مقاله تاثیر عوامل سیاسى بر منازعات مذهبى اصفهان (از قرن چهارم تا هفتم هجرى)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تاثیر عوامل سیاسى بر منازعات مذهبى اصفهان  (از قرن چهارم تا هفتم هجرى)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تاثیر عوامل سیاسى بر منازعات مذهبى اصفهان  (از قرن چهارم تا هفتم هجرى)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده. ۴

مقدمه. ۵

۱-نقش سلاطین… ۶

دلایل آرامش مذهبى اصفهان مقارن حکومت آل‏بویه. ۷

۲-نقش وزیران.. ۱۱

-۳کارگزاران.. ۱۷

نتیجه. ۲۰

منابع.. ۲۱

منابع

ـ آژند، «مذهب امامیه در قرن چهارم هجرى»، مجله تاریخ اسلام، شماره سوم، سال یکم، ۱۳۷۹٫

ـ ابن اثیر، عزالدین على، تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، ترجمه على هاشمى حائرى، چاپ دوم: تهران، انتشارات علمى، ۱۳۶۸٫

ـ ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالحمید آیتى، ج ۲، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ۱۳۶۶٫

ـ ابن کثیر، ابوالفداء، البدایه و النهایه، ج ۱۱، بیروت، معارف، ۱۹۷۷ م.

ـ ابوالرجاء قمى، نجم‏الدین، تاریخ الوزراء، به کوشش محمدتقى دانش‏پژوه، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ۱۳۶۳٫

ـ اصفهانى، محمود بن محمد بن حسین، دستورالوزاره، تصحیح رضا اترابى‏نژاد، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۴٫

ـ بندارى اصفهانى، تاریخ دولت آل‏سلجوق زبدة النصره و نخبة العصره، ترجمه محمدحسین جلیلى، بى‏جا، انتشارات بنیاد.

ـ بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، تهران، نشر کیهان، ۱۳۶۶٫

ـ جى آ، بویل، تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشى دولت ایلخانان، ج ۵، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱٫

ـ خوافى، احمد بن محمد، مجمل فصیحى، تصحیح محمود فرخ، مشهد، کتاب‏فروشى باستان، ۱۳۱۹٫

ـ خواندمیر، غیاث‏الدین بن همام‏الدین، دستور الوزرا، تصحیح سعید نفیسى، تهران، نشر اقبال، ۱۳۵۵٫

ـ راوندى، محمد بن على بن سلیمان، راحه‏الصدور و آیه‏السرور در تاریخ آل سلجوق، ترجمه محمد اقبال، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۲٫

ـ شبانکاره‏اى، محمد بن على، مجمع الانساب، تصحیح میرهاشم محدث، نشر امیرکبیر، ۱۳۶۳٫

ـ فراى، تاریخ ایران، ج ۴، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳٫

ـ قزوینى رازى، عبدالجیل، النقض (بعض مثالب النواصب فى نقض بعضى فضائح الروافض)، تصحیح سیدجلال‏الدین حسینى ارموى، بى‏جا، بى‏نا، ۱۳۳۱٫

ـ کاتب اصفهانى، عمادالدین (م ۵۹۷ ق) خریده العقر و جریدة العصر فى ذکر فضلاء اهل اصفهان، تحقیق محمد آل طعمه، تهران، مراة التراث، ۱۳۷۷ / ۱۴۱۹ ق.

ـ کارلا کلونز، دیوانسالارى در عهد سلجوقى، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳٫

ـ کسایى، نوراللّه‏، مدارس نظامیه و تأثیرات علمى و اجتماعى آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۸٫

ـ لمبتن، آن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، شرق، ۱۳۷۵٫

ـ مقدسى، ابوعبداللّه‏ محمد بن احمد، احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم، ترجمه علینقى منزوى، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، ۱۳۶۱٫

ـ میرخواند، محمد بن خاوند شاه، روضة الصفا، ج ۴، تهران، انتشارات کتاب‏فروشى‏هاى مرکزى و خیام و پیروز، ۱۳۳۹٫

ـ نخجوانى، هندوشاه، تجارب السلف (در تاریخ خلفا و وزراى ایشان)، تصحیح عباس اقبال، چاپ سوم: تهران، کتابخانه طهورى، ۱۳۵۷٫

چکیده

عوامل سیاسى، مجموعه راه کارها و اقداماتى است که طبقه حاکم براى پیشبرد اهداف و مقاصد خود و حفظ قدرت بر جامعه از آن بهره مى‏برند.

عوامل سیاسى یکى از تأثیر گذارترین عوامل در ساختار جامعه، اعم از اقتصاد، فرهنگ، نظامى‏گرى، مذهبى و… است. در این پژوهش درباره تأثیر عوامل سیاسى بر منازعات مذهبى شکل گرفته در اصفهان از قرن چهارم تا قرن هفتم هجرى بحث شده و با طرح این سؤال که گرایش مذهبى اقتدار رسمى جامعه (سلاطین و کارگزاران) بر منازعات مذهبى اصفهان چه تأثیرى داشت، به بررسى تحولات سیاسى و تأثیر آن‏ها در منازعات اصفهان پرداخته مى‏شود.

واژگان کلیدى: عوامل سیاسى، اقتدار، مذهب، کارگزاران و منازعات مذهبى.

 

مقدمه

اقتدار رسمى در جامعه از آنِ طبقه حاکم، اعم از سلاطین، وزرا و کارگزاران دولتى است که در راستاى اهداف و مقاصد خویش با توجه به منابع قدرتى که در دست دارند) به صورت آشکار و پنهان بر محیط سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارند.

بنابراین، براى بررسى اوضاع مذهبى یک شهر باید به مذهب حکمرانان آن منطقه نیز توجه داشت، زیرا مذهب حکمرانان بر مذهب سکنه تحت قلمروشان تأثیر شایان توجهى دارد. در این‏جا با توجه به نکته یاد شده، نقش این گروه در بروز منازعات مذهبى اصفهان از قرن چهارم تا هفتم هجرى مورد تحلیل و ارزیابى قرار گرفته است.

۱-نقش سلاطین

یکى از موضوعات مهم و اساسى در بررسى تحولات سیاسى، توجه به نوع گرایش‏ها و سیاست دینى و مذهبى سلاطین است. در قرن‏هاى چهارم تا هفتم هجرى دو گرایش متفاوت مذهبى وجود داشت. سال ۳۲۹ ق مقارن با تحول عظیمى در نگرش اعتقادى شیعه۳۲۱ همراه با تحولات تاریخى و جابه‏جایى قدرت حاکمیت بود. در این زمان، خلافت عباسى از اوج اقتدارگرایى سیاسى خود نزول کرد و اگرچه هنوز در اعتقادات بیشتر مسلمانان به مثابه یک مرکز مذهبى ـ سیاسى مطرح بود، با این حال، گروه‏هاى سیاسى محلى۳۲۲ شیعى که مورد غضب خلافت بودند، بر مناطقى در شمال ایران تسلط یافته و زمینه حکومتى ایرانى ـ مذهبى را در عراق عجم فراهم کردند. این سلاطین نوظهور در تاریخ آل‏بویه نامیده مى‏شوند. بویهیان، هم‏چون دیگر امرا و سلاطین بنابر اقتضاى حکومتى باید در چارچوب دینى و مذهبى متداولى به توسعه حکومت و سلطنت خود مى‏پرداختند تا از اقتدار کافى براى اعمال قدرت برخوردار شوند.

بویهیان بر مذهب تشیع بودند و چون دیگر امرا در ترویج و انتشار مذهب خویش مى‏کوشیدند و تا آن‏جا که شرایط سیاسى و اجتماعى آنان اقتضا مى‏کرد در حمایت از پیروان و بزرگداشت علماى این مذهب نهایت کوشش خود را مبذول مى‏داشتند. برگزارى مراسم عاشورا و عید غدیر و ساختن گنبد و بارگاه بر مزار ائمه، نمونه‏اى از این فعالیت‏ها بود که جامعه تشیع را با فضاى باز سیاسى و مذهبى همراه کرد.

بویهیان گرچه شیعیانى پاى‏بند بودند و به برگزارى مراسم خاص شیعیان مى‏پرداختند، با این حال هرگز درصدد تحمیل مذهب خود بر قلمرو تحت حاکمیتشان نبودند و قصدشان ایجاد نوعى حکومت مشترک شیعى و عباسى بود که آنان را از پیامدهاى تغییر حاکمیت مذهبى برهاند و به این دلیل، تسامح مذهبى، شیوه آن‏ها در حکمرانى بود.

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق نقش مذهب در کاهش پرخاشگری
 • مقاله شیعه واقعی کیست؟
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.