تحقیق رابطه مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با سوء مصرف مواد در دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با سوء مصرف مواد در دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با سوء مصرف مواد در دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش‌شناسی پژوهش   ۴
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری   ۴
ابزار سنجش   ۴
یافته‌ها   ۵
نتیجه‌گیری   ۱۱
منابع   ۱۳

منابع

بحرینیان، سید عبدالحمید، و دیگران، «بررسی سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی». مجله طب و تزکیه، ش ۵۳، ۱۳۸۳، ص ۷۸-۶۶٫

بسطامی، فاطمه، «بررسی روایی و اعتبار مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOOOL-BREF) و ارزیابی روایی افزایشی آن»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۰۲-۹۸٫

بوالهری، جعفر، «معنویت و رفتار‌های پرخطر»، زاهدان: دومین کنگره سراسری رفتاری‌های پر خطر، ص ۲و۱٫

بهرامی احسان، ‌هادی، «بررسی مقدماتی میزان اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری مذهبی»، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، ش ۶(۱)، ۱۳۸۰، ص۹۰-۶۷٫

بهرامی احسان، ‌هادی، تاشک، آناهیتا، «ابعاد رابطه میان جهتگیری مذهبی و سلامت روانی و ارزیابی مقیاس جهت گیری مذهبی»، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، ش ۳۴(۲)، ۱۳۸۳، ص ۶۳-۴۱٫

پورشهباز، عباس و همکاران، «روابط ساختاری عوامل روان‌شناختی خطرزا و حفاظت کننده مصرف مواد مخدر در نوجوانان»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، ش ۵(۱۹)، ۱۳۸۴، ص ۵۴-۳۱٫

رحیمی، سید علی سینا، «بررسی رابطه رفتار‌های پر خطر با وی‍ژگی‌های شخصیتی و خود انسجامی»، پایان نامه کارشنا سی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۲۹-۸۷٫

—–، «بررسی مقایسه‌ای سلامت روان و تفاوتهای جنسی دانشجویان در گرایش به رفتار‌های پر خطر»، شیراز: چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان کشور، ۱۳۸۶، ص ۳۷-۳۵٫

سراج زاده، سید حسین، فیضی، ایرج، «مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۳»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، ش ۶(۲۵)، ۱۳۸۶، ص ۱۱۰-۸۵٫

سرگلزایی، محمد رضا، و دیگران، «مطالعه فراوانی سوء مصرف مواد مخدر و ارتباط آن با وضعیت فردی و خانوادگی دانشجویان پزشکی مشهد». فصلنامه رفاه اجتماعی، ش ۳، (۹) ۹، ۱۳۸۲، ص ۲۹۴-۲۸۳٫

سیام، شهره، «بررسی شیوع سوء مصرف مواد اعتیاد آور بین دانشجویان پسر دانشگاه‌های مختلف رشت»، مجله طبیب شرق، ش ۸ (۴)، ۱۳۸۵، ص ۲۸۵-۲۷۹٫

شریف زاده، غلامرضا، «بررسی شیوع استعمال مواد اعتیادآور در دانشجویان پسر دانشگاه‌های بیرجند»، زاهدان: دومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر، ۱۳۸۶، ص ۹۴-۹۳٫

فراهانی، حجت‌الله، عریضی، حمیدرضا، روش‌های تحقیق پیشرفته در علوم انسانی، اصفهان، جهاد دانشگاهی تهران.

اله وردی پور، حمید و همکاران، .«بررسی وضعیت سوء مصرف مواد در دانش آموزان و تلفیق عامل خود کنترلی در مدل EPPM»، مجله دانشگاه علوم پزشکی وخدمات در مانی شهیدصدوقی یزد، ش۱۳(۱)، ۱۳۸۴، ص۳۱-۲۱

Ball, J., et al., “The relationship between religiosity and adjustment among African- American female, urban adolescents”, Journal of Adolescence, v 26, 2003, p 431- 446.

Botvin.J, Gilbert., “Preventing drug abuse in schools: social and competence enhancement approaches targeting individual-level etiological factors”, Addictive Behavior, v 25, 2000, p 887-897.

Boudreaux, E., et al., “The ways of Religious Coping Scale”, Reliability, Validity, and Scale development, Assessment, v 2, 1995, p 233-244.

Brown, T. L., et al., “The role of religion in predicting adolescent alcohol use and problem drinking”.Journal of Studies on Alcohol, v 62, 2001, p 696 -705.

Bry, B. H., et al., “Extent of drug use as a function of number of risk factors”, Journal of Abnormal Psychology, v 91, 1982, p 273-279.

Chatters, L. M., “Religion and health: Public health research and practice”, Annual Review of Public Health, v 21, 2000, p 335-367.

Ferrence, R., et al., “Contemporary patterns of nicotine use in Canada and theUnited State,. In Roberta, R., Slade, J., Room, R. and Poe, M.(eds)”, Nicotine and Public Health.American Public Health Association,Washington,DC, 2000, p 287-300

Flavio F. M., et al., “God forbid!: Substance use among religious and nonreligious youth.”, American Journal of Orthopsychiatry, v 75, 2005, p 585-598.

Gartner, J., et al., “Religious commitment and mental health: A review of the empirical literature.”Journal of Psychology and Theology, v 19, 1991, p 6-25.

George, L. K., et al., “Spirituality and health: What we know, what we need to know”, Journal of Social and Clinical Psychology, v 19, 2000, p 102-116.

Gorsuch, R. L. ” Religious aspects of substance abuse and recovery”, Journal of Social Issues, v 51, 1995, p 65-83.

Hawkins, J. D., et al., “Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for prevention”, Psychological Bulletin, v 112, 1992, p 64-105.

Hebert, E., “Ationship between spiritual meaning and purpose and drug and alcohol use among college students”, American Journal of Health Studies. 2005, p 322-332.

Johnson, K., et al., “The influence of spiritual beliefs and ractices on the treatment preferences of African-Americans: A review of theliterature”. Journal of the American Geriatrics Society, v 53, 2005, p 711-719.

Katherine M. ; Saunders, J., B., “Religious beliefs and practice, and alcohol use in Thai men”, Alcohol And Alcoholism, v 37(2), 2002-03, p 193-197.

 Koeing, H. G. “Religion and older man in prison”, International Journal of Geriatric Psychiatry, v 10, 1995, p 219-230.

Maddahian, E., et al., “Risk factors for substance differences among adolescents”, Journal of Substance Abuse, v 1, 1998, p 11-23.

Mahoney, A., et al., “Religion and the sanctification of family relationships”, review of religious research, v 44(3), 2003, p 236-220.

Markstrom,C.A. “Religious involvement and adolescent psychosocial development”. Journal of Adolescence, v 22, 1999, p 205-221.

Maselko, J., &Kubzansky, L. D., “Gender differences in religious practices, spiritual experiences and health: Results from the US General Social Survey”, Social Science & Medicine, v 62, 2006, p 2848-2860.

Mattis, J. “Religion in African American life. In V. C. McLoyd et al.”, African American family life: Ecological and cultural diversity, New York: The Guilford Press, 2005, p 189-190.

Miller, L., et al., “Religiosity and substance use and abuse among adolescents in the National Comorbidity Survey”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, v 39, 2000, p 1190 -1197.

Myers. S.,”. Religious Homogamy and Marital Quality:Historical and Generational Patterns”, Journal of Marriage and Family, v 68(2), 2006, p 304-292.

Newcomb, M. D., et al., “Substance abuse and psychosocial risk factors among teenagers:Associations with sex,age,ethnicity, and type of school”, American Journal of Drug and Alcohol Abuse, v 13, 1987, p 413-433.

Pardini, D., et al., “Religious faith and spirituality in substance abuse recovery: Determining the mental health benefits”, Journal of Substance Abuse Treatment, v 19, 2000, p 347-354.

Redican, k.; A Copmparison of Health Risk Behavior Among College Students Enrolled in a Required Personal Health Course Vs. Enrolled in an elective Personal Health Course. Blacksburg, Virginia, 2004, p 204-216.

Sinha,D. “How does increase risk of drug abuse and relapse?”, Psychopharmacology, v 158, 2001, p 343-359.

Stewart, C., “The influence of spirituality on substance use of college students”, Journal of Drug Education, v 31(4), 2001, p 343-351.

Takyi, K. B., “Religion and women’s health in Ghana: Insights into HIV/AIDs preventive and protective behavior”, Social Science & Medicine, v 56, 2003, p 1221-1234.

Templin, D., & Martin, M., “The relationship between religious orientation Noun 1.religious orientation – an attitude toward religion or religious practicesorientation – an integrated set of attitudes and beliefsagnosticism – a religious orientation of doubt; a denial of ultimate knowledge of the existence of God; “agnosticism , gender, and drinking patterns among catholic college students”. College Students Journal, v 33(4), 1999, p 488-497.

Thomas J., et al., “Identifying Mediators of the Relationship Between Religiousness/Spirituality and Alcohol Use” .Journal of Studies on Alchol and Drugs, v 69(1), 2008, p 160-170.

Wallace, J., M., Forman, T. A., “Religion’s role in promoting health and reducing risk among American youth.” Health Education and Behavior, v 25, 1998, p 721-741.

Walsh, F., Spirituality in Family Therapy, Guilford Press, 2009, p 5-20.

Wechsler, H., et al., “Trends in college binge drinking during a period of increased prevention efforts: Findings from four Harvard School of Public Health study surveys, 1993–۲۰۰۱”, Journal of American College Health, v 50(5), 2002, p 203–۲۱۷٫

Wills, T. A., et al., “Buffering effect of religiosity for adolescent substance use”. Psychology of Addictive Behaviors, v 17, 2003, p 24-31.

چکیده

پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت‌شناختی با سوء مصرف مواد انجام شده است. همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران که در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ مشغول به تحصیل بوده‌اند، جامعة آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. گروه نمونه، شامل ۱۸۲ دانشجو بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش «مقیاس مذهب‌گرایی، بسطامی و بهرامی احسان، ۱۳۸۷)» و «پرسش‌نامه رفتارهای پرخطر(نسخه ۲۰۰۷)» بوده است. ضریب پایایی مقیاس مذهب‌گرایی ۹۶/۰و ضریب پایایی پرسش‌نامه رفتار‌های پرخطر ۶۷/۰ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد. که بین دانشجویان دختر و پسر در متغیر‌های مذهب‌گرایی، مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر تفاوت معنادار وجود داشته و همچنین مذهب‌گرایی با مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر همبستگی منفی دارد. نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که جنسیّت، مذهب‌گرایی و تأهل حدود ۱۴۴/۰ از واریانس مصرف سیگار را تبیین می‌کنند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که جنسیّت و مذهب‌گرایی توانسته‌اند در دو گام به ترتیب حدود ۱۴۶/۰و ۰۸۸/۰ واریانس مصرف الکل و مواد مخدر را تبیین کنند.

واژه‌های کلیدی: مذهب‌گرایی، عوامل جمعیت‌شناختی و سوء مصرف مواد.


 

مقدمه

سوء مصرف مواد از قرن‌ها پیش وجود داشته است و با گسترش علم و فناوری، روز به روز بر گونه‌های مختلف مصنوعی و نیمه‌مصنوعی مواد افزوده شده و به این ترتیب، امکان دسترسی آسان‌تر به آنها نیز فراهم گردیده است. اکنون نیز تقریباً کشوری وجود ندارد که از گسترش سوء مصرف مواد در امان مانده باشد.۱اگرچه از دیرباز در تمام جوامع بشری سوء مصرف مواد افیونی، عادتی غیر‌اجتماعی و نامقبول تلقی شده است، اما با وجود این، طبقات مختلف اجتماع با این مسئله به صورت جدی درگیر هستند، به طوری که هم‌اکنون مردان و زنان زیادی، خصوصاً از سنین نوجوانی تا میان‌سالی مواد مخدر مصرف می‌کنند و به آن وابسته‌اند.۲ این معضل یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی است، به طوری که نه‌تنها سلامت فرد و جامعه را به خطر می‌اندازد، بلکه موجبات انحطاط روانی و اخلاقی افراد را نیز فراهم می‌آورد و پیامدهای مختلفی، به خصوص عوارض روانی را هم برای فرد مصرف کننده و هم برای سایرین که به نوعی با او ارتباط دارند، به همراه می‌آورد۳٫

یکی از قشرهایی که مصرف مواد در بین آنها رواج دارد، دانشجویان هستند. دانشجویان معمولاً در محدوده سنی ۱۸ـ۲۴ سال قرار می‌گیرند. بسیاری از آنها بلافاصله پس از پایان دوره دبیرستان، تحصیلات دانشگاهی را آغاز کرده‌اند، همچنان که بسیاری نیز برای اولین بار از خانه و والدین دور شده­اند. این سبک زندگی سبب می‌شود که دانشجویان برحسب میزان سلامت‌شان با انواعی از تجربه­های جدید روبه‌رو شوند و این در حالی است که از الگوی مناسبی بهره‌مند نیستند. [۴عوامل بی‌شماری، از جمله عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی، در شروع، ادامه و بازگشت پس از درمان سوء مصرف مواد مؤثرند.۵

بررسی‌های همه‌گیر‌شناسی حاکی از روند رو به افزایش مصرف سیگار، مشروبات الکلی و سایر مواد در بین دانشجویان است.۶ بر اساس مطالعات انجام شده ۴ درصد از افراد زیر ۱۵ سال و ۴/۲۴ درصد در سنین ۱۵ـ۱۹ سالگی مصرف مواد را شروع نموده و در کل ۳/۵۶ درصد در سن زیر ۲۴ سالگی به مصرف مواد مخدر رو آورده‌اند۷٫ در یک بررسی ملی در سال ۱۹۹۵م در ایالات متحده در مورد دانشجویان، مشخص شده است که طی ۳۰ روز گذشته، تقریباً ۲۹ درصد دانشجویان سیگار، ۵/۳۴ درصد دوره‌های مصرف الکل، ۴/۲۷ درصد استعمال الکل هنگام رانندگی و ۵/۳۰ درصد هنگام شنا یا قایق سواری استعمال الکل داشته‌اند.۸ در ایران نیز شریف‌زاده (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان «بررسی شیوع استعمال مواد اعتیادآور در خصوص ۴۹۱ دانشجوی پسر در مقاطع مختلف تحصیلی»، شیوع استعمال سیگار را ۳۰%، تجربه مصرف سیگار ۴۳%، مصرف مواد مخدر ۹/۹%، تجربه مصرف مواد مخدر ۷/۲۲%، شیوع الکلی بودن ۵/۱۴%، تجربه مصرف الکل ۴/۲۵% ‌و تجربه مصرف قرص اکس ۵/۷% را گزارش نموده است.۹

یکی از عواملی که اثر کاهنده بر مصرف مواد دارد، دین و مذهب است. نیاز انسان به دین، قدمتی به عمر تاریخ دارد، زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی مقتدر و تکیه‌گاه قدرتمند، احساس نیاز می‌کرده است۱۰٫ مذهب، سیستم سازمان‌یافته‌ای از باورها، شامل، سنت، ارزش‌های اخلاقی، رسومات و مشارکت در یک جامعه دینی برای اعتقاد راسخ‌تر به خدا یا یک قدرت برتر است۱۱٫همچنین مذهب و مذهب‌گرایی به منزله مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن، در پرتو رابطه انسان با خدا تعریف شده است۱۲٫هدف مذهب و آموزه‌های معنوی و دینی، به ویژه از نوع راستین، مثبت‌گرا، الاهی، تعالی‌دادن به انسان، اصلاح رفتار او، هدایت و کامل‌کردن مکارم اخلاق برای انسان است۱۳٫ شواهد پژوهشی به صورت روزافزون از این موضوع حمایت می‌کند۱۴و۱۵ باور‌های مذهبی و دینی یکی از جنبه‌های درون فردی در امر سلامت تلقی می‌شوند.۱۶ یافته‌های پژوهشی نیز نشان داده است که پایبندی به مذهب با سلامت جسمی و روانی رابطه دارد.۱۷

همبستگی منفی و معنادار مذهب و سوء مصرف مواد در پژوهش‌های زیادی مشخص شده است. برای مثال، پژوهش‌های گارتنر، لارسون و آلن۱۸ (۱۹۹۱م)، فلاویو،کولین، نیری و پارسایی۱۹ ( ۲۰۰۵)م نشان داده‌اند که داشتنِ نگرش‌ها و باور‌های مذهبی با پیشگیری و کاهش مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر همراه است. ویلز، یاگر و سندی۲۰ (۲۰۰۳)م نیز نشان دادند که دین‌داری از تأثیر فشار‌های زندگی بر گرایش به مصرف مواد می‌کاهد و در طول زمان نیز میزان افزایش مصرف مواد را مهار می‌کند.۲۱

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه هدف در زندگی با عوامل جمعیت‌شناختی (با تکیه براسلام)
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.