تحقیق بررسی تطبیقی جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تطبیقی جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی تطبیقی جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش   ۵
روش تحقیق   ۵
جامعه و نمونه   ۵
ابزار جمع‌آوری داده‌ها   ۵
تجزیه تحلیل داده‌ها   ۷
یافته‌ها یافته‌های توصیفی   ۷
بررسی سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش   ۸
متغیر وابسته: سلامت روان   ۱۲
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۳
پی‌نوشت‌ها:   ۱۸
منابع   ۲۳

منابع

اوتادی، مریم، «تاثیر اشتغال زنان بر سلامت روان همسرانشان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۰٫
بهرامی احسان، هادی و تاشک، آناهیتا، «ابعاد رابطه جهتگیری مذهبی و ارزیابی مقیاس جهت‌گیری مذهبی»، روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و چهارم، شماره ۲، ۱۳۸۳، ص ۶۳-۴۱٫
بهرامی احسان، هادی و دیگران، «رابطه بین ابعاد جهت‌گیری مذهبی، سلامت روانی و اختلالهای روان‌شناختی»، مجله روانشناسان ایرانی، دوره دوم، شماره ۵، ۱۳۸۴، ص ۴۲-۳۵٫
بهرامی، فاضل و رمضانی فرانی، عباس «نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان»، مقالات پژوهشی، دوره ششم، شماره ۱، ۱۳۸۴، ص ۴۷-۴۲٫
بیانی، علی اصغر، و دیگران، «بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با اضطراب و افسردگی در دانشجویان»، مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال دهم، شماره سوم (پیاپی، ۳۹)، ۱۳۸۹، ۲۱۱۴-۲۰۹٫
جان‌بزرگی، مسعود، «بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه مدت با و بدون جهت‌گیری مذهبی بر مهار اضطراب و تنیدگی»، پایان نامه دکتری، تهران دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸٫
جان‌بزرگی، مسعود، «جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان»، پژوهش در پزشکی، دوره سی و یک، شماره چهارم، ۱۳۸۶ ص ۳۵۰-۳۴۵٫
جعفری، علیرضا، «رابطه جهت‌گیری مذهبی (درونی- بیرونی) با شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان»، فصلنامه علوم رفتاری،۱ (۱)، ۱۳۸۴، ص ۱۱۴-۹۱٫
خدارحیمی، سیامک و جعفری، غلام رضا، «نقش مذهب بر بهداشت روانی، روان درمانی و روانشناسی بالینی»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره چهارم، سال اول، ۱۳۷۸، ص ۱۸۵-۱۹۷٫
عبادی، غلام حسین و معتمدین، مختار، « بررسی ساختار عاملی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز در شهر اهواز»، دانش و پژوهش در روانشناسی، سال هفتم، ۱۳۸۴، ص ۹۲-۷۳٫
عباسی، مهدی و جان‌بزرگی، مسعود، «رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی»، روانشناسی دین، سال سوم، شماره سوم، ۱۳۸۹، ص ۱۸-۵٫
غرایی، بنفشه و دیگران « بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بیرونی در شهر کاشان»، فصلنامه علمی- پژوهشی روانشاسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره دهم، ۱۳۸۷، ص ۶۵-۸۸٫
کاویانی، حسین و دیگران، «مصاحبه و آزمونهای روانی»، تهران: انتشارات سنا، ۱۳۸۰٫
کجباف، محمدباقر و رئیس پور، حفیظ اله، «رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روان در بین دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه اصفهان»، دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۷، ص ۴۳-۳۱٫
لهسایی زاده، عبدالعلی و دیگران، «بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و سلامت روانی مهاجران براساس مدل آلپورت و راس: نمونه مورد مطالعه قصر شیرین»،مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال سوم، ۱۳۸۵، ص ۱۴۹-۱۶۹٫
مختاری، عباس، «بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و مولفه های خودپنداشت با میزان تنیدگی در دانشجویان دانشگاه تهران و تربیت مدرس»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹٫
مطهری، مرتضی، « مقدمه ای بر جهان‌بینی اسلامی “انسان و ایمان“»، جلد اول، تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۷۹٫
مولوی، حسین، «روایی ساختاری ملی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی در دانشجویان ایرانی»، مجله پژوهشهای روان‌شناختی پاکستان، جلد ۱۷، شماره ۳ و ۴، ۱۳۸۳٫
نوغانی، فاطمه و دیگران، «تاثیر آموزش فرهنگ دینداری بر میزان افسردگی» فصلنامه حیات، سال دهم، شماره ۲۳، ۱۳۸۳، ص ۵۶-۴۹٫
باقری، نوابه، « بررسی رابطه میان باورهای غیرمنطقی و سلامت روان معلمان مقطع راهنمایی و ابتدایی شهرستان چالوس در سال تحصیلی ۸۰ – ۸۱»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم دانشکده روانشناسی، ۱۳۸۰٫
شفیع آبادی، عبدالله، و ناصری، غلام رضا، نظریه های مشاوره و روان درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۸٫
گردی، فلور، و دیگران، «رابطه سلامت روانی با تفکر غیرمنطقی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی»، پژوهش های روانشناختی، دوره ۸، شماره ۳و ۴، ۱۳۸۴ ص ۶۱-۴۵٫
صادقی، نادر، «بررسی و مقایسه تحریفات شناختی و تفکرات ناکارآمد در مردان معتاد به مواد مخدر و افراد بهنجار»، پایان نامه دوره کار شناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۰٫
اتکینسون، ریتال و همکاران، زمینه روانشناسی، مترجم، محمد تقی براهنی، انتشارات رشد، تهران، ۱۳۸۱٫
ریچارد پی. هال جین و سوزان کراس ویتبورن، آسیب شناسی روانی، مترجم، یحیی سید محمدی(۱۳۸۴)،جلد دوم، انتشارات نشر روان، تهران، ۲۰۰۳٫

Allport. G, “Behavioral Science: Religion and Mental Health”, Journal of Religion and Health; ۲: ۱۹۶۳, ۱۸۷-۹۲٫
Allport, G.W., & Ross J.M. (1967). Personal Religious Orientation Prejudic, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 5. 432-443
Alves, R. R. N., Alves, H. N., Barboza, R. R. D., & Souto, W. M. S, “The influence of religiosity on health”Ciência & Saúde Coletiva, ۱۵(۴) ,۲۰۱۰, ۲۱۰۵-۲۱۱۱٫
Baker, M., & Gorsuch, R,” Trait anxiety and intrinsic-extrinsic religiousness” Journal for the scientific Study of Religion,1982, 119-122.
Cheung, P. & Spears, G, “Reliability and validity of the Cambodian version of the 28-item general health guestionnaire” Social psychiatry psychiatric and epidemiology,1994, 95-99.
Dalgalarrondo, P,”Religious affiliation and mental health in Brazil” Acta psiquiátrica y psicológica de América latina, ۴۰(۴) ,۱۹۹۴, ۳۲۵٫
Dew, R., Daniel, S., Goldston, D., McCall, W., Kuchibhatla, M., Schleifer, C., et al, “A prospective study of religion/spirituality and depressive symptoms among adolescent psychiatric patients” Journal of affective disorders, 120(1-3) ,2010, 149-157.
Ellis, A, ” Changing rational-emotive therapy (RET) to rational emotive behavior therapy (REBT)”Journal of Rational-Emotive and Cognitive behavioral Therapy Psychotherapy, 13: 1995, 85-89.
Feldman, R.S, ” Understanding Pyschology” New York: Mc Graze Hill,1987.
Goldberg, D.P. & Hillier,V.F, “A scaled version of general health guestionnaire”, psychological Medicine; ۹: ۱۹۷۹, ۱۳۱-۱۴۵
Hasanović, M., & Pajević, I, ” Religious moral beliefs as mental health protective factor of war veterans suffering from PTSD, depressiveness, anxiety, tobacco and alcohol abuse in comorbidity”,Psychiatria Danubina, 22(2), 2010, 203-210.
Koenig, H. G., Hays, J. C., George, L. K., Blazer, D. G., Larson, D. B., & Landerman, L. R, “Modeling the cross-sectional relationships between religion, physical health, social support, and depressive symptoms” The American Journal of Geriatric Psychiatry, ۱۹۹۷٫
Neeleman, J., Halpern, D., Leon, D., & Lewis, G, ” Tolerance of suicide, religion and suicide rates: an ecological and individual study in 19 Western countries” Psychological medicine, 27(05),1997, 1165-1171.
O’Connor, D. B., Cobb, J., & O’Connor, R. C, ” Religiosity, stress and psychological distress: no evidence for an association among undergraduate students”, Personality and individual differences, 34(2), 2003, 211-217.
Palmer, R. F., Katerndahl, D., & Morgan-Kidd, J, ” A randomized trial of the effects of remote intercessory prayer: interactions with personal beliefs on problem-specific outcomes and functional status”, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 10(3), 2004, 438-448.
Parker, M., Roff, L. L., Klemmack, D. L., Koenig, H. G., Baker, P., & Allman, R. M, ” Religiosity and mental health in southern, community-dwelling older adults” Aging & Mental Health, 7(5), 2003, 390-397.
Pressman, P., Lyons, J. S., Larson, D. B., & Strain, J. J, ” Religious belief, depression, and ambulation status in elderly women with broken hips” The American journal of psychiatry , ۱۹۹۰٫
Shreve-Neiger, A. K., & Edelstein, B. A, “Religion and anxiety: a critical review of the literature“, Clinical Psychology Review, 24(4), 2004, 379-397.
Thoresen, C. E., & Harris, A. H. S,Spirituality and health: What’s the evidence and what’s needed?”,Annals of Behavioral Medicine, 24(1),2002, 3-13.
Woods, P.J,” Irrationality, profiles for anger and anxiety”, Journal of Rational-Emotive Therapy, vol. 3, No. 2, 1985.
Cash, T.F,” The Irrational Beliefs Test: Its relationship with congnitivebehavioral trait and depression”, Journal of Clinical Psychology, vol. 40, No.6,1984, pp.1399-1405.
Ellis, A,“Overcoming destructive beliefs, feelings, and behaviors”, Amherst, NY: Prometheus Books, 2001.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بوده‌اند. نمونه‌ای به حجم ۲۱۶ نفر به پرسش‌نامه‌های سلامت عمومی، باورهای غیرمنطقی اهواز و جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) آلپورت پاسخ داده‌ا‌ند. داده‌ها با شاخص‌های آماری، چون میانگین، انحراف معیار، همبستگی، رگرسیون، و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌هد که جهت‌گیری دینی درونی رابطه منفی و معناداری با خرده‌عامل بی‌مسئولیتی هیجانی دارد و نیز رابطه مثبت و معناداری بین جهت‌گیری دینی درونی و سلامت روان وجود دارد که این دو رابطه قادر به پیش‌بینی هستند. همچنین جهت‌گیری دینی درونی و بیرونی به ترتیب رابطه‌های مثبت و منفی معناداری با نشانه‌های اضطراب داشته که این رابطه قابل پیش‌بینی است و عامل‌های باورهای غیرمنطقی می‌توانند سلامت روان دانشجویان را پیش‌بینی کنند. آزمون مانووا نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین دانشجویان زن و مرد، کارشناسی و کارشناسی ارشد از لحاظ جهت‌گیری دینی وجود ندارد. درمجموع می‌توان گفت تنها جهت‌گیری دینی درونی می‌تواند سلامت روان و باورهای غیرمنطقی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها: دین درونی، دین بیرونی، سلامت روان و باورهای غیرمنطقی.

 

مقدمه

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حوزه مطالعات و تحقیقات روا‌ن‌شناسی درباره هیجانات منفی و فراهم آوردن سلامت روان مطرح بوده، بررسی تأثیر دین‌داری و معنویت‌گرایی است و در حال حاضر، مطالعات نسبتاً قابل توجهی وجود دارد که چگونگی تأثیر دین‌داری و معنویت را بر سلامت جسمی و روانی مد نظر قرار می‌دهند.۱ در اولین تحقیقات نظام‌مند آماری در حوزه روان‌شناسی دین، فرانسیس گالتون مشهور‌ترین کار خود را درباره تأثیر عینی نیایش حاجت‌مندانه انجام داد. از این پس، تحقیقات در حوزه دین‌داری و موضوعات همبسته با دین ادامه یافت و به تولید نظریه‌های بسیار و احیاناً با نتایج متفاوت منجر شد.۲

روبرت آمونز (۱۹۹۹م) معتقد است که دین تا حدودی به این علت که یک‌پارچگی شخصیت را فراهم می‌سازد، موجب افزایش بهزیستی می‌شود.۳ نوغانی و همکاران (۱۳۸۳) از آموزش مجموعه معارف و فرائض دینی (نماز، روزه و مناجات) و تأثیر آن در جهت تسکین افسردگی بهره برده و به این نتیجه رسیده‌اند که ۵۵ درصد از افرادی که در این بررسی شرکت کرده‌ا‌ند، پس از انجام عبادت‌ها احساس آرامش بهتری داشته‌اند.۴ یافته‌های دیگری حاکی از ارتباط معنادار بین مذهب و سلامت روان هستند.۵ با وجود این، پژوهش‌های‌ دیگری نیز وجود دارند که بر عدم رابطه بین مذهب و سلامت جسمانی و روانی یا رابطه منفی مذهب با متغیرهای یاد شده تأکید کرده‌اند.۶

با توجه به اینکه در تحقیقات مختلف، آثار مثبت نگرش مذهبی بر سلامت جسمانی و روانی تأیید شده و در موارد دیگر چنین آثاری یافت نشده و حتی بر آثار منفی آن نیز تأکید شده است، در خصوص ناهمسانی این یافته‌ها یک فرضیه این است که عوامل متفاوتی به چگونگی تأثیر دین‌داری و بهزیستی روانی کمک می‌کند. بنابراین، یافته‌های ناهمسان ضرورتاً ارتباط میان بهزیستی و دین‌داری را نفی نمی‌کنند، بلکه موقعیت‌هایی را مشخص می‌کنند که ارتباطات در آنها قوی‌تر است. از جمله باید بین نوعی از جهت‌گیری دینی که به سلامت روانی کمک می‌کند و نوعی که با بهزیستی کمتر رابطه دارد یا ندارد، تفاوت قائل شد.۷این مسئله محققان دیگر را بر آن داشته تا تأثیر انواع مذهب را بررسی کرده و مذهب درونی را از مذهب بیرونی تفکیک کنند.۸ برای مثال، باتسون و همکارانش یافته‌های ۱۱۵ مطالعه در مورد همبستگی میان دین‌داری و بهداشت روانی را تجزیه و تحلیل کرده و دریافته‌اند که ۳۷ مورد از این مطالعات، نشان‌دهنده همبستگی مثبت میان دین‌داری و بهداشت روانی، و ۴۷ مورد نشان‌دهنده ارتباط منفی است و ۳۱ مورد نیز هیچ‌گونه همبستگی نشان نداده‌اند. این پژوهشگران، نتایج این مطالعات را به صورت جداگانه بر دین‌داری درونی و برونی تحلیل کرده‌اند. نتایج تحلیل ۱۱۵ مطالعه باتسون و همکاران بر دین‌داری درونی و بیرونی نشان می‌دهد که جهت‌گیری مذهبی درونی، همبستگی مثبت با بهداشت روانی دارد، اما جهت‌گیری مذهبی برونی غالباً همبستگی منفی با بهداشت روانی دارد.۹

برخی از محققان۱۰ در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که مذهب می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اثرگذاری بر موقعیت‌های تنیدگی‌زا داشته باشد. به عبارت دیگر، جهت‌گیری مذهبی درونی اثر رویدادهای غیرقابل کنترل، میزان اضطراب و افسردگی را کاهش می‌دهد. بررسی ارتباط تنیدگی، افسردگی و اضطراب با مذهب نیز نشان داده است که رابطه منفی بین مذهبی بودن و اضطراب وجود دارد.۱۱ در پژوهش جعفری۱۲ در بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با شیوه‌های مقابله مشخص شده است که دانشجویان دارای جهت‌گیری مذهبی درونی بیش از دانشجویان دارای جهت‌گیری مذهبی بیرونی، از شیوه‌های مقابله‌ای مسئله‌محور استفاده کرده‌اند. همچنین دانشجویان دارای جهت‌گیری مذهبی بیرونی بیش از دانشجویان دارای جهت‌گیری مذهبی درونی از شیوه‌های مقابله‌ای هیجان‌محور استفاده ‌کرده‌اند.۱۳ غرایی و همکاران۱۴ در پژوهشی درباره ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بیرونی به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه معناداری بین مذهب درونی با سلامت روان وجود دارد، ولی این ارتباط در مذهب بیرونی مشاهده نشده است. همچنین تفاوت معناداری بین دو جنس از لحاظ نوع مذهب مشاهده نشده است. درخصوص مقایسه هریک از زیرگروه‌های مقیاس سلامت روان با مذهب درونی نیز کلیه این مقیاس‌ها رابطه معناداری با مذهب درونی داشته، ولی مذهب بیرونی صرفاً با نمره‌های مقیاس افسردگی وخیم، ارتباط داشته است.۱۵ بهرامی و رمضانی فرانی۱۶ نیز در پژوهشی درباره نقش جهت‌گیری مذهبی(درونی و بیرونی) بر سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه همبستگی معناداری بین جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان و افسردگی سالمندان وجود دارد؛ بدین معنا که هرچه نمره‌های جهت‌گیری مذهبی به جهت بیرونی افزایش می‌یابد، نمره‌های اختلال در سلامت روان و افسردگی بالا می‌رود و هرچه نمره‌ها به سمت جهت‌گیری مذهب درونی تمایل می‌یابد، نمره‌های اختلال در سلامت روان و افسردگی کاهش می‌یابد.۱۷ لهسایی‌زاده و همکاران (۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و سلامت روانی مهاجران براساس مدل آلپورت و راس» به این نتیجه رسیده‌اند که ضریب همبستگی بین جهت‌گیری درون‌دینی با سلامت روان ۷۹/۰ و برون‌دینی ۷۵/۰- است و یافته‌های پژوهش آنها پیش‌فرض نظریه آلپورت در مورد رابطه بین سلامت روانی و دین‌داری و ارتباط آن با سلامت روانی مهاجران را تأیید می‌کند.۱۸

محور دوم پژوهش حاضر را نقش جهت‌گیری دینی در باورهای غیرمنطقی و نقش این باورها در سلامت روان تشکیل می‌دهند. همان‌طور که گفته شد، در بسیاری از تحقیقات، رابطه بین جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان به اثبات رسیده و همچنین در تحقیقات دیگری نیز مشخص شده است که باورهای غیرمنطقی بر سلامت روان تأثیر منفی می‌گذارند. برای مثال، گردی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان «رابطه سلامت روانی با تفکر غیرمنطقی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی» به این نتیجه دست یافته‌اند که سطح سلامت روانی آزمودنی‌ها با میزان تفکرات غیرمنطقی آنها به‌طور کلی، و با انواع توقع تأیید از دیگران، انتظار بیش از حد از خود، واکنش به ناکامی، بی‌مسئولیتی هیجانی، بیش‌دلواپسی اضطرابی، اجتناب از مشکل، و درماندگی برای تغییر معکوس و با کمال‌گرایی معنادار بوده است.۱۹ همچنین نتایج پژوهشی نشان می‌دهد که حالت و میزان بالای اضطرابی که دانشجویان احساس می‌کنند، در موقعیت‌های همراه با فشار روانی بیشتر، با باورهای غیرمنطقی آنها مرتبط است.۲۰ در پژوهش دیگری که روی دانشجویان انجام شده، نشان می‌دهد که باورهای غیرمنطقی برای کنار آمدن با مسائل، به افزایش فشار روانی و پیامدهای منفی منجر می‌شود.۲۱ از آنجا که دین‌داری تأثیر بسیاری بر بالا رفتن سلامت روان افراد دارد و باورهای غیرمنطقی هم یکی از مهم‌ترین عامل‌های پایین بودن سلامت روان است، می‌توان اینچنین استنباط کرد که دین‌داری می‌تواند باورهای غیرمنطقی را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. بنابراین، شناسایی عوامل تأثیر‌گذار بر باورهای غیرمنطقی و سلامت روان و ارتباط این دو مقوله مهم روان‌شناختی با یکدیگر حائز اهمیت است، زیرا سلامت روانی در قالب پدیده‌ای روانی ـ اجتماعی مستلزم درک و تفسیر درست از امور مرتبط بوده و هر فرهنگی هم براساس معیارهای خاص خود در پی سلامت روانی است.

اخیراً در روان‌شناسی و روان‌پزشکی «شناخت» جایگاه ویژه‌ای در سبب‌شناسی و
درمان اختلالات هیجانی به خود اختصاص داده است و گفته می‌شود که روان‌شناسی دوباره به نقطه آغازین خود بازگشته است.۲۲ روان‌شناسی شناختی برخلاف رفتارگرا
معتقد است که رویدادهای ذهنی صرفاً پدیده‌های همایند نیستند،‌ بلکه فرآیندهای
شناختی، بر رفتار تأثیر دارند. نظریه بک در مورد اختلالات هیجانی بیانگر آن است که اولین مؤلفه در این‌گونه اختلالات، حضور افکار منفی خودکار است. به عقیده بک آنچه بیشتر موجب ناخشنودی افراد می‌شود محتوای فکر آنهاست.۲۳ همچنین فلدمن۲۴ معتقد است که الیس ریشه بسیاری از ناراحتی‌ها و اختلالات رفتاری و روانی انسان را در انواع عقاید و باورهای غیرمنطقی که در مورد جهان پیرامون خود دارد، می‌داند.۲۵ نظریه عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری آلبرت الیس یکی از نظریه‌های شناختی است. این نظریه، انواع باورهای غیرمنطقی را عامل اصلی مشکلات انسانی معرفی می‌کند. باورهای غیرمنطقی باورهایی هستند که بر روان فرد سلطه داشته و عامل تعیین‌کننده چگونگی تعبیر و تفسیر و معنا دادن به رویدادها و تنظیم‌کننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف‌اند. باورهای غیرمنطقی حقیقت نداشته و با واقعیت منطبق نبوده، باید و حکم برای فرد می‌آورند، تعادل فرد را از بین ‌برده، از ایجاد نظم جلوگیری ‌کرده و از مواجهه موفقیت‌آمیز با حوادث تحریک‌کننده جلوگیری می‌کنند.۲۶

بنابراین، با مرور پیشینه پژوهشی، پژوهشی که به بررسی نقش باورهای غیرمنطقی بر جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) پرداخته باشد، یافت نشد، ولی همان‌طور که بیان شد، پژوهش‌هایی در مورد نقش جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) بر سلامت روان انجام شده است. گزارش یافته‌های متفاوت درباره نقش مذهب بر سلامت روان و یافت نشدن پژوهشی در مورد نقش جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) بر باورهای غیرمنطقی، سبب شد تا تحقیق حاضر انجام گیرد.

 

سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش

آیا رابطه معناداری بین جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) با باورهای غیرمنطقی و عامل‌های آن وجود دارد؟
رابطه معناداری بین جهت‌گیری دینی با سلامت روان و عامل‌های آن، وجود دارد.

رابطه منفی و معناداری بین سلامت روان و باورهای غیرمنطقی وجود دارد.

آیا تفاوت معناداری بین جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) در دانشجویان زن ومرد وجود دارد؟

آیا تفاوت معناداری بین جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود دارد؟

روش تحقیق

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی
 • تحقیق بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی
 • تحقیق بررسی جایگاه «معنویت» در الگوهای عمده سلامت روان
 • مقاله بررسی رابطه بین تصور از خدا و سلامت روان در دانشجوهای دختر و پسر
 • مقاله باورهای آخرت‏ نگرانه و رابطه آنها با سلامت روان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.