تحقیق رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
بیان مسئله   ۴
پیشینة بحث   ۴
وسایل و روش‌ها   ۵
ابزار: مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)   ۵
پرسش‌نامه شادمانی آکسفورد آرگایل (۲۰۰۱)   ۶
پرسش‌نامه سبک زندگی اسلامی   ۶
روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۶
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۱
منابع   ۱۲

منابع

آرگایل، مایکل، روان‌شناسی شادی، ترجمه گوهری انارکی وهمکاران، اصفهان، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، ۱۳۸۲٫

امیدی فر، عبدالله، نقش دعا در زندگی اجتماعی، قم، میثم تمار، ۱۳۷۹٫

بخشی پور رودسری، عباس، «بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، ش۲۸-۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، ص۱۵۲-۱۴۵٫

پاک نیا، عبدالکریم، حقوق متقابل فرزندان و والدین، قم، کمال الملک، ۱۳۸۲٫

پسندیده، عباس، رضایت از زندگی، قم، مرکز تحقیقات دار احدیث، ۱۳۸۴٫

جعفری تبریزی محمدتقی، علم ودین درحیات معقول، موسسه تدوین و نشر آثار استاد علامه محمد تقی جعفری، ۱۳۸۶

روحانی، عباس و دیگران، «رابطه عمل به باور‌های دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه»، دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، شماره سی و پنجم و سی و ششم، بهار و تابستان ۱۳۸۷، ص۲۰۶-۱۰۸

فقیهی، علی نقی، مشاوره در آینه علم و دین، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶

قمری، محمد، «بررسی رابطة دین‌داری و میزان شادمانیدر بین دانشجویان به تفکیک جنسیت و وضیعت تاهل».روانشناسی و دین، سال سوم، ش، ۱۳۸۸، ص ۹۱-۷۵٫

کاویانی ارانی، محمد، طرح نظریه سبک زندگی بر اساس دیدگاه اسلام و ساخت آزمون سبک زندگی اسلامی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی آن، پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸ ـ ۱٫

کاویانی، ‌محمد، «تربیت اسلامی، گذر از اهداف کلی به اهداف رفتاری»، مجله پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، ش ۳، ۱۳۸۸ ـ ۲،

کشاورز، امیر و همکاران

کلینی، ثقةالاسلام، اصول کافی، ج ۲،انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۸

لاما و کاتلر، دالایی، هنر شادمانگی، ترجمه رفیعی، تهران، کتاب‌سرای تندیس، ۱۳۸۲٫

مکارم شیرازی، ناصر، زندگی در پرتوی اخلاق، قم، سرور، ۱۳۷۷٫

مکارم شیرازی، ناصر، یکصد و پنجاه درس زندگی، قم، ناشر امام علی، ۱۳۷۶٫

مطهری، مرتضی، هدف زندگی، حزب جمهوری اسلامی، ۱۳۷۹

مظاهری، حسین، عوامل کنترل غرایز در زندگی انسان، تهران، ذکر، ۱۳۶۹٫

موسوی زنجان‎رودی، مجتبی، ازدواج موقت و اثر آن در اصلاح جامعه، حافظ نوین، ۱۳۷۱٫

نجفی قوچانی، محمدحسن، سیاحت شرق، شرکت به نشر، ۱۳۷۸٫

نوری، نرگس،« عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه»، جامعه شناسی کاربردی، بهار۱۳۸۸

Arrindell, W. A,Heesink,J.Seij.J.A.(1999).”The Satisfacation With Life Scale (SWLS) :Ap-praisal with 1700 healthy young adult in the Netherlands”.Personality and Individual Differences,26-815-826.

Argyle, M., Lu, L.The happiness of extraverts.Personality and individual differences. (1989).

Bourne,P.A.Morris,C. Eldemire-Shearer,D.”Re-testing theories on the correlations of health status, life satisfaction and happiness”.North American Journal of Medical Sciences, .(2010),2,7,311-319.

Clark, A. E. &Lelkes,L. “Let us pray: religious interactions in life satisfaction“. PSE Working Papers , PSE (Ecolenormalesupérieure)، ۲۰۰۹٫

Cummins, R.A., &Nistico, H، Maintaining life satisfaction: The role of positive cognitive bias. Journal of Happiness Studies(2002), 3, 37-69.

Diener, E. Guidelines for national indicators of subjective well ـ being and ill ـbeing.Available online at  ، (۲۰۰۵)

Diner,E,Oishi,S. &Lucas,R.E.”Personality ,Culturesubjectivewellـ being: Emotional and Cognitive evalution of life”.Annual Review of psychology، (۲۰۰۳)، ۵۴,۴۰۳-۴۲۵

Headey, B. Schupp, J. Tucci, I. Wagner, G.G . Authentic Happiness Theory Supported by Impact of Religion on Life Satisfaction: A Longitudinal Analysis with Data for Germany.The Journal of Positive Psychology، (۲۰۱۰) ,۱ ,۷۳٫

Holder, M. D. Coleman,B. Wallace,J.M. “Spirituality, Religiousness, and Happiness in Children Aged 8–۱۲ Years”. Journal of Happiness Studies, (2010)،۱۱, ۲,۱۳۱-۱۵۰٫

Korff, S.C.Religious Orientation as a Predictor of Life Satisfaction Within the Elderly Population. doctoraldissertation,Walden University، (۲۰۰۶).

Lewis,C.A. Maltby,J. &Burkinshaw,S. “Religion and happiness: Still no association”. Journal of Beliefs &Values, .(2000)، ۲۱, ۲۳۳–۲۳۶٫

Lima,C. &Putnam,P.D.”‘Religion, Social Networks,and Life Satisfaction.”American Sociological Review,( 2010)، ۷۵(۶), ۹۱۴–۹۳۳٫

Meyrs, D.The friends, funds, and faith of happy people، (۲۰۰۰).

MojtabaAghili and G. Venkatesh Kumar، Relationship between Religious Attitude and Happiness among Professional Employees، Journal of the Indian Academy of Applied Psychology,April 2008, Vol. 34, Special Issue, 66-69.

STEIN,h، Similarities & differences، (۱۹۹۹):Avalable:

Veenhoven, R.، Happiness in nations, subjective appreciation of life in 56 nations 1946-1992.RISBO, Studies in Social and Cultural Transforation nr2. Erasmus University Rotterdam.Netherlands، (۱۹۸۴).

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با شادی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان انجام شد. جامعه آماری از میان دانشجویان سال تحصیلی ۸۹ـ۹۰ شهر اصفهان ۳۰۰ دانشجو به صورت نمونه‌گیری تصادفی از ۳ دانشگاه (اصفهان، صنعتی مالک اشتر، صنعتی اصفهان) انتخاب و پرسش‌نامه‌های ۲۹ سؤالی شادی (آکسفورد)، ۵ سؤالی رضایت از زندگی ((SWLS و سبک زندگی اسلامی کاویانی بر روی آنان اجرا شد. این پژوهش با روش آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی اسلامی و شادکامی، با رضایت از زندگی دانشجویان در سطح (۰۰۱/۰p<) و شادکامی با ۶ خرده مقیاس سبک زندگی اسلامی ((ILST در سطح (۰۰۱/۰p<) و خرده مقیاس سلامت با رضایت از زندگی در سطح (۰۰۱/۰p<) همبستگی مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی اسلامی، شادی، رضایت از زندگی، دانشجویان.


 

مقدمه

مفهوم «سبک زندگی» در روان‌شناسی، ابتدا توسط آلفرد آدلر و پیروانش مطرح شد. آدلر بر خلاف بسیاری از روان‌شناسان، علاوه بر نگاه توصیفی، نگاهی ارزشی و تجویزی هم به روان‌شناسی داشت. آنچه رویکرد آدلر به روانشناسی، با آنچه ما آن را «رویکرد اسلامی» می‌نامیم، چند مشابهت دارد؛ بعضی از مشابهت‌ها عبارتند از: ۱٫ توجه به ارزش‌ها؛ ۲٫ کل نگری؛ ۳٫ غایت گرایی؛ ۴٫ جهت یابی فردی؛ ۵٫ خود خلاق؛ ۶٫ جبرگرایی ملایم؛ ۷٫ نظریه میدان اجتماعی؛ ۸٫ تلاش برای برتری؛ ۹٫ اولویت دادن به هشیاری؛ ۱۰٫ معیارهای آسیب‌شناسی و درمان؛ ۱۱٫ تأکید بر پیشگیری؛ ۱۲٫ کارکردهای سبک زندگی.

اما در اسلام و سبک زندگی آن، تفاوت‌ها و برتری‌هایی نیز وجود دارد. مثل:‌ ۱٫ توجه و عدم توجه به دوره جنینی؛ ۲٫ تعریف کهتری و مهتری واقعی؛ ۳٫ معیارهای احساس کهتری و مهتری؛ ۴٫ تعداد و جایگاه نگرش‌های کلی حاکم بر زندگی؛ ۵٫ مبتنی بودن و نبودن بر دین؛ ۶٫ جایگاه اراده در شکل‌گیری سبک زندگی؛ ۷٫ عدم توجه کافی و صحیح به نگرش معنویت؛ ۸٫ کیفیت عمل کردن به سبک زندگی و … .

مهم‌ترین نوآوری در مفهوم سبک زندگی اسلامی این است که به آموزه‌های اسلامی و کلیت اسلام نگاه شده است. سبک «زندگی اسلامی» عنوانی است شناخته شده در اکثر علوم انسانی در سطح بین الملل، اما از زاویه‌های متعدد به آن نگاه می‌شود و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سبک زندگی اسلامی، با تمام زندگی افراد و ابعاد آن مرتبط است. سبک زندگی اسلامی، از جهتی با دیگر سبک‌های زندگی متفاوت است. در جامعه‌شناسی، مدیریت، علوم پزشکی و روان‌شناسی بالینی و …، نیز بحث از سبک زندگی مطرح است، اما در این قلمروها فقط به رفتاری خاص می‌پردازند و با شناخت‌ها و عواطف ارتباط مستقیم برقرار نمی‌کنند. اما سبک زندگی اسلامی، از آن جهت که اسلامی است، نمی‌تواند بی‌ارتباط با عواطف و شناخت‌ها باشد. بر این اساس، هر رفتاری که بخواهد مبنای اسلامی داشته باشد، باید حداقل‌هایی از شناخت و عواطف اسلامی را پشتوانه خود قرار دهد. در سبک زندگی از دیدگاه روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و علوم پزشکی تنها به رفتار نگریسته می‌شود، اما در هیچ یک نیت افراد، شناخت‌ها و عواطف آنان محسوب نمی‌شود. سبک زندگی اسلامی، نمی‌تواتند بی‌توجه به نیت‌ها باشد. مانند نماز، که اگر اعتقاد به خداوند و معاد را پشتوانة خود نداشته باشد، رفتار اسلامی محسوب نمی‌شود.۱

برای معرفی سبک زندگی اسلامی، می‌توان به «درخت سبک زندگی» اشاره نمود. آدلر و پیروانش سبک زندگی هر فرد را از شکل‌گیری تا پیامدها و آثارش به یک درخت تشبیه کرده‌اند:۲

۱٫ ریشه‌های این درخت همان ریشه‌های سبک زندگی است که شکل‌گیری آن را بیان می‌کند؛ ۲٫ ساقه این درخت دربارۀ اعتقادات و نگرش‌های کلی افراد (شامل اعتقادات و عواطف و حتی آمادگی رفتاری و غیره) است. شاخه‌ها و سرشاخه‌های این درخت، وظایف زندگی هستند. در حقیقت، سبک زندگیِ واقعی همان شاخه‌ها و سرشاخه‌هاست. سبک زندگی اسلامی (سرشاخه‌ها) در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح می‌شود. آنچه در این پژوهش مطرح است، سبک زندگی اسلامی فردی است.۳ درخت سبک زندگی اسلامی، به تفصیل از دیدگاه آیات و روایات، استخراج و جامعیت لازم را به دست آورده است و تفاوت‌های بین دیدگاه اسلامی و روان‌شناختی (آدلر و پیروانش) را آشکار کرده است.۴ با این نگاه به سبک زندگی است که مجاز خواهیم بود رابطه سبک زندگی اسلامی و هر یک از مؤلفه‌های آن را با شادکامی بسنجیم. این پژوهش با این هدف انجام شده است.

دینر۵ (۲۰۰۵) شادکامی را به چگونگی ارزیابی افراد از زندگی‌شان مرتبط می‌داند. از نظر دینر، ارزیابی شخص در مورد زندگی خود، می‌تواند به دو صورت باشد: ۱٫ ارزیابی شناختی. آن نوع ارزیابی است که شخص به طور آگاهانه در مورد کل زندگی یا در مورد جنبه‌های خاصی از آن مانند شغل، تفریح و ازدواج انجام می‌دهد. ۲٫ ارزیابی عاطفی. آن نوع ارزیابی است که به شکل احساسات و عواطف مطرح است. مانند قضاوت در مورد عواطف خوشایند (مانند لذت) یا ناخوشایند (مانند افسردگی) و به احساسات و هیجاناتی که فرد در تعامل با زندگی اش تجربه می‌کند، کاری ندارد. به اعتقاد لاما و کاتلر۶و۷ مهم‌ترین هدف زندگی ما رسیدن به شادی است؛ زیرا انسان هر مذهبی که داشته باشد، حرکت و فعالیت وی برای دستیابی به شادی است. به اعتقاد آرگایل شادمانی سه جزء اساسی دارد: هیجانات مثبت، رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی. همچنین روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی و دوست داشتن دیگران از اجزاء شادمانی هستند. به اعتقاد آرگایل، خلق‌های منفی متعددی از قبیل خشم، اضطراب، افسردگی و… و جود دارند. اما در حقیقت فقط یک خلق مثبت وجود دارد که با عنوان «شادی» از آن یاد می‌شود.

رضایت از زندگی عبارت است از: ارزیابی مثبت شناختی ـ عاطفی از زندگی خود. این ارزیابی‌ها از واکنش‌های احساسی نسبت به وقایع، به علاوه قضاوت‌های شناختی از رضایت و برآورده شدن خواسته‌ها تشکیل شده‌اند.۸ رضایت از زندگی، نشانگر آن است که فرد چگونه زندگی خود را در کل ارزیابی و برآورد می‌کند و بر ارزیابی دامنه‌داری، که فرد از زندگی خود به عمل می‌آورد، متمرکز است. اصلاح رضایت از زندگی می‌تواند به عنوان قضاوت فرد در مورد همة حیطه‌های زندگی در مقطع خاصی از زمان یا به عنوان یک قضاوت یکپارچه در مورد زندگی شخص از بدو تولد تعریف شود.۹

در حقیقت، رضایت از زندگی این مسائل را منعکس می‌کند که تا چه اندازه نیازهای اساسی بر آورده شده‌اند و تا چه اندازه انواع دیگر اهداف، به عنوان اهداف قابل دسترسی می‌باشند. درحالی که، برای افرادی که در شرایط کمتر پیشرفته زندگی می‌کنند، ارضای نیازهای اساسی، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.۱۰

10,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی
 • تحقیق اثربخشی روان‌درمانی شناختی ـ رفتاری مذهب‌محور توأم با بازآموزی بخشودگی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی در زوجین
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.