تحقیق سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
طرح مسئله   ۲
پیشینة تحقیق   ۲
الف. نظریه اقتصادی   ۳
ب. نظریه روان شناسی   ۳
عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان   ۴
اهداف تحقیق   ۶
سؤالات تحقیق   ۷
روش تحقیق و جامعه آماری   ۷
یافته‌ها   ۸
پیشنهادات   ۱۷
نتیجه گیری   ۱۸
منابع   ۱۹

منابع

امیدیان، مرتضی، «بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد»، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، ش ۱(۱۰)، ۱۳۸۸، ص ۱۱۶- ۱۰۱

جعفری، علی، «رابطه ابعاد شخصیت وخلاقیت با شادکامی دربین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز»، پ‍ای‍ان ‌ن‍ام‍ه‌کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران، ۱۳۸۷٫

حیاتی، حمیدرضا، «تأثیر محیط فیزیکی مدرسه بر نشاط دانش‌آموزان دورة متوسطه شهرستان ساری»، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، ۱۳۸۷٫

زارعی متین، حسن و همکاران، «نقش دانشگاه در ایجاد عوامل مؤثر برشادی»، فصلنامة فرهنگ در دانشگاه اسلامی، ش۲، ص ۲۷-۴، ۱۳۸۸٫

ظهوری، علیرضا، فکوری، عیلرضا، «وضعیت شادابی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران»، فصلنامه ارمغان دانش، ش۳۰، ص۷۲ – ۶۳، ۱۳۸۲٫

عباسی، ناهید، «بررسی عوامل موثر بر نشاط و شادابی دانش آموزان از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان درسال تحصیلی ۱۳۸۲‎-۱۳۸۳»، پایان ‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان، ۱۳۸۳٫

علوی، پروانه، «ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ش‍ادی‌ ب‍اش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر ورزش‍ک‍ار و غ‍ی‍رورزش‍ک‍ار دان‍ش‍گ‍اه‌ تبریز»، پایان نامه کارشناسی ارشد دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ربیت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی، ۱۳۷۹‌.

کاظمیان مفدم، کبری و مهرابی زاده هنرمند، مهناز، «بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان»، فصلنامه روانشناسی ودین، سال دوم، ش۴، زمستان، ص ۱۷۴- ۱۵۷، ۱۳۸۸٫

مردای، مریم و همکاران، «شادمانی و شخصیت بررسی موردی»، تازه‌های علوم شناختی، ش۲، ص ۶۳-۶۱، ۱۳۸۴٫

نصوحی دهنوی، محمود. «بررسی رابطه بین میزان شادمانی و عوامل آموزشگا‌هی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان مبارکه سال تحصیلی ۸۲ – ۸۱»،پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ۱۳۸۲٫

Easterline, H. R., “Explaining Happiness”, Proceding of the National Academy of Sciences, v 16, septamber 2003, p 116ـ۱۹۳٫

Graham, C., “The Economics of Happiness”, The Brooking Institution, 2005.

Lucas , R , E & Diner, E, & Suh, E,”Discriminant Validity of Well – Beinge Measures”, Journal of Personality and Social Psychology, v71, 1996, p 616-628.

Lyubomirsky, S. et al., “Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change”, Review of General Psychology, v 9, 2005, p 111ـ ۱۳۱٫

Montier , J, “Global Equity Strategy”, Journal of the Psychology of Happiness, 2004.

Schwartz, N., Strack, F., “Evaluating one’s Life: Ajudgement Model of Subjective Well – Being”,Subjective Well – Being: an Interdisciplinary Approach, 1991, p 27- 47

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران و شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برآن است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل ۱۴۶۴ نفر دانشجویی که درنیمسال اول سال تحصیلی۹۰ـ۸۹، در دانشکده‌های مختلف مشغول تحصیل بودند. نمونه آماری ۲۱۸ نفر می‌باشد که بر اساس روش تصادفی طبقه‌ای و ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه ۲۹ سؤالی سنجش شادی آکسفورد با پایایی ۸۹/۰بر مبنای آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر روش‌های توصیفی، از آمار استنباطی درحد آزمون تحلیل واریانس فریدمن وآزمونT برای مقایسه میانگین‌ها در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان می‌دهد، که میزان شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران درسطح مطلوب می‌باشد. بین میزان شادی دانشجویان دانشکده‌های مدیریت، حقوق وفقه و فلسفه تفاوت معنی داری وجود دارد. اما بین میزان شادی دانشجویان دختر و پسر و مقاطع مختلف کارشناسی وکارشناسی ارشد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین شش عامل به عنوان عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان شناسایی شد که به ترتیب زیر اولویت‌بندی شدند:۱٫ تعامل بین دانشجو و استاد؛ ۲٫ امکانات رفاهی دانشگاه؛ ۳٫ جوّ سازمانی حاکم بر دانشگاه؛ ۴٫ مشارکت دانشجو در فعالیت‌های کلاسی؛ ۵٫ شیوه‌های تدریس و ارزشیابی استادان؛ ۶٫ عضویت در گروه‌های خاص(ورزشی، فرهنگی، مذهبی و…).

کلید واژه‌ها: شادی و نشاط، دانشجویان پردیس قم، فعالیت آگاهانه.


 

طرح مسئله

نشاط و شادمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده‌ای که بر شکل‌گیری شخصیت آدمی مجموعه زندگی انسان دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. با مطرح‌شدن روزافزون اهمیت شادی در امر سلامتی روان وخوشبختی و همچنین تأثیر آن در تقویت قوای روانی انسان، برای مقابله با پیچیدگی‌ها و مشکلات دنیای امروز، توجه و نظر محققان، اندیشمندان وحتی عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده است. تحقیقات نشان می‌دهد که شادی، صرف نظر از چگونگی به دست آوردن آن، می‌تواند سلامتی جسمانی را بهبود بخشد؛ افرادی که شاد هستند، احساس امنیت بیشتری می‌کنند، آسان‌تر تصمیم می‌گیرند، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنان زندگی می‌کنند، بیشتر احساس رضایت می‌کنند.۱ در اواخر قرن بیستم، موضوع نشاط شادمانی بشر، به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مشکلات هر جامعه، غفلت از شادی و نشاط و در نتیجه، افزایش بیماری‌های روانی از قبیل اضطراب و افسردگی است. با شادی و نشاط زندگی معنی پیدا می‌کند و در پرتو آن، نوجوانان و جوانان می‌توانند خود را ساخته و قله‌های سلوک و پله‌های ترقی را بپیمایند. جامعه زنده و پویا، جامعه‌ای است که عناصر شادی آفرین در آن فراوان باشد. نشاط و شادابی در دانشگاه، موجب رشد و شکوفایی در همة ابعاد وجودی یک دانشجو می‌شود. در محیط شاد، ذهن انسان پویا، زبان او گویا و استعداد وی شکوفا می‌گردد. در واقع توجه به تمام عوامل موثر بر شادی، توجه به تمامی ارزش‌ها، ‌خوبی‌ها و شایستگی‌ها است. کسانی که چنین عواملی را بشناسند، خواهند توانست شادتر زندگی نمایند. دانشجویان دانشگاه نیز، که از مهم‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، درصورت برخورداری از شادی، حقیقی در ذات و شخصیت خود، احتمال موفقیت خود را در تمامی شئون تحصیلی و معنوی در زمان دانشجویی وحتی پس از طی دوران تحصیلی دانشگاهی و در زمان اشتغال به کار افزایش خواهند داد.۲ با توجه به اهمیت شادی و نشاط در میان دانشجویان، مسئلة اصلی در این تحقیق سنجش میزان شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر نشاط دانشجویان واولویت‌بندی آنها می‌باشد.

پیشینة تحقیق

شادمانی از اهداف مشترک انسان‌هاست و همه در تلاش برای تحقق آن هستند و به نوعی، ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان است که معمولاً از چند جزء خشنودی از زندگی، خلق وهیجانات مثبت وخوشایند و فقدان خلق و هیجانات منفی تشکیل می یابد. افراد شادکام افکار و رفتارهای سازگار و حمایت کننده‌ای داشته، دیدگاهی روشن دارند و از افکار بدبینانه دوری می‌کنند. آنان سالم، فرهیخته، برون گرا، مذهبی، خوش بین و باهوش هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روان شناسان از مدت‌ها پیش واقتصاددانان نیز اخیراً به تحقیق و مطالعه در زمینه شادی را شروع کرده‌اند.۳ در بحث از عوامل مؤثر بر شادی، روان شناسان و اقتصاددانان نظریه‌‌های متفاوتی را مطرح ساخته‌اند.

الف. نظریه اقتصادی

در نظریه اقتصادی، اعتقاد براین است که شرایط زندگی، بویژه رشد درآمد، بر شادی اثر پایداری دارد. اقتصاددانان ترجیح می‌دهند که به جای تمرکز برحالات ذهنی، که امری انتزاعی است، بر رفتارهای قابل مشاهده تمرکزکنند. از این رو، آنان بحث مطلوبیت را مطرح می‌سازند و معتقدندکه فرد می‌تواند سطح شادی خود را از طریق افزایش درآمد افزایش دهد.۴ گرچه برخی تحقیقات نشان می‌دهندکه افراد با درآمد بالا، نسبتاً شادترند اما تحقیقات و مطالعات زیادی در روان شناسی نشان می دهد که پول و شادی همواره ملازم و همراه نیستند، این تحقیقات نشان می‌دهد که زمانی که نیازهای اساسی برآورده می‌شود، درآمد تأثیر چندانی بر شادی ندارد.

ب. نظریه روان شناسی

رایج‌ترین نظریه مربوط به شادی و نشاط درروان شناسی، نظریه نقطه ثابت۵ است. این نظریه بیان می‌کند که هر فرد با توجه به عوامل ژنتیکی وشخصیتی، دارای میزان معینی شادی است. رویدادهای مختلف زندگی ممکن است سطح معین شادی رابه‌طور موقتی افزایش و یا کاهش دهند، اما به علت اثرسازگاری با خوشی،۶ شادی با گذشت زمان به مقدار اولیه خود برخواهدگشت. طرفداران این نظریه معتقدند که نقش رویداد‌های زندگی در شادی ناچیز است.۷ در این نظریه، سه عامل به عنوان عوامل مؤثر بر شادی در نظرگرفته شده است. این سه عامل اصلی، بر «سطح دائمی شادی»۸ اثر خواهند گذاشت. این سه عامل عبارتنداز:

۱٫ نقطه‌ ثابت: بزرگترین سهم شادی در عوامل ژنتیکی است که این عامل را نقطه ثابت می‌نامند؛ یعنی سطح معین و ثابتی ازشادی که از والدین به ارث می‌رسد و موروثی می‌باشد.۹

۲٫ جزء دوم شادی، شرایط زندگی۱۰ است که ۱۰ درصد از کل شادی را به خود اختصاص می‌دهد و شامل عوامل ملیتی، جغرافیایی، فرهنگی – منطقه‌ای، عوامل جمیعت شناسی، مانند سن، جنسیت و قومیت می‌باشد. این بُعد از شادی، تاریخچه زندگی فرد و حوادثی مانند سانحه‌ تصادف، آسیب‌های دوران کودکی و. . . را در بر می‌گیرد. شرایط زندگی همچنین متغیرهای موقعیت زندگی،۱۱ مانند موقعیت اجتماعی، امنیت شغلی، درآمد، سلامتی و عوامل مذهبی را در برمی‌گیرد.۱۲

۳٫ فعالیت‌های آگاهانه:۱۳ شلدان این عامل را این گونه تعریف می‌کند: این سطح شامل دسته وسیعی از فعالیت‌هایی است که مردم انجام می‌دهند یا در فکر انجام دادن آنها هستند.۱۴ رفتارها و فعالیت‌های فراوانی وجود دارند که افراد برای انجام آنها انرژی صرف می‌کنند. این فعالیت‌های مجزا را که افراد برای انجام دادن آنها وقت و انرژی صرف می‌کنند، «فعالیت‌های آگاهانه» می‌نامند.۱۵

این بُعد، که ۴۰ درصد در شادی نقش دارد، خود به سه حوزه تفکیک می‌شود: ‌

۱٫ فعالیت‌های رفتاری:۱۶ مانند ورزش منظم، محبت ورزیدن به دیگران، صرف کردن زمان برای حضور در اجتماع؛

۲٫ فعالیت‌های شناختی:۱۷ شامل توجه به نعمت‌ها و موهبت‌ها، تفکر راجع به امور مثبت در زندگی؛

۳٫ فعالیت‌های داوطلبانه:۱۸ شامل تلاش‌های معنادار در زندگی و هم چنین تلاش‌ جهت رسیدن به اهداف شخصی.۱۹

عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان

با توجه به مزایای یک زندگی شاد برای افراد جامعه، بویژه دانشجویان به عنوان نیروی جوان آینده‌ساز درجامعه، برخی روان‌شناسان و پژوهشگران، که راجع به شادی تحقیقاتی انجام داده‌اند، ‌کوشیده‌اند روش‌هایی برای افزایش میزان شادی در بین دانشجویان ارائه دهند.۲۰ روشن است برنامه ریزی‌های صحیح می‌تواند در افزایش امیدواری آنان و تقویت انگیزه آنان به کار و تلاش بیشترنقش بسزایی داشته باشد. همچنین روان‌شناسان مشاهده نمودند که موفقیت‌های شغلی و تحصیلی دانشجویان همبستگی معنی داری با خوشحالی آنان داشته است. امید دادن به دانشجویان، که دانشگاه می‌تواند برای کسب موفقیت‌های شغلی در تمامی جنبه‌های زندگی یک فرصت تلقی شود، می‌تواند درخوشحالی آنان مؤثر واقع گردد. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد دانشجویانی که درگروه‌های داوطلبانه مشارکت و فعالیت دارند، احساس خوشحالی بیشتری دارند. مشارکت دادن دانشجویان در سازندگی مملکت و باور آنان به عنوان نیروهای پرانرژی وخلاق، می‌تواند فواید زیادی از جمله افزایش خوشحالی آنان را به همراه داشته باشد.۲۱ همچنین با عمل نمودن به هریک از موارد زیر، دانشجویان می‌توانند شادی خود را افزایش دهند:

– توجه به ارزش‌ها و هدفهای معنوی، نیازهای بنیادی، عشق وعلایق دینی و الهی(نگرش دینی)؛۲۲

– سالم ماندن و از سلامتی خود مواظبت کردن؛

– امنیت داشتن در خانه، محل زندگی، محیط دانشگاه، محل کار وجامعه؛

– معنی‌دارکردن زندگی با داشتن آرزو و دنبال کردن هدفی ارزشمند و دست یافتنی؛

– سرگرم بودن به کارهایی که از انجام آن لذت برند و برای آینده شغلی آنان مفید باشد؛

– داشتن تفکر و نگرش مثبت؛

– پذیرش خویش و به خود اعتماد داشتن؛

– برشمردن نعمت‌های خود وسپاسگزار بودن؛

– استفاده کردن و لذت بردن از وجود خویش؛

– مقایسه نکردن خود و دارایی‌های خویش با دیگران؛

– شوخ طبع بودن و به زندگی خندیدن؛

– بخشیدن خود و دیگران؛

– تعادل داشتن درکار و تفریح و . . .؛

– اعتماد داشتن به خود واحترام گذاشتن به مردم؛

– اعتقاد داشتن؛

– آزادی داشتن؛

– کارگروهی کردن.۲۳

علاوه برموارد ذکر شده عواملی مانند ۱٫ تعامل بین دانشجو و استاد؛ ۲٫ امکانات رفاهی دانشگاه؛ ۳٫ جّو سازمانی حاکم بردانشگاه؛ ۴٫ مشارکت دانشجو درفعالیت‌های کلاسی؛ ۵٫ شیوه‌های تدریس و ارزشیابی استادان؛ ۶٫ عضویت در گروه‌های خاص(ورزشی، فرهنگی، مذهبی و. . . ) نیز در افزایش شادی دانشجویان مؤثر است.

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.