تحقیق زنان و اشتغال


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق زنان و اشتغال  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸   صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق زنان و اشتغال  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
نتیجه تحقیق     ۶
اهداف پژوهش    ۷
فرضیه ها    ۷
تعاریف و مفاهیم    ۸
معرفی انواع متغیرهای پژوهش    ۹
مقدمه    ۱۰
کار و شغل    ۱۲
تاریخچه اشتغال زنان در ایران    ۱۲
تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در ایران    ۱۵
تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی    ۱۷
دوره‌های صنعتی و زنان    ۲۲
۱-دوره قبل از صنعتی شدن    ۲۲
۲-اوائل عصر صنعت    ۲۳
۳-اواخر دوره صنعتی( دوره پس از جنگ جهانی دوم، ۱۹۴۵ به بعد)    ۲۴
نگاهی به ورود زنان به بخش تولید    ۲۶
زنان و توسعه    ۳۱
روان شناسی اجتماعی اشتغال زن    ۳۱
زن و  خدمت اجتماعی    ۳۲
زنان و مسائل اجتماعی معاصر    ۳۲
زنان و توسعه اقتصادی (نقش اقتصادی زنان)    ۳۲
استقلال ا قتصادی زنان    ۳۷
دلایلی که زنان در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نقش ارزنده تری خواهند داشت     ۳۸
زنان و فعالیت اتحادیه‌ای    ۳۹
شرایط کار زنان    ۴۰
درآمد کار زنان    ۴۰
زنان و کار    ۴۱
کار زنان در داخل خانه    ۴۱
کار زنان در خارج از خانه    ۴۲
زیان کار زنان    ۴۶
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال    ۴۷
۱) وضعیت زنان در جهان    ۴۷
تفاوت در دستمزدها: کارآیی یا تعصب؟    ۴۸
وقت بیشتر و پول کمتر: بی‌عدالتی در کار زنان    ۴۹
لزوم کار برای زن    ۴۹
کیفیت زندگی شغلی و رضایت از کار    ۵۶
موانع پیش روی زنان    ۵۷
عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)    ۶۰
راه کار    ۶۱
گام اول: شناخت هاف غایی واهداف مرحله‌ایی    ۶۱
گام دوم: شناخت منابع و امکانات    ۶۲
۱- امکانات متعلق به دولت    ۶۲
۲-  منابع و امکانات عمومی    ۶۳
۳-استفاده از دستگاههای ارتباط جمعی    ۶۳
۴-  سازماندهی جامعه زنان    ۶۳
گام سوم: شناخت موانع و محدویت‌ها    ۶۳
گام چهارم: تعیین اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف فعالیت    ۶۴
گام‌ پنجم: تدوین فعالیتهای اجرایی برنامه    ۶۴
گام ششم: انجام فعالیتهای پیش بینی شده    ۶۴
گام هفتم: انجام نظارت بر روند فعالیتها    ۶۴
ملاحظات عمومی    ۶۵
۱-  انتقال و تغییر در نظامهای مالی    ۶۵
۲-  ایجاد توانایی و توسعه شبکه‌های تجاری    ۶۵
۳- سازماندهی پوشش اقتصادی    ۶۶
وضع فعالیت زنان درکل کشور    ۶۶
منابع و مآخذ     ۶۸

منابع و مآخذ :

۱-     ساروخانی ، باقر ۱۳۸۲ جامعه شناسی خانواده

۲-   علویون ، سید محمد رضا ، کار زنان در حقوق بین المللی کار ، ۱۳۸۱

۳-   شیخی ، محمد تقی ( جامعه شناسی زنان و خانواده ، ۱۳۸۰

۴-    سفیری ، خدیجه ، جامعه شناسی اشتغال زنان ۱۳۷۷

۵-   اسلون فیدر ، شرلی مترجم : مینا اعظامی ( بار سنگین زنان شاغل ۱۳۷۷

۶-   توسلی ، غلام عباس ( جامعه شناسی کار و شغل ۱۳۵۷

۷-   کار ، مهر انگیز ، رفع تبعیض از زنان ۱۳۷۸

۸-   نشریه ابرار ۲۷/۱۱/۸۰

۹-    سالنامه ی آمار کار

۱۰-  تحقیق دانشجویان ( اشتغال زنان و محدودیتها )

۱۱-  صابر / فیروزه / ۱۳۸۱ راه های توسعه و کار آفرینی در ایران

۱۲-گزارش ملی جوانان ۱۳۸۱

چکیده

در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و کار و اینکه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی که زنان شاغل را در بر می گیرد و راهکارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و کاربرای  زنان و بررسی علل و عوامل رویکرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعیت کاری  و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است .

امیدواریم که زنان ما بتوانند با کیفیت بالاتر و مشکلات کمتر در جهت فراهم شدن زندگی بهتر برای آنان به اشتغال بپردازند .

نتیجه تحقیق :

از ۹ فرضیه موجود در تحقیق ۴ فرضیه رد و ۵ فرضیه اثبات شد که در زیر به شرح آنها می پردازم :

فرضیه های رد شده : ۱- کسب ثروت مهمترین انگیزه مادی آنها نبود ، ۲- کار در خانه مانعیتی برای آنها وجود نیاوده بود، ۳-استقلال مالی در گرایش زنان به اشتغال اثر ندارد، ۴- بالا رفتن سن تأثیری در کم شدن رویکرد زنان به اشتغال نداشت .

فرضیه های اثبات شده : ۱- برخورداری از تحصیلات بالاتر سبب روی آوردن بیشتر زنان به اشتغال می شود ، ۲- اگر فرصتهای شغلی بیشتر باشد زنان سریعتر به اشتغال روی می آوردند ،۳- زنان شاغل خیلی کم و یا هیچ کمکی به اقتصاد جامعه نمی کنند ، ۴- کسب مقام و موقعیت اجتماعی تمایل زنان را به اشتغال بیشتر می کند ، ۵ – رفاه خانواده مهمترین انگیزه خانوادگی زنان شاغل است .

اهداف پژوهش

۱-آیا تحصیلات در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

۲-آیا سن در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

۳-آیا انگیزه مادی کسب ثروت در میزان رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است .

۴-آیا انگیزه خدمت به جامعه در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

۵-آیا کسب موقعیت اجتماعی در تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

۶-آیا انگیزه خانوادگی در رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است .

۷-آیا انگیزه استقلال مالی در میزان گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

۸-آیا وجود فرصتهای شغلی در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

۹-آیا کار در خانه در میزان رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است .

فرضیه ها

۱-     هر چه زنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند به اشتغال بیشتر گرایش دارند .

۲- هر چه سن بیشتر شود میزان تمایل زنان به اشتغال بیشتر است .

۳- هر چه کسب ثروت بیشتر باشد رویکرد زنان به اشتغال بیشتر است .

۴- هر چه انگیزه خدمت به جامعه بیشتر باشدگرایش زنان به اشتغال کمتر است .

۵- هر چه کسب موقعیت اجتماعی بیشتر باشد تمایل به اشتغال در زنان بیشتر می شود .

۶- هر چه انگیزه خانوادگی بیشتر باشد رویکرد زنان به اشتغال بیشتر می شود .

۷- هر چه استقلال مالی بیشتر شود میزان گرایش زنان به اشتغال بیشتر می شود .

۸- هر چه فرصتهای شغلی بیشتر باشد تمایل زنان به اشتغال بیشتر است .

۹- هر چه کار در خانه بیشتر باشد میزان رویکرد زنان به اشتغال کمتر است .

تعاریف و مفاهیم

تحصیل : حاصل کردن ، فراهم آوردن ، بدست آوردن ، درس خواندن ، دانش آموختن .

(حسن عمید/ ۱۳۸۰ /ص۳۷۸ )

سن: ۱-شمار سال های زندگی انسان یا موجود زنده دیگر ،مدت عمر  ۲-دوره یا مرحله ای از زندگی .

(دکترحسن انوری / ۱۳۸۲ /ص ۱۳۲۵ )

فرصت: وقت مناسب برای کاری ، پروای کار ، جمال ، نوبت .

(حسن عمید / ۱۳۸۰ /ص ۹۰۹ )

ثروت: مال، دارایی، بسیاری مال .

(همان /ص ۴۴۴ )

خدمت : کار کردن برای کسی .

(همان / ص۵۴۶ )

جامعه : گروهی از مردم که با هم وجه اشتراک داشته باشند ، صنفی از مردم ، مردم یک شهر یا کشور .

(همان /ص ۴۵۱ )

موقعیت اجتماعی : هویت اجتماعی که فرد در گروه یا جامعه معینی دارد ، موقعیت اجتماعی ممکن است ماهیتی بسیار کلی داشته باشد . (مانند موقعیتهایی که در ارتباط با نقشهای وابسته به جنسیت است ) یا ممکن است خیلی مشخص تر باشد (مانند موقعیتهای شغلی).

(علیرضاشایان مهر / ۱۳۷۷ /ص۵۱۵ )

رفاه : به معنای وسیع کلمه به آسایش فکری و جسمی اطلاق می شود ، به معنای اخص به کوششهایی گفته می شود که جهت پیشرفت وضع عمومی بهداشت و خوشبختی و آسایش مادی و معنوی جامعه به کار می رود . این کوششها ممکن است از طریق اعمال سیاستهای حکومت محلی یا مرکزی و یا از طریق شرکتهای خصوصی یا مؤسسات دیگر صورت بگیرد .

استقلال:آزادی داشتن ، به آزادی کاری کردن ، بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن .

(سید مهدی مجتبوی / ۱۳۷۲ / صص۱۶۴-۱۶۵ )

اشتغال در خانه : به خدمت گرفتن فرد یا افرادی خارج از خانوار جهت انجام کار و ارائه خدماتی در آن در برابر کارکنان خانوادگی (فرزندانیکه در خانواده و زیر نظر پدر به کار

می پردازند ) که هنوز هم نسبتی بالنسبه قابل توجه از جمعیت فعال جامعه ایران را شامل

می شود . نسبت خانه و شاغلان ( افرادی که خارج از خانه به کار در آن گمارده می شوند ) سخت رو به کاهش است .

(دکتر باقر ساروخانی / ۱۳۸۰ / صص۳۷۰-۳۷۱ )

معرفی انواع متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته: گرایش زنان به اشتغال

متغیر مستقل : از عوامل شخصی ، خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی تشکیل شده است .

عوامل شخصی = تحصیلات، سن ،کار در خانه، استقلال مالی، خدمت به جامعه .

عوامل خانوادگی = رفاه خانواده .

عوامل اجتماعی = فرصتهای شغلی ،موقعیت اجتماعی .

عوامل اقتصادی = کسب ثروت .

مقدمه

انسان به طور طبیعی ، گرایش به رشد و تکامل دارد و اصیلترین تفاوت او با دیگر موجودات داشتن تفکر و خلاقیت است . این انسان متفکر، علی القاعده می باید بر اساس تفکر علمی ، روشهای نوین و شیوه های جدید در زنـدگی و محیط مـادی اطراف خویش بیـافریند . در نتیجـه دینامیـک بودن ، آفریدن و خلق کردن و حرکت به سوی تکامل جزو ذاتی انسان است . به طور طبیعی از انسان انتظار رشد و تکامل می رود و اگر سکون و ایستایی بردوره ای از تاریخ بشرحاکمیت دارد و یامللی علی رغم تحولات توسعه صنعتی هنوز زندگی دوران معیشتی را سپری می کنند ، بدون تردید موانعی در مقابل رشد و ترقی آنها وجود دارد .

با رفع این موانع و آماده سازی زمینه های رشد ، جامعه باید در یک روند طبیعی به تحولات مادی و توسعه صنعتی نایل آمد . با توجه به این فرض انسان محور و کلید اصلی توسعه به شمار می آید.

یکی از موضوعات اساسی در برنامه ریزیهای خرد و کلان اقتصادی کشورها توجه به نیروی انسانی است چنانچه این نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد ، سهم زیـادی را در رشد و توسعـه خواهد داشت .

(زنان حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند ) . نقش آنان عمدتاًدر برنامه های ملی و بین المللی ، در رابطه با نحوه برخورد با مقاطع بحران اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ، در مناطق در حال پیشرفت نادیده گرفته شده است . بنابراین می توانند در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سهیم بوده و با کسب آموزش در جهات مختلف ، از جمله حرفه ، در بالا بـردن سطح تولید و بـهره وری بیشتر از نظر اقتصادی و رشد و توسعه کشور سهم به سزایی را داشته باشند .

مرد و زن هر دو کار می کنند ، ولی کار آنها از بسیـاری جهات با یکدیگر متفاوت است . نظیـر: کـل ساعات کار ، نوع کار ، میزان پرداخت ، سن ، مشارکت ، خانه داری که درتمامی این موارد زنان بطور عمده نقش فعالتری نسبت به مردان دارند .

از سال ۱۹۷۰ ، نقش زنان در نیروی کار افزایش یافته است و تقریباً در همه جا زنان بیشتر در خارج از خانه کار می کنند .

تـجزیه و تفکیک شغل و تفـاوت دستمـزد ، تقـریـباً در همه جا بر شکاف بیـن آنچه را که به دست می آورند تأ کید می کند ، آنها همچنین به پول و آموزش دسترسی کمتری دارند .

کار زنان کم ارزش تلقی شده و یا بسیاری از موارد ثبت نمی شود. امروز تجدیـد نظر در مفاهیـم اشتغال و بیکاری و خانه دار بودن یکی از کارهای مهم و اساسی می باشد  .

زنان فعالیتهای مختلفی را در خانه و در خارج از خانه دارند . چنانچه کار را در معنای معمول آن ، هر نوع اشتغالی که پاداش مالـی بر آن مرتبت باشد ، بدانیم بسیـاری از فعالیـتهای زنان در این مقولـه نمی گنجد ، زیرا پاداش مالی ندارد . لذا با توجه به اینکه زنان بخش عظیمی از فعالیتهای داخل خانه را انجام می دهند و در صورتی که این کارها به بیان اقتصادی سنجیده می شد ، هزینه بالایی را بـرای خانواده بوجود می آورد ، ولی به هر حال امروز ایـن فعالیتها جزو کار و اشتغال به معنای معمول آن نیست .

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه اشتغال زنان
 • تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه
 • تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی
 • تحقیق مشکلات و آسیب های زن در خانواده و جامعه
 • پایان نامه بررسی اشتغال زنان و تأثیر آن بر ساخت خانواده
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.