تحقیق رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فرضیه‌های تحقیق   ۳
جامعة آماری   ۴
ابزار گردآوری اطلاعات   ۴
روش آماری   ۴
نتایج   ۵
نتیجه‌گیری   ۷
منابع   ۸

منابع

ـ آهنگر، طلعت، دعا (نیایش) و تاثیر آن بربهداشت روانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،۱۳۷۲٫

ـ آلیانی، زهرا، رابطه دعا با میزان اضطراب در دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تبریز،۱۳۸۲٫

ـ جلیل‌وند، محمدامین، «بررسی رابطه نماز با اضطراب»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش ۳، ۱۳۸۰٫

ـ سرگلزایی، محمدرضا و همکاران تاثیر فعالیت های مذهبی برافسردگی، اضطراب، سوء مصرف مواد، همایش بین المللی تاثیر دینی در بهداشت روانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۹٫

ـ غباری بناب، باقر، روش‌های مقابله مذهبی در بین دانشجویان و تاثیر آن در سلامت روانی، سمینار بهداشت روانی دانشجویان ، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران،۱۳۷۹٫

ـ قدس، صهبا، بررسی تأثیر میزان دعا در کاهش اضطراب دانشجویان دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن، ۱۳۷۵٫

ـ کاپلان، هارولد و دیگران (۱۹۸۹)، خلاصه روان پزشکی، ترجمه نصرت الله پورافکاری، تبریز، ذوقی تبریز، ۱۳۶۸٫

ـ کوپر، کاری، غلبه بر اضطراب، ترجمة ماشاء الله مدیحی، بی‌جا، انتشارات یادآوران، ۱۳۷۲٫

-Elvin,j, Religions vole Involeve in healing confirmed . Journal of Insight. Vol.B:18-83, 2001.

-Hant, Bal, Effect religion on mental health . Journal of virhant life .  articles.com, 2001.

-Maltby.Day,L, Depression symptom and religion oriented action. Journal of personality and Individual. Differentes. Vol.25:383-392, 2000.

-Shuler,P.A, The effect of spiritual religious practices on psychological well being arrong homeless woman. Journal of psychiatry. vol. 15: 106-113, 1994.

-Tevis, ch, Religion faith may be good for what ails you? Journal of success fully farming. Vol2: 33-41, 1999.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطة پایبندی به دعا و اضطراب، با توجه به متغیر‌های جمعیت‌شناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انزلی پرداخته است. به همین منظور، تعداد دویست نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه به شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب، و به وسیلة پرسش‌نامة میزان پایبندی به دعا و اضطراب‌سنج اشپلبرگر مورد آزمون قرار گرفتند. هدف این پژوهش تعیین رابطة بین میزان پایبندی به دعا و اضطراب در دانشجویان با توجه به متغیر‌های جمعیت‌شناختی بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان پایبندی به دعا و اضطراب رابطه منفی (۲۵/۰ ـ = r) وجود دارد و بین سن و اضطراب در افراد معتقد به دعا، همبستگی منفی (۲۶/۰ ـ = r) وجود دارد. نتایج آزمون t و تحلیل واریانس بیانگر آن بود که بین جنسیت و اضطراب و گروه‌های تحصیلی علوم انسانی، فنی ـ مهندسی، علوم پایه و دانشجویان متأهل و مجرد، تفاوت از لحاظ آماری معنا‌دار نیست و بین دانشجویان بومی و غیر‌بومی از لحاظ اضطراب، تفاوت معنادار است.

کلید‌واژه‌ها: دعا، اضطراب.

 

مقدمه

یکی از عواملی که در سلامت روانی انسان در جوامع کنونی تأثیر بسیار گذاشته و روز‌به‌روز بر میزان آن افزوده می‌گردد، پدیدة اضطراب است که حالتی از متناسب نبودن انسان با محیط زندگی‌اش است؛ به‌طوری‌که از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران علوم رفتاری، قرن حاضر «قرن اضطراب» نامیده می‌شود. اضطراب، یک احساس منتشر بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم و همراه با دلواپسی است که با یک یا چند نوع از احساس‌های جسمی همراه می‌گردد؛ مانند خالی شدن سر، تنگی قفسة سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد، بیقراری و میل برای حرکت از علائم شایع می‌باشد.

امروزه توجه و گرایش به معنویت و مذهب به‌طور اعم و دعا به‌طور اخص، و ارتباط دائمی انسان با خالق هستی و اعتقاد به وجود دائمی او در لحظه‌های حساس، تأثیر بسزایی در ایجاد بهداشت روانی سالم و درمان بیماری‌های جسمی و روانی می‌تواند داشته باشد.

محققان به این نتیجه دست یافته‌اند که بین روش مقابلة مذهبی و سلامت روانی، ارتباط و همبستگی مثبتی وجود دارد؛ یعنی به هر میزان فرد در مسائل و مشکلات زندگی از مذهب بهره گیرد، از سلامت روانی بالایی برخوردار خواهد بود.

همچنین نتایج پژوهش‌ها نشان داد که بین دعا و اضطراب (حالتی و صفتی) رابطة منفی وجود دارد؛ به این صورت که با افزایش میزان پایبندی به دعا، از سطح اضطراب افراد کاسته می‌شود.

افزون بر این، نتایج بیانگر آن است که افرادی که به‌صورت دسته‌جمعی به کلیسا می‌روند و به نیایش می‌پردازند، در زندگی کمتر دچار استرس می‌شوند؛ گروه نیایش‌گر می‌کوشد در خارج از کلیسا شبکة ارتباطی بین خود و گروه نیایش به‌وجود آورد تا در هنگام بروز سختی‌ها و مشکلات یاریگر هم باشند.

سرگلزایی، بهدانی، قربانی، (۱۳۷۹) در پژوهشی نشان دادند که هر چه میزان وقت صرف شده برای فعالیت‌های مذهبی بیشتر باشد، افسردگی، اضطراب حالتی و صفتی و احتمال سوء مصرف مواد کاهش می‌یابد.

آهنگر(۱۳۷۲) در پژوهشی با عنوان «دعا و نیایش و تأثیر آن بر بهداشت روانی» به این نتیجه رسید که بین دعا و نیایش و کاهش اضطراب رابطه معناداری وجود دارد. همچنین فرض وی درباره رابطة بین دعا نیایش و افزایش اعتماد به نفس تأیید شد. هم‌چنین بین دعا و نیایش و احساس گناه کردن و بی‌هدفی در زندگی رابطة منفی وجود دارد.

نتایج پژوهش هانت (۲۰۰۱) نشان می‌دهد افرادی که به‌طور منظم به کلیسا می‌روند و فعالیت‌های مذهبی دارند، مرگ و میرشان ۲۹ درصد کمتر از افرادی است که به کلیسا نمی‌روند و فعالیت مذهبی ندارند؛ کمتر گرایش به خود دارند؛ از فشار خون بالا رنج نمی‌برند و از سیستم ایمنی بالاتری برخوردارند؛ امید به زندگی در آنها زیاد است؛ گرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در آنها کمتر است و سطح اضطراب پایین دارند.

نتایج پژوهش میرولا (۱۹۹۹) نشان داد که بین گرایش به فعالیت‌های مذهبی بالا و افسردگی، همبستگی منفی وجود دارد؛ به این معنا که هرچه فعالیت‌های مذهبی افراد بیشتر باشد، آرامش بیشتری در خود احساس می‌کنند و در نتیجه، میزان افسردگی و ناامیدی در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد.

مالتبی (۲۰۰۰) در پژوهش با عنوان «ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی و افسردگی» به این نتیجه رسید که ارتباط معناداری بین نمرات فرد در جهت‌گیری‌های مذهبی و افسردگی، عزت نفس و خوش‌بینی و روش‌های مقابله با مشکلات به‌صورت روشن متمرکز بر مسئله وجود داشت؛ به این معنا که با افزایش نمرات فرد در جهت‌گیری‌های مذهبی، نمرات مربوط به مؤلفه‌های خوش‌بینی و روش‌های مقابله با مسائل با توجه به روش مسئله مداری و عزت نفس افزایش می‌یابد.

شولر (۱۹۹۴) در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسید که افرادی که در کلیساها مراسم دعا و نیایش را انجام می‌دهند، به‌طور معنا داری کمتر از الکل، داروهای ضد استرس و اضطراب استفاده می‌کنند؛ میزان افسردگی در آنها بسیار پایین است و می‌کوشند با مسائل و مشکلات زندگی به‌طور مسئله مداری برخورد کنند.

استولی و جکولین (۱۹۹۹) در پژوهشی با عنوان «تأثیر دعا در درمان افسردگی بیماران الزایمری» به این نتایج رسیدند که افرادی که از دعا و اصول مذهبی بسیار استقبال می‌کردند، از خداوند به مثابه منبع حمایتی نام می‌بردند و احساس اعتماد به نفس بالاتری داشتند. بنابراین، سطح استرس و اضطراب آنها کمتر از افرادی بود که دعا نمی‌کردند. ریسبرگ (۱۹۹۹) در زمینة تأثیر مذهب بر بهداشت روانی، به این نتایج دست یافتند که رابطه مثبت و معنا داری بین باورهای مذهبی افراد و سلامت روانی آنها وجود دارد. بدین معنا که با افزایش گرایش‌های مذهبی، سلامت روانی افراد در زمینة عزت نفس و کاهش اضطراب و افسردگی نیز مشهود است.

فرضیه‌های تحقیق

10,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • مقاله ادب برابر خدا؛ روش الگویی پیامبران اولوالعزم به هنگام دعا
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • تحقیق مراحل تحول محتوا و انگیزه‌های دعا در کودکان و نوجوانان
 • تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.