تحقیق رابطه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر رشته‌های تربیت بدنی و علوم تربیتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر رشته‌های تربیت بدنی و علوم تربیتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر رشته‌های تربیت بدنی و علوم تربیتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
عوامل تشکیل‌دهندة هوش هیجانی از دیدگاه بار آن، عبارت‌اند از:   ۴
آیا می‌توان هوش هیجانی را افزایش داد؟   ۵
روش پژوهش   ۸
تحلیل و نتیجه‌گیری   ۱۲
منابع   ۱۴

منابع

ـ آقابابایی، ناصر، «هوش هیجانی»، معرفت ، ش ۱۱۹، آبان، ۱۳۸۶، ص ۸۰ ـ ۶۱٫

ـ اسدپور، اسماعیل، «اثر بخشی آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی از طریق درونگردی جذب و انطباق بر ارتقاء سلامت روانی دانشجویان»، مجموعه مقالات چهارمین همایش بهداشت روانی دانشجویان شیراز، ۱۳۸۷٫

ـ اصلانخانی، محمد و دیگران، «رابطه هوش هیجانی و عوامل شخصیتی در ورزشکاران بزرگسال نخبه و غیر نخبه»، مجله علوم حرکت انسان، شماره۴ خرداد، ۱۳۸۷، ص ۲۲۶ ـ ۲۲۵‌.

ـ حق شناس، حسن، طرح پنج عامی ویژگی‌های شخصیت: راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون‌های NEO PI -R و NEO FFI، شیراز، دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۸۵٫

ـ سجادی، مریم و همکاران، «رابطه هوش هیجانی با برون‌گرایی و گرایشات روان رنجوری و روانپریشی در دانشجویان»، مجموعه مقالات چهارمین همایش بهداشت روانی دانشجویان، شیراز، ۱۳۸۷٫

ـ شاملو، سعید و محمدی، محمد رضا، مصاحبه تشخیصی، تهران، رشد، چ دوم. ۱۳۷۸٫

ـ تمیمی آمدی .عبدالواحد، غرر‌ الحکم و درر الکلم، تحقیق میرسیدجلال‌الدین المحدث، جامعه طهران، ط. الثالثه، ۱۳۶۰٫

ـ منصوری، بهزاد، هنجاریابی پرسش‌نامه شیرینک در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۰٫

ـ موسوی‌نسب، سیدمحمدرضا، «ثبات و تغییر شخصیت»، معرفت، ش ۱۱۲، فروردین۱۳۸۶، صفحه ۱۰۸-۸۹

ـ موسوی‌نوری، نرگس، بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان استعدادهای درخشان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراسلام‌الله‌علیها، تهران، ۱۳۸۸٫

ـ همت‌بناری، علی، «شخصیت و مهمترین عوامل غیر وراثتی شکل‌گیری آن»، معرفت، ش ۱۱۹، آبان، ۱۳۸۶، ص ۱۰۱ -۱۲۰

-Bar-on, R, The emotional quotient inventory (EQ- I) a test of emotional intelligence. Torento,Canada. Multi- health, 2000.

-CARSON,K.ETAL, PSYCHOLOGHCAL CHARAATERISTICS of a peak performance. Applied sport psychologiy. Personal growth to peak performance, 2003.

-Ciarrochi,R.D.etal, levels of emotional awareness. American Journal of psychiatry.144:133-135, 2001.

-Dadwa,P, 8Harth,S.D assessing Emotionall intelligence reliability and validity of The Bar-on Emotional quotient inventory (EQ-1) in university, personality and individual differences, 2002.

-Fillho M.g.ethal Comparison of personality eharactarics between high level barsilian althletes and athletes.J.Rer, 2005.

-MAYER J.d.Salory.p The intelligence in Telligence.17.433, 1997.

-Saklofoske D.H, Factors and validity ofa trait motion al intelligence measure. Personality and individual differences, 2005.

چکیده

این مقاله به روش پیمایشی به بررسی رابطة هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان می‌پردازد. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های شخصیتی دو گروه از دانشجویان علوم انسانی، و تأثیر هوش هیجانی در نوع شخصیت است. فرضیة اصلی پژوهش این است که بین رشتة تحصیلی، ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامة هوش هیجانی شیرینگ با سی‌وسه پرسش و اعتبار ۶۳/۰، و پرسش‌نامة شخصیت نئو با شصت پرسش و اعتبار ۸۰/۰ است.

یافته‌های پژوهش حاکی از ارتباط بین هوش هیجانی و تمامی ابعاد شخصیت، بجز نوروتیسم، در دانشجویان تربیت بدنی۶۸/۰=r، و همبستگی مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و تمامی ابعاد شخصیت، بجز گشودگی تجربه در دانشجویان علوم تربیتی۷۲/۰=r است. با توجه به نتایج، استنباط می‌شود که ویژگی‌های شخصیتی و رشتة تحصیلی در دانشجویان تربیت بدنی، موجب اضطراب سطح پایین و تبدیل آن به فعالیت‌های مثبت می‌شود؛ ولی دانشجویان علوم تربیتی به دلیل عدم فعالیت‌های فیزیکی و یا فرصت کم تجربه، ویژگی‌های نوروتیسم یا اضطراب قابل ملاحظه‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها: هوش هیجانی، ویژگی‌های شخصیتی، دانشجویا‌ن تربیت بدنی و علوم تربیتی.

 

مقدمه

«شخصیت» مجموعه‌ای از الگوهای پایدار فرد در ادراک، شناخت و روابط بین‌فردی است؛ نوعی سبک قابل پیش‌بینی در طرز تفکر، احساس و عمل، که از ارتباط نزدیک گنجایش‌های فطری، تجربه‌های آغازین زندگی، روند تکامل شخصی و تأثیرات بین‌فردی، اجتماعی و فرهنگی پدید می‌آید. از نظر روان‌شناسی، واژه «شخصیت»، تمامیت فرد و تمامیت عادت‌ها و کنش‌های روانی او را نشان می‌دهد. اساس شخصیت، پیش بینی آن است. روان‌شناسان عینی‌گرا با استفاده از تحلیل‌های آماری پیشرفته، تعداد بی‌شماری از صفات دو بعدی را مشخص کرده و افراد را بر‌اساس مکان قرار گرفتن آنها در دو قطب مخالف، یک صفت مثل درون‌گرا- برون‌گرا، و فعال ـ نافعال، ارزیابی نموده‌اند.۱

با نگاهی به متون اسلامی، به‌ویژه قرآن می‌توان دریافت که در شکل‌گیری شخصیت، عواملی همچون خانواده، دوستان، همسالان، معلم و اراده، نقش اساسی دارند. در همین رابطه، امام علی‌علیه‌السلام می‌فرمایند: «با دوست بد هم‌نشین نشو؛ زیرا طبع تو، بدی را از طبع او به‌سرقت می‌برد و تو خود نمی‌دانی».۲ دربارة خداوند با عامل ارادة در قرآن می‌فرماید: «إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُورا»(دهر: ۳)؛ «ما انسان را به راه (حق و باطل) رهنمون شدیم؛ خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس». بنابراین، خداوند توسط پیامبران راه سعادت و نجات را به انسان نشان داده و این خود انسان است که در تعیین سرنوشت و شکل‌گیری شخصیت خود مؤثر است. همچنین، از دیدگاه اسلام خودِ انسان نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت دارد. چنان‌که امام علی‌علیه‌السلام در این زمینه فرمودند: «شخصیت انسان در گرو ایمان خود اوست».۳

براساس آموزه‌های اسلامی، همان‌گونه‌که عادت‌ها و ملکات اخلاقی در سایة تکرار عمل، شکل می‌گیرند، از همین طریق نیز زوال‌پذیر و تغییر یافتنی‌اند. بدیهی است هنگامی که صفتی یا رفتاری به عادت و سرانجام به ویژگی شخصیتی تبدیل شد، تغییر دادن آن دشوار خواهد بود. بر همین اساس، امام علی‌علیه‌السلام می‌فرمایند: «دشوارترین سیاست‌ها، تغییر دادن عادت‌هاست».۴ و نیز می‌فرمایند: «عادت بر هر انسانی سلطه دارد».۵ عادت‌ها آنچنان افسار آدمی را می‌گیرند که راه گریز را می‌بندد؛ به‌گونه‌ای‌که تغییر دادن و محو کردن یک عادت، به معجزه تعبیر شده است. همچنین، می‌فرمایند: «هر کاری شدنی است، مگر تغییر دادن طبایع».۶

آزمون NEO PI-R برای اندازه‌گیری عینی طرح پنج‌عاملیِ شخصیت ساخته شده است.

محتوای آزمون شامل:

۱٫ عصبیت یا بی ثباتی هیجانی(N): داشتن احساسات منفی، همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم احساس گناه، احساس سردرگمی دائمی و فراگیر، مبنای این مقیاس را تشکیل می‌دهند.

۲٫ برون گرایی (E): افزون بر دوستدار دیگران بودن و تمایل به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها، این افراد در عمل، قاطع، فعال، حراف یا اهل گفت‌وگویند. این افراد، هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در آینده، امیدوار باشند.

۳٫ بازبودن(O): عناصر تشکیل‌دهندة باز بودن، تصورات فعال، حساسیت به زیبایی، توجه به تجربه‌های عاطفی درونی، و داوری مستقل است.

۴٫ توافق(A): این شاخص بر گرایش‌های ارتباط بین فردی تأکید دارد. فرد موافق، اساساً نوع‌دوست است؛ با دیگران احساس همدردی می‌کند و مشتاق کمک به آنان است.

۵٫ وجدانی بودن (C): به فرایند فعال طراحی، سازمان‌دهی و اجرای وظایف گفته می‌شود. فرد وجدانی، دارای هدف و خواست‌های قوی و از ‌پیش تعیین‌شده است.۷

یافته‌های پژوهشگران علوم ورزشی، بر ویژگی‌های شخصیتی به منزلةیکی از مهم‌ترین متغیر‌های به کارگرفته‌شده برای تشریح موقعیتها و شکست‌ها در مسابقات ورزش تأکید می‌کنند. برای نمونة نتایج پژوهش عبدلی(۱۳۷۲) نشان داد که ورزشکاران سطوح قهرمانی و رقابتی، برون‌گراتر و با ثبات‌تر از ورزشکاران سطح پایین‌ترند. مورگان (۱۹۹۴) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که ورزشکاران حرفه‌ای، در صفات نوروتیسم، تنش و اضطراب، در سطح پایین‌تری قرار دارند؛ اما در صفت برون‌گرایی، اعتماد بنفس، خودکفایی، جامعه‌پذیری و وظیفه‌شناسی، نمرات بالاتری دارند.۸

افزون بر صفات شخصیتی، نتایج مطالعات مختلف، هوش هیجانی را یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های شخصیتی افراد معرفی کرده‌اند. به‌عقیدة بار ـ آن۹ (۲۰۰۰) ، هوش هیجانی شامل درک، فهم، استدلال و ادارة هیجان در خود و دیگران، و مجموعه‌ای از توانایی‌ها، کفایت‌ها و مهارت‌های غیر‌شناختی است که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با اقتضائات و فشارهای محیطی، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عوامل تشکیل‌دهندة هوش هیجانی از دیدگاه بار آن، عبارت‌اند از:

۱٫ هوش هیجانی درون‌فردی (آگاهی، جرائت‌ورزی، حرمت نفس، خود شکوفایی، استقلال)؛ ۲٫ هوش هیجانی بین‌فردی (همدلی، مسئولیت‌پذیر یا اجتماعی، روابط بین‌فردی)؛ ۳٫ توانایی سازگاری (حل مسئله، واقعیت‌آزمایی)؛

۴٫ مدیریت استرس(تحمل استرس، کنترل تکانه‌ها)؛ ۵٫ خلق‌وخوی عمومی، شادکامی، خوش‌بینی).

چرا هوش هیجانی مهم است؟

پاسخ به این پرسش، تا اندازة زیادی بستگی به موضوعی دارد که هوش هیجانی دربارة آن صحبت می‌کند. نسخه‌های ترکیبی هوش هیجانی درحقیقت، نسخه‌های تجدیدنظرشدة مقیاس‌های شخصیت، اما با برچسب هوش هیجانی‌اند. به‌عبارت‌دیگر، هوش هیجانی از طریق ارزیابی سنتی شخصیت، سازمان‌های علاقه‌مند به پیش بینی عملکرد خوب را به‌خود راغب ساخته است.

پس می‌توان گفت: به‌دلیل برخورداری از ارزش بالقوه، همة روش‌های ارزیابی شخصیت نمی‌توانند بد باشند و با کمی دقت پی خواهیم برد که مقیاس‌های خودسنجی هوش هیجانی، احتمالاً ترکیبی از ویژگی‌‌های شخصیتی، مانند برون‌گرایی، جامعه‌پذیری، عزت نفس، خوش‌بینی و تعدادی ویژگی جدید، همچون تجربه‌های فراخلقی‌اند.۱۰ گرچه بخش‌های عمدة چنین مقیاس‌هایی، به هوش، هیجان و یا حتی هوش هیجانی ـ به مفهومی که در اینجا اشاره شد ـ توجه چندانی نداشته‌اند، نسبت به پیش بینی ‌ویژگی‌های اصیل شخصیت که تحت عنوان جدیدی ارزیابی می‌شدند، داشتند. این درحالی است که ویژگی‌های اصیل شخصیت، همگی بد بودند، ولی متأسفانه تا سال‌های اخیر، کمتر به‌آنها توجه می‌شد. اگر شخصی درحال حاضر به مفهوم توانایی هوش هیجانی علاقه‌مند شود، به اشارات واضح و عینی‌تری دسترسی دارد و کمتر نیازمند توضیح اضافی است؛ زیرا در بدو امر، مفهوم توانایی، یک ویژگی جدید را معرفی می‌کند که با ویژگی‌های پیشین، کمترین هم‌پوشی را دارد. هوش هیجانی، به منزلة یک ویژگی‌ تازه، ممکن است موارد مهمی را که پیش از این، غیر قابل پیش بینی (یا کمتر قابل پیش بینی) بود، پیش بینی کند؛ مثلاً به‌نظر می‌رسد که هوش هیجانی بالا می‌تواند خشونت کمتر و یا سایر رفتارهای مشکل‌آفرین را پیش بینی نماید. اگر این موضوع کاملاً درست باشد، هوش هیجانی می‌تواند کاربردهای مهمی داشته باشد. در سطح انفرادی، وجود هوش هیجانی بدین معناست که در برخی از حالات ـ که قلب‌های شکسته یا آرزوهای بربادرفته نامیده می‌شوند ـ پردازش اطلاعات همچنان ادامه یابد. تشخیص این نوع هوش هیجانیِ توانایی‌مدار،۱۱ بحث پیرامون آن را در سطح سازمانی در مدارس، مراکز تجاری و سایر مؤسسه‌هایی که پیش از این، نسبت به زندگی هیجانی بی‌تفاوت و یا حتی مخالف آن بودند، موجه می‌سازد. افزون‌بر‌این، اگر هیجان‌ها، انتقال‌دهندة اطلاعات باشند، پس نادیده گرفتن آن، خطرپذیری یک سازمان را افزایش می‌دهد. نهایتاً در سطح اجتماعی، مفهوم توانایی، از هوش هیجانی یک فرایند تعالی‌جویی را بین دو جریان متخاصم ایجاد می‌کند. فیلسوفان شاید دو عقیده و رویکرد متخاصم رواقی که هیجانها را راهنمایان غیرقابل اعتمادی می‌دانستند و رومانتیستها که معتقد به پیروی انسان از قلب و دل بودند، از طریق هوش هیجانی بتوانند به سطح بالاتری از درک رسیده، به شکل‌گیری زندگی مسالمت‌آمیز کمک کنند.۱۲

آیا می‌توان هوش هیجانی را افزایش داد؟

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله هوش هیجانی، پیشینه و رویکردها از نگاه دین و روان‌شناسی
 • مقاله ارتباط میان سبک‌های عشق و ویژگی‌های شخصیتی
 • تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در رضایت‌مندی زناشویی و مقایشه آن با متغیرهای جمعیت شناختی
 • تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سازگاری دانش آموزان دختر
 • تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی زنان معلم با ساختار قدرت در خانواده
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.