تحقیق بررسی رابطه رضامندی‌زناشویی (بر اساس ‌معیارهای‌ دینی) با عوامل جمعیت‌شناختی؛ تحصیلات،طول مدت ازدواج،سن ازدواج و تفاوت سنی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه رضامندی‌زناشویی (بر اساس ‌معیارهای‌ دینی) با عوامل جمعیت‌شناختی؛ تحصیلات،طول مدت ازدواج،سن ازدواج و تفاوت سنی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه رضامندی‌زناشویی (بر اساس ‌معیارهای‌ دینی) با عوامل جمعیت‌شناختی؛ تحصیلات،طول مدت ازدواج،سن ازدواج و تفاوت سنی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
عوامل دموگرافیک (جمعیت شناختی) و رضا‌مندی زناشویی   ۵
ـ میزان تحصیلات زوجین   ۵
ـ طول مدت ازدواج   ۶
ـ سن ازدواج و تفاوت سنی   ۷
جامعه‌آماری   ۹
حجم نمونه   ۹
روش نمونه‌گیری   ۹
روش جمع‌آوری داده‌ها   ۹
ابزار پژوهش   ۱۰
پرسش‌نامه رضا‌مندی زناشویی (اسلامی)   ۱۰
مؤلفه‌های آزمون   ۱۰
اعتبار   ۱۲
روایی   ۱۲
شیوة نمره‌گذاری   ۱۲
روش تجزیه و تحلیل داده   ۱۲
یافته‌ها   ۱۲
میزان تحصیلات و رضامندی زناشویی اسلامی   ۱۵
تحلیل واریانس یک‌راهه طول مدت ازدواج و رضامندی زناشویی اسلامی   ۱۶
تحلیل واریانس یک‌راهه اختلاف سنی و رضامندی زناشویی اسلامی   ۱۸
بحث و نتیجه‌گیری   ۲۰
منابع   ۲۲

منابع

آقامحمدیان شعرباف، حمید‌رضا، و دیگران، «بررسی عوامل مؤثر در تحکیم خانواده و رضایت‌مندی زناشویی»، در: چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی€، ۱۳۸۵٫

احمدی، خدابخش، «بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه»، نشریه طب نظامی، ش ۷، ۱۳۸۴٫

بستان، حسین، اسلام و جامعه شناسی‌ خانواده، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴٫

بنی‌جمالی، شکوه‌السادات و دیگران، «ریشه‌یابی علل از هم پاشیدگی خانواده‌ها در رابطه با ویژگی‌های روانی‌ـ اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج»، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ش ۱ و ۲، ۱۳۸۳٫

بلاچ، سیدنی، مقدمه‌ای بر روان‌درمانی، ترجمة مهدی قراچه‌داغی، تهران، رشد، ۱۳۷۰٫

ترکان، هاجر، و دیگران، «بررسی اثر‌بخشی گروه‌درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی»، فصلنامه خانواده پژوهی، ش ۸، ۱۳۸۵٫

جاسبی، منیژه، و دیگران، «بررسی رابطه بین میزان جمعیت در خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان»، در: مجموعه مقالات همایش تقویت نظام خانواده، قم، مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی€، ۱۳۸۶٫

جلیلی، فریبا، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر در رضامندی زنان شاغل و خانه‌دار از زندگی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۵٫

حیدری، مجتبی، بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی€، ۱۳۸۲٫

ـ خدیوی زند، محمدمهدی، «پژوهشی در روسپیگری»، مجله تازه‌های روان‌درمانی، ش ۲۹ و ۳۰، ۱۳۸۲، ص ۶۰ ـ ۱۰۰٫

ـ دژکام، محمود، روان‌شناسی ازدواج، تهران، منشأ دانش، ۱۳۸۳٫

ساپینگتون، اندرو، بهداشت روانی، ترجمة حمیدرضا حسین شاهی برواتی، تهران، روان، ۱۳۷۹٫

ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران، سروش، ۱۳۷۰٫

سیف، سوسن، تئوری رشد خانواده، تهران، دانشگاه الزهراءƒ، ۱۳۶۸٫

شاملو، سعید، بهداشت روانی، تهران، رشد، ۱۳۸۰٫

صائبی، سوسن. «بررسی وضعیت خانوادگی و روان‌شناختی زنان زندانی در شهر تهران»، در: مجموعه مقالات تقویت نظام خانواده، قم، انتشارات مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی€، ۱۳۸۶٫

صادق مقدم، لیلا، «میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار و همسران آنها در شهر گناباد»، فصلنامه افق دانش، ش ۲، ۱۳۸۵٫

صدق‌آمیز، خدیجه، بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انسانی شیراز، ۱۳۷۶٫

عسکری، حسین، نقش بهداشت روان در ازدواج، زندگی زناشویی و طلاق، تهران گفتگو، ۱۳۸۰٫

موسوی، مرضیه، و دیگران، «اثر بخشی زوج درمانی سیستمی‌ـ رفتاری بر افسردگی و رضایت زنان افسرده»، نشریه تازه‌های علوم شناختی، ش ۲، ۱۳۸۵٫

میراحمدی‌زاده، علیرضا و دیگران، «رضامندی زناشویی و تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر آن در شیراز»، فصلنامه اندیشه و رفتار، ش ۴، ۱۳۸۲، ۵۶ ـ ۶۳٫

ـ میرشاه جعفری، ابراهیم، «شادمانی و عوامل آن»، تازه‌های علوم شناختی، ش ۳، ۱۳۸۱، ۵۰ ـ ۵۸٫

ـ نجاتی، حسین، روان‌شناسی زناشویی، تهران، بیکران، ۱۳۸۰٫

هومن، حیدرعلی، اندازه‌گیری روانی و تربیتی و فن تهیه تست، تهران، پارسا، ۱۳۷۴٫

-Aluja.A.Barrio,D,V. and Garcia,F.L. Personality, social values, and marital saticfaction as Predictors of Clinical and Health Psychology. 7(3),, 2007, P 725-737

-Bradbery,N.T. Fincham, D.F.,& Beach,R.S .Research on the nature and determinants of marital satisfaction:A decade in review. Journal of Marriage and Family.62, 2000, P 964-980

-Benneer,D.G and Hill,P.C. Baker Encyclopedia of Peychology and Counseling. Michigan:Baker Books, 1999, P 714.

چکیده

این پژوهش به بررسی رضامندی از زندگی زناشویی و عوامل آن، ازمنظر روان‌شناسی و دین(اسلام) می‌پردازد. فقدان آزمونی معتبر برای رضامندی‌زناشویی از دیدگاه دینی، که بتوان با آن کنش یک خانواده مسلمان را مورد سنجش دقیق قرار داد، محقق را برآن داشت تا دراین پژوهش اقدام به ساخت و اعتباریابی مقیاس رضامندی‌زناشویی براساس معیارها کند. نمونه آماری ۱۱۰ نفر از دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌€ می‌باشد که با استفاده از روش تصادفی خوشه‌ای برگزیده شده‌اند. نتایج به کمک روش‌های آزمون معناداری ضریب همبستگی،آزمونT وتحلیل واریانس برای مقایسه میانگین‌ها تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از از اعتبار و روایی بالای مقیاس رضامندی‌زناشویی اسلامی است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که، بین تحصیلات و رضامندی‌زناشویی رابطه معناداری وجود نداشته، اما بین طول‌مدت ازدواج و تفاوت سن زوج رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه‌ها: رضامندی‌زناشویی، تحصیلات، مدت‌ازدواج، سن، تفاوت‌سنی.


 

مقدمه

کسی که در فکر ازدواج است و یا ازدواج می‌کند، انتظار دارد ‌این زندگی با خوشبختی، سعادت و رضایت همراه باشد و از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرد؛ بدین سبب، آنچه از خود ازدواج مهم‌تر به شمار می‌رود، موفقیت در ازدواج یا رضا‌مندی زوجین است.۱

رضامندی زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم‌بودن احساس شادمانی و رضایت دارند.۲ بنر و هیل،۳ رضا‌مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی۴ دانسته که رابطة مناسب بین زن و شوهر را توصیف می‌کند.‌ایشان می‌نویسند: هنگامی‌که زن و شوهر به میزان قابل توجهی از برآورده‌شدن نیازها و انتظاراتشان در رابطة‌ زناشویی رضایت داشته باشند، رضا‌مندی زناشویی را گزارش خواهند کرد. آلوجا، و باریو و گارسیا۵ به نقل از هاولتمی‌نویسند: رضا‌مندی زناشویی عبارت است از: برونداد ناشی از مجموعه‌ای از عوامل، نظیر حل تعارض موفقیت‌آمیز، یا موفقیت در فعالیت‌های مرتبط با شادکامی‌در فرآیند ازدواج. در واقع، رضا‌مندی زناشویی، یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می‌دهد. همچنین رضایت زناشویی یکی از گسترده‌ترین مفاهیم برای تعیین و نشان‌دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه است.۶

از منظر دینی، رضا‌مندی زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و باهم‌بودن، احساس طمأنینه و آرامش داشته باشند.۷

رضایت زناشویی فرآیندی است که در طول زندگی زوجین به وجود می‌آید و لازمة آن انطباق سلیقه‌ها، شناخت ویژگی‌های شخصیتی،ایجاد قواعد رفتاری و شکل‌گیری الگو‌های مراوده‌ای است.۸ بدین ترتیب می‌توان گفت: زوجینِ دارای رضا‌مندی، در حیطه‌های گوناگون زندگی با همدیگر توافق دارند.‌این چنین زن و شوهر‌هایی از نوع و سطح روابط کلامی‌ او غیرکلامی‌شان راضی‌اند، روابط جنسی‌شان را لذت‌بخش و ارضاکننده‌ می‌دانند، پای‌بندی‌های مذهبی مشترکی دارند، وقت و مسائل مالی خودشان را به خوبی برنامه‌ریزی ومدیریت می‌کنند، در مسائلی که اختلاف نظر دارند، مصلحت زندگی و خانواده را بر مصلحت خود ترجیح داده، از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند، از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت و رفت‌وآمد با اقوام و دوستان رضایت دارند و در نهایت، در تعداد و نوع تربیت فرزندان با هم اشتراک نظر دارند.

اهمیت کیفیت زندگی‌ زناشویی یا همان رضا‌مندی و نارضا‌مندی زناشویی، در تأثیر آن بر سلامت روانی و جسمانی پدیدار می‌شود. مطالعات نشان داده است که رضا‌مندی و یا نارضا‌مندی زناشویی، بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد، برای مثال، نتایج مطالعات در محدوده تأثیر جسمانی نشان داد، افراد متأهلی که زندگی‌شان پایدار بوده و استحکام بیشتری داشته، عموماً عمر طولانی‌ دارند، از نظر جسمانی سالم‌ترند، شاد هستند و بیشتر احتمال دارد که از سرطان نجات یابند.۹ ازسوی دیگر، اختلاف زناشویی با سطح سلامت پایین‌تر و بیماری‌های جسمانی خاص نظیر سرطان، بیماری‌های قلبی و درد مزمن رابطه دارد. بررسی مربوط به تعامل زناشویی، حاکی از احتمال وجود مکانیزم‌هایی است که نشان می‌دهند؛ برای مثال، رفتارهای خصمانه در طول مدت اختلاف و تعارض زناشویی، با تغییر کارکرد‌های ‌ایمنی غدد درون‌ریز و قلبی ـ عروقی رابطه دارد.۱۰ بلوم، اشر و وایت۱۱ نیز در بررسی‌های خود به‌این نتیجه رسیده‌اند که میان ناآرامی‌های زناشویی و اختلال جسمانی و عاطفی، یک رابطة‌ آشکار وجود دارد.۱۲ همچنین مطالعات انجام شده روی ازدواج‌ها نشان داد که افراد متأهل سازگار، بیشتر عمر می‌کنند، درآمد بالایی دارند، ثروتمند هستند، در رفتارهای خطرناک کمتر درگیر می‌شوند و تغذیة‌ سالمی‌دارند.۱۳ از سوی دیگر، پژوهش‌ها نشان داده است که مردان مطلَّقه، در مقایسه با مردانی که روابط زناشویی موفقی دارند بیشتر احتمال دارد دچار مرگ زودرس شوند و در بین آنان فشار خون دو برابر، سرطان گلو چهار برابر و ذات‌الریه هفت برابر وجود دارد که آنها را بیشتر به سوی مرگ زودرس پیش می‌برد.۱۴

همچنین رضایتمندی و نارضایتی از زندگی زناشویی، نقش مهمی‌در سلامت و یا بیماری روانی زوجین ‌ایفا‌ می‌کند، برای مثال، نارضا‌مندی زناشویی معمولاً با افسردگی، اختلالات تغذیه، برخی از انواع الکلیسم و نیز بیماری‌های جسمانی و روانی همسران همراه است.۱۵ همچنین محققان دریافته‌اند، همسران در یک رابطة‌ زناشویی رضایت‌بخش و طولانی مدت، تا حدودی از تأثیرات منفی تنیدگی‌های زندگی محافظت می‌شوند، در حالی که در روابط درمانده، زوجین بیشتر در معرض تأثیرات منفی تنیدگی قرار دارند. اضطراب و ناسازگاری فردی که شامل سوء‌مصرف مواد یا وابستگی (به ویژه در مردان) و افسردگی (به ویژه در زنان) نیز می‌شود، با نارضایتی زناشویی رابطه دارد. مشکلات زناشویی اغلب پیش از آغاز مشکلات فردی، نظیر می‌خوارگی بیش از حد و افسردگی، قرار دارند.۱۶همچنین مادرانی که یک بار ازدواج کرده‌اند و زندگی زناشویی آنها ادامه دارد، در مقایسه با آنهایی که طلاق گرفته یا ازدواج مجدد کرده‌اند، میزان افسردگی پایین۱۷ و وضع تغذیة مطلوب دارند.۱۸ نتایج مطالعات بیچ۱۹ و همکاران و ویسمن۲۰ نیز نتایج مزبور را تأیید کرده و حاکی از آن است که رضا‌مندی زناشویی، با کاهش خطر ابتلا به افسردگی همراه است.۲۱ نتایج مطالعات سایرز، کوهن، فرسکو، بلاک و سارور۲۲ نشان می‌دهد همسرانی که اختلاف دارند، علاوه بر‌اینکه افسرده‌تر هستند،رفتاری خصمانه‌تر و خلقی مضطرب‌تر دارند.۲۳ ازدواج با شادکامی‌بیشتر، رابطه دارد.۲۴ دانیز و همکاران معتقدند افراد متأهل نسبت به کسانی که هرگز ازدواج نکرده یا جدا شده‌اند و یا همسر خود را از دست داده‌اند، بیشتر احساس شادی و شادمانی می‌کنند.۲۵ علاوه بر‌این، تحقیقات نشان داده است که از بین عواملی چون درآمد، تحصیلات، نوع جنس و موقعیت شغلی، رضایت و سازگاری زناشویی، بهترین پیش‌بینی کنندة میزان شادمانی شخصی و رضایت از زندگی بود.۲۶ در مجموع می‌توان گفت: افراد متأهلی که زندگی‌شان پایدار بوده و استحکام بیشتری داشته و از رضا‌مندی زناشویی بالایی برخوردارند. بیشتر عاطفی‌اند و در مقایسه با افراد ناسازگار، کمتر دچار مشکلات روان‌شناختی می‌شوند.۲۷

علاوه بر تأثیر جسمانی و روان‌شناختی رضامندی و نارضامندی زناشویی بر فرد، تحقیقات بسیاری، از تأثیرات مثبت و منفی رضایت و نارضایتی زناشویی بر فرزندان حکایت دارد. ازدواج‌هایی که در آنها توافق حاکم است، ارتباط مادر – کودک و پدر – کودک مثبت است و احتمال بیشتری دارد که پدر و مادر نقش‌های مشابه، شراکت و همکاری متقابل داشته باشند؛ زیرا برای یک زوج سخت است که زن و شوهر خوبی نباشند و بخواهند والدین باکفایتی باشند.۲۸ کازدین در‌این مورد می‌نویسد: «پرورش کودکان در خانه‌ای  با والدین قابل اعتماد و خرسند، یکی از مهم‌ترین عوامل حفاظتی در مقابل طیف گسترده‌ای از مشکلات روانی، جسمانی، تربیتی و مشکلات مربوطه به هم‌سالان می‌باشد. تعارض شدید بین والدین، با احتمال بالای عدم سلامت روانی والدین و کودکان همراه است. طلاق یک عامل خطرناک برای کودکان بی‌نواست، اما مشاجرات زیانبار والدین در حضور کودکان، به ویژه برای آنان آسیب‌زا است».۲۹ وجود یک رابطة‌ زناشویی مثبت، سطح پایین مشکلات رفتاری و عاطفی کودک را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که نارضایتی زناشویی و مشاجره بین والدین، با مشکلات شدید کودکان در زمینة سازگاری در زمان حال و‌آینده رابطه دارد.۳۰ پژوهش والرشتاین و بلکسلی۳۱ نشان می‌دهد خانواده‌هایی که در برقراری روابط صمیمانه با دیگران دچار مشکل بودند، فرزندانشان نیز در برقراری روابط صمیمانه با دیگران دچار اشکال بودند.۳۲ اختلاف و تعارض زناشویی پدر و مادر نیز می‌تواند موجب بزه‌کاری فرزندان شود.۳۳ تحقیقات ویلر۳۴ نیز نشان می‌دهد که بسیاری از بزه‌کاران جوان یا مجرمان، از خانواده‌ای گسسته به جامعه تحویل داده شده‌اند۳۵ در کودکان خانواده‌های ناراضی،احتمال  زیادی وجود دارد الکل یا مواد مخدر مصرف نمایند و در نوجوانی بچه‌دار شوند و درآمد کمتری داشته باشند.۳۶ اختلاف و نارضایتی، بر پیشرفت تحصیلی فرزندان نیز اثر سوئی می‌گذارد. مطالعه محققان نشان داد، کودکانی که والدین آنها ازدواج پایدار و همراه با سازگاری داشتند، در مقایسه با آنهایی که والدینشان دارای ازدواج ناسازگار بودند، نمرة‌ درسی بالایی داشتند وطبق گزارش معلم‌هایشان دانش‌آموزان بهتری بودند،اما در کودکان خانواده ناسازگار، احتمال بیشتری وجود دارد که تحصیلات خود را به اتمام نرسانند.۳۷ زندگی زناشویی فرزندان پدر و مادری که نارضایتی داشتند نیز با مخاطره همراه است. آماتو و بوث۳۸ در پژوهش طولی خود با نمونه‌ای از والدین و فرزندان ازدواج‌کردة‌شان دریافتند، تعارض، اختلاف و نارضایتی در زندگی زناشویی والدین، به طور منفی با تفاهم و صمیمیت و رضایت زناشویی فرزندان و به طور مثبت با تعارض و اختلاف و نارضایتی زناشویی فرزندان همبستگی دارد۳۹ همچنین استوری۴۰ نیز در تحقیقات خود نشان داد، طلاق و تعارض در خانوادة اصلی، پیش‌بینی‌کنندة خشونت و عدم توانایی حل مسئله و احتمال از هم‌گسستگی زندگی زناشویی فرزندان می‌باشد.۴۱ و در نهایت‌ بیماری‌های روانی ناشی از تعارضات زناشویی نیز در بین‌این فرزندان فراوان می‌باشد. محققین دریافتند تعارضات زناشویی و جدایی زوجین احتمال افسردگی را در پسران افزایش می‌دهد هرچند ‌این تعارضات بر روی دختران نیز بی‌تأثیر نیست ولی دختران به دنبال طلاق و جدایی والدین بیشترین آسیب را می‌بینند. همچنین بین سازگاری زناشویی والدین ومیزان مشکلات رفتاری فرزندان، رابطة همبستگی معکوس وجود دارد.۴۲

یکی از معضلات اجتماعی، وجود زنان و دختران خیابانی و بحث روسپی‌گری در جامعه است. یکی از دلایل عمدة ‌‌این معضل، نارضایتی و ناسازگاری زناشویی است. تحقیقات نشان داده است، از بین زنانی که دست به اعمال منافی عفت می‌زدند، ۵/۶۶ درصد جدای از شوهرشان زندگی می‌کردند و یا از شوهرشان طلاق گرفته بودند و تنها ۱۲/۵ درصد متأهل بودند و با شوهرشان زندگی می‌کردند.۴۳ در تحقیقات خدیوی زند۴۴، یکی از عوامل مؤثر در روسپی‌گری، اختلافات خانوادگی بیان شده است. معمولاً ‌این افراد از خانواده‌هایی هستند که از آرامش و انعطاف لازم برخوردار نبوده، زن و شوهر با یکدیگر در حال نزاع و کشمکش بوده و با فرزندانشان هم رفتاری خشونت‌آمیز و متغیر دارند. در هفت مورد از یازده مورد بررسی‌شده، فساد و فحشا، به دنبال طلاق از همسر آغاز می‌شود؛ چراکه شوهر، تنها تکیه‌گاه این گونه زنان است و پس از طلاق، بدون اینکه قادر به ادامة زندگی خود باشند و یا در خانوادة‌ پدری جایی برای آنها باشد، در جامعه رها می‌گردند.

عوامل دموگرافیک (جمعیت شناختی) و رضا‌مندی زناشویی

از مسائل مهمی که می‌تواند با رضا‌مندی زناشویی رابطه داشته و بر آن تأثیر بگذارد، مسائل جمعیت‌شناختی یا همان عوامل دموگرافیک می‌باشد؛ عواملی چون تحصیلات زوجین، سن ازدواج و تفاوت سنی، طول مدت ازدواج و شاغل بودن زن و مرد، جدای از عوامل درون‌زوجی، همچون کیفیت رابطه کلامی و غیرکلامی، رابطه جنسی، حل تعارض و اختلاف، می‌تواند با رضا‌مندی از زندگی زناشویی رابطه داشته باشد.

ـ میزان تحصیلات زوجین

میزان تحصیلات می‌تواند در زندگی هر فرد، نقش مثبت و سازنده داشته باشد. دانش‌آموختن به دلیل فراگیری علمی ‌در زمینه‌های گوناگون و کسب آگاهی‌های بیشتر، دارای این خصوصیت است که فرد را از انجام و یا بروز رفتارهای نامناسب باز می‌دارد و علاوه بر‌این، تعیین‌کنندة‌ جایگاه فرد در جامعه است.۴۵ با توجه به نقش تحصیلات در زندگی فردی، محققان دریافتند سطح تحصیلات می‌تواند در زندگی همسران نیز تأثیرگذار باشد. تحقیقات دامنه‌دار نشان می‌دهد، مدارج تحصیلی در خوشبختی خانوادگی بسیار مؤثر می‌باشد؛ زیرا مقدار تحصیل معمولاً به مقام اجتماعی شخص مربوط است. تفاوت تحصیلات وسیع ممکن است، سبب ‌ایجاد احساس حقارت و آزردگی شود. مشکل دیگری که نشأت‌گرفته از اختلاف سطح تحصیلات بین زن و شوهر است، عدم درک صحیح طرفین از یکدیگر می‌باشد. دیدگاه فرد تحصیل‌کرده ممکن است نسبت به شرایط اطراف خود خیلی واقع‌بینانه‌تر باشد تا همسر خود؛ زیرا او مسلماً آگاهی بیشتری نسبت به مسائل اطراف خود دارد، ولی همسرش اگر هم‌پا و هم‌سطح او نباشد، طرز تفکری کاملاً متفاوت نسبت به مسائل گوناگون خواهند داشت و بر همان اساس، واکنش آنها نسبت به این مسائل هم متفاوت خواهد بود. ۴۶

پشتوانة تحقیقی متعددی دربارة تأثیرگذاری سطح تحصیلات زوجین بر رضا‌مندی زناشویی وجود دارد. نیومن و نیومن۴۷ به نقل از  کار،۴۸ سطح تحصیلات بالا و نیز موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی بالا را از عوامل مؤثر در رضایت زناشویی می‌دانند و معتقدند: جایی که این عوامل وجود دارند احتمالاً افراد در مهارت حل مسئله بهتر عمل می‌کنند و استرس‌های مزمن کمتری در زندگی دارند.۴۹ همچنین مطالعة  گرین۵۰ در مورد رضا‌مندی پنجاه زوج آمریکایی و آفریقایی مقیم ایالات مریلند نشان داد، بین میزان رضایت از زندگی زناشویی و تحصیلات، رابطة معناداری وجود دارد.۵۱

میراحمدی‌زاده و همکارانش۵۲ در پژوهش خود یافتند، سطح تحصیلات متقاضیان طلاق به طور معنا‌داری کمتر از سایرین بود. نتایج پژوهش بنی‌جمالی و همکارانش۵۳ نیز نشانگر آن بود که رابطة معناداری بین میزان تحصیلات و موفقیت در زندگی همسران وجود دارد.

در بررسی عوامل مؤثر در تحکیم خانواده و رضایت‌مندی زناشویی که توسط آقامحمدیان، پایان، مطبوع و روستایی انجام گرفت، عامل تحصیلی در کنار عواملی چون عقیدتی، اخلاقی، اقتصادی و جنسی، رابطة معناداری با استحکام زندگی زناشویی نشان دادند.۵۴

در هر حال، تحصیلات زوجین و همسانی یا کم‌بودن اختلاف سطح تحصیلی آنها، می‌تواند به ‌ایجاد توافق میان زن و شوهر کمک کند.۵۵

ـ طول مدت ازدواج

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه «نگاهی بر تفاوت‌های دیدگاهی بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی»
 • مقاله بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل
 • مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران
 • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • مقاله حقوق زوجه بر زوج
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.