تحقیق نقش قدردانی نسبت به خدا و خوی قدردانی در کیفیت خواب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش قدردانی نسبت به خدا و خوی قدردانی در کیفیت خواب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق نقش قدردانی نسبت به خدا و خوی قدردانی در کیفیت خواب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش   ۴
یافته‌ها   ۵
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۰
منابع   ۱۲

منابع

آراسته، مدبر، «بررسی بی‌‌خوابی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ش ۱۲، ۱۳۸۶، ص ۵۸-۶۳٫

آقابابائی، ناصر و دیگران، «سنجش قدردانی در دانشجویان و طلاب؛ بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه قدردانی»، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، ش ۶، ۱۳۸۹، ص ۷۵-۸۸٫

جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، ج۱، ۱۳۷۸؛ ج ۴، ۱۳۸۰٫

طباطبائی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، الاعلمی، ۱۴۲۲٫

کلینی، محمد، الکافی، بیروت، دار الاضواء، ‎۱۴۱۳.

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۴٫

موسوی خمینی، سیدروح الله، شرح چهل حدیث، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی€، ۱۳۷۶٫

نجاتی صفا، علی‌اکبر، «بررسی وضعیت پژوهش‌های حوزه خواب در ایران»، تازه‌های علوم شناختی، ش ۵ (۱)، ۱۳۸۲، ص ۳۴-۳۸٫

Baron, R. M. & Kenny, D. A., “Moderator-Mediator Variables Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, v 51(6), 1986, p 1173-82.

Buysee, D. J., et al., “The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research”, Psychiatry Research, v 28, 1989, p 193-213.

Chen, L. H. & Kee, Y. H., “Gratitude and Adolescent Athletes’ Well-Being”, Social Indicator Research, v 89, 2008, p 361-373.

Chen, L. H., et al., “Validation of the Gratitude Questionnaire (GQ) in Taiwanese Undergraduate Students”, Journal of Happiness Studies, v 10(6), 2009, p 655-664.

Emmons, R. A., “Applied Positive Psychology” In S. J. Lopez, The Encyclopedia of Positive Psychology, Blackwell, 2009, p 442-447.

Emmons, R. A., et al., “Personality and the Capacity for Religious and Spiritual Experience”, In O. P. John, et al., Handbook of Personality Theory and Research, New York, The Guilford Press, 2008, p 634-653.

Fichten, C. S.‚ et al., “Thoughts During Awake Times in Older Good and Poor Sleepers–The Self-Statement Test:60+”, Cognitive Therapy and Research, v 22 (1), 1998, p 1-20.

_____, “Counting blessings in early adolescents: An experimental study of gratitude and subjective well-being”, Journal of School Psychology, v 46, 2008, p 213-233.

_____, “Being grateful is beyond good manners: Gratitude and motivation to contribute to society among early adolescents”, Motivation and Emotion, v 34, 2010, p 144-157.

_____, “Gratitude and subjective well-being in early adolescence: Examining gender differences”,Journal of Adolescence, v 32(3), 2009, p 633-650.

_____, “Gratitude and the Reduced Costs of Materialism in Adolescents”, Journal of Happiness Studies, 2011, p 1-14.

Gordon, A. K., et al., “What are children thankful for? An archival analysis of gratitude before and after the attacks of September 11”, Applied Developmental Psychology, v 25, 2004, p 541-553.

Howell, A. J., et al., “Mindfulness predicts sleep-related self-regulation and well-being”, Personality and Individual Differences, v 48, 2010, p 419-424.

Hyland, M. E., et al. Dispositional predictors of placebo responding: A motivational interpretation of flower essence and gratitude therapy, Journal of Psychosomatic Research, v 62, 2007, p 331-340.

Koenig, H. G., Faith and Mental Health Religious Resources for Healing, USA, Templeton Foundation Press, 2005.

Krause, N., “Gratitude toward God, Stress, and Health in Late Life”, Research on Aging, v 28, 2006, p 163-183.

McCullough, M. E., et al., “An Adaptation for Altruism?; The Social Causes, Social Effects, and Social Evolution of Gratitude” Current Directions in Psychological Science, v 17 (4), 2008, p 281-285.

_____, “Gratitude in intermediate affective terrain: Links of grateful moods to individual differences and daily emotional experience”, Journal of Personality and Social Psychology, v 86, 2004, p 295-309.

_____, “The Grateful Disposition: A Conceptual and Empirical Topography”, Journal of Personality and Social Psychology, v 82(1), 2002, p 112-127.

Naito, T., et al., “Gratitude in University Students in Japan and Thailand”, Journal of Cross-Cultural Psychology, v 36, 2005, p 247-263.

_____, “Forgiveness, personality and gratitude”, Personality and Individual Differences, v 43, 2007, p 2313-2323.

Pargament, K. I., et al., “Religious Struggle as a Predictor of Mortality among Medically Ill Elderly Patients”, Archives of Internal Medicine, v 161, 2001, p 1881-85.

Parks-Sheiner, A. C., Applied Positive Psychology, In S. J. Lopez (Ed), The Encyclopedia of Positive Psychology, Blackwell, 2009, p 58-62.

Pilcher, J. J., et al., “Sleep quality versus sleep quantity: relationships between sleep and measures of health, well-being and sleepiness in college students”, Journal of Psychosomatic Research, v 42(6), 1997, p 583-596.

Polak, E. L. & McCullough, M. E. “Is Gratitude an Alternative to Materialism?”, Journal of Happiness Studies, v 7, 2006, p 343-360.

Preacher, K. J. & Hayes, A. E., “Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models”, Behavior Research Methods, v 40 (3), 2008, p 879-891.

_____, “SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models”,Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, v 36 (4), 2004, p 717-731.

Roberts, R. E., “Positive well-being and sleep”, Journal of Psychosomatic Research, v 64, 2008, p 417-418.

Sheldon, K. M. & Lyubomirsky, S., “How to increase and sustain positive emotion: The effects of expressing gratitude and visualizing best possible selves”, The Journal of Positive Psychology, v 1(2), 2006, p 73-82.

Stenuit, P. & Kerkhofs, M., “Effects of sleep restriction on cognition in women”, Biological Psychology, v 77, 2008, p 81-88.

Steptoe, A., et al., “Positive affect, psychological well-being, and good sleep”, Journal of Psychosomatic Research, v 64, 2008, p 409-415.

Watkins, P. C., “Gratitude and subjective well-being”, In R. A. Emmons & M. E. McCullough. The Psychology of Gratitude, New York, Oxford University Press, 2004, p 167-194.

Wood, A. M., et al., “Gratitude influences sleep through the mechanism of pre-sleep cognitions”,Journal of Psychosomatic Research, v 66, 2009, p 43-48.

_____, “Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets”, Personality and Individual Differences, v 46(4), 2009, p 443-447.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش قدردانی در شاخص‌های کیفیت خواب بود. ۱۷۰ دانشجو به پرسشنامة قدردانی، پرسشنامة قدردانی نسبت به خدا، شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ، و آزمون خود اظهاری افکار پیش از خواب پاسخ دادند. داده‌ها با شاخص‌های آماری چون همبستگی، رگرسیون، تحلیل واریانس، آزمون t، و آزمون سوبل تحلیل شدند. نتایج نشان داد نمره‌های شرکت‌کنندگان در پرسشنامة قدردانی نسبت به خدا بالاتر از نمرة آنها در پرسشنامة قدردانی بود. قدردانی با احساس بهتر کیفیت خواب، تأخیر کمتر در به خواب رفتن، اختلالات کمتر خواب، مصرف کمتر داروی خواب‌آور، نمرة کل شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ، و افکار مثبت پیش از خواب همبستگی مثبت داشت. قدردانی نسبت به خدا علاوه بر متغیرهای یاد شده، با کفایت خواب نیز همبستگی مثبت داشت. قدردانی و قدردانی نسبت به خدا مقادیر قابل توجهی از شاخص‌های کیفیت خواب را پیش‌بینی کردند و این رابطه با واسطة افکار پیش از خواب برقرار شد. این یافته‌ها نقش قدردانی را به عنوان یکی از صفات مثبت اخلاقی، و قدردانی نسبت به خدا را به عنوان یکی از احساسات مثبت نسبت به خدا، در کیفیت خواب ثابت کرد و نقش افکار مثبت و منفی پیش از خواب را به عنوان متغیر واسطه و مؤثر در کیفیت خواب تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها: خواب، کیفیت خواب، قدردانی، قدردانی نسبت به خدا، شکر.


 

مقدمه

مفهوم قدردانی در فلسفه، الاهیات، کلام، اخلاق، و روان‌شناسی حضور پر جلوه‌ای دارد. هر جا که مفهوم قدردانی حضور یافته، به جنبة متفاوتی از آن توجه شده و شاید از همین روست که در زبان‌های مختلف واژه‌های متعددی برای آن تعیین شده است. شکر، سپاس، قدردانی، حق‌شناسی و واژه‌های مشابه در زبان‌های مختلف کمابیش به یک معنا استفاده می‌شوند. ما در این نوشته و دیگر آثار خود، واژة قدردانی را ترجیح داده‌ایم؛ واژه‌ای که امام خمینی در تعریف شکر به کار برد۱، اما چون در متون اسلامی از واژة شکر استفاده شده، در مرور مباحث اسلامی و اخلاقی واژة شکر را به کار خواهیم بست.

شکر و مشتقات آن ۸۰ بار در قرآن آمده است. خداوند خود۲ و بندگان صالحش۳ را با صفت شاکر وصف می‌کند. او ضمن اندک شمردن شکرگزاران،۴ همگان را به آن توصیه می‌کند، آن‌را پیامد ایمان می‌داند۵ و می‌گوید تنها بندگان شاکر، نشانه‌های الاهی را در می‌یابند۶٫ توفیق شکرگزاری یکی از دعاهای برگزیدگان الاهی است، چنان‌که در مناجات سلیمان (نمل: ۱۹) آمده است. خداوند می‌گوید «اگر شکرگزاری کنید [نعمت خود را] بر شما خواهم افزود» (ابراهیم: ۷). در حدیثی از امیرمؤمنان(ع) نیز آمده است که شکر منعم، روزی را زیاد می‌کند.۷ از پیامدهای قدردانی، تکرار یا ادامة افاضة خیر است؛ چراکه منعم در می‌یابد لطفش به هدر نرفته است. شکرگزاری آن‌قدر برای خداوند مهم است که برای تشخیص افراد ناسپاس از سپاسگزار، آزمون وضع کرده است: به بندگان نعمت داده می‌شود تا بین سپاسگزار و ناسپاس تمیز داده شود (نمل: ۴۰). علامه طباطبایی در مورد حقیقت شکر می‌گوید: شکر عبارت است از صرف نعمت به گونه‌ای که یادآور منعم و نشان دهندة احسانش باشد و در مورد پروردگار متعال به ایمان به او و تقوا منجر شود.۸ جوادی آملی، دیگر مفسر قرآن، می‌نویسد: شکر، سپاس بر نعمتی است که از منعم به شاکر می‌رسد، نه بر کمالاتی که اثرش به دیگران نمی‌رسد یا به غیر شاکر می‌رسد. بنابراین در شکر، هم وصول اثر به غیر نقش دارد و هم اتحاد متنعم و شاکر؛ در صورتی که هیچ‌یک از این دو قید در حمد مطرح نیست و از این‌رو، شکر از دو جهت اخص از حمد است. هر شکری حمد است: ولی هر حمدی شکر نیست. شکر آن است که انسان به نعمت منعم اعتراف کند؛ اعترافی که به عنوان تجلیل و تعظیم منعم باشد، در برابر کفران که در آن، عوض قدرشناسی از منعم، از نعمت‌ها چشم‌پوشی می‌شود و مستور و منسی قرار می‌گیرد.۹

شکر جلوه‌های متعددی دارد، اما جزء اصلی آن، حالتی درونی است که عبارت است از توجه به مورد نعمت قرار گرفتن؛ چنان‌که در حدیثی از امام صادق(ع) این مضمون آمده است۱۰٫ این واکنش مثبت درونی طبعاً به پاسخی مثبت نسبت به منعم، دهنده یا کمک رساننده می‌انجامد. استاد بزرگ اخلاق، امام خمینی€، می‌نویسد: «شکر عبارت است از قدردانی نعمت منعم. و آثار این قدردانی در قلب به طوری بروز کند و در زبان به طوری؛ و در افعال و اعمال قلبیه به طوری. اما در قلب، آثارش از قبیل خضوع و خشوع و محبت و خشیت و امثال آن است و در زبان، ثنا و مدح و حمد و در جوارح، اطاعت و استعمال جوارح در رضای منعم، و امثال این است». وی پس از نقل آراء راغب اصفهانی و خواجه انصاری، می‌نویسد:

شکر عبارت از نفسِ معرفت به قلب و نفسِ اظهار به لسان و عمل به جوارح نیست؛ بلکه عبارت از یک حالت نفسانیه است که آن حالت خود اثر معرفت منعم و نعمت و اینکه نعمت از آن منعم است می‌باشد؛ و ثمرة این حالت، اعمال قلبیه و قالبیه است.۱۱

مفهوم قدردانی در دین و اخلاق پایه‌های استواری دارد و چندی است که در روان‌شناسی نیز جایی برای خود گشوده است و به عنوان صفت جوهری شاخه‌ای از روان‌شناسی به نام روان‌شناسی مثبت قلمداد شده است.۱۲ قدردانی هیجانی است که متوجه یک عامل خارجی می‌شود؛ این هیجان در پی منفعتی پدید می‌آید که فاخر، با ارزش، و با قصد نوع دوستانه تفسیر می‌شود. قدردانی به مثابة یک فشارسنج اخلاقی عمل می‌کند و توجه افراد را به میزان منفعت دریافتی روزانه جلب می‌کند.۱۳ قدردانی موجب می‌شود افراد به جنبه‌های مثبت محیط اجتماعی‌شان خو نگیرند و در نتیجه رضایت از زندگی بلندمدت تری برای آنان به ارمغان می‌آورد.۱۴ پژوهش‌های تجربی نشان داده‌اند سطوح بالای قدردانی با شادی، رضایت از زندگی،۱۵ رضایت از تجربه مدرسه،۱۶ رضایت تیمی ورزشکاران،۱۷ یکپارچگی اجتماعی، عملکرد تحصیلی،۱۸ بهزیستی روان‌شناختی،۱۹ معنویت،۲۰ معنویت متعالی، صفات عاطفی مثبت،۲۱ سرزندگی، امید، خوش‌بینی، همدلی۲۲، رفتار جامعه‌یار،۲۳ گذشت،۲۴ و کیفیت خواب۲۵ رابطة مثبت دارد و با گرایش به مادیات،۲۶ رشک، و افسردگی۲۷ رابطة منفی. ابراز قدردانی با احساسات مثبت و افزایش انگیزش اجتماعی همراه است۲۸ و تمرین قدردانی به کاهش عاطفة منفی و افزایش خلق مثبت می‌انجامد.۲۹ با این اوصاف طبیعی است که قدردانی یکی از شیوه‌های شادتر شدن قلمداد شود.۳۰

از میان پژوهش‌های قدردانی، تنها یک پژوهش رابطة آن را با کیفیت خواب بررسی کرده است. در این پژوهش۳۱، قدردانی با کیفیت فاعلی بهتر خواب، مدت خواب، تأخیر کمتر در به خواب رفتن، کاهش بدکاری روزانه، و افکار مثبت پیش از خواب همبسته بود. نگاهی به جایگاه خواب و اختلالات آن در زندگی روزمره، و مرور پژوهش‌ها در این زمینه حاکی از کم توجهی پژوهشگران در این باره، به ویژه در ایران، است.۳۲ خواب، مکانیزمی فیزیولوژیک برای بازیابی توان از دست رفته و خستگی ناشی از فعالیت‌ها در زندگی روزمره و معیاری مهم از سلامت است. بی‌‌خوابی ممکن است مستقیم و غیرمستقیم موجب تحمیل هزینه‌های فردی و اجتماعی شود. هزینه‌های مستقیم آن شامل هزینه اقدامات تشخیصی و درمان، و هزینه‌های غیرمستقیم آن شامل ناتوانایی‌های مرتبط با وضعیت‌های پزشکی متعاقب بی‌‌خوابی، کاهش تولید و حوادث ناشی از بی‌‌خوابی است. نزدیک به یک سوم بزرگسالان در طول عمر خود به نوعی دچار اختلال خواب می‌شوند که در این میان بی‌‌خوابی شایع‌ترین و شناخته شده‌ترین اختلال است. به نظر می‌رسد برخی گروه‌ها بیشتر در معرض بی‌‌خوابی باشند. زنان، افراد شاغل در شیفت‌های کاری، و دانشجویان از این افرادند۳۳٫ خواب مختل در جمعیت عمومی شایع است، به گونه‌ای که یک چهارم تا یک سوم افراد بزرگسال از بی‌خوابی مرضی، خواب مختل یا ناکافی شکایت دارند۳۴ و کاهش شدید خواب یکی از ویژگی‌های جامعه امروزی است. مدت خواب از ۹ ساعت در سال ۱۹۱۰ به ۷٫۵ ساعت در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است.۳۵

مشکلات خواب با عملکرد شناختی مختل، بیماری‌های مزمن، کاهش سلامت روان، و مرگ زودرس همبسته است. از این‌رو، نیاز است برای درک فرایندهای زیربنایی اختلالات خواب، همبسته‌های مشکلات خواب را بررسی کرد تا بتوان به افراد برای حل مشکلاتشان، به شیوة موثرتری مشاوره داد. اخیراً شاهد گسترش توجه‌ها به روان‌شناسی مثبت و نقش حالات مثبت در سلامت و کیفیت زندگی بوده‌ایم. در حالی که پژوهش‌های فراوانی اختلال خواب و پیامدها یا همبسته‌های روان‌شناختی آن را بررسی کرده‌اند، همبستگی جنبه‌های مثبت روان‌شناختی با خواب به تازگی توجه‌ها را به خود جلب کرده است۳۶ و چنان‌که گفتیم تنها یک پژوهش نقش قدردانی را در کیفیت خواب بررسی کرده است.

اغلب پژوهش‌ها بر احساس قدردانی متمرکز شده‌اند، بدون اینکه شخص یا موجودی را که قدردانی نسبت به او احساس می‌شود مشخص کنند. با این حال، همة ادیان بزرگ دنیا پیروانشان را به قدردان بودن، به ویژه در برابر خدا، ترغیب می‌کنند۳۷٫ اگر قدردانی بتواند رابطة اشتغال دینی را با سلامت و بهزیستی تبیین کند، منطقی است که بر احساس قدردانی در برابر خدا متمرکز شد. پژوهش‌ها نشان دادند دیگر جنبه‌های هیجانی ارتباط با خدا با سلامت همبسته‌اند. مثلاً گزارش شده که داشتن رابطه‌ای عاشقانه با خدا با سلامت روان بهتر همبسته است۳۸٫ در مقابل، احساس رها شدن توسط خدا و احساسِ نداشتن اطمینان خاطر از عشق خدا با افزایش مرگ و میر در میان‌سالی همبسته است۳۹٫ در یک پژوهش که قدردانی در برابر خدا را بررسی کرده است، سازة یاد شده با کاهش آثار آسیب‌زای استرس همراه بود۴۰٫ با توجه به آنچه از جایگاه قدردانی و نقش آن در سلامت روان آمد، و آنچه در اهمیت پژوهش در زمینة خواب بیان شد، پژوهش حاضر برای نخستین بار به بررسی مقایسه‌ای نقش قدردانی و قدردانی در مورد خدا در شاخص‌های کیفیت خواب می‌پردازد.

روش

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو
 • مقاله روان‌ شناسی خواب
 • مقاله خوب خوابیدن
 • پایان نامه اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.