تحقیق شکل‌گیری شخصیت، تأمین بهداشت روان و درمان اختلالات روان‌شناختی بر اساس نظریه خود تحقق دهی دینی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق شکل‌گیری شخصیت، تأمین بهداشت روان و درمان اختلالات روان‌شناختی بر اساس نظریه خود تحقق دهی دینی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق شکل‌گیری شخصیت، تأمین بهداشت روان و درمان اختلالات روان‌شناختی بر اساس نظریه خود تحقق دهی دینی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
دیدگاه‌های نظری دربارة سبب‌شناسی حالت‌های روان   ۴
سازوکار تغییر سازمان‌یافتگی‌های روانی براساس نظریة خود‌تحقق‌دهی دینی   ۶
رکن اول: شکل‌گیری برخی واحدهای‌ایمانی( باورهای پایه)   ۷
رکن دوم: عمل کردن به مقتضای هر باور پایه یا واحد ایمانی   ۹
ضرورت عمل به واحدهای ایمانی(باورهای پایه) در دین اسلام   ۹
رمز پیوند ایمان و عمل   ۱۲
رکن سوم: انکار(کفرورزی) باورهای پایه‌ای که با باورهای پایة سلامت‌بخش به نحوی مخالف است   ۱۳
رکن چهارم : اجتناب کردن از امر نادرست   ۱۴
تقسیم باورها در نظریة خودتحقق‌دهی دینی   ۱۶
ابعاد آشکار و پنهان یک واحد ایمانی   ۲۰
نتیجه‌‌های نهایی نظریه   ۲۲
منابع   ۲۵

منابع

ـ نهج البلاغه، ترجمة علامه محمدتقی جعفری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۹٫

ـ جس فیست، گریگوری جی. فیست، نظریه‌های شخصیت، ترجمة یحیی سیدمحمدی، تهران، روان، ‎۱۳۸۴٫

ـ سبحانی، جعفر. اصالت روح از نظر قرآن، قم، توحید، ۱۳۷۷٫

ـ طباطبائی، سیدمحمدحسین، ترجمة تفسیر ‌المیزان، ترجمة سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳، ج ۲۰٫

ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، ۱۹۷۴، ج ۲۰٫

ـ طبرسی، فضل‌بن حسن، مجمع‌البیان، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۸۰٫

ـ کارور و شی‌یر، شخصیت، ترجمة‌ احمد رضوانی، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵٫

ـ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی فی احادیث الشیعه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲٫

ـ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب السلامیه، ۱۳۶۲٫

ـ مصباح، محمدتقی، آموزش فلسفه، قم، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳، ج ۲٫

ـ مصباح، محمد‌تقی، معارف قرآن؛ خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶٫

ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۱، ج ۲۷٫

ـ واعظی، احمد، انسان از دیدگاه اسلام، تهران، سمت، ۱۳۷۷٫

ـ ویل و ویلسون، وسواس و درمان آن، ترجمة سیاوش جمال‌فر، تهران، ارسباران، ۱۳۸۵٫

ـ یزدی، محمد، اسس ‌الایمان فی‌القرآن، قم، نداء المهدی، ۱۳۷۶٫

-Lawrence A.Pervin & Oliver P.John, Handbook of Personality:Theory and Research, New York, Tthe Guilfuilford Press, 1999.

-Davison Gerald C & Neale John M, Abnormal Psychology (eighthn edition); New York, John Wiley & Sons, Inc, ed8 2001, P. 7-19.

-Seligman. Martin E.P. and David Rosenhan, Abnormality, New York, W. W. Norton & Company, 1998. P. 2.

-Abramowitz Jonathan S, McKay Dean & Taylor Steven, Obsessive- Compulsive Disorder (subtypes and spectrum conditions). New York, Elsevier, 2008.

-American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Disorders, Washington, APA, 1994.

-Kaplan, Harold I & Sadok, Benjamin J, Comprehensive Textbook of Psychiatry, IV; Baltimor; Williams & Wilkins, 1985.

-Bankart Peter C, Talking Cures: A History of Western & Eastern Psychotherapies, USA: Brooks / Cole Publishing Company, 2004.

-Jenike Michael A. & others, Obsessive–Compulsive Disorders; Practical Management, New York, Mosby Inc, 1998.

-Kaplan, Harold I, & Sadok, Benjamin J, Comprehensive Textbook of Psychiatry, IV; Baltimor, Williams & Wilkins, 1985.

-Robert G. Meyer and Paul Salmon, Abnormal Psychology, Boston: ALLYN AND BACON, ed2, 1988.

-Leahy Robert L, Cognitive Therapy Techiniques: A Practioner’s Guide, New York, The Guilford Press, 2003.

-Kellogg , Ronald Thomas, Fundamentals Of Cognitive Psychology, Los Angeles, Sage Publications, 2007.

-Wulff, David M, Psychology Of Religion, Classic & Contemporary, New York, John Wiley & Sons, INC. 1997.

-Frank Joe, Bruno, Psychological Symptoms. New York, John Wiley & Sons, 1993.

-Peter Carruthers, The Nature of Mind: an Introduction, London, Routledge, 2004.

-Frank Jackson, Philip Pettit, and Michael Smith, Mind, Morality and Explanation: Slected Collaborations, Oxford, Clarendon Press, Oxford University Press, 2004.

-Hergenhahn, B. R, An Introduction to the History of Psychology California, Brooks, Cole Publishing. 1997.

-Mario Agusto Bunge and Ardila, Ruben, Philosophy of psychology, New York, Springer-Verlag, 1987.

-Cherie Goodenow O’Boyle, History of Psychology: a Cultural Perspective, London, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006.

-Cicovacki, Predrag, Between Truth and Illusion: Kant at the Crossroad of Modernity, New York, Rowman & Littlefield Publishers, 2002

-Lawrence A.Pervin & ,Oliver P.John, Handbook of Personality:Theory and Research, P.  ۳۰۰٫ New York: THE GUILFORD PRESS, 1999. p. 300

-Davison Gerald C & Neale John M. Abnormal Psychology (eighthn edition); New York: John Wiley & Sons, Inc; (2001) p. 7-19.

-Bolota, David A. & Marsh, Elizabeth J, Cognitive Psychology, Key readings, New York, Psychology Press, 2004.

-Mclennan Gregor, Pluralism, Buckingham: Open University Press, 1995.

چکیده

پیش‌فرض اولیه این پژوهش این است که در منابع دینی، برای تغییر دادن رفتار انسان و دگرگون‌سازی حالت‌های او، روند خاصی دنبال شده است که می‌توان از آن به منزلة فرایند شکل‌گیری شخصیت، راهی برای تأمین بهداشت روان و روش درمانی بهره برد. ادیان توحیدی، به‌ویژه دین اسلام همواره در‌صدد بوده‌اند انسان‌ها را ‌از انسان‌محوری به خدا‌محوری، از دنیاگرایی به آخرت‌گرایی، و از بت‌پرستی به خداپرستی سوق دهند. برای رسیدن به این هدف، باید گام‌های شش‌گانة ذیل طی شوند:

۱٫ آگاهی دادن و شناساندن آنچه درست است و با واقعیت خارجی به مثابه حقیقت انطباق دارد (مقدمة ایمان‌آوری)؛۲٫ تشویق به ایمان‌آوری به آنچه درست است به منزلة واقعیت و باورهای پایه؛۳٫ تشویق به عمل کردن به باورهای پایه؛۴٫ آگاهی دادن و شناساندن آنچه نادرست است و با واقعیت خارجی به عنوان حقیقت انطباق ندارد؛۵٫ تشویق به کفرورزی و انکار آنچه نادرست است؛۶٫ تشویق به اجتناب و عمل نکردن به آنچه نادرست است.

بر اساس این پژوهش، مشابه این گام‌ها در همة حالت‌های روانی ـ چه هنجار و چه نابهنجار ـ رخ می‌دهد. از این‌رو، آدمی به چیزی ایمان می‌آورد؛ به آن عمل می‌کند؛ به طرف مقابل ایمان آوردة خود کفر می‌رزد و از آن اجتناب می‌کند. از این‌روی، برخی سازمان‌یافتگی‌ها را در خود به وجود می‌آورد و برخی سازمان‌یافتگی‌ها را از بین می‌برد.

کلیدواژه‌ها: ایمان آوردن‌، عمل کردن‌، انکار باورهای پایه‌، اجتناب.

 

مقدمه

از دیر‌باز این پرسش مهم برای آدمی مطرح بوده است که چرا انسان‌ها ویژگی‌های متفاوتی دارند؟ این ویژگی‌ها چگونه در درون آدمی پدید می‌آیند و چرا افراد به صورت‌های مختلف عمل می‌کنند و چگونه افراد حالت‌های روانی خاصی را در پیش می‌گیرند و آن را استمرار می‌بخشند؟ عامل تفاوت ساز روان در افراد متفاوت چیست؟ چگونه روان یک فرد بین پیوستاری از ‌سلامت تا بیماری حرکت می‌کند؟۱ این پرسش‌ها از زمانی ذهن آدمی را بیشتر مشغول کرده است که در کنار خود، در میان خانواده، فامیل ‌و اطرافیان کسانی را مشاهده کرد‌ که از حال عادی خارج شده و به افراد دارای رفتار ناهنجار تبدیل شده‌اند. فردی که در گذشته بسیار شاد و با نشاط بود، به فردی غمگین و خمود تبدیل شده است. شخصِ دارای یقین‌یابی و تردید سازمان‌دار، به تدریج به کسی بدل گشته است که رفتارش را با اندک احتمالی تکرار می‌کند؛ همه جا را آلوده می‌داند و فکر می‌کند بیشتر وقت‌ها درب منزل را باز می‌گذارد و برای وارسی آن، بارها کار انجام شده را تکرار می‌کند و باز هم به انجام آن یقین نمی‌یابد. آدمی را چه می‌شود؟ عادی و غیر‌عادی یعنی چه؟ منشأ رفتار بهنجار و نابهنجار چیست؟ سنگ بناهای ذات آدمی، اتم‌ها و ملکول‌های روان چه چیزهایی هستند؟

تاریخ مدون حکایت از آن دارد که آدمی تقریباً ده قرن قبل از میلاد مسیح بر اثر مواجه شدن با واقعیت‌های زندگی خود، این سؤالات ذهنش را مشغول کرده بود و با بی‌صبری به دنبال جواب آن می‌گشت. برای جواب، ذهن فرضیه‌ساز او فرضیه‌هایی را ساخت که هر کدام سالیان دراز روش نظری و عملی او گردید.۲ به هر حال، آدمی برای این پرسش که افراد انسان چگونه مسیر روانی خود را معین می‌کنند، آن را استمرار می‌بخشند و تثبیت می‌کنند ـ به‌ویژه مسیرهای نابهنجار ـ دیدگاه‌هایی را ارائه کرد. از منابع دینی، برای شکل‌گیری شخصیت، تأمین بهداشت روان و درمان اختلالات روان‌شناختی چهار پایة متعامل، متوازن و در هم تنیده به دست می‌آید. در آغاز مناسب است این چهار پایه و واژگان مربوط به آن توضیح داده شود.

ایمان‌آوردن (‌انتخاب باورهای پایه به منزلة باورهای صحیح)‌: ایمان‌آوری در ادیان به‌ویژه دین اسلام اذعان و تصدیق به چیزی همراه با التزام به لوازم آن می‌باشد. در قرآن حقیقت ایمان عبارت است از شناخت و آگاهی نسبت به خدا و صفات او و فرستادگانش، و شناخت تمام فرامین و قوانینی که آنان با خود آورده‌اند. مراد از ایمان‌آوردن در این پژوهش، انتخاب باورهای پایه سلامت‌بخش ‌یا بیماری‌زا به عنوان باورهای صحیح می‌باشد؛ مانند اینکه فردی بعد از شرکت کردن در یک کلاس، ناگهان این باور پایه در او شکل می‌گیرد که « این کلاس به درد من نمی‌خورد»، یا از مواجهه با این جهان به این نتیجه می‌رسد که «نیرویی ماورایی، این جهان را اداره می‌کند»، و یا از بررسی خود به این باور احتمالی می‌رسد که « شاید من نتوانم در کنکور قبول شوم». در این طرح، هر کدام از اینها یک واحد ایمانی یا باور پایه نامیده می‌شوند و باور مستقر و ایمان هیچ تفاوتی ندارد، بلکه ماهیت این‌دو یکی است.

عمل‌: مراد از عمل، هر کار و فعالیتی است که فرد انجام می‌دهد. مانند خوابیدن، راه رفتن، نماز خواندن، دست شستن، آبکشی، دست‌شویی رفتن و خود‌وارسی کردن. مراد از عمل در این پژوهش، عمل کردن به باورهای پایة سلامت‌بخش و بیماری‌زا می‌باشد که دربارة هر کدام در موضوعات مختلف از روان صادر می‌شوند.

کفرورزی (انکار): کفر در لغت به معنای پوشاندن و مخفی کردن چیزی است.۳ کفرورزی در این پژوهش به معنای انکار باورهای پایة بیماری‌زا می‌باشد که ممکن است دربارة هر موضوعی در درون فرد شکل بگیرد.

اجتناب: در لغت به معنای کنار چیزی با فاصله قرار گرفتن است.‌ به عبارت دیگر، به معنای دوری‌گزینی می‌باشد.۴ در این پژوهش، مراد از اجتناب عمل نکردن به باورهای پایه بیماری‌زا در فضای واقعی است.

خودتحقق‌دهی:۵ در لغت به معنای به شکوفایی رساندن و به فعلیت رساندن استعدادها می‌باشد. در این پژوهش، مراد از خود تحقق‌دهی، تفهیم و درک این واقعیت است که هر کس خودش زمینه‌های باورهای پایه را به وجود می‌آورد؛ آنها را انتخاب می‌کند و به آنها عمل می‌کند و بدین‌وسیله «سازمان‌یافتگی‌های روانی خاص» را ایجاد می‌کند. برای مثال، فرد خودش با انتخاب باورهای پایة پدید‌آورندة وسواس ـ ناخودداری در هر موضوع ‌و عمل کردن به آنها وسواس‌ـ ناخودداری را در خود سازماندهی می‌کند.

 

دیدگاه‌های نظری دربارة سبب‌شناسی حالت‌های روان

الف) دیوشناسی آغازین‌: توجه آدمی به رفتارهای نابهنجار خود همچون اضطراب، وسواس، افسردگی و اسکیزوفرنی، از دیرباز مورد توجه بوده است. با این‌حال، شروع علت‌شناسی بیماری‌‌های روانی تا دوره‌های بعد به تأخیر افتاد.۶ ورود موجودی خبیث مانند شیطان (دیو) به درون فرد و کنترل روان و بدن او، اولین فرضیه در علت‌شناسی رفتار نابهنجار بوده است. به همین دلیل، جن‌گیری درمان رایج اختلالات رفتاری و روان‌شناختی بود. جن‌گیری عبارت بود از بیرون‌رانی ارواح خبیثه به کمک مراسم و تشریفات ورد‌خوانی یا شکنجة بیمار.۷

ب) اعتقاد به وجود ریشه‌های بدنی۸ و حالت‌های روان: بقراط۹ حکیم که تقریباً بین سال‌های ۴۷۰ تا ۳۷۷ قبل از میلاد زندگی می‌‌کرد، با اصرار تمام اعلام‌ کرد‌ که بیماری‌های روانی، علل طبیعی دارند و باید همانند بیماری‌های شایع و سهل‌درمانی نظیر سرماخوردگی و یبوست۱۰ درمان شوند. او مغز را مرکز هشیاری، زندگی عقلی و هیجان‌ها به حساب آورد. بنابر‌این، او بر این باور بود که فکر و رفتار نابهنجار نشان می‌دهد که درون مغز آسیبی به وجود آمده است. بقراط معمولاً از اولین کسانی شناخته ‌می‌شود‌‌ که در سبب ‌شناسی بر اختلالات بدنی به‌ویژه اختلالات مغزی تأکید کرد.۱۱ به طور طبیعی، این نظریه کارکردهای عادی مغز را ریشة‌ حالت‌ها و رفتار عادی و بهنجار فرد به حساب می‌آورد. نظریة‌ مزاج‌های۱۲‌ بقراط و ریخت‌های بدنی۱۳ کرچمر۱۴ و شلدون۱۵ در همین راستا قرار دارد.

ج) نظریة روان‌تحلیل‌گری: از نظر فروید، بنیان‌گذار روان‌تحلیل‌گری، شخصیت آدمی را سه نیرو به نام نهاد،۱۶‌ من۱۷ و فرامن۱۸ شکل می‌دهند. این سه نیرو فرایندهای پویا و متعاملی هستند که هر کدام خاستگاه و نقش‌های ویژة خود را دارند. تمام شخصیت و رفتار آدمی از نحوة تعامل این نیروها با هم ساخته می‌شود.۱۹ برای نمونه، نظریة روان تحلیل‌گری، نشانگان وسواس ناخودداری را واپس‌روی دفاعی سازمان روان به مرحلة پیش ادیپی و خود آزارگری ـ مقعدی می‌داند که در آن شیوة عملکرد اولیة نهاد، من و فرامن نمودار ‌می‌شود‌‌. این عوامل، به همراه مکانیزم‌های دفاعی ویژة من یعنی جدا‌سازی، خنثی‌سازی و جابه‌جایی دست به دست هم می‌دهند و نشانگان بالینی وسواس‌های فکری، اجبارها و اعمال اجباری را پدید می‌آورند.۲۰

د) نظریة یادگیری (رفتاری): این نظریه در دهة ۱۹۲۰ به عرصة روان‌‌شناسی پا نهاد. رفتارگرایان، تمام موجودات زنده از جمله انسان را ساخته و پرداختة محیط می‌دانند. به نظر رفتار‌گرایان، افراد به کمک تداعی‌های خود از گذشته، در‌بارة آینده می‌آموزند. این تداعی‌ها نیز از آنجا ناشی می‌شوند که برخی رفتارها پاداش دریافت می‌کنند و برخی نیز تنبیه می‌شوند.۲۱ در زمینة رفتارهای مرضی، نظر روان‌شناسان یادگیری در ابتدا به ترس‌های مرضی معطوف شد. نقش ساز‌و‌کارهای جابه‌جاسازی و اجتناب در این رویداد‌ها سبب شد نظریه‌پردازان یادگیری آنها را در چارچوب شرطی‌سازی اجتنابی۲۲ و یادگیری از طریق کاهش سائق۲۳ توجیه کنند.۲۴ برای مثال، رفتارگرایان عمل‌های وسواسی را رفتارهای آموخته‌شده‌ای می‌دانند که بر اثر کاهش ترس یاد گرفته می‌شوند.۲۵ عمل دست شستن مکرر در نظریة یادگیری‌، به منزلة واکنش فرار کنشی (عاملی)۲۶ در نظر گرفته ‌می‌شود‌‌ که اشتغال ذهنی به آلودگی و میکروب‌ها و ترس از آن را کاهش می‌دهد. وارسی اجباری نیز به همین صورت می‌تواند اضطراب پدید آمده را کاهش دهد.۲۷

ه‍ ‌) نظریة شناختی: روان‌شناسان شناختی، باورها، نگرش‌های و استدلال‌های افراد را در شکل‌گیری شخصیت دخیل می‌دانند‌.۲۸ ویلیام جیمز کل روان‌شناسی را با ‌عنوان «علم زندگی روانی‌« تعریف کرد. روان‌شناسی شناختی بعد از یک قرن به همین تعریف و نقطه نظر جیمز دست یافت. امروزه روان‌شناسی شناختی تمام حوزه‌های روان‌شناسی شامل رشد‌شناختی، شناخت‌ اجتماعی، علوم عصبی‌شناختی، ‌شناخت درمانی و مردم‌شناسی شناختی ‌را در برمی‌گیرد.۲۹

بر اساس مدل شناختی، حالت‌های تنش‌زا مانند افسردگی، اضطراب، خشم و همین‌طور وسواس، بر اثر الگوهای فکری مبالغه‌آمیز و یا انحرافی (ناهنجار)‌ آغاز می‌گردند، ادامه می‌یابند و تشدید می‌شوند. شناخت درمانی نیز از مجموعه‌ای از مدل‌های سابقه‌دار و ارزشمند در اندیشة انسانی همچون گفت‌وگوهای سقراطی۳۰ مبتنی بر منطق و شیوة ارسطو۳۱ در جمع‌آوری و طبقه‌بندی داده‌ها دربارة جهان واقعی ناشی شده است. الگوی شناختی درمان اختلالات روانی، حاصل انقلاب شناختی است که در دهه ۱۹۷۰ در حوزة روان‌شناسی در رخ داد. این الگو ‌در نقش محوری شناخت در هیجان و پردازش طرح‌واره‌ای به مثابه عامل تعیین‌کننده در پردازش اطلاعات تأکید می‌ورزد.۳۲

و) نظریة شناختی رفتاری‌: روان‌تحلیل‌گری در نیمة اول قرن بیستم پا به میدان گذاشت. در تقابل با این مکتب، رفتارگرایی مدت طولانی به عنوان مکتب ‌یکه‌تاز میدان بود تا در اواخر دهة ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ مکتب شناختی برای درمان بیماری‌‌ها ـ به‌ویژه درمان افسردگی ـ شکل گرفت. پیشرو روش جدید، پروفسور آیرون تی. بک۳۳ بود. به تدریج، مکتب رفتاری با رویکرد شناختی تلفیق شده، رویکرد رفتاری شناختی که در‌بر‌گیرندة نظریه و عمل است، به وجود آمد‌.۳۴ این نظریه در علت‌شناسی حالت‌های روان و درمان اختلالات روانی تلفیقی ازدو نظریه است و بر پایة علت شناسی و تکنیک‌های درمانی دو نظریه بنا شده است.۳۵

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله دین و بهداشت روان
 • مقاله دین و بهداشت روان
 • مقاله دین و بهداشت روان
 • مقاله بهداشت روان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.