پروژه تعیین کرنش های سلولی توسط نیروی ریز اتمی ترکیبی و نمونه سازی المان محدود


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه تعیین کرنش های سلولی توسط نیروی ریز اتمی ترکیبی و نمونه سازی المان محدود مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه تعیین کرنش های سلولی توسط نیروی ریز اتمی ترکیبی و نمونه سازی المان محدود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

خلاصه:   ۱
مقدمه:   ۲
مواد و روش ها   ۵
مصونیت در مقابل آلودگی و ریز کانونی   ۵
نیروهای اتمی ریز   ۶
اندازه گیری خاصیت ماده   ۶
نمونه سازی رقمی برای مدل های مکانیکی همه ی سلول ها   ۸
تولید همه ی سلول های مدل   ۸
نمونه ی فیزیکی   ۹
شرایط  مرزی   ۱۰
تولید مدل سلول جانبی   ۱۱
نمونه سازی رقمی برای شبیه سازی برش سیال   ۱۱
تولید مدل ها   ۱۲
دینامیک سیال محاسباتی : مدل فیزیکی وشرایط مرزی   ۱۳
نمونه سازی المان محدود : مدل فیزیکی وشرایط مرزی   ۱۷
تغییر پارامترهای فیزیکی   ۱۸
نمونه سازی عددی برای نمونه های دستکاری شده ی ریز   ۱۸
کشش ریز مغناطیسی   ۱۸
تابیدن دانه های ریز   ۲۰
فشارریز لوله ای   ۲۲
حساسیت مکانیزم های آشکار کننده های مکانیکی   ۲۳
سازگاری با کشش مکانیکی   ۲۴
برآیند کشش سلولی ازجریان سیال سرگردان   ۲۴
آمارومنحنی مناسب   ۲۴
نتایج :   ۲۵
خواص اصلی تجربی اندازه گیری شد Osteoblast   ۲۵
توزیع و بزرگی کرنش ( مدل های تمام سلولی )   ۲۶
مدل های مایکرو منی پولشن (Micromanipulation)   ۲۹
مدل تمام سلولی   ۳۰
مدل های مایکرومنی پولشن   ۳۰
مدل های تمام سلولی:   ۳۱
مدل های مایکرومنی پولشن:   ۳۱
آثار جهت کاربرد محرک:   ۳۲
آثار پارامترهای شارش سیال:   ۳۲
استه اوست ها   ۳۲
کرنش های سلولی حاصله توسط انحراف شارش سیال:   ۳۳
بحث   ۳۳
مکانیزم های تعیین کرنش سلولی:   ۳۴
اهمیت ضریب پواسان سلولی   ۴۱
سازگاری سلولی با اختلال مکانیکی   ۴۱
تعیین کرنش در استوسیت ها   ۴۴
محدودیت های یکپارچه کردن اندازه گیری و پروسه مدلینگ:   ۴۴
نتیجه گیری:   ۴۷

خلاصه:

بسیاری از قسمت ها محیط های مکانیکی خود را بعنوان یک نتیجه از تغییرات فیزیکی یا عیوب وفق می دهند.سلول ها با هم برای این مرحله آشکار کننده و موثر می باشند.اگر چه خیلی از مطالعات روشن و واضح عملی شده است تا به مکانیزم آشکار کننده ها و سازگارکننده ها با کشش های مکانیکی رسیدگی شود.

سلول های کششی ناشناخته باقی می مانند ونتایج تفاوت تکنیک های شبیه سازی را نمی توان مقایسه کرد.با ترکیب تعیین تجربی مقطع برشی سلول الاستیکی توسط نیروهای ریز اتمی با نمونه سازی المان محدود و محاسبه ی دینامیک سیال.ما توزیع اعمال شده روی سلول های تحت کشش توسط تکنیک های کششی همه ی سلول های معمول و تکنیک های دستکاری ریز را گزارش کردیم.ازاین رو مقایسه ی آنها ممکن خواهد بود.استفاده از اطلاعات در تجزیه و تحلیل ها و آزمایش ها توسط یکدیگر عملی خواهد بود.ما آستانه ی فعالیت برای سیگنال متفاوت مبدل فرآیند و اجزای کششی که آنها ممکن است کشف کنند راامتحان کردیم.ما تعدیل سلول های الاستیکی را توسط افزایش تابش-F که محتوایی از سایتوسکلوتن دارد را نشان دادیم.ضریب پواسان طرح های عملیاتی خوبی هستند برای تحمل در برابر تنش برشی سیال یا فشارهیدرواستاتیکی.ما گزارش کردیم که وقتی سیال سرگردان در بعضی سیستم های الاستیکی لایه ممتد جریان می یابد کشش سلولی قابل توجه می شود.

در خاتمه، این فن آوری در دوردست نویدی را نشان می دهد برای فهمیدن اثرمتقابل در طول مدت اعمال نیروی مکانیکی.کشف کشش.شرح و بیان عامل موجود.و سازگاری سلولی در طبیعت و عیوب.

مقدمه:

            بسیاری از قسمت ها محیط های مکانیکی خود را سازگار می نمایند:استخوان بندی جدید در پاسخ به دسته ی تمرینی عالی ترکیب شده اند.قلب و عروق به صورت روان و یکنواخت ماهیچه ها را با فشار پمپ وفق می دهند.ساختار ماهیچه ها خود را با مراحل تمرینی وفق می دهند.آشکار کننده ها و سازگار کننده ها با کشش های مکانیکی که توسط سلول های تشکیل شده ی این اعضا اعمال می شوند.

            بسیاری از آزمایش ها به صورت وا ضح سلول های آشکار کننده و وفق دهنده با تحریک مکانیکی مشخص شده اند که از یک نوع طرح برای اعمال شبیه سازی مکانیکی استفاده می کنند:سلول های  خاتمه گر برای ۲۴ساعت به جریان سیال می پیوندند که آشکار کننده ی جریان را پیوسته و یکنواخت به صف در می آورد ونوسان فشار برشی سیال می تواند کلسیم زود گذر از یک نوع از انواع سلول های آورده وآنرا به زیرلایه ی ممتد منطقه ای عمودی به مسیر کشش واگذار می کنند کندرسایت تناوب فشار هیدرواستاتیکی که افزایش می یابد را به ترکیب سنتز واگذار می نمایند.سلولهای استخوان ساز غلظت کلسیم سلول های ورودیشان را افزایش می دهد وقتی که ضربه ی ریز یا کشش از طریق میکروب های مغناطیسی پیروی می کند.شرح عامل موجود سلول های خاتمه گر وقتی که از پیچ میکروبی پیروی می کنند افزایش می یابد.روش عملی شبیه سازی مکانیکی که می توان به طور کلی به دو مقوله تقسیم می شود:آن دسته که شبیه سازی را فراترازهمه ی سلول  اعمالمی کنند(زیر لایه ی ممتد.برش سیال. تناوب فشار هیدرواستاتیکی) وآن دسته که به تنهایی بخش کوچکی از بدنه ی سلول را شبیه سازی می کنند(ضربه ی ریز.پیچ میکروبی.کشش میکروبی).نتایج بدست آمده با یک سیستم کششی در مقام مقایسه مشکل تر است با نتایج بدست آمده از روش دیگر.

            درحقیقت.سلول ها بیشتر شبیه تغییر شکل پذیری آشکاری هستند که بروی ساختارشان یا در مهندسی ترم کشش (تغییر شکل پذیری در بخش طولی)اعمال می شود.شناخت توزیع کشش در سطح سلول ها نتیجه را قادر می سازد تا از تکنیک های کششی متفاوت که با یکدیگر مقایسه می شوند. ونتیجه ی ساختار فیزیکی آنها آنالیز می شود. تکنیک های معمول مهندسی ازجمله محاسبه ی دینامیک سیال(CFD )یا نمونه سازی المان محدود می تواند برای محاسبه ی فشار برشی نتیجه

شده از جریان سیال یا توزیع کشش لازم برای شبیه سازی مکانیکی مورد استفاده قرار بگیرد.(CFD )سرعت وتوزیع فشار تولیدی را قادر می کند تا  جریان سیال  بالای یک سطح را مشخص کند وبنابراین توزیع فشار برشی می تواند تعیین شود.CFD با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است تا به جریان خون در میان شریان و شاخه های آن رسیدگی شود.باربی فشارهای برشی لازم را که سیال بالای یک سلول خاتمه گر یک لایه که متعلق است به توپوگرافی  که با استفاده از نیروی اتمی ریز بدست آورده شده است(َAFM). جریان یابد.این در رابطه با (FEM ) می تواند سلول های کششی استخراج شده توسط فشار برشی سیال را تسلیم کند.درحقیقت FEM به توزیع کششی لازم اجازه می دهد که به بارگیری و شرایط مرزی اعمال شده روی یک ساختار که به اجزای ماده که شناخته شده و تعیین شده هستند نظم ببخشد.FEM نمونه سازی وتعیین توزیع کشش در همه ی اعضا از جمله استخوان و غضروف یا دیواره ی شریانی را با موفقیت عملی کرده است.اما آن به ندرت در سلول های انفرادی لازم که کمبود دقیق اطلاعات در اجزای مادی سلول ها یا صورت و شکل ظاهری آن عملی شده است.رایمر-مک ردی وهالیستریک سلول جانبی را نمونه سازی کردندکه آن را در شکافی که در کشش اعمال شده در سلول توسط یک تراکم یکنواخت از قالب در هر کدام که جا داده می شود جا می دهند. گولاک و مو و وو دهرزوک یک کندروسایت محاط را در یک قالب کارتیلجینوس نمونه سازی کردند.در همه ی  سه مورد سلول ها  بعنوان کره با اجزای متشابه ویک جور نمونه سازی می شوند.از این رو پتانسیل نامتشابه در اجزای مواد یا توپوگرافی نادیده گرفته می شود.دیگری نمونه ی المان محدود است که روی اجزای مواد سلولی پیش بینی شده از ساختار سایتوکلتال متمرکز شده است.پیش بینی اصلاحات سایتوکلتون یا تکامل تدریجی شکل ظاهری سلول در پاسخ به تنفس ریز لوله ای.اگر چه روش های زیادی از اندازه گیری حجم اجزای مواد سلولی استخراج می شود.فقط AFM  قادر است مقطع طولی سه بعدی از سطح سلول را که در قرارداد بالا با توزیع اجزای موادشان با همدیگر بدست آورد.

            دراین مطالعه ما AFM رابا FEM وCFD ترکیب می کنیم که نتیجه ی توزیع کشش از تکنیک های شبیه سازی مکانیکی همه ی سلول های معمول محاسبه می شود.تجارب بدست آمده از مقطع طولی سلول ونقشه های بدست آمده از اجزای مواد توسط (AFM)نمونه ی المان محدود را در سه بعد منعکس می کنند.سری های مختلف مرزها و یادآوری شرایط اعمال شده به نمونه ی سلول که در آزمایش های کششی(زیر لایه ی ممتد.برش سیال و فشار هیدرواستاتیکی متناوب) شبیه سازی شده است .آزمایش های میکروسکوپی معمول(کشش وپیچش ریز.کشش ریز لوله ای) که روی یک  حجم زیر سلولی کوچک نمونه سازی شده است و توزیع کشش که با سنجش آزمایش های کششی همه ی سلول ها محاسبه شده است.سازگاری سلول ها به فشارهای مکانیکی توسط افزایش میزان الاستیک سلول و امتحان آنچه روی توزیع کشش اثر می گذارد شبیه سازی می شود.پارامترهای مختلف مربوط به روش های  شبیه سازی شده متنوع می باشند واثرهای آن ها روی توزیع کشش امتحان شده است.علاوه بر این.ماازاین نمونه سازی ها استفاده می کنیم تا حجم کشش نتیجه شده ازآزمایش ها توسط گروه های دیگررا محاسبه کنیم ومقایسه ی اندازه ی کشش ها که نیازاست یک کشف مکانیکی گزارش شده وجواب سلولی پایین دست آغاز شود.

            در خاتمه، ما برای اولین بار کاربرد واستعمال AFM در پیوستگی با FEM و CFD برای محاسبه ی توزیع کشش در نتایج سلول ها از روش های معمول شبیه سازی مکانیکی را گزارش می دهیم.دانستن این توزیع کشش آزمایش های کشش متفاوت را که با یکدیگر مقایسه می شوند را ممکن خواهد ساخت.به علاوه. این اطلاعات باید به درک ما ازچگونگی کشش های ایجاد شده توسط تکنیک های کششی معمول کمک کند که در سلول های متفاوت درراه هایی که علامت گذاری می شوند و مشخص شده اند استفاده می شوند.

مواد و روش ها

اطلاعات آزمایش:

کشت سلول

            سلول ها ی استخوان سازازاستخوان های طویل موش های تازه تولد یافته توسط محیط منفرد مکانیکی و کشت شده برای ۷۲  ساعت در ۳۷ درجه ی سانتیگراددر اتمسفری که ۵% آن CO2 در هوا در DMEM مجزا شده است که با ۱۰% CFS –2% گلوتامین-۲% پنی سیلین استروپتومیسین- ۲%  HEPES     ۱ مولاربا ۷ PH کامل می شود.

مصونیت در مقابل آلودگی و ریز کانونی

            مصونیت در مقابل آلودگی بعنوان یک تشریح در (نسبیت و هورتن).به طور خلاصه سلول ها در حل PBS ثابت شده اند که ۲% فرمالدئید و۰٫۱% کلوترالدئیدرا شامل می شود.ونفوذ پذیری در یخ سرد تریتون X-100 محلول بافر برای ۵ دقیقه در ۴  درجه ی سانتیگراد .آن ها آنتی-پاکسیلین تولیدی را بیرون می آورند.یک تماس پروتئینی کانونی برای ۳۰ دقیقه . FITC  برچسب دار بز ضد  آنزیم های بدن  موش. برای ۳۰ دقیقه.و  ردامین-پالودین. برای ۳۰ دقیقه.همه ی پوششهای لبه ای با یک شناوری خارجی روغن ×۱۰۰ روی یک لیکای کانونی ریز روان TCSNT مصور شده اند.تصویر لامپ مهتابی به صورت منظم درگام ۰٫۴ میکرو متر با نشر طول موج ۵۶۸-۴۸۸ نانو متر برای FITC و TRITC حامل فلوئور به ترتیب جمع آوری می شوند. بااستفاده از نرم افزارایماریس در یک کارگاه O2 SGI تصاویر پردازش می شوند.

نیروهای اتمی ریز

            یک میکروسکوپ حرارتی جستجوگر روی یک میکروسکوپ معکوس وصل می شود.که برای بدست آوردن خواص مواد سلول ها استفاده می شود.اندازه گیری انجام شده برای استفاده ی ایمن از پایه ی V شکل با نوک هرمی واین در هوا قبل از آزمایش واسنجیده می شود.

            سلول های استخوان ساز روی سطحی شیشه ای که به نمونه ی نگهدارنده وامتحان شده در محلول بافر ساختارشان انتقال می یابند پرورش داده می شوند.

برای هر سلول منحنی مسافت – نیرو در نقاط روی یک شبکه ی ۵۰×۵۰ یا ۱۰۰×۱۰۰  جمع می شوند سرعت نزدیک استفاده برای منحنی مسافت – نیرو ۵ میکرومتر بر ثانیه که ویسکوزیته ی سلولی را که الاستیک سلولی آن حدس زده شده را به حداقل می رساند.

اندازه گیری خاصیت ماده

          خواص مواد سلولی بعنوان تشریح در ردمچر ارزیابی می شود.به طور خلاصه به نصف فضای متشابه فرض می شوند و مخروط نوک تیز یک نیروی F نیاز است تا یک تو رفتگی با عمق (دلتا) در نصف صفحه با مدول E است:

            با (آلفا)زاویه ی باز از مخروط نوک تیز و (نو) ضریب پواسان منطقه ای.دانستن سفتی پایه و تئوری مناسب منحنی اطلاعات تجربی.مدول های الاستیک می توانند کاهش پیدا کنند.ضریب پواسان سلول ها ۰٫۳  فرض می شود .که مطابق با اندازه گیری در سلول های زنده لازم است که تجربی انتخاب شود.ارزش ضریب پواسان بعنوان تجارب بدست آمده از منحنی مسافت – نیرو که مناسب است با  Eq.1.الاستیک سلولی وضریب پواسان نمی توانند با تسلیم شوند.یک نوشته ی مرسوم برای اجرا کردن در زیر موج PV در یک کارگاه O2 SGI  برنامه ریزی می شود که مناسب است با منحنی مسافت – نیرو به صورت خودکاراستفاده  می شود.تجزیه و تحلیل فاصله ی نقشه ی خاصیت ماده را می توان توسط محاسبه ی قطر دایره ی ناحیه ی اتصال سلول با مخروط نوک تیز حدس زد.استفاده از Eq یکی از راه ها یی است که می توان (دلتا)را پیدا کرد و فرض بر اینکه دندانه ی تیزمخروط قطر دایره ی تماس می باشد.از این رو شبکه ی. ۱۰۰×۱۰۰ .که خواص ماده ی نمونه درهر ریزسنجی  بالا ترین دقت که می تواند بدون فاصله ی نیمه نیمه زیاد در اندازه گیری بدست آید.

 

نمونه سازی رقمی برای مدل های مکانیکی همه ی سلول ها

          َAFM  به صورت اجمالی ده سلول استخوان سازرا که به صورت نمونه المان محدود سه بعدی ترکیب شده با اندازه گیری تجربی الاستیکی و نقشه برداری استفاده شده ازبرنامه ی نوشته شده ی مرسوم به طور مداوم مادون موج  pv معکوس می شوند را مورد بررسی قرار می دهد.

 تولید همه ی سلول های مدل

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.