مقاله اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر مؤلفه‌های شخصیت و بالینی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اثربخشی درمان یکپارچة توحیدی بر مؤلفه‌های شخصیت و بالینی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اثربخشی درمان یکپارچة توحیدی بر مؤلفه‌های شخصیت و بالینی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روان درمانی یکپارچه   ۵
درمان یکپارچة توحیدی   ۶
ویژگی‌های درمان یکپارچة توحیدی   ۷
مؤلفه‌های معنوی و دینی درمان یکپارچة توحیدی   ۸
۱٫ ایجاد فضای حمایتی   ۹
۲٫ آیین‌ها و نمادها   ۹
۳٫ دعا و مناجات   ۹
۴٫ اعتراف و توبه   ۹
۵٫ تقوا و خودمهارگری   ۱۰
۶٫ مراقبه و هشیارافزایی   ۱۰
۷٫ ذکر و احساس حضور   ۱۰
اهداف درمان یکپارچة توحیدی      ۱٫ اهداف معنوی و دینی   ۱۰
۲٫ اهداف روان‌شناختی درمان یکپارچة توحیدی   ۱۱
ویژگی‌های درمانگر یک‌پارچه توحیدی   ۱۲
الف. نگرش درمانگر   ۱۲
ب. رویکرد درمانگر   ۱۳
روش تحقیق   ۱۴
مراحل درمان   ۱۵
۱٫پذیرش   ۱۵
۲٫ مشاهده بالینی   ۱۵
۳٫ آموزش مهارت‌های زندگی   ۱۵
۴٫ گروه درمانی   ۱۵
۵٫پیگیری درمان   ۱۶
تجزیه و تحلیل نتایج   ۱۶
منابع   ۲۴

منابع

ـ قرآن کریم، ترجمة محمد مهدی فولادوند، تهران، دارالقرآن الکریم، ۱۳۷۶٫

ـ افروز، غلامعلی، بیجه چرا جانی شد؟، تهران، راه‌ تربیت، ۱۳۸۴٫

ـ جلالی تهرانی، محمدحسین، «توحید درمانی»، نقد و نظر، سال نهم، ش ۳ و ۴، ۱۳۸۳، ص ۴۶ـ۴۸٫

ـ حسینی کلاته، سیدرضا، استاندارد ساختن پرسش‌نامه تحلیل بالینی کتل (CAQ) در بین زندانیان کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و امنیتی کشور، ۱۳۸۳٫

ـ دادستان، پریرخ، روان‌شناسی جنایی، تهران، سمت، ۱۳۸۲٫

ـ شریفی‌نیا،محمدحسین، ارزیابی تأثیر روش درمان یکپارچه توحیدی در کاهش مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر زندانیان زندان مرکزی قم، قم،سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی وامنیتی کشور،۱۳۸۶٫

ـ شریفی‌نیا، محمدحسین، مقایسه اثر بخشی درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی در کاهش رفتارهای مجرمانه و سوء مصرف مواد در زندانیان معتاد زندان قم، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷٫

ـ عبدی، عباس، آسیب‌شناسی اجتماعی: تأثیر زندان‌ها بر زندانیان، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، ۱۳۷۱٫

ـ هیئت تحریریه روان‌درمانی زندان مرکزی قم، مروری بر درمان یکپارچة توحیدی، قم، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و امنیتی کشور، ۱۳۸۶٫

ـ مطهری، مرتضی، انسان کامل، تهران، صدرا، ۱۳۶۴٫

ـ علی اسماعیلی و اسماعیل بیابانگرد، آمار وروش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، سنجش تهران، ۱۳۸۲٫

ـ هیئت تحریریة ماه‌نامة اصلاح و تربیت شهریور، ۱۳۷۶٫

Arkowitz, H, “Integrative theories of therapy”, In P. L. Wachtel, & S. B. Messer (Eds.), Theories of  Psychotherapy of Psychotherapy: Origins and evolution, Washington, DC: American Psycholgical Association, 1997.

Corsini, R. J, Handbook of Innovative Therapies, New York, Wiley.chapter30, 2001

Goldfried, M. R., & Costanguay, L. G, “The future of psychotherapy integration”. Psychotherapy, 29, 4-10, 1992.

Griffith, E. E., English, T., & May, F. V, “Possession, prayer and testimony: Theraputic aspects of the wednesday night meeting in a black church”. Psychiatry, 43, 1980.

Griffith, E. E., Young, J. L., & Smith, D. L, “Therapeutic elements in a black church service”, Hospital and Community Psychiatry, 35, 1984.

Kazdin, A. E, “Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions”,Psychological Bulletin, 102, 1987.

Shapiro, D, Mediation: Self Regulation Strategy and Altered State of  Consciousness, Chicago, Aldine, 1980.

چکیده

درمان یکپارچة توحیدی، یکی از رویکردهای درمانی است که ضمن اصل قرار دادن معنویت، به دنبال آن است که با یکپارچه‌سازی شخصیت و وحدت بخشیدن به آن در سایة توحید، زمینة انجام جرم و ارتکاب مجدد آن را از بین ببرد و راهی برای بازگشت سعادتمندانة مجرمان به جامعه فراهم آورد.

در این تحقیق، اثربخشی درمان یکپارچة توحیدی بر مؤلفه‌های شخصیت و بالینی مددجویان زندان مرکزی قم بررسی شده است. جامعة آماری، از میان ۱۱۲ نفری که مراحل درمان را پشت سرگذاشته‌اند، ۴۲ نفر به صورت تصادفی برگزیده شدند و نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون حاصل از اجرای پرسش‌نامة تحلیل بالینی کتل، در این افراد مقایسه شد.

در پنج مورد از مؤلفه‌های شخصیت، یعنی ثبات عاطفی، سازگاری، جسارت، ناایمنی روانی و اضطراب، و همچنین ده مورد از مؤلفه‌‌های بالینی یعنی خود بیمارانگاری، افسردگی با افکار خودتخریبی، افسردگی همراه با اضطراب، افسردگی با کمبود انرژی، احساس گناه و رنجش، بی‌حوصلگی و گوشه‌گیری، پارانویا، اسکیزوفرنیا، ضعف روانی، و بی‌کفایتی روانی، این روش درمانی اثربخشی معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها: درمان یکپارچة توحیدی، مؤلفه‌های شخصیت،مؤلفه‌های بالینی، روان درمانی یکپارچه، توحید، معنویت.

 

مقدمه

جرم۱ و بزهکاری، از پدیده‌های شوم و ناخوشایند حیات اجتماعی انسان‌هاست که از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته‌اند. در بررسی همه‌جانبة این پدیده باید به ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن توجه شود، اما بی‌شک یکی از اصلی‌ترین ابعاد آنها که بر سایر جنبه‌ها نیز تأثیر عمیقی دارد، بُعد روان‌شناختی است.

کنکاش در ویژگی‌های شخصیتی‌ـ رفتاری بزهکاران نشان می‌دهد که فرآیند رشد و تحول در زندگی روانیِ بیشتر آنها با مشکلاتی همراه بوده است. پریشانی‌های روانی، محرومیت‌ها، ناکامی‌های پی در پی، خودمداری و فزون‌خواهی، پرخاشگری، خصومت و نفرت انباشته شده، نارسایی‌های تربیتی و یادگیری‌های غلط دوران کودکی، نظام خانوادگی آشفته، کمبود محبت و در یک کلام عقده‌های روانی، مهم‌ترین عامل گرایش به رفتارهای تبهکارانه و ضداجتماعی است.۲

بررسی‌های تاریخی ویلسون۳ و هرنستین۴ (۱۹۸۵) بیانگر آن است که تقریباً در تمام دوره‌های تاریخی، عوامل روانی یکی از مهم‌ترین علل گرایش افراد به جرم و جنایت به شمار می‌آید و جوامع مختلف با روش‌های گوناگون سعی در کنترل و درمان آنان داشته‌اند.۵

یکی از روش‌هایی که در بسیاری از نقاط جهان برای برخورد با مجرم و جلوگیری از جرم استفاده می‌شود، زندانی کردن مجرمان است. محرومیت از آزادی که در اواخر قرن هیجدهم در نظام قضایی اروپا تثبیت شد، با این هدف انجام شد که واکنش در برابر اعمال بزهکارانه را منطقی‌تر و انسانی‌تر از مجازات‌هایی کند که پیش‌تر اعمال می‌شد. اما دیری نپایید که در قالب اجرا، زندان از حل تضادهای فردی و اجتماعی جرم‌زا یا افشاکنندة جرم، ناتوان از کار درآمد. از آن پس، نهاد زندان همواره با بحران روبه‌رو بوده است.۶

امروزه این پرسش برای بسیاری از کارشناسان مطرح است که آیا سیستم موجود زندان، در تحقق اهداف اصلی آن یعنی دور نگه‌داشتن جرم از اجتماع به منظور حفظ نظم، آرامش، امنیت و تسلی بخشیدن جامعه موفق بوده است؟

در پاسخ به این پرسش، بسیاری بر این باورند که نباید این واقعیت را فراموش کرد که اگر نظام موجود (حبس به عنوان مجازات) وجود نداشته باشد، رفتار انحرافی به مراتب توسعه بیشتری خواهد یافت، اما اهداف حبس کردن و محرومیت از آزادی به خوبی تحقق نمی‌یابند.۷ نگاهی به آمار زندان‌های کشور و روند افزایش شمار زندانیان در سال‌های مختلف نشان‌دهندة بحران قابل توجهی است که کارشناسان را به فکر چاره‌جویی و بررسی گستردة آن انداخته است.۸

از سویی بررسی‌ها نشان داده‌اند که زندانی کردن تأثیر منفی بر زندانیان دارد و آنان را به اجبار از کانون خانوادگی، شغل و زندگی اجتماعی طرد می‌کند و زمینه را برای روی آوردن به جرم و جنایت در زندان بیشتر می‌کند. به‌ویژه زندانیان جوان که از متخلفان با تجربه شیوه‌های مختلف جنایت را می‌آموزند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که حبس و زندان، که جامعه برای رویارویی با رفتار بزهکارانه از آن بهره می‌گیرد، صرف‌نظر از هر نامی که به آن داده می‌شود، نوعی تنبیه است و این تنبیه غالبا مفید نیست؛ زیرا معمولاً مدت درازی پس از ارتکاب عمل بزهکارانه‌ای که قرار است به شرط بروز آن به کار گرفته شود، فرد مورد تنبیه قرار می‌گیرد. ضمن آنکه زندانی کردن یکی از پرخرج‌ترین اشکال تنبیه است. نگاهی به آمار موجود نشان می‌دهد که هزینة نگهداری یک زندانی گاهی به ۲۰۰ دلار در روز می‌رسد.۹

بنابراین، ضروری است که در جست‌وجو و معرفی روشی باشیم که بتواند با اثربخشی همه‌جانبه بر فرد، افزون بر جلوگیری از آثار منفی حبس و محرومیت از آزادی، با ایجاد تغییرات درونی، زمینه‌های فردی ارتکاب جرم و بازگشت به زندان را از بین ببرد.

پس از استقرار روان‌شناسی به مثابه یک دانش تجربی و ظهور روش‌های نوین روان‌درمانی، توجه به اصلاح رفتار مجرمانه ابعاد وسیعی یافت؛ به‌گونه‌‌ای که امروزه در سراسر جهان روان‌شناسان زیادی تمام توان خود را صرف درک و شناخت پدیدة جرم و بزهکاری کرده‌اند و با بررسی تاریخچة زندگی، استفاده از ابزار و روش‌های تشخیص بالینی و اجرای روش‌های درمانگری، می‌کوشند به این گروه از آسیب دیدگان اجتماعی کمک کنند.۱۰

از نظر روان‌شناسان، هدف اصلی درمانگری روان‌شناختی، تغییر زمینة فردی تکرار اعمال بزهکارانه است و تغییر رفتار مجرمانه هدف غیرمستقیم این نوع درمانگری‌هاست.۱۱ به بیان دیگر، در الگوی روان‌درمانی سعی می‌شود کل شخصیت مجرم را متحول سازند تا بدین ترتیب زمینه‌های درون‌فردی ارتکاب مجدد جرم از بین برود.

در سال‌های اخیر، برای دستیابی به چنین هدفی در زندان‌های ایران، از درمانگری یک پارچة توحیدی بهره می‌برند. در این روش درمانی، اعتقاد بر این است که اگر آموزه‌های الهی و معنوی به‌ویژه مؤلفة اساسی توحید و ارتباط عمیق و صمیمانه با خداوند متعال با یافته‌های روان درمانی ادغام گردد، کارآمدی و پایداری درمان به صورت چشمگیری افزایش می‌یابد؛ زیرا عنصر توحید بیش از هر عامل دیگری توان انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی شخصیت را دارا می‌باشد.۱۲

در صد سال اخیر، روان‌شناسان روش‌های اصلاحی و درمانی فراوان و متنوعی را پیشنهاد داده‌اند. به‌طوری که به گفتة کازدین۱۳ (۱۹۸۷) تا آن زمان بیش از ۴۰۰ روش درمانگری متفاوت پیشنهاد شده بود.۱۴

به‌رغم تأثیرهای درمانی غیرقابل‌انکار این فنون درمانی‌ـ چون اغلب آنها تحت تأثیر یکی از مکاتب روان‌شناختی معاصر بوده‌اند و براساس پارادایم جزنگری، به یک یا چند بخش از ابعاد وجودی انسان توجه کرده‌اندـ در حل معضلات گسترده و فراگیر شخصیتی بزهکاران که همة ابعاد وجودی آنان از فلسفه، هدف و معنای زندگی گرفته تا روابط اجتماعی، ارتباطات میان‌فردی و الگوهای رفتاریشان را در برمی‌گیرد، توفیق چندانی نداشته‌اند.۱۵

یکی از مهم‌ترین دلایل توفیق نداشتن شیوه‌های تک‌مکتبی در درمان کامل و پایدار اختلالات روانی، ناتوانی آنها در توجه هماهنگ و یکپارچه به ابعاد چندگانة زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان در مواجهه با مشکلات روانی و نابهنجاری‌های رفتاری است.۱۶ اما از آنجا که انسان یک کل واحد و غیرقابل تجزیه است، سلامت روانی کامل وی هنگامی تحقق می‌یابد که وحدت و انسجام این سیستم حفظ، و اجزای آن با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.۱۷

عدم توجه روان‌درمانی سنتی به عنصر معنویت و ارزش‌های دینی در فرایند درمان، ناپایداری تغییرهای رفتاری ایجاد شده در دراز مدت و درصد بالای بازگشت به رفتارهای نابهنجار را به دنبال داشته است. توجه روزافزون روان‌شناسان و درمانگران به این حقیقت موجب شده است تا در دهه‌های اخیر، درمانگران به روش‌های درمان یکپارچه توجه جدی داشته باشد. اکنون آنان در جست‌وجوی روش‌های نوینی هستند که بتوانند با تأثیرگذاری یکپارچه و هماهنگ، کل وجود فرد را تحت تأثیر قرار داده و همه شناخت‌ها، عواطف و هیجانات و رفتارهای وی را به صورت منسجم و هماهنگ تغییر دهند تا سلامت روانی فرد تأمین شود. به همین دلیل، به گفتة گارفیلد۱۸ و برجین۱۹ (۱۹۹۴) امروزه بیشتر روان درمانگران استفاده از روش‌های التقاطی۲۰ و یکپارچه۲۱ را ترجیح می‌دهند.

یکی از این روش‌های کل‌نگر و تلفیقی، روش درمان یکپارچة توحیدی است.۲۲ این روش که تلفیقی از آخرین یافته‌های روان‌درمانی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه فنون انسانی‌نگر و وجودی از یک سو، و آموزه‌های توحیدی و عرفانی اسلام از سوی دیگر می‌باشد، با عنوان «روش توحید درمانی»۲۳ در سال ۲۰۰۱ توسط دکتر محمدمحسن جلالی‌تهرانی در کتابنامة روان درمانی‌های نوین۲۴ به ویراستاری ریموند کرسینی معرفی گردید. این روش با تأکید بر ارتقای رشد و تحول انسانی، به فرد امکان می‌دهد تا با جست‌وجوی معنای متعالی برای زندگی و تلاش برای درک خویشتن خویش، به توسعة روشی برای زندگی خود بپردازد که منجر به دستیابی مراحل بالاتر رشد و کمال گردد.

به گفتة کرسینی، توحیددرمانی که از ادغام و یکپارچه‌سازی نگرش اسلام نسبت به سرشت انسان و نظریه و روش درمان انسان‌گرا به وجود آمده، برای اولین بار اسلام را به منزلة یک شیوة درمانی مطرح کرده است.۲۵ این شیوة درمانی پس از معرفی و به کارگیری در دانشگاه فردوسی مشهدـ در مرکز تربیت و اصلاح زندان مشهدـ نتایج قابل‌قبولی را به دنبال داشت. به خاطر موفقیت‌های به دست آمده، این سبک درمانی به زندان‌های سراسر کشور گسترش یافت و اکنون متخصصان در زندان‌های همة مراکز استان‌ها، با بهره‌گیری از این شیوه در پی اصلاح رفتار مجرمان و جلوگیری از بازگشت مجدد آنها به سوی رفتارهای مجرمانه برآمده‌اند.۲۶

براساس این روش، درمان پنج مرحله دارد: پذیرش، مشاهده بالینی، آموزش مهارت‌های زندگی، گروه‌درمانی، پیگیری درمان. در هر یک از این مراحل، با مداخلات و اقدامات درمانی تلاش می‌شود که فرد دارای معیارهایی از پیشرفت در درمان شده، و از یک مرحله به مرحلة بعد انتقال یابد.۲۷

این پژوهش، برای بررسی تأثیرهای این روش شکل گرفته است. بر اساس این پژوهش، مداخله‌های درمانی به سبک یکپارچة توحیدی احتمالاً می‌تواند بر رگه‌های شخصیتی افرادی که به خاطر مسائل و نابهنجاری‌های رفتاری در زندان هستند، اثربخش باشد. همچنین بررسی می‌شود که آیا درمانگری یکپارچة توحیدی بر مؤلفه‌های شخصیت مثل ثبات عاطفی، خودتنظیمی، سوءظن و…، بر مؤلفه‌های بالینی مثل خودبیماری‌انگاری، ضعف روانی و… اثربخشی دارد؟ بررسی این موضوع با اخذ پیش‌آزمون و پس‌آزمون تست تحلیل بالینی کتل موسوم به CAQ مورد کاوش قرار می‌گیرد.

تاکنون در حوزه روان‌شناسی مکتب جدیدی با رویکرد اسلامی ظهور نیافته یا به اثبات نرسیده و یا مطرح نگردیده است؛ تنها در دهة اخیر چنین ادعایی مبنی بر وجود یک رویکرد درمانی در حوزة مداخلات و خدمات روان‌شناختی با عنوان توحید درمانی یا درمان یکپارچه توحیدی پا به عرصه گذاشته است؛ از این‌روی، محقق بر آن شد تا این هدف مهم را در نظر بگیرد که اولاً آیا مداخلات درمانی این شیوه، متناسب با رویکرد ادعایی آن می‌باشد؟! و ثانیاً آیا اثربخشی آن با توجه به اینکه یک رویکرد معنوی و الهی است، می‌تواند مانند نتایج سایر رویکردها مورد توجه قرار گیرد؟! از این‌روی، پژوهش حاضر درصدد است که یافته‌های پژوهشی یک درمان و نظریة جدید درمانی که مبتنی بر مبانی اسلامی و توحیدی است را بیازماید و ضمن رسیدن به پرسش‌های پژوهشی خود، به دنبال بررسی فرضیه‌های زیر است:

فرضیة اول: درمان یکپارچة توحیدی، بر مؤلفه‌های شخصیتی مددجویان اثربخشی دارد.

فرضیة دوم: درمان یکپارچة توحیدی بر مولفه‌های بالینی مددجویان اثربخشی دارد.

روان درمانی یکپارچه

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.