگی از نظر صدا ، بو ، گرد و غبار و گاز و بخارات سمی بیش از حد استاندارد قابل قبول محیط زیست باشند ، ملزومند پیش بینی های لازم را برای فیلتراسیون و تصفیه آلودگی ایجاد شده توسط کارگاههای خود طبق ضوابط بین المللی و سازمان حفاظت محیط زیست به عمل آورند .

۱۷- چنانچه کارگاههای صنعتی نیاز به مصرف گازهایی مانند اکسیژن و اتیلن و غیره دارند ، می بایست کپسولها و مخازن مربوطه را در خارج از کارگاهها به فاصله حداقل ۲ متر از کارگاهها و انبارها با ایجاد سایبان قرار دهند ( سایبان از مواد نسوز و عایق ) .

۱۸- هر واحد صنعتی ملزم است زباله ها و نخاله های حاصله از کارهای ساختمانی و تولیدی را بر اساس ضوابط شهرک صنعتی در محل هایی که به این  منظور پیش بینی می شود ، حمل و تخلیه کند .

۱۹- مصالح ساختمانی در حین و بعد از اتمام ساختمان و همچنین نخاله های پس مانده ساختمانی ، نباید معابر عمومی را اشغال کند .

۲۰- مواد خام و تولیدی واحد صنعتی باید منحصراً در محل عرصه آن واحد ، انبار شود و همچنین واحد صنعتی موظف است محل بارگیری و باراندازی مواد و فضولات خود را بنا به احتیاج در محوطه داخلی خود پیش بینی کند .

 

۱-۳ ضوابط و مقررات ساختمانی ساختمانهای خدماتی

مجتمع های تجاری- اداری

–         تراکم ساختمانی حداکثر معادل ۱۰۰ درصد مساحت قطعه

–         ضریب اشغال زمین حداکثر معادل ۷۰ درصد مساحت قطعه

–         تعداد طبقات حداکثر دو طبقه

–         پیش بینی سرویس های بهداشتی عمومی برای  کارکنان و مراجعین

–    پیش بینی محل پارک اتومبیل معادل یک واحدبه ازاء هر واحد تجاری به صورت روباز در مجاورت کاربری تجاری

مجتمعهای تجاری – اداری در بخش مرکزی شهرک ۱۴۰ درصد مساحت قطعه

–         تراکم ساختمانی مجتمعهای تجاری – اداری در بخش مرکزی شهرک ۱۴۰ درصد مساحت قطعه

–         ضریب اشغال زمین حداکثر معادل ۷۰ درصد مساحت قطعه

–         تعداد طبقات حداکثر ۴ طبقه

–    تامین پارکینگ مورد نیاز معادل ۱ محل پارک به ازاء هر ۳۰ متر مربع تجاری و اداری به صورت سرپوشیده یا روباز در داخل کاربری برای استفاده کارکنان

–         پیش بینی محل پارک اتومبیل برای مراجعین در مجاورت کاربری

۱-۴- آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

ماده۱ – حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده می شود عبارت است از میزان و مشخصات ویژه ای که با توجه به اصول حفاظت محیط زیست و بر مبنای واحد اندازه گیری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و محیط های مختلف عامل ایجاد آلودگی است .

ماده ۲ – مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی  را فراهم نماید ممنوع می باشد . حد مجاز یا استاندارد آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه وبه تصویب شورای عالی محیط زیست می رسد .

ماده ۴ – در صورتی که عاملین آلودگی در کارخانجات و کارگاهها در پایان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام نمایند . ازفعالیت این گونه منابع به ترتیب مقرر در ماده ۱۶ قانون ممانعت به عمل خواهد آمد .

الف : استاندارد صنعت آب

–    در صورتیکه سطح آب زیر زمینی پایین تر از کف فاضلابها باشد ۱۵-۳۰ متر مکعب در شبانه روز برای هر کیلومتر طول لوله

–    اگر سطح آب زیر زمینی بالاتر از کف فاضلابروها باشد ۳۰-۱۲۰ متر مکعب در شبانه روزی برای هر کیلومتر طول لوله

ب : استاندارد آمریکا

این استاندارد به ازاء هر کیلومتر طول فاضلابروها و هر سانتی متر قطر لوله دامنه ۱-۱/۰ را برای فاضلابها مغروق در آبهای زیر زمینی عنوان کرده است .

ج : استاندارد آمریکا

این استاندارد نیز بر اساس مساحت تحت پوشش شبکه جمع آوری عمل می کند به عبارتی به ازاء هر هکتار از منطقه تحت پوشش شبکه گسترده ۲/۰ تا ۲/۲ متر مکعب بر روز پیشنهاد شده است که بسته به شرایط آبهای زیر زمینی میزان بارندگی و نفوذ پذیری زمین تعیین می شود و بررسی های انجام شده سرانه نشت آب هر نفر ۱۴ لیتر در روز برآورد می شود . پس کل فاضلاب تولیدی در مرحله ساخت و ساز از فرمول زیر بدست می آید :

کل سرانه تولید فاضلاب = سرانه نشت آب + سرانه تولید فاضلاب = ۱۴ ( لیتر به ازاء هر نفر در روز ) + ۶۰ ( ( لیتر به ازاء هر نفر در روز ) = ۷۴ ( لیتر به ازاء هر نفر در روز )                                            Day2/244=3300  ۷۴

عموماً کیفیت فاضلاب بهداشتی حاصل از فعالیت انسان براساس میزان  و مواد معلق عنوان می شود . به طور کلی بر اساس توصیه های وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه میزان بار آلی حاصل از فعالیت های بهداشتی هر نفر در یک شهر معمولی ۵۰ گرم  به ازاء هر نفر در روز عنوان شده است که حاصل از فعالیتهای انسان در۱۶ ساعت روز می باشد . در صورتیکه ۸ ساعت مابقی زمان استراحت و خواب در نظر گرفته و عملاً تولید فاضلاب وجود نداشته باشد . لذا با توجه به اینکه در دروه ساخت و ساز بیشتر فعالیتهای کارگاهی و صنعتی در ۸ ساعت کار روزانه است و نیاز پرسنلی نیز بر مبنای ۸ ساعت کاری وزارت کار عنوان شده است ، مقدار ۵۰ گرم به نصف تقلیل می یابد . لذا در این مرحله میزان بار آلی حاصل از هر فرد در روز برابر ۲۵ گرم  در نظر گرفته می شود . با توجه به اینکه مقدار مواد معلق معمولاً با مقدار  برابر است . سرانه مواد معلق هر نفر نیز برابر ۲۵ گرم SS پیشنهاد می گردد .  بنابراین با توجه به مطالب بالا غلظت  و مواد معلق(SS) در فاضلاب در دوران ساخت و ساز به صورت زیرماسبه می شود :

مواد معلق

در فاز ساخت و ساز جهت تصفیه فاضلاب انسانی از سیستم سپتیک تانک و یا سیستم پکیج استفاده می شود .

تبصره ۱ – تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی ، غلظت کلراید ، سولفات ومواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰ متری بیش از ده درصد افزایش ندهد .

تبصره ۲ – تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید ، سولفات ، ومواد محلول پساب خروجی نسبت به آن مصرفی بیش از ده درصد نباشد .

تبصره ۳ – صنایع موجود مجاز خواهند بود cod , bod5 را حداقل ۹۰ درصد کاهش دهند .

تبصره ۴ – درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از ۳ درجه سانتیگراد در شعاع ۲۰۰ متری محل ورود آن ، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد .

تبصره ۵ – تعداد تخم انگل ( نماتد ) در فاضلاب تصفیه شهری ، درصورت استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد .

گام ۲ : اطلاعات زمینه ای مورد نیاز

۲-۱- مشخصات پروژه

شهرک صنعتی ماهشهر واقع در ۴ کیلومتری شرق ماهشهر وجنوب جاده ماهشهر – هندیجان ودر زمینی به مساحت ۶۰ هکتار احداث شده است وهم اکنون توسعه آن به مساحت ۴۴۰ هکتار در فاصله ۲۴۰ متری از جاده اصلی ودر مجاورت ضلع شمال شرقی شهرک صنعتی قدیم در حال بررسی و ارزیابی زیست محیطی است .

۲-۱-۱- نکات مهم در گزینه مکانی شهرک صنعتی ماهشهر

الف : شهرک صنعتی ماهشهر از طریق جاده های زمینی بین المللی درجه ۱ با مراکز پر جمعیت داخلی وخارجی ارتباط دارد و این شهرک از طریق بزرگراهی به طول ۵ کیلومتربه فرودگاه ماهشهر ، وبوسیله جاده درجه ۱ کیلومتر به اهواز وهمچنین از طریق جاده ای به طول ۹۳۷ کیلومتر به تهران ( واز طریق به آسیای میانه ) متصل است .

ب : خطوط راه آهن سراسری ایران به دو خط از بندر امام ودر فاصله ۲۹ کیلومتری از شهرک صنعتی ماهشهر قرار دارد . این خطوط علاوه بر اینکه راهی ارزان ومطمئن برای دستیابی به سایر مناطق ایران است امکان استفاده ارتباطی با سایر کشورهای جمهوری مانند کشورهای آسیای میانه وترکیه را نیز میسر می سازد .

ج : نزدیکترین فرودگاه به شهرک صنعتی ماهشهر ، فرودگاه ماهشهر می باشد . این فرودگاه از طریق یک جاده ۴ خطه به شهرک صنعتی ماهشهر متصل است وهمچنین فرودگاه بین المللی آبادان واهواز به ترتیب در ۸۰ و۱۵۵کیلومتری منطقه واقع شده است .

د : فاصله شهرک صنعتی تا تاسیسات دریایی بندر امام حدوداً ۲۰ کیلومتر می باشد که این بندر می تواند به جابجایی کالا بین شهرک صنعتی می تواند موقعیت مناسبی در تولید ومبادلات و ترانزیت کالا دراین ناحیه پیدا می کند .

ه : برق منطقه ( ۱ ) به شبکه سراسری برق متصل می باشد وبرق مورد نیاز آن از طریق شبکه سراسری فشار قوی ومتوسط تامین می شود وجود فعالیت های صنفی ونفتی متعدد سبب گردیده تا شبکه نیرو درمنطقه بسیار فشرده ومتراکم باشد به نحوی که تا سال ۱۳۷۵ ، طول خطوط انتقال برق متوسط وضعیف ۱۶۰۰ کیلومتروتعداد ترانسفورماتورهای زمینی وهوایی آن بیش از ۱۵۰۰ دستگاه می رسد .

و : مالکیت این راضی به دلیل قرار گیری در حوزه استحفاظی شهری سازمان مسکن و شهرسازی بوده وتملک آن راحت تروسهل تر بوده است .

ی : در مجاورت شهرک ، صنعتی قدیم ومصوب شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران قرار دارد .

صنایع مختلف احداثی در این پروژه شهرک صنعتی عبارتند از صنایع فلزی ، صنایع شیمیایی ودارویی ، صنایع کانی غیر فلزی ، صنایع نساجی وچرم ، صنایع برق والکترونیک وصنایع غذایی وصنایع سلولزی می باشند .

۲-۲- اهداف و نیازها و ضرورتهای اجرائی طرح

ارزیابی کلی ازچگونگی جایگیری فیزیکی صنایع موجود به ویژه صن شهری و در شهرهای بزرگ کشور بیانگر وجود مشکلات بنیادی چون استقرار کارگاههای صنعتی و معیارهای نامناسب پراکنده آلودگی هوا تخریب محیط زیست اتلاف منابع طبیعی و جزء اینهاست .

پیداست که اگر این روند توسعه فضایی صنعت در آینده نیز ادامه یابد مشکلات و تنگناهای بیشتری در ارائه خدمات و تسهیلات زیر بنایی به بخش صنایع و سامان دهی شرایط زیست اجتماعی مردم به وجود خواهد آمد که کنترل وضعیت را ناممکن خواهد ساخت . برای احتراظ از بروز چنین مشکلاتی با پذیرش اصل صنعتی کشور به عنوان ضرورت اساسی پیشرفت اقتصادی اجتماعی به نظر می رسد . که یکی از راههای ساماندهی فضایی صنعت در منطق مختلف کشور ایجاد پارک ها و مجتمع های صنعتی در چهار چوب طرح های توسعه کاربردی و هماهنگ با طرح های توسعه صنعتی کشور است . و با تمام این اوصاف شهرک صنعتی ماهشهر و توسعه آن در چهار کیلومتری شهر ماهشهر از طریق جاده زمینی بین المللی درجه یک  با کانون های پرجمعیت داخلی و خارجی ارتباط دارد . از طریق بزرگراهی به طول ۵ کیلومتر تا فرودگاه ماهشهر و به وسیله جاده درجه یک به طول ۱۵۵ کیلومتر به اهواز و از طریق جاده درجه یک که ترانزیتی به طول ۹۲۷ کیلومتر به تهران و در ادامه آن پس از عبور از مرزهای جمهوری اسلامی به آسیای میانه متصل می باشد . با توجه به فاصله این شهرک تا تاسیسات دریای بندر امام خمینی که روی هم رفته ۲۰ کیلومتر فاصله دارد . این بندر می تواند جابه جایی کالا بین شهرک صنعتی و دریاهای آزاد را امکان پذیر سازد .

طول راه آهن بندر امام تا اهواز ۱۱۰ کیلومتر که از داخل تاسیسات بندری شروع و در کیلومتر ۱۱ از بندر امام گذشته و مستقیماً به طرف اهواز می رود . با توجه به این مسایل که شرکت شهرک های خوزستان اقدام به اجرای توسعه این شهرک صنعتی ماهشهر از ۶۰ هکتار در وضعیت فعلی به ۵۰۰ ( ۴۴۰هکتار توسعه ) نموده اند که این توسعه درمجاور ضلع شمال شرقی شهرک صنعتی قدیم قرار دارد . بنابراین شهرک صنعتی ماهشهر با فاصله ۲۹ کیلومتر به خطوط سراسری راه آهن تهران متصل است . در این صورت راهی ارزان و مطمئن برای دسترسی و ارتباط و ترانزیت داخلی و خارجی به ویژه آسیای میانه و ترکیه تشخیص داده می شود .

–    این شهرستان دارای بخش هایی تحت عنوان بخش مرکزی شامل یک دهستان و بخش بندرامام شامل یک دهستان به ام بندر امام خمینی می باشد .

–    دهستان بندر امام خمینی ۴۷۰ کیلومتر مربع و بخش مرکزی ۱۴۹۶ کیلومتر مربع و دهستان جراحی ۱۴۹۶ کیلومتر مربع مساحت دارد .

–    جمعیت شهرستان ماهشهر در سال ۷۵ ، ۳۲۰۶۹۶ و جمعیت شهر ماهشهر در سال ۷۵ ، ۸۸۳۹۴ و جمعیت شهر بندر امام خمینی ۵۵۹۴۶ و شهر چمران در سال ۷۵ ، ۱۳۹۱۳ نفر جمعیت داشته است .

–    شیب ملایم جلگه خوزستان ، امکان احداث شبکه گسترده ارتباطی را فراهم ساخته است . اما در مجموع شبکه ارتباطی جاده ای خوزستان عمدتاً به شهر اهواز ختم می شود و یا از آن سرچشمه می گیرد .

مهمترین این جاده ها ، جاده اهواز– بندرامام خمینی می باشد . که جاده های فوق موقعیت استراتژیکی و سوق الجیشی خاصی در منطقه مطالعاتی پدید آورده است و شامل جاده ای ارتباطی ، راه آهن اهواز –بندر امام خمینی و همچنین یک فرودگاه در شهرستان ، ماهشهر در ۵ کیلومتری منطقه مورد مطالعه است . در خصوص موقعیت استراتژیکی بندر ماهشهر و بندر امام خمینی و تاسیسات دریایی بندر امام واقع در ۲۰ کیلومتری شهرک می تواند به جابه جایی کالا بین شهرک صنعتی و دریای آزاد را تسهیل نماید . نزدیکی شهرک صنعتی در منطقه مورد مطالعه را به خط آهن سراسری به دلیل سهولت ارتباط با مراکز صنعتی اقتصادی داخلی و آسیای میانه برجسته است . محدوده مورد مطالعه ( Sscoping ) شعاع ۳۰ کیلومتری از محل احداث پروژه موردنظر احداث گردیده است ، به دلیل آنکه اولا مهم ترین منابع آلاینده منطقه نظیر مجتمع پتروشیمی بندر امام ، پتروشیمی رازی و نیز پتروشیمی فارابی را در بر می گیرد ، ثانیاً شعاع ۳۰ کیلومتری قسمت اعظم خورهای منطقه اطراف محل پروژه را در بر می گیرد و ثالثاً مهم ترین مراکز مجتمع انسانی در منطقه ( شهرو روستا )  در این شعاع قرار دارد .

 تعریف محدوده مطالعاتی

در منتهی الیه شمال غربی خلیج فارس سرزمین وسیعی قرار دارد به نام خوزستان که به وسعت ۶۷۱۳۲کیلومتر مربع بین ۲۹ و ۵۸ تا ۳۳ و ۴ دقیقه عرض شمالی و ۴۷ و ۴۱ تا ۵۰ و ۳۹ طول شرقی گسترده است . این استان در جنوب غربی کشور قرار گرفته است . که از شمال به استانهای لرستان ، ایلام ، از جنوب بهاستان بوشهر و خلیج فارس و از شرق به استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمدو از غرب به کشور عراق محدود می شود و مرکز استان اهواز است .

– شهرستان ماهشهر بین ۴۸ درجه ۵۴ دقیقه و ۱۲ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ۳۰ درجه و یک دقیقه و ۳۱ درجه و سه دقیقه عرض شمالی از خط استوا در جنوب غربی ایران و جنوب استان خوزستان واقع شده است . این شهرستان مساحتی بالغ بر ۷/۵۶۱۸ کیلومتر مربع می باشد . از شمال به شهرستان های امیدیه و رامهرمز و از طرف غرب به شهرستان شادگان و از شرق به شهرستان بهبهان و از جنوب به خلیج فارس محدود گردیده است .

– این شهرستان دارای ، ۲۴۵ آبادی که ۱۱۸ آبادی آندارای سکنه و ۱۲۷ آبادی آن خالی از سکنه می باشد .

– این شهرستان دارای شهرهایی با عنوان ماهشهر ، شهید چمران و بندر امام می باشد .

 

۲-۳- خلاصه ای از وضعیت محیط زیست منطقه

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله راهکارهای مقابله با بیابان زایی
 • مقاله رس
 • مقاله مکانیک خاک
 • سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.